Реферат по предмету "Электроника и схемотехника"


Аналіз перетворень сігналів

АНАЛІЗ ПЕРЕТВОРЕНЬ СИГНАЛІВ ТА РОЗРАХУНКИ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ ЗАВДАННЯ на курсову роботу з дисципліни “Сигнали та процеси в радіотехніці” й МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до їх виконання Укладач: доц. Іващенко П. В. ЗМІСТ С. ПЕРЕДМОВА 1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 2 АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРВИННОГО СИГНАЛУ 6 3


РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ АЦП 4 РОЗРАХУНОК СИГНАЛЬНОГО СУЗІР‘Я ЦИФРОВОЇ МОДУЛЯЦІЇ 5 РОЗРАХУНКИ ЧАСТОТНИХ ТА ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИГНАЛІВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ КАНАЛОМ ЗВ’ЯЗКУ 6 АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ ЗАВАДИ ЧЕРЕЗ БЛОКИ ДЕМОДУЛЯТОРА 12 ВИСНОВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 13 ПЕРЕЛІК


ПОСИЛАНЬ 14 ДОДАТОК А. ВИХІДНІ ЧИСЛОВІ ДАНІ ДЛЯ КР 15 ДОДАТОК Б. ДОВІДКОВІ СПІВВІДНОШЕННЯ 16 ДОДАТОК В. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 16 ПЕРЕДМОВА Навчальними планами освітньо-професійної підготовки бакалаврів за напрямком вищої освіти 6.0907 “Радіотехніка” передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Сигнали та процеси в радіотехніці”. Мета КР – закріплення знань основних положень курсу “Сигнали та


процеси в радіотехніці” – досягається шляхом аналізу перетворень сигналів та проведення розрахунків їх характеристик в системі електрозв'язку. У розд. 1 цього посібника наведене "Завдання", у якому вказані перелік та послідовність розрахунків, що необхідно виконати. Числові значення вихідних даних до завдання індивідуальні і наведені в Додатку А. У 2000/2001 навч. році студенти групи


Р-51 виконують завдання за варіантами, номери яких співпадають з номерами прізвищ в журналі групи, а студенти групи Р-52 виконують завдання за варіантами, номери яких на 25 більші, ніж номери прізвищ в журналі групи. Для виконання КР студент повинен виписати з розд. 1 цього методичного посібника перелік вихідних даних, а з Додатку А – числові значення вихідних даних. Кожний


із пунктів завдання повинен бути виконаний як розділ КР.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Організація планування і керування хімічнім підприємством
Реферат О ратификации Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений
Реферат «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»
Реферат Аналітична довідка
Реферат Joy Luck 2 Essay Research Paper The
Реферат Товароведение молочных и рыбных товаров и крупы
Реферат Le Moyen Age
Реферат Державне управління інвестиційною діяльністю в Україні
Реферат Schindler S List Essay Research Paper Schindler
Реферат Racial Profiling Essay Research Paper Racial profiling
Реферат Конституциональные теории личности
Реферат About Angel Island Essay Research Paper The
Реферат Функционирование PR: технологии и разновидности, взаимодействие с обществом и со СМИ
Реферат Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина
Реферат Backstreet Boys