Реферат по предмету "Бухгалтерский учет и аудит"


Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

Міністерствоосвіти і науки України
Національнийуніверситет водного господарства і природокористування
Кафедраобліку та аудиту
Самостійнаробота з дисципліни
„Державнийфінансовий контроль"
натему: «Програма аудитудіяльностіТзОВ»РЗВА — Електрик"
Рівне- 2009

План
 
Вступ
1. Програма аудиту та особливості її складання
2. Програма аудиту діяльності ТзОВ «РЗВА — Електрик»
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
 
Перехідекономіки на ринкові відносини пов'язаний з розширенням прав підприємців,демократизацією управління і використанням економічних важелів і стимулів,спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічнимрезультатом. У зв'язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічногоконтролю фінансово-господарської діяльності підприємств — незалежнийаудиторський контроль. Виникнення аудиторського контролю в Україні обумовленопроведенням приватизації державного майна, управління яким приводив власникадміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури.Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, оренднихкомерціалізованих, кооперативів, приватних та інших суб'єктів підприємницькоїдіяльності з різними формами власності і господарювання, керуючись законамиУкраїни про власність та підприємницьку діяльність, власник набув право обиратинезалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке правовласника закріплено Законом України «Про аудиторську діяльність»,який передбачає організаційне і методичне забезпечення виконання контрольнихфункцій — аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальністьсторін за об'єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльностіпідприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильністьрозрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам іволодарів цінних паперів тощо.
При проведенніаудиторської перевірки, слід приділити, чи не найбільшу увагу аудиторськомуризику, який бере на себе аудитор при перевірці бухгалтерських документації таправильності відображення бухгалтерських проводок. Однією з найважливіших вимогдо сучасного аудиту є його обов’язкове планування, яке забезпечує своєчасне іефективне виконання робіт. У процесі планування створюються два основнихдокументи: загальний план і програма перевірки. І саме програма міститьконкретні завдання і процедури перевірки кожного циклу господарських операцій,рахунків бухгалтерського обліку. Тому в даній роботі розглянемо що собою являє програма,з яких елементів вона складається, які аспекти повинні бути враховані при їїскладанні і виконанні, а також наведемо приклад програми аудиту діяльності ТзОВ«РЗВА — Електрик».

1.        Програма аудиту та особливості їїскладання
Аудиторськийпроцес складається з трьох основних етапів: планування, збору і аналізу інформації,необхідної для оцінки достовірності балансу та фінансової звітності, написаннязвіту (висновку).
Однією знайважливіших вимог до сучасного аудиту є його обов’язкове планування, яке забезпечуєсвоєчасне і ефективне виконання робіт. Аудиторзобов'язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєїдіяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективніпроцедури. Планування аудиторських робіт допомагає звернути необхіднуувагу аудитора на найважливіші напрямки аудиту, на виявлення проблем, які слід перевіритинайбільш ретельно. Планування допомагає належним чином організувати своюроботу, та здійснювати нагляд за роботою асистентів, які беруть участь в перевірці,а також координувати роботу, яка здійснюється іншими аудиторами і фахівцямиінших професій.
Плануванняаудиту передбачає визначення його стратегії і тактики, складання загальногоплану аудиторської перевірки, побудову аудиторської програми і аудиторськіпроцедури, оцінювання обсягу аудиторського контролю.
У процесіпланування створюються два основних документи: загальний план і програмаперевірки. План, як правило, складається з переліку робіт на основних етапахаудиту, а програма містить конкретні завдання і процедури перевірки кожногоциклу господарських операцій, рахунки бухгалтерського обліку.
Програма аудитуі її зміст та розмір значно залежать від розміру, виду і специфікипідприємства, яке перевіряється, умов договору на проведення аудиту, а такожособливостей методики та техніки, яку використовує аудитор під час перевірки.
Напідставі вивчення економіки підприємства, яке перевіряється, керівник бригадиаудиторів розробляє програму аудиту, яку затверджує керівник організації, щопризначає аудит. У ній зазначають об'єкт контролю, його зміст і послідовністьперевірки, періоди для суцільного і вибіркового контролю тощо. Потім вибираютьметодику аудиту — визначають методичні прийоми і контрольно-аудиторськіпроцедури, застосування їх при перевірці різних об'єктів контролю, використаннязасобів обчислювальної техніки. Конкретизують ці питання при розробціплану-графіка аудиту, який передбачає встановлення строку перевірки кожногооб'єкта (розділу, теми) і виконавців, виходячи із загального строку проведенняаудиту. Якщо проводиться аудит великого підприємства, концерну, акціонерноготовариства, то затрати часу доцільно розрахувати за допомогою сітьовогографіка, яким передбачити паралельне виконання різних контрольно-аудиторськихпроцедур, із тим, щоб завершити увесь контрольно-аудиторський процес узапланований строк.
 Формулюваннямети аудиту має важливе значення. Вона чітко визначає для чого аудитор з'явивсяна підприємстві і яку користь може принести ця перевірка. Програма аудиторськоїперевірки передається керівникові підприємства для ознайомлення і узгодженняоб'єктів та стадій перевірки.
В програміаудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинніспівпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту.Аудиторська програма допомагає керувати виконавцями аудиту та контролювати їхроботу. В аудиторську програму включається також перелік об'єктів аудиту пойого напрямках, а також час, який необхідно витратити на кожен напрямок аудитуабо аудиторську процедуру. Преференційні стандарти вимагають, щоб програма буладостатньо детальною і могла бути використана як інструкція для асистентів таконтролю правильності виконаних робіт.
 Упрограмі аудитор оцінює розмір ризику внутрішнього контролю та свій особистийризик невиявлення суттєвих помилок у звітності, який існує під час проведенняаудиторських процедур, визначає терміни проведення аудиторських тестів інезалежних процедур — координує роботу всіх можливих помічників з числаспівробітників підприємства, реєструє присутність інших виконавців аудиту, якщотакі беруть участь у роботі.
Записиі висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми фіксуються вробочій документації і є тим фактичним матеріалом, який використовуєтьсяаудитором у процесі підготовки і обґрунтування аудиторського звіту керівництвуклієнта.
Для підвищенняякості планування, скорочення витрат часу, як правило, використовуютьзаздалегідь розроблені стандартні програми перевірки, які аудитор повиненуважно відкоригувати з врахуванням особливостей їх застосування в умовахконкретного підприємства, оцінки системи внутрішнього контролю. Зміни у план іпрограму можуть вноситись навіть під час здійснення процедур підтвердження.
Протягомусієї тривалості аудиту загальний план аудиту і програма переглядаються тауточнюються аудитором, тому що існує ймовірність зміни умов і напрямків аудиту,а також можливість отримання інших результатів після проведення аудиторськихпроцедур, ніж ті, на які раніше очікував аудитор.
2.        Програма аудиту діяльності ТзОВ «РЗВА- Електрик»
 
Програмааудиту фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженоювідповідальністю «РЗВА — Електрик» за 2008 рік
Мета:перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітностісуб’єкта господарювання, щоб виявити їх достовірність в усіх суттєвих аспектахта відповідність вимогам Законів України, ПСБО або іншим правилам.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.