Реферат по предмету "Финансы и кредит"


Kredts

SATURS lpp. Ievads 1.Kredоta bыtоba¬ 1.Kredоta nepiecieрamоba 2.Kredоta funkcijas 3.Kreditзрanas pamatprincipi 2.Kredоtu iedalоjums un klasifikвcija 1.Kredоtu iedalоjums 2.Kredоtu veidi 3.Kredоtu klasifikвcija 4.Aizdevumi juridiskвm un fiziskвm personвm 12 Secinвjumi un priekрlikumi 14 Izmantotв literatыra 15 Banku sistзmas monetвrie rвdоtвji ir tautsaimniecоbas nozоmоgs indikators.

Latvijas banku sektoram 2001.gads ir bijis veiksmоgs, jo ir auguрi banku aktоvi, izsniegto aizdevumu apjoms, kв arо bankas guvuрas lielвko peптu kopр valsts neatkarоbas atjaunoрanas. 2001.gadв banku aktоvi, salоdzinot ar 2000.gadu, ir palielinвjuрies, kв arо оpaрi strauji ir palielinвjies aizdevumu apjoms. Lielвkais izsniegto aizdevumu, kв arо piesaistоto noguldоjumu apjoms 2001.gadв ir bijis privвtuzтзmзjiem un privвtajвm finansu institыcijвm.

2001.gadв visvairвk kreditзtв nozare bija tirdzniecоba, kв arо apstrвdвjoрв rыpniecоba un finansu starpniecоba, t.i lоzinga, apdroрinврanas kompвnijas, brokeru sabiedrоbas u.c. Darba galvenais mзrнis ir raksturot Latvijas komercbanku piedвvвto kredоtu veidus un reвlo situвciju par katru no tiem. 1. Kredоta bыtоba 1. Kredоta nepiecieрamоba Kredоts ir naudas vai citu aizvietojamu lietu aizdevums, ko fiziskajвm vai juridiskajвm personвm sniedz

kredоtiestвde un kas dod tiesоbas роm personвm rоkoties ar naudu vai citвm aizvietojamвm lietвm, un uzliek saistоbas atdod naudu vai citas aizvietojamas lietas ar vai bez procentiem. Vвrds “kredоts” cзlies no latотu valodas credare – kas nozоmз, ticзt, uzticзties. Kredоta devзjs kredоta тзmзjam atvзl lietoрanas tiesоbas uz noteiktu naudas summu, bet kredоta тзmзjs uzтemas saistоbas рo naudas summu pзc noteikta laika atmaksвt.

Kв kompensвcija par lietoрanas tiesоbu atdoрanu parasti tiek noteikti procenti. Ir vairвki kredоtu nepiecieрamоbas varianti: • investоcijas. Investors uzтзmзjs pakвpeniski krвj procentus no kapitвla un peптu no komercspзjвm. Var paiet ilgs laiks, lai savвktu nepiecieрamo summu, bet laiks negaida un konkurenti var aizsteigties priekрв. Tв var arо bankrotзt. Tвpзc vienоgв izeja ir kredоts.

Pat veidojot akciju sabiedrоbu vai SIA, centralizзjot investoru lоdzekпus lielвkam objektam, bez kredоta reti kad var iztikt. Tв kredоts darbojas kв ekonomikas attоstоbas svira. Investоcijas un kredоts ir cieрi saнзdзti. Pietiekami bieюi kredоts ir investоciju оstenoрanas finansiвlais priekрnosacоjums. Bankas neюзlo naudu speciвlistiem, kas rыpоgi izvзrtз investоciju gaidвmo rezultвtu gaidвmo efektivitвti, riska pakвpi. Droрa investоcija – droрa kredоta atmaksa ar procentiem.

Tвdв kвrtв kredоts, pirmkвrt, ir investоciju finansiвlais avots; otrkвrt, izvзrр uzтзmзjdarbоbu; treрkвrt, pateicoties kapitвla tоram raюоgumam, sekmз procentu no kapitвla veidoрanas; ceturtkвrt, apmaksвjot uzтзmзjspзjas, palоdz radоt peптu; • apgrozвmo lоdzekпu papildinврana. Apgrozвmo lоdzekпu daudzums ne tikai atseviрнв uzтзmumв, bet visв tautsaimniecоbв regulз raюoрanas un pakalpojumu apjomu. Kredоts kalpo apgrozвmв kapitвla un apgrozоbas kapitвla palielinврanai.

Kredоts apgrozвmo lоdzekпu papildinврanai ir seviрнi svзtоgs, ja gadвs lоdzekпu pagaidu iesaldзрana, nepiecieрamоba strauji mainоt sortimentu, partnera ierosme paplaрinвt lоgumu; • budюeta deficоts. Valdоba plвnoto budюeta deficоtu sedz ar kredоtu, aizтemoties no centrвlвs bankas, galvenokвrt laiюot apgrozоbв iekрзjв aizтзmuma obligвcijas. Nevienmзrоga valsts ieтзmumu ieplырana var rosinвt Finansu ministriju banku sistзmв lыgt оslaicоgu kredоtu; • parвdi parвdu segрanai.

Kredоts vienai no kredоtiestвdзm var kalpot iepriekрзjo parвdu dzзрanai; • kredоts dвrgu preиu iegвdei. Daпa relatоvi dвrgu preиu paliktu bez pieprasоjuma, ja nepalоdzзtu ilgtermiтa kredоts. Tam par piemзru varзtu bыt dzоvojamo mвju vai dzоvokпu iegвde; • sezonas svвrstоbu pвrvarзрana. Ja оsв periodв jвiegвdвjas izejvielas, materiвli, kurinвmais visam gadam, bez kredоta nevar iztikt. Nozare, kam plaрi nepiecieрami kredоti sezonas svвrstоbu pвrvarзрanai, ir lauksaimniecоba; • зrtоba,

pakalpojums. Kredоts, ko saтem ar kredоtkartes starpniecоbu, galu galв nepaplaрina naudas piedвvвjumu, bet konkrзtв brоdо sniedz visai зrtu pakalpojumu (пauj zinвmвs robeювs pirkt vзlamo bez naudas). Uzskaitot kredоta nepiecieрamоbas variantus, nedrоkst aizmirst, ka debitors nonвk kreditora atkarоbв un otrвdi. Bankrotзt var firma, fiziska persona, ja tв nespзj kredоtu lоdz ar procentiem atdot. Bankrotзt var arо banka, ja tвs debitori laikus kredоtus neatdod un nemaksв procentus.

2. Kredоta funkcijas Kredоta funkcijas ir рвdas: 1) pвrdales funkcijas; 2) apgrozоbas izmaksu ekonomijas funkcija; 3) valsts ekonomikas zinвma regulзрana. Svarоgвkв ir pвrdales funkcija, tв ar kredоta palоdzоbu nodroрina kapitвla pвrdali tautsaimniecоbв, to novirzорana no vienas nozares uz citu, no vieniem оpaрniekiem pie citiem. Tвdejвdi kпыst iespзjama raюoрanas paplaрinврana вrpus kapitвla ietvariem, ekonomiskв attоstоba

un lоdzekпu koncentrвcija izdevоgвkos un perspektоvвkos virzienos. Kredоts regulз arо kopзjo naudas apriti tautsaimniecоbв un ekonomiskajos procesos. Ar bankas regulзрanas mehвnisma palоdzоbu tiek ieguldоti kredоtu resursi, saрaurinвta vai paplaрinвta naudas aprite. Savukвrt tas paplaрina vai samazina maksвtspзjоgo pieprasоjumu. Kredоta regulзjoрв funkcija ir cieрi saistоta ar citu ekonomisko instrumentu – finansu un cenu mehвnismu

– darbоbu. 1.3. Kreditзрanas pamatprincipi Lai banka klientam izsniegtu kredоtu tad tai ir jвievзro daюi pamatprincipi. Pirmkвrt, kвds ir kredоta mзrнis? Neatkarоgi no tв vai persona ir fiziska vai juridiska, bankai ir svarоgi zinвt kвdam mзrнim ir paredzзts рis kredоts. Tвpзc, lai saтemtu kredоtu, bankв ir jвiesniedz uzтзmзjdarbоbas plвns, kurв ir parвdоts, kur nauda tika izlietota un kв uzтзmзjs domв gыt no tв peптu, lai atdotu parвdu bankai.

Otrkвrt, klienta raksturojums un viтa spзja atmaksвt kredоtu. Bankas uzdevums ir pвrliecinвties, ka klients ir uzticams, kв arо jвzina viтa finansiвlais stвvoklis. Lai to pвrbaudоtu, banka var pieprasоt uzтзmuma reмistrвcijas apliecоbu, statыtus, bilanci un pвrskatu par uzтзmuma finansiвlвs darbоbas rezultвtiem. Kв arо bankai ir tiesоbas pieprasоt dokumentu, kas apliecina, ka kredоta тзmзjs ir spзjоgs aizтemto naudu atmaksвt un saтemtв naudas summa ir pietiekami nodroрinвta.

Treрkвrt, kredоta nodroрinвjums. Lai kreditзрanas rezultвtв neciestu banka, tв jau savlaicоgi pievзrр tam uzmanоbu. Atbilstoрi LR Kredоtiestвюu likuma prasоbвm, kredоtiestвde var izsniegt kredоtu, ja tas ir nodroрinвts ar, piemзram, kustamo un nekustamo оpaрumu, vзrtspapоriem, galvojumiem. Svarоgs kredоta nodroрinвjums ir aizdevuma izsniegрana pret ноlu. Kв kredоta nodroрinвjums kalpo arо apdroрinврanas sabiedrоbu izsniegtвs polises par kredоtriska apdroрinврanu.

Atseviрнos gadоjumos kredоtiestвde var izsniegt kredоtu arо bez augstвk minзtв nodroрinвjuma, taиu рвdв veidв izsniegto kredоtu kopsumma nedrоkst pвrsniegt 15% no kredоtiestвdes paрu kapitвla. Ceturtkвrt, aizdevuma apjoms. Saskaтв ar LR Kredоtiestвюu likumu kredоta maksimвlais lielums vienam aizтзmзjam vai savstarpзji saistоtai klientu grupai nedrоkst pвrsniegt 25% no bankas paрu kapitвla. 2. Kredоtu iedalоjums un klasifikвcija 2.1. Kredоtu iedalоjums

Kredоtus, kurus piedвvв Latvijas komercbankas saviem klientiem, var iedalоt vairвkвs kategorijвs par pamatu тemot vienas grupas kredоtu kopоgвs оpaроbas. Kredоtus varam sagrupзt рвdвs attiecоgвs grupвs. Iedalоjums pзc termiтa: - оstermiтa ( lоdz vienam gadam); - vidзjв termiтa ( no viena lоdz pieciem gadiem); - ilgtermiтa ( ilgвk par pieciem gadiem). Iedalоjums pзc nodroрinвjuma: - tieрais nodroрinвjums ( tas parasti saistвs ar tiesоbu pieрнirрanu

attiecоbв uz konkrзtiem lоdzekпiem, kas pieder aizdevuma тзmзjam. Tв veidi ir parвdzоmes, hipotзka un lоdzekпu ieноlврana ar vai bez lietoрanas tiesоbu saglabврanu); - netieрais nodroрinвjums ( nodroрinвjums bankai, ko garantз treрв lоgumslзdzзja persona, un parasti tas ir garantijas vai kompensзрanas lоguma formв, ar ko treрв lоgumslзdzзja persona uzтemas atbildоbu par aizdevuma тзmзja neatmaksвtajiem parвdiem). Iedalоjums pзc termiтa un procentu noteikumiem: - aizdevumi

ar fiksзtu procentu likmi (procentu likme saglabвjas viena un tв pati no kredоta saтemрanas brоюa lоdz pat atmaksas beigu termiтam); - peldoрвs jeb svвrstоgвs procentu likmes aizdevumi ( tвs ir tвdas procentu likmes, kas mainвs lоdz ar izmaiтвm tirgus likmзs); - aizdevumi uz pieprasоjumu ( tie ir aizdevumi bez noteikta samaksas termiтa, tos var atmaksвt pзc pieprasоjuma, un tiem ir svвrstоgas procentu likmes); - termiтaizdevumi ( tiek izsniegti uz noteiktu laika periodu un tie ir jвatmaksв vairвkвs vienlоdzоgвs

daпвs vai arо visa summa jвnomaksв termiтa beigu datumв). Iedalоjums pзc iesaistоtajiem aizdevзjiem: - tieрie aizdevumi ( tв saucвs aizdevumi, kad banka pati aizdod naudu tieрi uzтзmзjam); - sindikвtaizdevums ( tas rodas, ja uzтзmзja pieprasоto lоdzekпu summa ir pвrвk liela, ko viena banka nevar aizdot, рвdв gadоjumв apvienojas vairвkas bankas un katra aizdod kвdu daпu no kopоgвs summas). Iedalоjums pзc aizтзmзjiem un aizтзmuma mзrнiem: - komerckredоts ( tвds

kredоts, ko pieрнir viena juridiska persona, piemзram, preиu raюotвjs otrai juridiskai personai, pвrdodot preces ar atliktu maksвjumu, tas ir, samaksu veicot pзc preиu piegвdes noteiktв laikв); - patзrзtвju kredоts ( to pieрнir tirdzniecоbas uzтзmumi un kredоtiestвdes iedzоvotвjiem daювdu patзriтa preиu iegвdei uz nomaksu. Рo kredоtu var pieрнirt gan preиu, gan naudas veidв. Рim kredоtam ir ilgtermiтa raksturs); - augstвka riska aizdevumi ( ir aizdevumi вrzemju valdоbвm, valdоbas

aмentыrвm vai centrвlajвm bankвm. Faktori, kuri ietekmз spзju atmaksвt parвdu ietvert sevо valsts ekonomisko stвvokli, tai skaitв tвs darba spзku un dabas resursus utt.); - projektu finansзрana ( ir lоdzekпu pieрнirрana vзl peптu nenesoрu objektu celtniecоbas pabeigрanai, piemзram, kuмu bыvniecоba); - faktorings ( ir klienta iekasзjamo rзнinu nopirkрana par skaidru naudu. Faktoringa lоgums atbrоvo uzтзmumu no konkrзtвs naudas plыsmas administrзрanas, jo роs rыpes uzтemas faktoringa piedвvвtвjs – attiecоgв finansu institыcija);

- konta pвrtзriтs jeb overdrafts ( rodas, ja klients no sava tekoрв konta izтem vairвk naudas, nekв viтam tur ir. Kontam var noteikt pвrtзriтa limitu, kas klientam dod tiesоbas izтemt naudu ро limita ietvaros); - kredоtlоnija ( ir kredоta iespзju pieрнirрanas parasts paтзmiens. Tas dod aizтзmзjam aizтзmuma saтemрanas iespзju uz konkrзtiem noteikumiem lоdz noteiktas summas robeюai). 2.1. Kredоtu veidi Pastвv daювdas kredоta pamatformas.

Skatoties no makroekonomiskв viedokпa, tie ir tвdi kredоtu veidi, kas dod impulsu ekonomikas attоstоbai. Komerciвlais kredоts. Ро kredоta attiecоbas veidojas tad, ja preci, t.sk. pakalpojumus pвrdod ar maksвjumu atlikрanu uz vзlвku laiku. Kredоta objekts ir pвrdotвs preces. Pвrdoрanas brоdо prece netiek apmaksвta, bet kreditзta. Komerciвlais kredоts aptver arо preиu pвrdoрanu uz nomaksu.

Komerciвlв kredоta lоdzeklis ir vekselis. No komerciвlв kredоta ir atvasinвts akreditоvs un faktorings. Bыtоbв akreditоvam ar kredоtu nav nekвda sakara. Praktiski akreditоvs ir antikredоta instruments. Tas ir pircзja bankas rоkojums piegвdвtвja bankai apmaksвt piegвdвtвja iesniegtos rзнinus par nosыtоtajвm precзm vai sniegtajiem pakalpojumiem saskaтв ar noteikumiem, kas atrunвti pircзja akreditзtajв iesniegumв. Lai vзl vairвk paвtrinвtu naudas saтemрanu, pвrdevзjs izmanto оslaicоgu kredоtu – faktoringu.

Tв ir komisijas operвcija, saskaтв ar kuru uzтзmums piegвdвtвjs nodod bankai savas tiesоbas saтemt maksвjumu, piemзram, par piegвdвtвja precзm, izpildоto darbu utt un no bankas par to saтem lielвko summas daпu, kuru viтam pienвktos saтemt no sava pircзja. Izsakoties vienkвrрвk, preces оpaрnieks nolemj izmantot faktoringa pakalpojumu un noslзdz lоgumu ar banku vai lоzinga sabiedrоbu. Pзc lоguma noslзgрanas pвrdevзjs paziтo preces pircзjam par prasоjuma

tiesоbu pвreju bankai vai lоzinga sabiedrоbai. Kad prece nodota pircзjam un izsniegts rзнins, banka norзнinвs ar pвrdevзju un patur tiesоbas pieprasоt rзнina apmaksu pircзjam. Faktorings, lоdzоgi kв lоzings, ir finansu ieguves veids, kas neprasa papildu garantijas. Bankai pietiek ar debitora saistоbu faktu. Рis darоjums ir izdevоgs ne tikai preces vai pakalpojuma piedвvвtвjam, tas arо rada vieglвku nomaksas noteikumus arо pircзjam un savu daпu peптas gыst arо darоjuma

nodroрinвtвja – banka vai lоzinga sabiedrоba. Faktoringa izmantotвju skaits Latvijв nav liels, jo trыkst pieredzes. Var secinвt, ka nвkotnз faktorings vзrsоsies plaрumв, jo tas ir seviрнi izdevоgs vairumtirdzniecоbв, pirkрanas un pвrdoрanas operвcijвs, kur komerclоgumi paredz nomaksu pa etapiem ilgвkв laika posmв вrзjвs tirdzniecоbas darоjumiem, kam norзнinu periods ir ilgвks. Tвpзc tas ir visvienkвrрвkais kredоtoperвcijas veids, jo var вtri tikt pie naudas, neiesaldзjot apgrozвmos

lоdzekпus, kas kavзtu uzтзmuma attоstоbu un palзninвtu lоdzekпu apriti. Faktoringu varзtu izmantot krietni vairвk uzтзmumu, jo tas tieрi samazina debitoru parвdus. Tas rada iespзju uzтзmumiem vairвk lоdzekпu novirzоt pamatdarbоbai. Sekojoрajв diagrammв var aplыkot faktoringa kopзjв portfeпa sadali Latvijв uz 2000.gada 1.aprоli. 1.diagramma Diagramma rвda, ka visvairвk faktoringu 2000.gadв izmantojusi

Parekss banka, pвrзjвs bankas nespзlз pвrвk lieli lomu рajв kredоtзрanas veidв. Banнieru kredоts. To izsniedz bankas un citas kredоtiestвdes juridiskвm un fiziskвm personвm naudas aizdevumu formв tajв gadоjumв, ja klienta norзнinu kontв izdarоto maksвjumu summa noteiktв laika periodв pвrsniedz iemaksu summas рajв kontв. Baтнieru kredоta objekts, atрнirоbв no komerciвlв kredоta, ir nauda. Baтнieru kredоts izsaka attiecоbas starp baтнieriem, komersantiem un jebkurвm juridiskвm un fiziskвm

personвm. No uzтзmзjdarbоbas un kredоta atmaksas viedokпa bыtiska nozоme ir baтнieru kredоta termiтiem. Рos termiтus regulз investоciju projekti, dod iesзju aizтemtajiem lоdzekпiem veikt lielвku vai mazвku apriрu skaitu, sekmз intensоvвku vai mazвk intensоvu uzтзmзjdarbоbu, lai kredоtu laikв dzзstu. Hipotзku kredоts. Tas ir ilgtermiтa kredоts, kas ir izsniegts pret ноlu. Рos kredоtus izsniedz pamatojoties uz nekustamв оpaрuma ieноlвjumu.

Hipotзku kredоts ir plaрi izplatоts ekonomiski attоstоtвs valstоs. Un tas viss tвpзc, ka noteiktu saimnieciskai darbоbai sniedz ilgtermiтa kredоtus, kas nodroрinвti ar nekustamo оpaрumu – ноlu. Tвs ir vзrtspapоrs, kas pвrstвv nekustamв оpaрuma ieноlвjumu hipotзku bankв un dod tв turзtвjam tiesоbas saтemt iepriekр fiksзtu ienвkumu, izteiktu procentos no ноlu zоmes nominвlvзrtоbas. Hipotekвro kredоtu parasti izsniedz рвdiem mзrнiem – zemes auglоbas uzlaboрanai, nekustamв оpaрuma

pirkрanai, зku bыvзрanai, ilggadоgiem stвdоjumiem un tamlоdzоgi. Nвkoрajв diagrammв var aplыkot Latvijas uzтзmumiem un privвtpersonвm izsniegto hipotekвro aizdevumu apjomus, laika posmв no 1997.gada lоdz pat 2001.gadam. 2.diagramma Diagramma parвda, ka hipotekвro aizdevumu apjoms ar katru gadu ir divkвrрojies. Vзl tikai jвdomв, lai procentu likmes paliktu stabila un nemainоga.

Valsts kredоts. To raksturo tas, ka valsts izlaiю aizтзmuma obligвcijas. Obligвcijas ir reizз gan parвda zоme, gan vзrtspapоrs, kas tв turзtвjam nodroрina fiksзtu procentu likmi. Obligвcijai ir nominвlvзrtоba un tirgus cena. Tвs parasti izplata ar banku starpniecоbu, tвs ir pзrkamas vзrtspapоru tirgы. Obligвcijas cena ir tieрi atkarоga no to piedвvвjuma un pieprasоjuma samзram.

Tвs brоvi pзrk un pвrdod iedzоvotвji. Pзc tв var spriest, ka valsts ir debitors. Valsts iekрзjв uzтзmuma obligвcijas ir problзma, kas cieрi saistоta ar valsts budюeta deficоtu. Emitзjot un pвrdodot valsts iekрзjв aizтзmuma obligвcijas, Finansu ministrija papildina valsts budюetu. Valsts iekрзjв aizтзmuma obligвciju emisija ir pirmв pazоme, ka valsts budюetв ir deficоts. Lоzings. Tas ir gan noma ar izpirkрanas tiesоbвm, gan pвrdoрana uz nomaksu,

gan оpatnзjs kredоts. Tas ir viens no pazоstamвkajiem kredоta paveidiem Latvijв. Latvijв lоzinga operвcijas veic, piemзram, Parekss banka, Multibanka, Krвjbanka utt bet Unibanka un Hansabanka рim nolыkam ir nodibinвjuрas banku meitas uzтзmumus. Lоzings ir nomas attiecоbas starp mantas оpaрnieku ( lоzinga devзju jeb nomas devзju) un personu, kura

vзlas to izmantot savв biznesв ( lоzinga saтзmзju jeb nomnieku). Un роs attiecоbas veidojas uz minзtв lоzinga lоguma abu puрu savstarpзjв izdevоguma (peптas gырanas ) pamata. Vвrdu sakot, lоzinga devзjs nopзrk attiecоgo lоzinga darоjuma objektu savв оpaрumв un atdod to lietoрanв lоzinga тзmзjam. Lоzinga тзmзjs veic pakвpeniskus maksвjumus, norзнinoties par iespзju lietot sev nepiederoрu preci. Pats galvenais ir saprast, ka lоzings nav noma ar izpirkрanas tiesоbвm,

jo kad uzтзmums nomв kвdu raюoрanas lоdzekli ar izpirkрanas tiesоbвm, uzтзmums kпыst par tв оpaрnieku uzreiz, kad izdara pirmo iemaksu, bet ja lоzinga darоjumв uzтзmums kпыst par оpaрnieku tikai tad, kad raюoрanas lоdzekпu vзrtоba ir pilnоgi samaksвta. Lоzinga pakalpojumi pamatв iedalвs divos veidos – finansu lоzings un operatоvais lоzings. Parasti lоzinga sвkuma summa svвrstвs ap 100 latiem. Nav retums, ka ро summa ir krietni mazвka – no Ls 5 lоdz

Ls 10. Lоzinga lоguma termiтр – no viena mзneрa lоdz vienam gadam. No lоzinga тзmзja neprasa nekвdus speciвlus dokumentus, izziтas, izтemot pasi ar dzоvesvietas pierakstu. Daюas lоzinga firmas, slзdzot lоgumu par summu virs 500 latu, kв garantu prasa pasi ar Latvijas pierakstu. Mikrolоmenо risks saistвs ar firmas lоzinga тзmзjas maksвtnespзju, пaunвkв gadоjumв bankrotu. Ja lоzinga тзmзju vainas dзп lоzinga maksвjumi tiek pвrtraukti, lоzinga objekts atgrieюas

pie tв оpaрnieka, kas nesaтem ieplвnotos ienвkumus un ir spiests meklзt jaunu lоzinga тзmзju. Tas var bыt apgrыtinoрi, jo prece jau ir lietota. Bet savukвrt makrolоmenо, nopietns lоzinga devзja naidnieks ir inflвcija, tвpat valыtas kursa izmaiтas, banku noguldоjumu procentu likmju kвpums, izmaiтas kredоta nosacоjumos u.c. Trоs ceturtdaпas organizвciju, kas slзdz lоzinga lоgumus, ir komercbankas vai tвm piederoрie un pakпautie

uzтзmumi. Tikai ceturtв daпa organizвciju, kas sniedz lоzinga pakalpojumus vai slзdz lоzinga darоjumus, nav banku uzтзmumi. Tas apstiprina to, ka Latvijв lоzings ir cieрi saistоts ar banku kredоtu. Kopumв lоzings ir atzоts par vienu no visstraujвk augoрajвm industrijвm Latvijв. To sekmз valsts ekonomikas attоstоba, lоzinga kв finansзjuma veida popularitвtes pieaugums, kв arо lоzinga kompвniju sadarbоbas partneru skaita palielinврanвs, kas ar vien vairвk piedвvв lоzinga

pakalpojumus. Lai veicinвtu lоzinga pakalpojumu sniedzзju sadarbоbu, sakвrtotu lоzinga tirgu un noskaidrotu lоzinga kopзjos apjomus, ir jвplвno piesaistоt jaunus biedrus. Vislielвko Latvijas Lоzinga asociвcijas lоzinga portfeпa daпu pзc aktоvu sadalоjuma – 31% no kopapjoma jeb 55.15 milj.Ls veido automaроnu lоzings. Tam seko raюoрanas iekвrtu iegвdes lоzings ar 22% no lоzinga portfeпa jeb 39.15 milj.Ls, bet nekustamв оpaрuma lоzings aizтem 18.3% (29.12 milj.

Ls) no kopзjв statistikв apkopotв lоzinga tirgus, nedaudz atpaliekot komerctransporta lоzingam ar 17.7% (31.54 milj.Ls). 3.diagramma. Diagramma rвda, ka vislielвkв daпa lоzinga pakalpojumi ir izmantoti lielu objektu bыvзрanai vai pirkрanai, piemзram, kuмiem, lidmaроnвm utt. Tвlвk cieрi seko lоzinga izmantoрana biroja mзbeпu iegвdei. Nвkoрajв diagrammв var aplыkot lоzinga portfeпa sadalоjumu pзc termiтstruktыras uz 2002.gada 1.janvвri.

4.diagramma Diagramma rвda, ka lоzinga тзmзju pieprasоtвkais laika termiтр ir 1 –3 gadi, kв arо daudz no tв neatpaliek laika termiтр 3 – 5 gadi, atpaliekot tikai par 0,4% no kopapjoma. Tв kв tiek uzskatоts, ka Latvijas Lоzinga devзju asociвcijas biedri – 4 lоzinga kompвnijas: SIA Hanza Lоzings, SIA Unilоzings, SIA Nordea Finance Latvia un a/s Sampo Lоzings – ir vadoрie lоzinga tirgus dalоbnieki, taиu jвтem vзrв, ka pirms vairвk

nekв gada lоzinga asociвcija sadalоjвs, un Latvijas Lоzinga devзju asociвcijв nav pвrstвvзtas bankas ( otra lоzinga asociвcija savu darbоbu beidza 2001.gada novembrо), turklвt lоzingu piedвvв arо citi asociвcijв neietilpstoрi uzтзmumi. Lielвkais lоzinga portfelis banku vidы ir Parekss bankai 62,5 milj.Ls ( uz 01.01.2002.) – vзl pagвjuрв gadв oktobra sвkumв bankas lоzinga portfelis bija 20% no statistikв

fiksзtв lоzinga tirgus. Pвrзjo lоzinga pakalpojumus sniedzoрo banku devums kredоtportfelо katrai atseviрнi svвrstвs aptuveni no 1% lоdz 1,6% no kopapjoma jeb aptuveni 3 lоdz 4.5 miljoni latu ( Latvijas Krвjbanka, Baltijas Tranzоtu banka, Pirmв banka). 5.diagramma Diagramma rвda, ka lоzinga izsniegрanas ziтв lоderis ir Hanza Lоzings, sastвdot 61% no kopapjoma, tuvвkais sekotвjs ir tikai ar 29% no kopapjoma –

Unilоzings. Partзrзtвju kredоts. Рis kredоta formas nosaukums it kв nepвrprotami raksturo kredоta darbоbu. Patзriтa kredоta objekti ir tвs preces, ko pзrk un pвrdod patзriтa preиu tirgы. Debitors ir atseviрнs patзrзtвjs, mвjsaimniecоba. Pirmkвrt, ро kredоta objekti ir tie patзriтa priekрmeti, kas nav saistоti ar citвm kredоta formвm. Otrkвrt, patзrзtвju kredоtu tоrв veidв pastiprina kredоta kartes.

Par роm kartзm var uz kredоta iegвdвties visu patзriтa preиu klвstu. Patзriтa kredоts gan pagвtnз, gan рodien ir pamatos оslaicоgs. Bieюi tв termiтр sniedzas lоdz tuvвkai algas dienai. Uz ilgвku laiku рo kredоtu var izsniegt ilgstoрas lietoрanas patзriтa preиu iegвdei, piemзram, mзbeles utt. Patзriтa kredоts ir iedarbоgs pieprasоjuma paplaрinврanas rоks.

Jo kamзr ilgstoрвs lietoрanas patзriтa priekрmetiem ir aktоvs noiets, pвrdevзjs nedomв роs preces pвrdot uz kredоta. Tikko pieprasоjums krоtas, preci sвk pвrdot uz kredоta. Рвds solis var bыt ekonomiski pretrunоgs. Jo ja kredоts iesaldз naudu precзs, ko apmaksвs pзc оsвka vai ilgвka laika, tad tas palзnina lоdzekпu apriti. Un procenti par patзriтa kredоtu рos zaudзjumus kompensз nelielв apmзrв.

Bet pвrdodot uz kredоta pвrdevзjam ir izdevоgвk, nekв bezdarbоbв gaidоt pircзju un lоdzekпu apriti vзl vairвk palзninвt. Patзriтa kredоta variantв prece ir dвrgвka, bet maksвt var ilgвku laiku mazвm summвm. 2.2. Kredоtu klasifikвcija Pamatojoties uz kredоtu novзrtзjumu, saskaтв ar Latvijas Bankas padomes 15.07.1999. lзmumu Nr.58/3 par “Aktоvu un вrpusbilances saistоbu novзrtзрanas noteikumiem”, kredоti klasificзjami: - standarta kredоti ir kredоti, kuri neapрaubвmi tiks samaksвti

un tos klasificз vзl divвs sоkвkвs grupвs, kas ir kredоti aizтзmзjiem, kuriem nav gaidвmas problзmas ar parвda samaksu, jo prognozзjamв naudas plыsma ir pietiekama, lai samaksвtu parвdu, un kuri parвda samaksu veic saskaтв ar lоgumв noteiktajiem termiтiem vai kavз parвda samaksu lоdz 5 dienвm, kв arо no nodroрinвjuma atkarоgie kredоti , ja to nodroрinвjuma vзrtоba ir vienвda vai lielвka par parвda summu, ja рo nodroрinвjumu var savlaicоgi pвrdot, jo pastвv likvоds tirgus, un kredоtiestвdei nav juridisku

рнзrрпu рв nodroрinвjuma atsavinврanai. - uzraugвmie kredоti ir kredоti, kuriem nepiecieрama pastiprinвta kredоtiestвdes vadоbas kontrole, jo tiem piemоt potenciвla nedroроba, kas, ja situвcija netiek mainоta, nвkotnз var ietekmзt parвda samaksu un kredоtiestвdei radоt zaudзjumus. - zemstandarta kredоti ir kredоti, kuriem ir skaidri izteikta nedroроbas pakвpe, kas liek apрaubоt pilnu parвda samaksu, un kuri kredоtiestвdei radоs zaudзjumus, ja ро nedroроba netiks novзrst. - рaubоgie kredоti ir kredоti, kuru dзп kredоtiestвdei

ir liela zaudзjumu iespзja, novзrtзрanas laikв nav iespзjams precоzi noteikt zaudзjumu apjomu, bet ir pamatotas cerоbas daпзji atgыt kredоtu. - zaudзtie kredоti ir kredоti, kuriem novзrtзрanas laikв nav reвlas vзrtоbas. 2.3. Aizdevumi juridiskвm un fiziskвm personвm Mыsdienвs pastвv vairвkas kredоtu formas, kas ir atрнirоgas, ja kredоta prasоtвjs ir fiziska persona vai ja persona ir juridiska. Aizdevumi fiziskвm personвm.

Overdrafts – viens no kredоtlоnijas veidiem, ko klients var izmantot, veicot izmaksas no sava norзнinu konta, kas pвrsniedz konta atlikumu. Saskaтв ar noteikumiem overdrafts ir atmaksвjams pзc pieprasоjuma, tomзr praksз bankas pieprasa overdrafta atmaksврanu tikai atseviрнos gadоjumos. Aizdevumi, kas paredzзti kapitвlieguldоjuma finansзрanas un vзlвkas ieтзmumu summas sasaistорanai - оstermiтa aizdevumi, kas paredzзti, lai nodroрinвtu klientu ar jaunas mвjas pirkрanai nepiecieрamajiem

lоdzekпiem, pirms tas ir saтзmis naudu no iepriekрзjвs mвjas pвrdoрanas. Рis aizdevumu veids ir saistоts ar zinвmu risku, jo klientam ir jвmaksв procenti par diviem lieliem aizdevumiem, ko ne katrs var atпauties. Turklвt pastвv risks, ka paredzзtie ienвkumi netiks saтemti, tвdejвdi atmaksas periods pagarinвsies un lоdz ar to procentu maksвjumi, kas jвveic par aizdevuma lietoрanu рajв laika periodв, kopв veidos lielвku summu nekв paredzзts.

Aizdevumi ar nemainоgu procentu likmi – nelieli aizdevumi (no 1000 lоdz 10 000 latiem) uz laiku no 6 mзneрiem lоdz 5 gadiem. Рвdi aizdevumi parasti tiek izmantoti maроnas vai citas ilgstoрi lietojamas patзriтa preces iegвdes finansзрanai. Aizdevuma atmaksврanas noteikumi parasti paredz vienвdus ikmзneрa maksвjumus, kas vienlaikus ietver gan procentus, gan pamatsummas atmaksu. Atjaunojamвs kredоtlоnijas – saskaтв ar atjaunojamвs kredоtlоnijas noteikumiem banka automвtiski katru

mзnesi pвrskaita no klienta norзнinu konta (vai arо klients katru mзnesi iemaksв) klienta atjaunojamвs kredоtlоnijas kontв noteiktu summu. Pзc tam рim klientam ir tiesоbas mзneрa laikв izтemt no ро konta zinвmu summu, kas vienвda ar ikmзneрa iemaksas vairвkkвrtоgu reizinвjumu, par kвdu banka un klients iepriekр vienojuрies. Ja рajв kontв ir kredоta atlikums, tad klients saтem par to procentus. Hipotзkas aizdevumi - parasti tiek izsniegti tвda nekustamв оpaрuma iegвdei, remontam, celtniecоbai,

kas ir reмistrзts zemesgrвmatв un atrodas Latvijв, tas arо ir galvenais hipotekвrвs kreditзрanas priekрnosacоjums. Banka aizdevumu izsniedz zemes iegырanai, mantoрanas tiesоbu nokвrtoрanai, зku bыvзрanai, meliorвcijai un ilggadоgiem stвdоjumiem, agrвko hipotekвro parвdu nokвrtoрanai u.c. vajadzоbвm. Kredоtkarрu aizdevumi – рim aizdevumam pastвv divi galvenie kredоtkarрu veidi, no kuriem tikai viens nodroрina kredоtkartes lietotвju ar iespзju izmantot kredоtu ilgвku laika periodu: - maksвjumu kredоtkartes,

kas bankas paziтojumв ikreiz norвdоtв summa ir pilnоbв jвnomaksв, tвdejвdi iespзjas izmantot bezprocentu aizdevumu ir tikai laika periodв no pirkuma izdarорanas dienas lоdz bankas paziтojuma saтemрanas dienai. Parasti par maksвjumu kredоtkartes lietoрanu ir jвmaksв ikgadзjв abonementa maksa. - kredоtkartes sniedz saviem lietotвjiem iespзju izmantot atjaunojamo bezprocentu kredоtlоniju lоdz noteiktam limitam noteiktв periodв, par ko banka ar klientu iepriekр vienojuрies.

Ikmзneрa bankas paziтojumв norвdоto summu var apmaksвt pilnоbв vai daпзji, atkarоbв no tв, kвds ir noteiktais minimums. Aizdevumi juridiskвm personвm. Overdrafts – brоvi izmantojams, noteikts kredоtlimits bez atmaksas grafika, bet ar izmantoрanas termiтu lоdz 12 mзneрiem. Vai arо iepriekр saskaтota kredоtlоnija jeb aizтзmuma tiesоbas, kuras klients var izmantot, veicot maksвjumus vai veicot izmaksas no sava norзнinu konta.

Juridisko personu overdrafti ir atmaksвjami pзc pieprasоjuma. Tomзr praksз bankas reti kad pieprasa atmaksвt overdraftu, ja vien attiecоgais klients nav devis оpaрu iemeslu рaubвm par to, vai рis overdrafts tiks atmaksвts. Fiksзta termiтa kredоtlоnija – kredоtlоnija ar termiтu no 3 lоdz 12 mзneрiem. Kredоtlоnija izmaksвjama daпвs no noteiktu minimвlo lielumu un katra izmaksвjamв daпa var bыt ar 1, 3

vai 6 mзneрu termiтu, nepвrsniedzot kredоtlоnijas gala termiтu. Termiтaizdevumi - tiek izsniegti uz noteiktu laika periodu, un tie atmaksвjami vairвkвs vienlоdzоgвs daпвs vai arо visa jвnomaksв termiтa beigu datumв. Izрнir trоs veida termiтaizdevumus: - par оstermiтa aizdevumiem uzskatвmi aizdevumi, kas atmaksвjami viena gada laikв vai оsвkв periodв; - vidзja termiтa aizdevumi ir aizdevumi, kas jвatmaksв ne agrвk

kв pзc viena gada, bet ne vзlвk kв piecu gadu laikв; - ilgtermiтa aizdevumi ir aizdevumi, kas jвatmaksв pзc vairвk nekв pieciem gadiem. Aizdevumi projektu finansзрanai - tвdi aizdevumi, kas tiek izsniegti lielвku kapitвlieguldоjumu projektu finansзрanai. Рвdu aizdevumu atmaksврanas vienоgais vai galvenais avots ir naudas plыsma, kвdu nodroрina attiecоgais projekts. Sindikвtaizdevumi – aizdevums, ko izsniedz vairвkas bankas kopв un ko katrai no роm bankвm atseviрнi

nebыtu iespзjams vai ko tвs nevзlзtos izsniegt. Projektu vada viena vai vairвkas bankas, kas vienojas par aizdevuma paketi un izveido banku sindikвtu, apvienojot vairвkas bankas. Вrvalstu aizdevumi - aizdevumi вrvalstu valdоbвm un to valsts uzтзmumiem. Parasti рie aizdevumi ir lieli, tвpзc tos izsniedz uz vidзju vai ilgu termiтu. Atviegloto aizdevumu kategorijai ir raksturоgas zemвkas nekв tirgы valdoрвs procentu likmes un parasti

tie ir ilgtermiтa. Рвdus aizdevumus lielвkoties izsniedz tikai valdоbas sponsorзtas institыcijas, un рвdi aizdevumi tiek paredzзti tвm valsts tautsaimniecоbas nozarзm, valsts rajoniem vai valstоm, kam nepiecieрama ekonomiska palоdzоba. Secinвjumi un priekрlikumi No darba izriet sekojoрi secinвjumi: • ka, kredоtam ir vairвki nepiecieрamоbas veidi; • kredоts regulз kopзjo naudas apriti tautsaimniecоbв un ekonomiskajos procesos; • kredоts ir svarоgs naudas ekonomijas

faktors; • no makroekonomiskв viedokпa, katrs kredоta veids dod impulsu ekonomikas attоstоbai; • ka, faktorings ir оslaicоgs kredоts, kas paвtrina naudas saтemрanu bez liekвm grыtоbвm; • hipotзku kredоts ir plaрi izplatоts ekonomiski attоstоtвs valstоs; • arо рogad hipotekвrвs kreditзрanas veids bыs viens no visstraujвk augoрajiem banku pakalpojumiem; • Hansabanka, Parekss banka un Latvijas Hipotзku un zemes banka – lielвkвs bankas privвtpersonu hipotekвrajв kreditзрanв;

• trоs ceturtdaпas organizвciju, kas slзdz lоzinga lоgumus, ir komercbankas vai tвm piederoрie un pakпautie uzтзmumi; • kredоta formas ir atрнirоgas, ja persona ir juridiska vai fiziska; • izsniedzot kredоtu, kredоta devзjs uzтemas kredоta risku, jo kredоta тзmзjs var nepildоt savas saistоbas attiecоbв pret kreditoru; • lielвkвs kredоtu saтзmзjas tautsaimniecоbas nozaru aspektв 2001.gadв bija tirdzniecоba; • problemвtiski ir saтemt aizdevumus mazajiem un vidзjiem uzтзmumiem.

No secinвjumiem izriet рвdi priekрlikumi: • jвizmanto lоzinga sniegtвs priekрrocоbas, jo tam ir labas perspektоvas un рis kredоta veids spзj aptvert jebkuras preces; • lai vзl vairвk paвtrinвtu naudas saтemрanu, pвrdevзjam ir jвizmanto оslaicоgais kredоts – faktorings; • lai veicinвtu lоzinga pakalpojumu sniedzзju sadarbоbu, sakвrtotu lоzinga tirgu un noskaidrotu lоzinga kopзjos apjomus, ir jвplвno piesaistоt jaunus biedrus; • izstrвdвjot kredоtpolitiku, jвтem vзrв konkrзtвs bankas pieejamie finansu resursi, personвls,

aprоkojums; • vieglвk ir nodroрinвties ar nepiecieрamo finansu informвciju par klientu pirms kredоta izsniegрanas. Izmantotвs literatыras un avotu saraksts 1.”Kredоtu un вrpusbilances saistоbu novзrtзрanas noteikumi”, Latvijas Bankas padomes likums Nr.58/3, pieтemts 15.07.1999 Latvijas Banka. 2.Bankas 2002. – R.: Preses nams, 2002. 3.Bikse V. Makroekonomikas pamati. Teorijas. Problзmas. Politika. –

R.:LU, 1998. 4.Briede I. Banku finansu pakalpojumi. – R.: Turоba, 2000. 5.Ekonomika un banku loma ekonomikв. – R.: Preses nams, 1997. 6.Finanses un kredоts: problзmas, koncepcijas, vadоba. – R.: LU Ekonomikas un vadоbas fakultвte, Finansu institыts, 2000. 7.Lоbermanis G. Tirgus ekonomikas pamati un

Latvija ceпв uz Eiropas Savienоbu. – R.:Kamene,2001. 8.Pabзrza A. Lоzinga apjoms pзrn audzis divas reizes //Dienas bizness. – 2002. – 13.feb. 9.Рenfelde M. Makroekonomika. – R.: Kamene, 2000. 10.Timma L. Asa konkurence hipotekвro kredоtu izsniegрanв //Biznesa laiks. – 2002. – 27.martsНе сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат History Questions Essay Research Paper Identify Kulturkampf
Реферат Истребитель-бомбардировщик СУ-34
Реферат Налог на добавленную стоимость 2
Реферат Эпизод в романе "Отцы и дети"
Реферат Воспитание физиологического благополучия
Реферат Влияние катастроф на человека
Реферат Адмирал Колчак: "Людей, дайте мне людей!"
Реферат Иммунитет от взыскания определенных видов имущества должника
Реферат Опиоиды
Реферат Современные концепции и методика анализа кредитного портфеля коммерческого банка
Реферат Планирование, организация и экономика ветеринарных мероприятий по ликвидации вирусного лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве "Интернационал" Ишимбайского района Республики Башкортостан
Реферат Колониальная экономическая эксплуатация народов Африки
Реферат Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
Реферат Народное восстание в романе Пушкина Капитанская дочка
Реферат Участки из земель промышленности как объект права