Реферат по предмету "Экономика"


Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес"

Зміст
1.Коротка характеристика ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». 2
2.Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» 5
3.Товарна політика ВАТВентиляторний завод «Гермес». 7
4.Зробити взаємозв'зок товарної політики із стратегією розподілу і маркетинговоюціновою політикоюВАТВентиляторний завод «Гермес». 11
5.Конкуренція і антиделенінгова діяльністьВАТВентиляторний завод «Гермес». 14

           1. Короткахарактеристика ВАТ Вентиляторний завод«Гермес»
Базою аналізу є ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який розташований в м.Вінниця та здійснює постійну діяльність щодо виготовлення промисловихвентиляторів та інших товарів з металу для реалізації як промисловимпідприємствам, так і населенню.
Ворганізаційній структурі підприємства прослідковується японська модельорганізації виробничої системи (рис. 1).
/>

Рис.1. Організаційна структура ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»
Керівництвопідприємством здійснюють не його власники, а висококваліфіковані менеджери, яківедуть переговори з покупцями промислових вентиляторів та кондиціонерів таукладають угоди на майбутні поставки вентиляторів як на внутрішній ринок, такі  на закордонні ринки. Бухгалтерська служба підприємства веде відображеннягосподарських операцій діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» вбухгалтерському обліку та фінансовій звітності на основі Міжнародних стандартівфінансової звітності, що позиціонує підприємство на зовнішніх ринках та даєзмогу надавати фінансову звітність зацікавленим закордонним користувачам вдоступній формі. Бухгалтерська служба підприємства також утворює системувнутрішнього контролю на підприємстві, що унеможливлює будь-які зловживання зісторони працівників підприємства та матеріально-відповідальних осіб.
Визначальноюхарактеристикою організаційної структури підприємства є відсутністьструктурного підрозділу склад, що пояснюється діяльністю відділу логістики ВАТВентиляторний завод «Гермес», який працює по японській методиці «точно втермін», тобто підвезення необхідної кількості економічних запасів до робочогомісця працівника згідно плану виробничого процесу підприємства, що унеможливлюєкрадіжки запасів підприємства та сприяє повному та своєчасному використаннювсіх товарно-матеріальних запасів підприємства, окрім того дана організаціявиробничої системи ліквідує технологічні перерви в виробництві для постачаннятоварно-матеріальних цінностей на робоче місце кожного працівника, що підвищуєпродуктивність праці та рентабельність продукції підприємства, а отже, надаєконкурентні переваги продукції підприємства в порівнянні з аналогічною затехнічними характеристиками продукцією інших виробників. Вся виробленапродукція тестується, сертифікується та одразу по залізничній коліїтранспортується замовникам.
Відділпрогресивного маркетингу прогнозує та оцінює кон’юнктуру ринків промисловихвентиляторів та кондиціонерів України в розрізі окремих галузей промисловостіта регіонів та закордону з метою встановлення об’єктивних потреб в новихтехнічних характеристиках промислових вентиляторів та кондиціонерів.
В рамках бурхливоїнауково-дослідної та к конструкторсько-дослідної роботи діє відділ НДКДР, якийна основі запитів замовників здійснює розробку новітніх промисловихвентиляторів та кондиціонерів. Підприємство інвестує щорічно в діяльністьданого відділу понад 3 млн. грн., що забезпечує постійне оновлення товарногоасортименту підприємства та надає йому конкурентні переваги в порівнянні зіншими виробниками. На підприємстві діє служба охорони, яка не лише забезпечуєправопорядок на території підприємства, але й реалізує заходи з підвищеннярівня охорони праці на підприємстві, тому трудовий колектив ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес» працює в безпечних, екологічно чистих умовах діяльності.
ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» має свої представництва в м. Москва(Росія), Париж (Франція), Мюнхен (Німеччина) та веде активну наукову співпрацюз провідними світовими компаніями з виробництва промислових вентиляторів такондиціонерів. Активна зовнішньоекономічна наукова діяльність дозволяєобмінюватися досвідом та стажувати трудовий колектив підприємства як власне вВідділі розвитку техніко-економічної підготовкиперсоналу на ВАТВентиляторний завод «Гермес», так і на підприємствах партнерів закордоном.Окрім того, виробнича система підприємства має добре розвинену соціальнуінфраструктуру, в тому числі дитячий садок, школу для дітей працівниківпідприємства, басейн, спортивні зали, палац культури та відпочинку. Дананематеріальна мотивація працівників забезпечує високу продуктивність праці,відповідальність за результати роботи та високу якість продукції.
ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» не має аналогів по рівнютехніко-економічного забезпечення виробництва та навчання персоналу на тернахУкраїни серед підприємств, що випускають промислові вентилятори  такондиціонери, веде постійну науково-дослідну роботу, інвестиційну діяльність тагнучку цінову політику, що забезпечує їй конкурентні переваги як навнутрішньому, так і на зовнішньому ринках промислових вентиляторів такондиціонерів.

2. Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес»
Основною продукцією ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» є:
· вентилятори і повітродувки низького тиску;
· вентилятори осьові;
· вентилятори промислові;
· вентилятори пилові;
· вентилятори радіальні;
· вентилятори центробіжні, центробежні високого тиску;
· димососи;
· обладнання вентиляційне;
· агрегати пиловідсмоктувальні.
Життєвий цикл продукту ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»співпадає з науковими розробками життєвого циклу товару та складається знаступних етапів:
· Розробка – упродовж цього періоду компанія знаходить і втілює в життянову ідею. Тоді ж обсяг продажу дорівнює нулю, а обсяги інвестицій зростаютьразом із наближенням до завершальної стадії етапу;
· Виведення на ринок починається з першої появи товару на ринку. Завоюванняринку потребує часу, тому обсяг продажу зростає повільно. Прибутки на цьомуетапі від'ємні чи невисокі через незначний обсяг продажу чи високі витрати намаркетингові заходи. Витрати на просування товару порівняно високі, оскількинеобхідно проінформувати покупців про новий товар і надати їм можливістьвипробувати його;
· Зростання – якщо новий товар користується попитом, він переходить наетап зростання. Зростає обсяг продажу товару. На цьому етапі відбуваєтьсяпостійне зростання прибутку, оскільки витрати на просування співвідносяться здедалі більшими обсягами продажу, а витрати виробництва на одиницю продукціїзнижуються. Головним завданням реклами стає не ознайомлення споживачів зтоваром, а підтримка прихильності до товару та рішення про купівлю, в певниймомент компанія може знизити ціну, щоб залучити нових покупців. На етапізростання у компанії виникає необхідність шукати компроміс між великою часткоюринку та високим поточним прибутком. Витрачаючи великі кошти на вдосконаленнятовару, просування та розподіл, компанія може завоювати панівне становище наринку. У цьому разі, однак, вона відмовляється від максимального поточногоприбутку, сподіваючись повернути його на наступному етапі;
· Зрілість – зростання обсягу продажу сповільнюється, оскільки основнамаса потенційних покупців уже придбала товар. Рівень прибутку залишаєтьсянезмінним чи знижується внаслідок збільшення витрат на маркетингові заходи,спрямовані на захист товару від конкурентів. Етап зрілості триває довше, ніжпопередні етапи. Уповільнення темпів зростання обсягів продажу відбуваєтьсявнаслідок появи багатьох виробників і великої кількості товару;
· Занепад – зниження обсягів продажу та скорочення прибутків.Зменшення обсягів продажу може пояснюватися багатьма причинами, такими яктехнічний прогрес, зміна смаків споживачів, посилення конкуренції. Компаніїможуть припинити свою діяльність на ринку після того, як обсяги продажу таприбутку почнуть зменшуватися. Ті, що залишаються, можуть скоротити бюджетпросування, знизити ціни або відмовитися від менших сегментів ринку ідругорядних каналів збуту. Підтримка слабкого товару може бути для компаніїнадто дорогою.
3. Товарна політика ВАТВентиляторний завод «Гермес»
Для забезпечення ефективної господарської діяльності та отриманняприбутку більшість фірм проводять маркетингові дослідження ринку, серед якихособливе місце займає сегментація ринку, тобто групуванняі поділ ринку на окремі частки (сегменти) за певними ознаками: товарознавчими(за принципом комплексного споживання товарів), територіальними, географічними,демографічними, соціальними, обсягами платоспроможного попиту, купівельниммотивацій покупців, духовними, етнографічними, культурними та ін.
Кон'юнктурні дослідження окремих сегментів ринку даютьможливість аналізувати ситуацію, що склалась на ринку, встановити причиннийхарактер цих явищ і скласти прогноз ринку, на підставі якого розробити програмурозвитку ринку, кращого задоволення попиту й одержання прибутку. В результатісегментації ринку підприємство виділяє окремі сегменти ринку – відокремлені ізгруповані за певними ознаками частки товарного або регіонального ринку.
Визначається ступінь масовості попиту як відношення суми реалізованихтоварів до загальної чисельності потенційних покупців (споживачів).Аналізуються обсяги поставок товарів на ринок і відповідність їх попитунаселення, визначається ступінь збалансованості попиту і пропозиції товарів.Даються прогнозні оцінки індексу цін, оцінюється здатність торгівлі забезпечитибезперебійний продаж товарів, а також купівельна спроможність і споживчі намірипокупців, визначаються основні конкуренти на ринку, їхні сильні і слабкісторони, місце на ринку і, виходячи з цього, стратегія дій на ринку.
Оскільки метою діяльності підприємства є отримання прибутку удовгостроковому періоді, то управлінська діяльність має бути направлена навиділення окремих сегментів ринку (цільових ринків для даного підприємства) танапрямлення зусиль для його опанування (захоплення). Таким чином, сегментаціямає стратегічний характер, тобто стратегічна сегментація напрямлення навстановлення довготривалих зв'язків з певним сегментом покупців, співпраця зяким дозволить отримати  підприємству достатній прибуток при мінімальному рівніризику.
Стратегія поведінки ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес»на ринку — визначення основних напрямів розвитку товарного або регіональногоринків, виходячи з оцінок поточної кон'юнктури і перспектив її розвитку.Розробляється стратегія поведінки ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес»на ринку власними маркетинговими підрозділами фірм або спеціальниминауково-дослідними організаціями, лабораториями ВАТВентиляторний завод «Гермес».
Товарна політика ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес» визначається кон’юнктурою ринку та затверджується радоюдиректорів ВАТ Вентиляторний завод «Гермес». Для прогнозування кон’юнктуриринку промислових вентиляторів ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» проводитьсегментування даного ринку.
Сегментуванняринку продукції виробничо-технічного призначення може бути здійснено з використаннямтаких ознак:
· демографічні:галузь промисловості, розмір підприємства, місцезнаходження;
· операційнізмінні: технологія, статус споживача (висока, помірна чи низька активністьспоживача), можливості споживачів (обсяги споживання);
· практиказакупівель: організація постачання, профіль підприємства (промислове, фінансове тощо), структура існуючихвідносин (постійні чи перспективні споживачі), політика закупівель(лізинг, контракт на обслуговування, комплектні поставки), критерій закупівель(якість, ціна обслуговування);
· ситуаційні ознаки: терміновість, область використання продукції, розмірзамовлення;
· особистіхарактеристики споживачів: подібність продавця і покупця, ставлення до ризику,лояльність (відданість), імідж, форма власності, фінансовий стан, характердіяльності (імпорт чи експорт, добуваюче чи переробне підприємство).
ВАТВентиляторний завод «Гермес» встановило, що ефективна методика сегментуванняповинна відповідати вимогам:
· дійсність(виявлені сегменти повинні складатись із споживачів, які мають однаковізапити);
· можливістькількісної оцінки критеріїв (показників) споживачів визначених сегментів;
· прибутковістьвиявлених сегментів;
· доступністьсегментів (можливість досягнення сегментів товарами, інформацією);
· активність(можливість охвату виявлених сегментів).
Стратегічна сегментація ринку електронних інструментів повинназабезпечити:
· виявитинайбільш прибуткові сегменти ринку, оцінити найбільш перспективні з них;
· формуванняуявлення про нинішні та майбутні потреби клієнтів ВАТВентиляторний завод «Гермес»;
· формуванняцілей розвитку ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» і вироблення плану для їхдосягнення ;
· розробкукомплексу міроприємств ВАТ Вентиляторний завод«Гермес» дляреалізації цього плану;
· визначеннянайбільш перспективних груп потенційних клієнтів тих або інших продуктів зконкретизацією плану дій для ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес»;
· описпотенційного сегмента, типів клієнтів ВАТВентиляторний завод «Гермес», які можуть відноситися до сегменту і стратегії залученняклієнтів до розміщення грошових засобів у банківські вклади;
· оглядперсональних даних кожного домогосподарства-клієнта ВАТВентиляторний завод «Гермес» даного сегменту;
· оглядтоварів та послуг, якими користуються домогосподарства-клієнти ВАТВентиляторний завод «Гермес» тощо.
Відповідно до проведеної в 2007 році сегментації ринку ВАТВентиляторний завод «Гермес» визначило, що основними покупцями надалізалишаються промислові підприємства, які придбавають у ВАТ Вентиляторний завод«Гермес» понад 76% від загальної вартості виробленої товарної продукції. В тойже час на населення припадає близько 24% загальної вартості виробленої товарноїпродукції.
 
4. Зробити взаємозв’язок товарної політики із стратегієюрозподілу і
маркетинговою ціновою політикою ВАТВентиляторний завод
«Гермес»
Товарна політика ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес» тісно пов’язана із стратегією розподілу і маркетинговою ціновоюполітикою підприємства, оскільки дані напрямки діяльності спрямовані на досягненняспільної мети – отримання прибутку в результаті господарської діяльності ВАТВентиляторний завод «Гермес».
Прибуткова діяльність протягом 7років, значний поступальний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури,зростання частки на ринку промислових вентиляторів є результатом іхарактеристикою конкурентоспроможності виробничої системи ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес», адже на ринку даної продукції існує досить жорстка конкуренціяяк з боку вітчизняних, так і з боку закордонних виробників промисловихвентиляторів та кондиціонерів.
Чинникамиконкурентоспроможності діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» навнутрішньому та зовнішньому ринках промислових вентиляторів та кондиціонерів є:
· організаційна побудова підприємства;
· рівень техніко-економічноїпідготовки персоналу;
· організаційно-економічний потенціал;
· науково-технічний рівень розвитку;
· інвестиції.
Початковоюметою створення ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» було задоволення потребпромисловості в якісних вентиляційних системах та кондиціонуванні в умовахшвидкого зростання попиту зі сторони промисловості України та зовнішніх ринків.Підприємство позиціонувало себе на ринку промислових вентиляторів такондиціонерів виробництвом нових моделей промислових вентиляторів та кондиціонерівна основі новітніх розробок та проектів вітчизняних вчених, при цьомуінноваційна діяльність підприємства зацікавила внутрішніх інвесторів, якіінвестували в побудову приміщення, розробку та освоєння інвестиційного проекту,забезпечення виробничої та соціальної інфраструктури понад 20 млн. грн., щозабезпечило можливість здійснення подальших науково-дослідних робіт на базіновоствореного підприємства. В рамках взаємозв’язку товарної політики ізстратегією розподілу і маркетинговою ціновою політикою ВАТВентиляторний завод «Гермес» важливу роль відіграють дослідження загальноекономічноїкон’юнктури ринку вентиляторів та інших виробів з металу. Дослідженнязагальноекономічної кон’юнктури ринку вентиляторів включає:
· визначенняспіввідношення попиту та пропозиції ринку вентиляторів та інших виробів зметалу;
· аналізстану й динаміки платоспроможності покупців вентиляторів та інших виробів зметалу;
· дослідженнямеханізму функціонування ринку цінних паперів і грошового обігу підприємств, щовиробляють промислові вентилятори;
· аналіздинаміки оптових та роздрібних цін на ринку вентиляторів та інших виробів зметалу;
· аналізстану номінальних і реальних доходів суб’єктів ринку вентиляторів та іншихвиробів з металу;
· дослідженнядинаміки продуктивності праці суб’єктів ринку вентиляторів та інших виробів зметалу;
· визначеннявеличини основних макроекономічних показників ринку вентиляторів та іншихвиробів з металу;
· розрахунокобсягів капіталовкладень суб’єктів ринку вентиляторів та інших виробів з металу;
· визначеннявеличини і динаміки затрат на наукові дослідження та розробки суб’єктів ринкувентиляторів та інших виробів з металу;
· обчисленнятемпів оновлення продукції суб’єктів ринку вентиляторів та інших виробів зметалу;
· розрахунокпоказників внутрішньої та зовнішньої торгівлі.
Однією з головних цілей ВАТ Вентиляторнийзавод «Гермес» єотримання максимального прибутку та збільшення його вартості. Для вирішення цихзадач необхідно отримати інформацію про джерела доходів, а також про те, якіклієнти його забезпечують і чому, виявити ті ключові бізнес-процеси, наудосконаленні яких повинно сконцентруватися підприємство, щоб забезпечитиприріст доходу та реалізацію корпоративної стратегії. У відповідності з цим уподальшому підприємство направляє інвестиції і організовує свою управлінськуроботу.
У загальному вигляді проблема розвитку системи внутрішнього контролю нарівні ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» полягає у виробленікомплексного, системного підходу і пов'язаних з ним методичних рішень, які б булиздатні створити практичні умови для її впровадження та функціонування.
5. Конкуренція іантиделенінгова діяльність ВАТ Вентиляторнийзавод
«Гермес»
ВАТВентиляторний завод «Гермес» контролює близько 12% українського ринку промисловихвентиляторів, тому в рамках конкурентної боротьби діє в межах встановленихзаконодавства норм та обмежень. Всі питання щодо фактів недобросовісноїконкуренції ВАТ Вентиляторний завод «Гермес» вирішує  порядку, визначеномузаконодавством України.
Недобросовісноюконкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим таіншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Неправомірним є використаннябез дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування,знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів,упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань,зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністюіншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їхвикористання.
Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення угосподарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чизняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи. Дискредитацієюгосподарюючого суб’єкта (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих,неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністюгосподарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкодиділовій репутації господарюючого суб’єкта (підприємця).
Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добуванняпротиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства Українистановлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючомусуб’єкту (підприємцю). Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншоїособи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно дочинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій цівідомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв’язку звиконанням службових обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкодигосподарюючому суб’єкту (підприємцю). Неправомірним використанням комерційноїтаємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чиздійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особинеправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавстваУкраїни комерційну таємницю.
Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собоюнакладання Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну,цивільну та кримінальну відповідальність у випадках, передбаченихзаконодавством. У разі встановлення факту дискредитації господарюючого суб’єкта(підприємця) Антимонопольний комітет України, його територіальні відділеннямають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушникапоширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб,визначені законодавством або цим рішенням.
Особи, права яких порушені діями, визначеними як недобросовіснаконкуренція, можуть протягом шести місяців з дня, коли вони дізнались абоповинні були дізнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольногокомітету України, його територіальних відділень із заявою про захист своїхправ.
Закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у прийняттізаяви. Якщо Антимонопольний комітет України, його територіальні відділеннявизнають поважними причини пропуску строку звернення із заявою, порушене правопідлягає захисту. У процесі розгляду справи Антимонопольний комітет України,його територіальні відділення за поданою заявником заявою мають право вжитизаходів щодо забезпечення виконання рішення, якщо невжиття таких заходів можеускладнити чи зробити неможливим його виконання.
З метою забезпечення виконання рішення Антимонопольний комітет України,його територіальні відділення виносять розпорядження про:
· заборонуособі, в діях якої вбачаються ознаки порушення (відповідачу), вчиняти певнідії;
· накладенняарешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу.
Розпорядження може бути оскаржене до суду у п’ятнадцятиденний строк з дняодержання копії розпорядження. Відповідач у разі закриття провадження у справіу зв’язку з недоведенням вчинення порушення може стягнути з заявника збитки,завдані йому забезпеченням виконання рішення, у порядку, визначеному цивільнимзаконодавством України.
Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення у справахпро недобросовісну конкуренцію приймають обов’язкові для виконання рішення про:
· визнанняфакту недобросовісної конкуренції;
· припиненнянедобросовісної конкуренції;
· офіційнеспростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних абонеповних відомостей;
· накладанняштрафів;
· вилученнятоварів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншогогосподарюючого суб’єкта (підприємця);
· скасуванняабо зміну центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,виконавчими органами місцевого самоврядування прийнятих ними неправомірнихактів і розірвання укладених ними угод.
Рішення про накладання штрафів у розмірах понад чотиристанеоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймається виключноАнтимонопольним комітетом України на його засіданнях. Рішення про вилученнятоварів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншогогосподарюючого суб’єкта (підприємця) підлягає виконанню у порядку,встановленому для виконання судових рішень.
Господарюючі суб’єкти (підприємці) при сприянні Торгово-промисловоїпалати України та інших заінтересованих організацій можуть розробляти правилапрофесійної етики у конкуренції для відповідних сфер підприємницькоїдіяльності, а також для певних галузей економіки. Розроблені господарюючими суб’єктами(підприємцями) правила професійної етики у конкуренції погоджуються зАнтимонопольним комітетом України. Правила професійної етики у конкуренціїможуть використовуватись при укладанні договорів, розробці установчих та іншихдокументів господарюючих суб’єктів (підприємців).

Питання:
1. Основнамета діяльності ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?
2. Основні напрямки товарної політикиВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?
3. Асортиментна продукція ВАТВентиляторний завод «Гермес».
4. Основні напрямки маркетинговоїполітики ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?
5. Якою є стратегію просування товаруВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?
6. Визначте ефективність побудовиорганізаційної структури ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».
7. Чи ефективним є менеджмент в системіуправління ВАТ Вентиляторний завод «Гермес»?
8. Якими єосновні форми захисту ВАТ Вентиляторний завод«Гермес» від недобросовісної конкуренції?
9. Основніетапи життєвого циклу промислових вентиляторів.
10. Перспективирозвитку ВАТ Вентиляторний завод «Гермес».


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Французские заимствования в произведениях английских писателей XIX-XX вв
Реферат Понятие цели и задачи прокурорского надзора
Реферат Какова власть судьбы над делами людей и как можно ей противостоять
Реферат Понятие налоговой системы и ее элементов
Реферат Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства
Реферат Свет России в лирике Есенина
Реферат Техническое обслуживание процессоров
Реферат Бедные люди в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание"
Реферат Деятельность Центрального банка Российской Федерации
Реферат Стихотворение Ахматовой Сегодня мне письма не принесли
Реферат Примеры комплексов CASE-средств
Реферат Принципы приватизации имущества государственных предприятий в Украине
Реферат Использование интернета в маркетинге
Реферат Классификация видов чтения применительно к обучению чтению специализированной литературы в неязыковом вузе
Реферат Теологический агностицизм в диалоге с религией и атеизмом