Реферат по предмету "Экономика"


Поняття доходу підприємства, сфера його практичного застосування та обчислення

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»
Криворізькийекономічний інститут
Кафедра міжнародної економіки
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Економіка підприємства» на тему:
Поняття доходу підприємства, сфера його практичного застосування таобчислення
Студентки групи 6.503 – 1
факультету  міжнародноїекономіки і права
Подкопаєвої КрістіниІгорівни
Науковий керівник:
Кожухова Т.В. к.е.н., доцент
КривийРіг – 2010

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИОБЧИСЛЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність доходів підприємства, їхпризначення, склад та джерела утворення
1.2 Методичні підходи до аналізу доходів підприємства тафакторів, що обумовлюють їх формування
1.3 Світовий досвід зростаннядохідності діяльності підприємства
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКАФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙХЛІБЗАВОД»
2.1 Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»
2.2 Аналіз обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»
2.3 Оцінка формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»
Висновки до розділу 2  
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХРЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД »
3.1 Пошук шляхів виявлення резервівзростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»
3.2 Розрахунки економічноїефективності розроблених пропозицій
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Найважливішемісце і значення в діяльності будь-якого підприємства в умовах ринковоїекономіки є отримання відповідного доходу. Доходи є узагальнюючим показникомроботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової таінвестиційної діяльності. Від отримання доходів в кінцевому підсумку залежитьможливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність тафінансовий стан. Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегіюпідприємства. Враховуючи значення доходу, вся діяльність повинна підприємстваспрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймністабілізувати її на певному рівні.
Отже,актуальність теми курсової роботи полягає у необхідності опануванняпідприємцями ефективними методами управління та використання доходів, виявленняпотенційних резервів його зростання, опираючись на зарубіжний досвід такеруючись власною практикою.
Теоретичною йметодологічною основою дослідження є наукові праці та роботи сучаснихвітчизняних вченів економістів, законодавчі і нормативні акти органів державноївлади щодо регулювання діяльності підприємств України. У вирішенні таобґрунтуванні питання велику увагу приділяють такі автори як Поддєрьогін А.М.,Гриньова В.М., Азаренкова Г.М., Шваб Л.І., Шелудько В.М., Партин Г.О, СлавюкР.А., Савицька Г.В, Мец В.О., Чумаченка М.Г., Покропивний С.Ф. Фактичні даніотримано з матеріалів фінансової звітності досліджуваного підприємства.
Метоюкурсової роботи є розкриття сутності доходу підприємства та методики йогообчислення, аналіз та оцінка практичного формування доходів на прикладі ВАТ«Кролевецький хлібзавод» та розробка заходів, щодо виявлення резервів зростаннядохідності.
Длядосягнення поставленої мети в роботі поставлені такі завдання:
1. Розкритисутность доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення;
2. Дослідитиметодичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів, що обумовлюютьїх формування;
3. Розглянутисвітовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства;
4. Надатизагальну характеристику господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;
5. Провестианаліз обчислення доходів на прикладі діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;
6. Оцінитиформування доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;
7. Виявитишляхи потенційних резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;
8. Розробитирозрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій
Об’єктом є доходипідприємства ВАТ «Кролевецький хлібзавод».
Предметом єособливості практичного застосування та обчислення доходів підпридприємства наприкладі діяльності ВАТ «Кролевецький хлібзавод».
Для розв'язання поставлених завдань використано різноманітні методинаукового дослідження. Методи статистичного, графічного й метематичного аналізу, які буливикористані для побудови відповідних схем, графіків, таблиць та економічнихрозрахунків, необхідних для більш наочного зображення показників формуванняприбутку і рентабельності підприємства. Використано теоретичний аналіз наукових літературних джерел за допомогоюзагально-наукових методів: індукції, дедукції, синтезу, узагальнення,порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання й спостереження.Для дослідження впливу чинників на формування прибутку і рентабельностіпідприємства застосовувався факторний аналіз.

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ
ДОХОДІВПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність доходів підприємства, їхпризначення, склад та джерела
утворення
Фінансовірезультати відображають мету підприємницької діяльності; її дохідність і євирішальним для підприємства. Тому доход – як показник фінансових результатів –це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних іприрівняних до них витрат.
Згідно з П(С)БО 3«Звіт про фінансові результати» визначення цього терміну сформульовано так:доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або погашеннязобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталуза рахунок внесків  власників) за звітний період [12, c.8].
Положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО встановлено відповідні вимоги щодовизнання доходу за кожним видом діяльності, а саме: доходи від основної(операційної) діяльності, доходи від іншої операційної діяльності, доходи відфінансово-інвестиційної діяльності, доходи від іншої звичайної діяльності тадоходи від надзвичайних подій.
Операційна діяльність і є основнимджерелом доходу підприємства.
Доходивід основної (операційної) діяльності – це виручка від реалізації продукції(товарів, робіт та послуг), яка розраховується на основі обсягу реалізованоїпродукції, виходячи з діючих цін (без ПДВ, акцизів, торгівельних та збутовихзнижок). ПДВ, акцизнийзбір, мито таінші податки включаютьсядо ціни, але вони перераховуються до бюджету і не належать підприємству [14, c.40].
Нарозмір виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) впливають такі фактори:
1)у сфері виробництва: обсяг виробництва, якість продукції, асортимент продукції,ритмічність випуску та інше;
2)у сфері обігу: ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних ірозрахункових документів, терміни документообігу, форми розрахунків, рівеньціни;   
3)незалежно від діяльності підприємства: порушення договорів постачальникамиресурсів, недоліки в роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції покупцями [1, c.66].
Виручкавід реалізації продукції, робіт та послуг є основним джерелом відшкодуваннякоштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формуванняфінансових ресурсів. Тому саме від величини виторгу залежить не тільки внутрішньовиробничевідшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнотаподаткових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівеньвиплачених відсотків, що відбивається на фінансовому результаті діяльностіпідприємства.
Несвоєчасненадходження виторгу призводить до затримкм розрахунків, штрафів і санкцій, що вкінцевому випадку означає не тільки втрату прибутку, а й перебої в роботі та зупинкавиробництва [14, c.36-37].
Виручкавід реалізації продукції, незважаючи на зовнішні ознаки (гршову форму,надходження коштів за відвантажену продукцію, виконані роботи, зробленіпослуги, джерело різних платежів підприємства), не є доходом у повному розумінніцього слова, тому що з нього насамперед необхідно відшкодувати зробленівитрати, виплатити заробітну плату,відрахувати на соціальні заходи, тоді вона набуває форми чистого доходупідприємства [1, c.70].
Крімдоходів від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг), підприємствоотримує інші операційні доходи, які включаються в доходи від операційноїдіяльності. доходи ефективність підприємство
Іншіопераційні доходи включають доходи від реалізації сировини, матеріалів,іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); дохідвід операціїних курсових різниць (різниця між оцінками однакової кількостіодиниць іноземної валюти за різних валютних курсів); оперативної оренди активів(майна), якщо ця діяльність не є метою створення підприємства; відшкодуванняраніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); одержаніпені, штрафи, неустойки за порушення господарських договорів, які визнаніборжником чи рішенням суду; дохід від списання кредиторської заборгованості,щодо якої минув строк позовної давності; одержані гарантії та субсидії [37, c.72-73].
Заумов ринку зростає значення доходів від фінансово-інвестиційної діяльності  підприємств.Тому пошук фінансових джерел розвитку підприємств у напрямку найефективнішогоінвестування фінансових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питанняфінансової діяльності набувають важливого значення для фінансових службпідприємств.
Фінансовіінвестиції — це вкладення засобів у фінансові інструменти, серед яких переважаютьцінні папери, з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому [45, c.201].
Підприємстваотримують доходи від таких видів фінансової діяльності як: придбання та продажакцій, облігацій та інших цінних паперів; цільові грошові вклади; валютніоперації; пайові внески, часткова участь у діяльності інших підприємств; наданняпозик; лізингові операцій.
Фінансовіінвестиції зумовлені потребою ефективного використання вільних фінансовихресурсів, коли кон'юктура фінансового ринку надає отримання значно більшогорівня прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарнихринках.
Важливийнапрямок фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки – цераціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективнихнапрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток [14,c.49].
Удоходах підприємства виділяють доходи від фінансових операцій, які включають:дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи.
Дохідвід участі в капіталі включає дохід підприємства, отриманий від його інвестиційв асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методомучасті в капіталі [37, c.82-83].
Доінших фінансових доходів підприємства належать доходи, отримані ним у формідивідендів, відсотків та інших доходів від фінансових інвестицій (крім доходів,які обліковуються за методом участі в капіталі).
Доінших доходів підприємства належать доходи від реалізації фінансовихінвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, від неопераційнихкурсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльностіта не пов'язані з операційною діяльністю підприємства [52, c.98].
Доходи, які єнаслідком надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т.д.),відносяться до надзвичайних доходів. Надзвичайними доходи визнаються відвідшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями та значних благодійнихвнесків з боку інших підприємств або фізичних осіб [12, c. 10].
Практичнезначення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну сумукоштів, яка поступає підприємству за певний період і, за вирахуванням податків,може бути використана на споживання та інвестування.
Узагальнюючим позитивним фінансовимпоказником діяльності підприємства є його прибуток.
Прибуток підприємстває складовою частиною доходу підприємства. Іноді прибуток ототожнюють з поняттямдоход. Але це ототожнення неправильне. Прибуток характеризує не весь дохід,отриманий в процесі підприємницької діяльності, а тільки ту частину доходу, якає “очищеною” від затрат, понесених на здійснення цієї діяльності. Іншимисловами, у кількісному виразі прибуток є показником, що являє собою різницю міжсукупним доходом і сукупними затратами у процесі здійсненя підприємницькоїдіяльності
Отже прибуток –це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничуі комерційну діяльність підприємства. Прибуток є основним фінансовим джереломрозвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної базиі продукції всіх форм інвестування. Він є джерелом оплати податків і зурахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на йогозростання.
1.2 Методичніпідходи до аналізудоходів підприємства та факторів, що
обумовлюють їх формування
Прибутковістьта дохідність підприємства є одним з найголовніших показників, що відображаютьфінансовий стан підприємства. Вони визначають мету підприємницької діяльності.Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогоюпоказників, які діляться на: абсолютні та відносні.
Абсолютнийпоказник – це прибуток підприємства; відносний показник – це рентабельністьпідприємства.
Прибутокі прибутковість (рентабельність) є основними показниками ефективностідіяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, які характеризуютьінтенсивність їх роботи та успішну життєдіяльність в умовах ринку та пануванняконкуренції. Співвідношення одержаних доходів і понесених витрат є головнимзавданням аналітичних служб, керівного персоналу і в цілому кожного працівникадля прийняття правильної політики підприємства [3, c.194].
Загальною сумоюприбутку від усіх видів діяльності підприємства за звітний період є йогобалансовий прибуток.
Балансовийприбуток являє собою різницю між всією сумою чистого доходу підприємства івсією сумою його поточних витрат [28, c.80].
Балансовийприбуток підприємств формується за рахунок: продажу (реалізації) продукції,продажу основних засобів та іншого майна, позареалізаційніоперації.
Прибутоквід продажу продукції є основним складником балансового прибутку. Це прибутоквід операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкоюта її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору)
Пр=ВД– Ввир – ПДВ – Азб,             (1.1)
де, ВД – виручка;
Ввир– витрати виробництва на виготовлення і зар плату працівника;
ПДВ– податок на додану вартість;
Азб– акцизний збір.
Прибутоквід продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальнихактивів, цінних паперів. Його розраховують як різницю між ціною продажу табалансовою (залишковою) вартістю об’єкта, який продається з урахуванням витрат пов’язанихз реалізацією.
Прибутоквід позареалізаційних операцій – це прибуток від пайової участі у спільнихпідприємствах, здаванням майна в оренду, дивіденди на цінні папери, дохід відволодіння борговими зобов’язаннями, надходження від економічних санкцій іобчислюється як різниця між доходами, отриманими внаслідок виконання цихоперацій і витратами на їх виконання [39, c.94].
Залежно від формуваннята розподілу розрізняють декілька видів прибутку, які містяться у «Звіті профінансові результати», а саме: валовий, від операційної діяльності, відзвичайної діяльності до оподаткуання, від звичайної діяльності, чистий.
Валовийприбуток – це різниця між чистим доходом від реазації продукції і собівартістюреалізованої продукції [51, c.490].
Прибуток відопераційної діяльності підприємства являє собою різницю між валовим прибуткомта постійними витратами підприємства, пов’язаними з його операційною діяльністюу звітному періоді. Він визначається як алгебраїчна сума валового прибутку,іншого операційного доходу з вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат [33, c.64].
Прибуток відзвичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сумазагального прибутку від операційної діяльності (який підприємство отримало відреалізації продукції, робіт, послуг) та доходів з вирахуванням витрат від іншоїдіяльності.
Прибуток відзвичайної діяльності підприємства визначається як різниця між прибутком відзвичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.
Чистий прибуток підприємства,тобто прибуток, який залишається в його розпорядженні, визначається як різницяміж балансовим прибутком і сумою податків на прибуток [46, c.37].
Взагальному випадку на зміну величини прибутку впливають дві групи факторів:
· Зовнішні(природні, транспортні, соціально-економічні умови, рівень розвиткузовнішньоекономічних зв’язків, ціни на виробничі ресурси);
· Внутрішні(обсяг продажів, собівартість, структура продукції і затрат, ціна продукції,порушення господарської дисципліни, що веде до штрафів і економічних санкцій).
Впливфакторів може бути розгорнуто по кожній складовій балансового прибутку. Причомуможна оцінити не тільки абсолютний вплив факторів, а й відносний, якийхарактеризує зміну в режимі господарювання [46, c.37-38].
Абсолютневідхилення розраховується за формулою:
І= І1 – І0,                (1.2)
де,І – зміна показника до попереднього року;
І1– показник звітного періоду;
І0– показник базисного періоду.
Усвою чергу відносне відхилення:
І= І1 – І0 / І0×100%,           (1.3)
де,І – зміна показника у відсотках до попереднього року.
Такуметодику можна використовувати при факторному аналізі показників прибутку тарентабельності.
Важливемісце у фінансовій політиці підприємства посідає розподіл та використанняприбутку як основного джерела фінансування його інвестиційних потреб ізадоволення економічних інтересів власників [37, c.99].
Розподіл прибуткупідприємства здійснюється у два етапи.
Спочаткурозподіляють прибуток між підприємством і державою у формі сплати податку зприбутку.
Другий етап — церозподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств післяздійснення платежів у бюджет – чистий прибуток. Чистий прибуток спрямовано навиробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочування працівників,створення страхового фонду, на виплати засновникам (власникам), дивідендиакціонерам, поповнення фінансового резерву, здійснення інвестицій, сплату вбюджет економічних санкцій та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомогорізним організаціям, особам). Сума прибутку, що залишається після розподілу,називають нерозподіленим прибутком. Схема використання чистого прибутку.
/>
Рис 1.1 Схема розподілу чистого прибутку
Оскількиприбуток – це абсолютний показник діяльності без урахування використаних прицьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності. Рентабельність– це відносний показник прибутковості, який характеризує ефективність витратпідприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції. У загальнійформі він обчислюється як відношення прибутку до витрат. Рентабельність вимірюютьу відсотках. 
Показники рентабельності являються відносними характеристикамифінансових результатів показуючи дохідність підприємства та ефективность його діяльності [24, c.62].
Показникирентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формуванняприбутку (доходу) підприємства. З цієї причини вони є важливими обов'язковимиелементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. Аналізпоказників рентабельності передбачає оцінку рівнів рентабельності, визначеннядинаміки рентабельності, причин і факторів, які впливають на її зміну, іступеня їх впливу на цю зміну [5, c.105].
Залежно від мети аналізудіяльності підприємства розрізняють наступні види рентабельності:
1)Рентабельність продукції – характеризує вигідність виробництва продукції, якавипускається або реалізується підприємством; цей показник характеризує ефективність витрат на їївиробництво та збут.
Рпр = Пр/Сзаг ×100%,          (1.4)
де, Пр – прибуток від реалізаціїза певний період;
Сзаг– повна собівартість реалізованої продукції.
2)Рентабельність продаж характеризує доходністьосновної діяльності. Вона показує, скільки прибутку приносить кожнагривня обсягів реалізації. підприємства і розраховуєтьсяза формулою:
Рп = Пр/В×100%,           (1.5)
де, Пр – прибуток від реалізації за певний період ;
В – виручки від реалізації без податків,включаємих в ціну продукції.
3)Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання всього наявногомайна підприємства.
Ра= Пч/Ка×100%,             (1.6)
де, Пч – чистий прибуток;
Ка— середня сума активів балансу підприємства.
4)Рентабельність власного (акціонерного) капіталу показує ефективністьвикористання активів, створених за рахунок власних коштів:

Рв= Пч/Кв×100%,         (1.7)
де,Кв – сума власного капіталу.
Величинувласного капіталу беруть за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів завирахуванням всіх боргових зобов'язань. Цей показник цікавить передусімакціонерів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів [13, c. 444].
5)У багато номенклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукціївизначається також рентабельність окремих її різновидів. Рентабельність певноговиробу обчислюється за формулою:
Рі= (Ці – Сі)/Сі×100%,      (1.8)
де,Рі – рентабельність і-го виробу;
Ці– ціна і-го виробу;
Сі– повна собівартість і-го виробу [38, c.445]
Рівеньрентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку,товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів інормованих обігових засобів. Важливими факторами, що забезпечують зростанняприбутку і рентабельності підприємства, є підвищення продуктивності праці,фондовіддачі, економія матеріальних ресурсів, рівень технічного прогресу, асаме, механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів,удосконалення організації виробництва та ін. Урахування підприємством такихфакторів дасть змогу підвищувати ефективність його діяльності.

1.3 Світовийдосвід зростання дохідності діяльності підприємства
Практика світовогодосвіду зростання дохідності діяльносіті підприємств застосовує загальнікритерії збільшення прибутковості, а саме через:
· підвищенняобсягів виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;
· розширенняасортименту, підвищення якісті продукції оцінюючи конкурентний ринок;
· зменшеннявитрати на виробництво;
· здійсненнязаходів по підвищенню продуктивності праці працівників;
· установленняреальної залежності рівня цін від якості виробленої продукції, їїконкурентоспроможності, попиту та пропозиції аналогічної продукції іншимивиробниками;
· впровадженнязаходів науково-технічного прогресу
Одниміз резервів росту прибутку підприємства є збільшення об’єму реалізації товарноїпродукції. Між прибутком та об’ємом реалізації існує пряма залежність, тобточим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сумаприбутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Такимчином, різноманітність продукції, що реалізовується підприємством має значнийвплив на збільшення реалізованої продукції фірми.
Певнуроль в процесі реалізації продукції відіграє налагоджена організація роботивідділів збуту промислових підприємств.
Важливуроль в організації збутової програми відведена маркетингу. Практика світовоїторгівлі показала, що багато видів нових виробів не знаходять свого покупця наринку без вправної організації маркетингу. Тому в цих умовах господарюванняслід більше уваги приділяти маркетингу. Для збільшення отримуваного прибуткувелике значення має збереження наявних
довготривалихгосподарських зв’язків. Їх зруйнування погано позначається на виробництві,матеріально-технічному постачанні [40, c.88-90].
Зниженнясобівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У зниженнісобівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних,трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприєство. Максимальнамобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективногофункціонування підприємства.
Ефективневикористання матеріальних ресурсів в значній мірі залежить від роботи відділупостачання. Однією з важливих задач органів постачання є контроль за станомзапасів і за управлінням ними. Робота служби постачання повинна сприяти економічному і раціональномувикористанню матеріальних ресурсів при плануванні матеріально-технічногопостачання, а також при прямому використанні матеріальних ресурсів [40, c.91].
Значнийвплив на збільшення прибутковостімає оновлення основних фондів. Технічне перезброєння виробництва покращуєекономічні показники роботи підприємств. Необхідно регулярно проводитиінвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. Ці надлишкинеобхідно продавати за ринковими цінами.
Збільшенняприбутку є одним з напрямків підвищення продуктивності праці, економії трудовихвитрат на виробництво. Значний вплив на підвищення продуктивності праці і,відповідно ріст прибутку, має скорочення застосування ручної праці, подальшевпровадження механізації і автоматизації виробничих процесів. Розрахункиспеціалістів показують, що при механізації робіт продуктивність працізбільшується у 1,5-2 рази.
Основоюзбільшення прибутку є впровадження у виробництво досягнень науково-технічногопрогресу. Технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації таінформаційних технологій, справляють значний вплив на рівень і динамікуефективності виробництва продукції.
Резервомросту прибутку є підвищення якості виробляємої продукції і ліквідація втрат відбраку. Проблема якості продукції, особливо в ряді галузей промислових підприємствпов’язана із підвищенням надійності і тривалості використання виробів. Багатозарубіжних підприємств випускають продукцію з гарантією.
Резервомросту прибутку підприємств є підвищення цін.
Длязбільшення обсягу отримуваного прибутку підприємствам необхідно застосовуватиправильну тактику в області встановлення цін. При встановленні ціни товарувикористовується спеціальна методика розрахунку вихідної ціни.
Уцінах повинні відображатись суспільно-необхідні витрати на виробництво іреалізацію продукції, її споживчі властивості, якість, платоспроможний попит[48, c.56].
Усвітовій практиці велика увага приділяється розвитку інших видів діяльностіпідприємств (посередницької, кредитної, інвестиційної тощо), які  забезпечують  отримання позареалізаційних доходів  від їх здійснення. Тому основними резервамиотримання доходів від позареалізаційних операцій є:
1. Проведенняекспертизи проектів і  вибір для пайової участі  в діяльності підприємствгалузей і сфер економіки, які мають високі перспективи росту і високурентабельність капіталу;
2. Вкладаннявільних фінансових ресурсів у ризикові (венчурні) підприємства, науковідослідження, пов'язані з розробкою якісно нових видів продукції;
3. Цілеспрямованийвибір цінних паперів, які купуються фірмою, оцінка рейтингу їх емітенту таінвестиційної привабливості здійснюваних фінансових інвестицій, формуванняпортфеля цінних паперів, забезпечуючого максимізацію отриманого прибутку примінімальному рівні ризику.
Збільшенняприбутку дає можливість підприємству заробити засоби на виробничий і соціальнийрозвиток, матеріальне заохочення, до того ж це стає функцією самогопідприємства [48, c.54].
Резерви зростання прибутку практично невичерпні, оскільки не зупиняєтьсярозвиток науки і техніки, постійно удосконалюються форми і методи організаціївиробництва і праці. У завдання аналітиків входить розширення і вдосконаленняметодів пошуку резервів, особливо резервів зростання прибутку за рахунокінтенсифікації виробництва.
Висновкидо розділу 1
Проведенетеоретичне дослідження дало змогу вияснити економічну сутність доходівпідприємства. Розглянутопитання про структуруформування доходу підприємства, їх склад та джерела утворення, а також впливфакторів на зміну обсягу доходу
Доход – це гроші, що продавець сподіваєтьсяодержати за продану одиницю виготовленої продукції. Виручка від продажу єосновним джерелом надходження доходів підприємств. Доходи є узагальнюючимпоказником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої,фінансової та інвестиційної діяльності.
Кінцевим позитивним фінансовимрезультатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – цечастина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу ікомерційну діяльність підприємства. Значення прибутку полягає у тому, що він єосновним джерелом економічного розвитку підприємства та об’єктом оподаткування. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговоюзадачею підприємства.
Узагальнюючимпоказником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельністьозначає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставленняприбутку з витратами або ресурсами, що використовуються.
Рентабельнимвважається підприємство, яке приносить прибуток, тому для ефективного функціонуваннясуб’єктів господарювання найбільше значення має виявлення резервів збільшення дохідностідіяльності.

РОЗДІЛ2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВАТ
«КРОЛЕВЕЦЬКИЙХЛІБЗАВОД»
2.1 Загальна характеристикагосподарської діяльності ВАТ
«Кролевецькийхлібозавод»
Повненайменування підприємства Вiдкрите акцiонерне товариство «Кролевецькийхлібозавод»
Пiдприємтвозасноване у 1958 роцi на базi пекарнi складi харчокомбiнату. Пiдпорядковувалосяоблхарчопрому. З 1976 року являлося структурною одиницею Сумського хлібороб`єднання. У 1995 роцi створенетовариство покупцiв, а в 1996 роцi товариство перетворене на ВАТ «Кролевецький хлібозавод».
ВАТ «Кролевецькийхлiбзавод» (код 00379620) має колективну форму власностi, зареєстрованеКролевецькою районною адмiнiстрацiєю, про що зроблено запис за № 475 вiд30.07.1996 року i знаходиться за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець,пл. Роменця, 3, тел.(253) 5-14-34. Має розрахунковий рахунок 26001301309ощадбанку №3051 м.Кролевець, МФО 337676.
Пiдприємство немає дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв або iншi вiдокремленiструктурнi пiдроздiли. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi зпопереднiм перiодом не вiдбулося. Пiдприємство має в своєму складi два цехи:хлiбобулочний, кондитерський. Має свою котельну, механiчний цех.
Основнимвидом дiяльностi є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, а такожкондитерських виробів, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинахпереважно з продовольчим асортиментом.
Основнимиклiєнтами являються пiдприємства, якi займаються реалiзацiєю такої продукцiї.Продукцiя реалiзовується в торговельну мережу району та областi.
Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, ведебухгалтерську і статистичну звітність в установленому порядку, несевідповідальність за її достовірність.
Для аналізу іоцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльностіпідприємства на підставі «Звіту про фінансові результати» булапобудована аналітична таблиця 2.1 (додаток) основних показників ВАТ«Кролевецький хлiбзавод» з 2005-2009 роки та здійснена оцінка їх структури тадинаміки.
Отже за данаминеведеними у таблиці 2.1 маємо, що показник виручка від реалізації, якавизначає дохідність підприємства збільшувалася з кожним роком. У 2008 роціпідприємство, завдяки збільшенню обсягів реалізації товару, особливо примножилосвій доход від реалізованої продукції, який склав 8997 тис грн., відхиленняякого є 55,79% до попереднього року. У 2009 році відхилення складало 33,49%порівняно з 2008 роком, що засвідчує про зниження темпів обсягів реалізації.Але все одно виручка від реалізації вагомо збільшилась, якщо у 2005 році вонаскладала 3611 тис грн., то у 2009 році вже 12010 тис грн, що вказує наефективну діяльність підприємства.
Прибуток відреалізації продукції у 2006 році збільшився на 6,92% порівняно з 2005 роком ісклав 1143 тис грн. Але у 2007 році прибуток склав 1038 тис грн., це свідчитьпро його зниження, навіть порівняно з 2005 (1069 тис грн). Оскільки у 2007 роціпоказник собівартості збільшився порівняно до виручки. Найбільший прибутокпідприємство отримало у 2009 році, що склав 3067 тис грн..
Середньообліковачисельність виробничого персоналу складала у 2005 році 120 чоловік, а вже у 2005-2007збільшило свою кількість до 132 чоловік. У 2009 році на підприємствіналічувалось 140 чоловік, відхилення до попереднього року складало 2,94%.
Найбільшоюрентабельність продукції була у 2005 році, коли складала 42%, але з 2006 рокумала тенденцію до зниження, особливо у 2007 році коли склала 21,9%. Від’ємневідхилення до попередньго року було у 2006 і 2007 роках і скадало -28,57% і -27%відповідно, що говорить про збільшення витрат на її виробництво та збут. У 2008році рентабельність продукції була 27%, а відхилення становило 23,28% допопереднього року. У 2009 році рентабельність продукції збільшилась і складає34,3%.
Щодопродуктивності праці, то з кожним роком вона збільшувалась, особливих обертівпочала набувати у 2008 році і склала 66,15, а найбільша продуктивність праці у2009 році – 85,79. Пов’язано це зі збільшенням чисельностіпромислово-виробничого персоналу. Хоча відсутня налагоджена соціальна структурана підприємстві.
Показникфондовіддачі складав у 2005 році – 10,76 тис грн, у 2006 – 13,83 тис грн,відхилення до попереднього року якого складало 28,53%, що є найбільшим відхиленнямза всі роки. Далі цей показник з кожним роком зростав: 2007 р. – 15,8 тис грн,2008 р. – 17,47 тис грн, 2009 р. – 19,39 тис грн. Хоча загалом показник фондовіддачіза аналізовані роки для даного підприємства є досить низьким, оскількипідприємство має застаріле обладнання і недостатність обігових коштів.
Показникфондомісткості є оберненим показником фондовіддачі. У 2005 році складав 0,09тис грн, далі показник мав тенденцію до спаду: у 2006 році – 0,07 грн, 2007 і2008 роках був однаковим – 0,06 грн, у 2009 – 0,05 грн. Якщо коефіцієнтреальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства сягаєкритичної позначки (0,2 — 0,3), то реальний виробничий потенціал підприємствабуде низьким і треба терміново шукати кошти для виправлення становища.
Показникфондоозброєності з 2005 року до 2007 був приблизно однаковим і в середньомускладав 2,7, починаючи з 2008 збільшився, і в 2009 році склав – 4,43.

2.2 Аналізобчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод»
На основі «Звітупро фінансові результати» ВАТ «Кролевецький хлібозавод» та керуючись формулою(1.1) підрахуємо прибуток від реалізації продукції за період 2005-2009 роки тавизначемо фактори, які впливають на його величину. Факторний аналіз прибуткудасть можливість встановити походження джерел його формування (зміна обсягівреалізації, собівартості продукції структури продукції і затрат, цінаподукції,). Факторний аналіз прибутку дасть можливість корегувати діяльністьпідприємства в залежності від величини впливу на прибуток тих чи іншихчинників.
За даними таблиці2.3 (додаток) прибуток від реалізації продукції у 2006 році сладав 1143 тисгрн., але у 2007 році прибуток склав 1038 тис грн., що свідчить про йогозниження, а абсолютне відхилення з попереднім роком складає –105 грн. Зменшеннярівня прибутку від реалізації вплинув фактор зміни собівартості продукції, асаме її підвищення на 928 грн. Оскільки у 2007 році відносне відхиленнясобівартості складало 24,36% до попереднього року. У 2008 році прибуток зріс на874 грн, що є значним відносним відхиленням від 2007 року на 84,2%. Такийпідйом стався завдяки збільшенню обсягів реалізації товару, що вплинуло назростання виручки від реалізації. Так чистий дохід у 2008 році є 8997, що на3222 грн більше за 2007, а відносне віхлилення складало 55,79%. У 2009 роцівідхилення  складало 34,49% порівняно з 2008 роком, що засвідчує про незначнезниження темпів обсягів реалізації. Але відбулося зниження собівартостіпродукції, що призвело до більшого зростання прибутку до 3067 тис грн. іабсолютним відхиленням до 2008 року на 1155 тис грн… А отже вагомий вплив наприбуток від реалізації даного підприємства сприяють два фактори – собівартістьта обсяг реалізації, що і було простежено.
Наступним етапоманалізу доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» є обчислення показниківрентабельності.
На основіпоказника валового прибутку і виручки від реалізації розрахуємо коефіціентрентабельності продаж, який дасть змогу проаналізувати ефективність виробничоїдіяльності підприємства й скільки прибутку приносить кожна гривня обсягівреалізації.
Аналіз рентабельності продаж ВАТ «Кролевецький хлібзавод»за 2006-2009 рр. наведений в таблиці 2.3 (додаток) показує такі результати.
У 2006 роцірентабельність продаж склала 23,1%, але у наступному році відбулась тенденціядо її зниження. Так у 2007 році рентабельність продаж складає 18%, а відносневідхилення до 2006 року склало 22,08%, тобто менше на 5,1%. Головним чинником,що вплинув на зниження рентабельності у 2007 р. є прибуток від реалізації, якийсклав 1038 тис грн., що на 105 тис. грн. менше за попередній рік. Далірентабельність продаж почала збільшуватись і у 2008 р. склала 21,3%, а в 2009р. – 25,5%. Відносне відхилення до 2008 року склало 19,71%. Тенденція дозбільшення відбулася завдяки збільшенню виручки від реалізації, яка у 2008 роцізросла на 3222 тис грн. і відхилиласьна на 55,79% до 2007 року. Щодо 2009 року,збільшенню рентабельності продаж послугував чинник збільшення прибутку відреалізації. Так у 2009 р. прибуток складав 3067 тис грн., відносне відхиленняякого збільше на 60,41% до 2008 року.
Загалом можнасказати про невелику рентабельність продаж за чотири роки, яка у середньомускладає 22%, тобто 22 копійки прибутку приносить кожна гривня обсягівреалізації, а значить виробництво є малоефективним.
Далірозрахуємо рентабельність продукції за 2006-2009 рр. та зробимо оцінкуодержаних данних, які покажуть скільки підприємство має прибутку з кожноїгривні, що затрачує на виробництво продукції, тобто окупність витрат. А для визначення ефективностівикористання всього наявного майна підприємства розрахуємо показникрентабельності сукупних активів за 2006-2009рр.
Використовуючидані з таблиці 2.4 (додаток) можна проаналізувати рентабельність продукції ВАТ«Кролевецький хлібзавод». Так у 2007 р. вона склала 21,9%, що менше на 8,1% до2006 р., що означає зниження рентабельності продукції порівняно з попереднімроком. На такий результат вплинули два фактори: прибуток від реалізації тасобівартість. Оскільки у 2007 році підприємство отримало менший прибуток відреалізації – 1038 тис грн., ніж у 2006 – 1143 тис грн і відхилилось на 9,19%.При цьому збільшилась собівартість на 1267 тис грн. порівняно з 2006 роком.Далі завдяки збільшенню прибутку від реалізації у 2008 році на 874 тис грн.відбулося зростання рентабельності продукції до 27%. Відносне відхиленняскладає 23,28% до 2007 року.У 2009 році маємо найбільшу рентабельністьпродукції, що становить 34,3%, що більше на 7,3% до 2008 року за абсолютнимвідхиленням. Хоча у 2009 р. рентабельність продукції могла бути і більшою, алена неї вплинув чинник собівартості, що на 4206 тис грн. виріс порівняно з 2008роком.
Звідси витікає,що кожна гривня витрат на виробництво і збут продукції за чотири роки принеслапідприємству прибуток у середньому в розмірі 28,3 копійки.
Затаблицею 2.5 (додаток) отримали наступні результати. Рентабельність сукупнихактивів за 2006 та 2007 роки складає 0%. У 2008 та 2009 рр. рентабельністьсукупних активів є від’ємною і склад -6% та -0,35% відповідно, на такийнегативний результат вплинули збитки, що понесло підприємство у 2008 та 2009рр. Такі результати говорять про неефективне використання наявного майна,оскільки підприємство має застаріле обладнання, тому необхідно шукати кошти навиправлення такого становища.
2.3 Оцінка формування доходів ВАТ«Кролевецький хлібзавод»
Перш ніж досліджуватиструктуру формування прибутків ВАТ «Кролевецький хлібзавод», складемо таблицюусіх доходів підприємста та їх структуру і визначемо питому вагу кожного доходувід різних видів діяльності.
З таблиці 2.6 (додаток) видно,що питома вага належить виручці від реалізації продукції (чистий дохід), яка у2006 році складала – 99,5% від усіх отримуваних доходів, у 2007 – 95,5%, 2008 –98,4%, і 2009 питома вага складала – 99,3%. Інші відсотки належали операційнимдоходам. Це євіддзеркаленням того, що підприємство займається тільки основним видомдіяльності – реалізацією продукції і не займається позареалізаційноюдіяльністю, а саме, не має пайової участі в інших підприємствах, не має ціннихпаперів, не є арендодавачем основних фондів та ін. Графічно структуру доходівта їх питома вага зображено на рисунку 2.2.
/>
Рис. 1.1Структура доходів ВАТ«Кролевецький хлібзавод»
Для оцінкиформування доходів складено таблицю 2.7, яка вміщує дані за 2006-2009 рр., які взятізі «Звіту про фінансові результати»ВАТ «Кролевецький хлібзавод»
Аналіз динамікипоказників валового прибутку та його структури, наведений в таблиці 2.7 (додаток) дозволяє виявити тенденціїзмін.
Валовий прибуток у 2007році складав1038 тис грн, що за абсолютним відхиленням становило -105 тис грн, тобто у 2006 році валовий прибутокбув 1143 тис грн, що означало його зниження у 2007 році на 9,19% до 2006 року.У 2008 році валовий прибуток збільшився до 1912 тис грн, а відносне відхиленнястановило 84,2% від попереднього року. У 2009 році прибуток від реалізації збільшивсяна 1155 тис грн за абсолютним відхиленнмя і складає 3067 тис грн.
«Іншiоперацiйнi доходи» підприємства складаються вiд реалiзацiї оборотних активiв таiнших доходiв, що облiковуються на рахунку 71. Найбільше доходів від іншоїопераційної діяльності підприємство отримало у 2007 році і складало 271 тисгрн, що згідно абсолютному відхиленню за 2006 рік збільшилось на 248 тис грн,відповідно у 2006 році підприємство отримало 23 тис грн, а відносне відхиленняскладалє 1078,3%. У 2009 році інші операційні доходи складають 81тис грн., а у2008 – 143 тис грн., що говорить про зниження дохідності від іншої операційноїдіяльності. Так відносне відхилення у 2008 році є -47,23% до 2007 року. А у2009 відносне відхилення складає -43,46% до 2008 року.
Інший важливийпоказник діяльності підприємства це прибуток від операційної діяльності, який у2006 та 2007 рр. дорівнював нулю, тобто підприємство не мало ні прибутку, нізбитку. Але далі ситуація стала погіршуватися, оскільки у 2008 роціпідприємство понесло збитку на суму 179 тис грн… Збиток зумовлений підвищеннямвитрат на збут продукції та інших операційних витрат, тобто це виявилисяголовними факторами, які вплинули на операційний прибуток. У 2008 р. витрати назбут становили 1386 тис грн., а відносне відхилення до 2007 р. складало 91,97%,тобто на 664 тис грн. більше за 2007 р. і це враховуючи те, що у 2006 р. тількисамі витрати на збут складали 643 тис грн., а відносне відхилення з 2007 всього12,29%. Так само різко збільшились інші операційні витрати, якщо у 2006 та 2007рр., складали відповідно 22 і 15 тис грн., то у 2008 р. збільшились заабсолютним відхиленнмя на 175 тис грн., тобто у 2008 р. інші операційні витратистановили 190 тис грн. У 2009 році ситуація трохи покращилась, алепідприємство все одно мало збиток 3 тис грн., відносне відхилення до 2008 р.складало 98,32%. Хоча і у 2009 р., адміністративні, інші операційні витрати йвитрати на збут збільшились і як фактори, вплинули на прибуток від операційноїдіяльності. Наприклад особливо зросли витрати на збут у 2009р. – 2126 ти грн.,що більше за попередній рік на 740 тис грн. та збільшились адміністративнівитрати і склали 778 тис грн., а відносне відхилення до 2008 р. – 18,24%. Алена операційний прибуток у 2009 р. вплинув такий фактор, як валовий прибуток,так як він вагомо зріс порівнюючи з 2008 роком (60,41%), а саме на 1155 тис.грн… Тому завдяки збільшенню валового прибутку у 2009 році, який зміг покрити хочаб витрати на збут, прибуток від операційної діяльності збільшився за абсолютнимвідхиленням на 176 тис грн., що являється значним кром, хоч збиток ще існує.
Аналіз прибуткавід звичайної діяльності до оподаткування за 2006-2007 рр. дорівнював нулю.Також підприємство за період 2006 та 2007 рр., не мало доходу від участі вкапіталі, інших фінансових доходів, й інших доходів й не несло відповідних доних витрат, тобто всі показники дорівнюють нулю, то немає сенсу говорити проприбуток від звичайної діяльності до оподаткування й після, а також про чистийприбуток, якого підприємство звагалі не отримало за ці два роки. Оскільки зсамого початку валовий прибуток й інші операційні доходи поглинули відповіднідо них витрити. Тому одержано такий результат. Чистий прибуток за 2006 та 2007рр. дорівнює нулю.
Зовсім іншаситуація склалась у 2008 та 2009 рр. У 2008 році підприємство отримало 2 тисгрн. за інші доходи і понесла фінансові витрати у розмірі 16 тис грн… Тому підприємствоотримало від звичайної діяльності до оподаткування збиток на суму – 193 тисгрн. Значить головними факторами, що зумовили збиток від звичайної діяльностідо оподаткування у 2008 році є отримання збитку від операційної діяльності урозмірі 179 тис грн.., непокриті фінансові витрати іншими доходами. Також слідуточнити, що підприємство не одержує доходів від участі в капіталі, іншіфінансові доходи і не несе відповідні до них витрати.
За 2009 рікпідприємство понесло менший збиток і трохи покращило своє фінансове положення.Так розмір збитку від звичайної діяльності до податкування у 2009 році склав 16тис грн., відносне відхилення до 2008 р.       
91,71%, що на 177тис грн більше за попередній рік. Хоча підприємство не отримувало іншихдоходів, як у 2008 році, але несло фінансові втрати у розмірі – 13 тис грн., щоза абсолютним відхиленням на 3 тис грн. менше за 2008 рік. Тому на отриманнязбитку від звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році вплинув особливотакий фактор як фінансові витрати, які хоча на 18,75% зменшились порівняно з2008 р., але зовсім не отримало фінансових доходів, а також те, що підприємствомало збиток ще від операційної діяльності на суму 3 тис грн..
Отже у 2008 роціпідприємство несе чистий збиток на суму 193 тис грн., а у 2009 збиток у розмірі– 3 тис грн… Так як підприємство не сплачує податків на прибуток й не отримуєдоходів від надзвичайної діяльності й не несе відповідних до них витрат, томуяк фактори вони не можуть вплинути на показник чистого прибутку, підвищуючи чизнижуючи його.
Томувиявлені в  процесі  аналізу  показники чистого прибутку за 2006-2009 рр.,показують, що підприємство знаходиться у кризовому становищі, оскільки несезбитки, що свідчить про необхідність покращення фінансово-господарської діяльностіВАТ «Кролевецький хлібзавод» та пошуку шляхів виявлення резервів зростаннядоходів.
Висновкидо розділу 2
Аналітичнаоцінка формування та обчислення доходів була досліджена на прикладі ВАТ«Кролевецький хлібзавод», якому було надано загальну техніко-економічнухарактеристику за 2005-2009 рр. Та проаналізували основні показникигосподарської діяльності підприємства, що дало змогу виявити ефективністьфункціонування данного підприємства.
Наоснові показників роботи ВАТ «Кролевецький хлібзавод» була проведена аналітичнаоцінка формування доходів підприємства за період 2006-2009 рр. та проаналізовановплив факторів на зміну його обсягу.
На основі «Звітупро фінансові результати» та використовуючи формули з першого розділу вдалосяобчислити рівень доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та зробити їх аналіз.Було розраховано показник прибутку від реалізації й проаналізовано вплив основнихчинників, а саме собівартості та чистого доходу, на зміну його обсягу. Длявизначення дохідності підприємства обчислили рівнь рентабельності (продаж,продукції, сукупних активів). За рахунок отриманих данних зробили факторнийаналіз кожного виду рентабельності.
Після аналізуобчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» прослідкували динамікуформування доходів даного підприємства та надали їм загальну оцінку. Оцінкаформування доходів та порівняних до них витрат дала змогу з’ясувати, щопідприємство знаходить у кризовому становищі, оскільки має збиток. Томунеобхідним є виявлення резервів зростання доходів, що ліквідує збитки тамаксимізує прибуток.

РОЗДІЛ3. ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯПОТЕНЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ
ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙХЛІБЗАВОД »
3.1 Пошук шляхіввиявлення резервів зростання доходів ВАТ
«Кролевецький хлібозавод»
Діяльністьпідприємства повинна бути спрямовано на те, щоб забезпечити збільшенняприбутку, шляхом пошуку невикористаних можливостей, тобто резервів йогозростання.
Резервизростання прибутку – це кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунокзростання об'єму реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво іреалізацію, недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення структуривироблюваної продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесівиконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науковообґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють триетапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний.
Напершому етапі виділяють і кількісно оцінюють резерви; на другому розробляютькомплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів,що забезпечують використання виявлених резервів; на третьому етапі практичнореалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням [9, c.178].
Проаналізувавши рівень та динаміку формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод»за 2006-2009 рр. бачимо, що підприємство знаходиться у кризовому становищі,оскільки має збитки. Тому доцільним буде виявити резерви зростання доходів, щопокращать фінансово-господарський стан та збільшить прибутковість підприємствау майбутньому.
Розглянемоголовні резерви збільшення прибутку, які є необхідними для даного підприємствата можуть бути практично реалізованими у процесі його господарської діяльності.
Перш за все підприємство повинно збільшити обсяги випускупродукції, що призведе до зростання прибутку від реалізації. За рахунок випускурізноманітного ассортименту продукції, що призведе до збільшення обсягівпродаж. Також збільшити обсяги реалізації можливо за рахунок укладанняоптимальних і найвигідніших цін та умов з постачальниками сировини таметеріалів, які необхідні для виробництва продукції й подальше довготривале їхзбереження.
Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку єзниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Аналізуючи собівартість продукції,знаходимо резерви її зниження, які водночас є і одним з головних факторівзростання прибутку.
Зниження собівартості продукції можливе за рахунок зниження їїскладових таких як: виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію,амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу, обслуговування виробничогопроцесу і управління ним, збут продукції (пакування, транспортування, реклама,комісійні витрати і т.п.), поточну раціоналізацію виробництва (удосконаленнятехнології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крімкапітальних витрат.
Підприємствоповинно розширити ринки збуту, при чому має розглядати пропозиції найвигіднішоїціни з покупцями та постачальниками при укладанні контрактів та договорів.
Оскількина підприємстві відсутня налагоджена соціальна структура, слід виконативпровадження організаційно-технічних заходів, які вплинуть на зростанняпродуктивності праці і зниження трудомісткості, наприклад зменшити кількістьвиробничого персоналу.
Щеодним резервом збільшення прибутку є розширення асортименту продукції тапідвищення її якісті, оцінюючи конкурентний ринок. Дотримання технологічноїдисципліни, контроль за роботою устаткування і своєчасна його наладка, умовизберігання і транспортування сировини і готової продукції є найважливішимичинниками підвищення якості товарної продукції.
Значнимрезервом збільшення прибутку є впровадження у виробництво досягненьнауково-технічного прогресу. Оновлення основних запасів та технологічнінововведення покращує економічні показники роботи підприємств. Але спочаткупідприємство має позбутися збитків й збільшити чистий прибуток, який потімможна спрямувати на розвиток виробничого і соціального розвитоку, а головнекупити нове обладнання. Але першими резервами, на які підприємство має опиратисядля того, щоб позбутися збитків і отримувати прибуток є збільшення обсягівреалізації та зменшення собівартості продукції.
Томуслід розглянути ці напрямки детальніше.
Яквідомо, чим більше продукції реалізується, тим більшою буде сума прибутку, інавпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Тобто між прибуткомта обсягом реалізації існує пряма залежність.
Отжетреба знайти, такий обсяг реалізації, який дозволить збільшити валовийприбуток. При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливогозростання об'єму реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізаціїпродукції.
Сума резервузростання прибутку за рахунок можливого збільшення об'єму реалізаціїрозраховується за наступною формулою:
/>,            (3.1)
де, PV ─ потенційно можливе збільшенняоб'єму реалізованої продукції;
/> ─ фактичний прибутоквід реалізації продукції;
/> ─ фактичний об'ємреалізованої продукції [9,c.180].
Наступнимрезервом збільшення прибутку від реалізації досягається за рахунок зниженнясобівартості, що визначається за формулою:
/>,               (3.2)
де, РС –потенційно можливе зниження собівартості продукції;
П – фактичнийприбуток від реалізації продукції;
С – фактичнасобівартість продукції.
Якщо аналізуприбутку передує аналіз собівартості продукції і визначена загальна сумарезерву її зниження, то розраховуємо резерв зростання прибутку проводиться за формулою:
/>,           (3.3)
де,/> ─ резерв збільшенняприбутку за рахунок зниження собівартості продукції;
/> ─ потенційно можливе зниженнявитрат на гривню реалізованої продукції;
/> ─ фактичний об'єм реалізованоїпродукції за період, що вивчається;
/> ─ можливе збільшення об'ємуреалізації продукції [9, c.181].
Формула (3.3)дасть можливість встановити на скільки підвищиться прибуток підприємства, якщозменшити витрати на одну гривню товарної продукції.
Після чого можнарозрахувати можливу рентабельність продаж при зниженні витрат на одну гривнюреалізованої продукції та порівняти цей показник з фактичним.
Усі розрахунки заформулами зробимо у наступному підрозділі та зробимо їх аналіз.

3.2 Розрахунки економічноїефективності розроблених пропозицій
Використовуючиформулу (3.1) розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок збільшенняоб'єму реалізації продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік. Але спочаткуслід розрахувати потенційно можливе збільшення об’єму реалізації:
РV = 12010×/> = 12010×0,26 =3122,6 тис грн
Розрахунокможливого збільшення об'єму продажів дозволив спрогнозувати зростання прибуткувід реалізації ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік.
/> = 3122,6×0,26 = 811,88тис грн
Таким чином,збільшивши об'єм реалізації продукції на 26% підприємство, збільшить свійприбуток на 811,88 тис грн., що показано на таблиці.
Таблиця 3.1. Збільшеннясуми прибутку за рахунок можливого підвищення обсягу реалізації ВАТ«Кролевецький хлібзавод» на 2010 рікПоказники
 Од
виміру   2009  2010 Відхилення у % до попер.року Фактична Можлива Абсолютне Відносне
Виручка від
реалізації Тис.грн 12010 15132,6 +3122,6 26
Прибуток від
реалізації Тис.грн 3067 3878,88 +811,88 26

Використовуючиформулу (3.2) розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок зниженнясобівартості ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік. А зниження собівартостіможливе за рахунок зниження витрат, а саме: витрат на виробництво та збутпродукції, оплату праці персоналу.
Теперрозрахуємо потенційно можливе зиження собівартості продукції:
РС = 8943×/> = 8943×0,34 =3040,62 тис грн
Розрахунокможливого зниження собівартості дозволив спрогнозувати збільшення прибутку відреалізації ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік.
/> = 3030,62×0,34 =1033,81 тис грн
Отже,зменшивши собівартість продукції на 34% підприємство, збільшить свій прибутокна 1033,81 тис грн., що показано на таблиці.
Таблиця 3.2. Збільшеннясуми прибутку за рахунок можливого зниження собівартості продукції ВАТ«Кролевецький хлібзавод» на 2010 рікПоказники
 Од.
виміру   2009  2010 Відхилення у % до попер.року Фактична Можлива Абсолютне Відносне Собівартість Тис.грн 8943 5902,38 -3040,62 34
Прибуток від
реалізації Тис.грн 3067 4100,81 +1033,81 34
Даліможна визначити на скільки підвищиться прибуток підприємства, якщо зменшитивитрати на одну гривню товарної продукції, користуючись формулою (3.3):

/> 0,04×(12010+3122,6) = 605,3тис грн.
Витратина гривню товарної продукції в 2009 році склали 0,74 грн., зниження цієї сумина 0,04 грн. дозволить збільшити суму прибутку на 605,3 тис грн., а це у своючергу підвищіть рентабельність продаж  у 2010 році.
Динамікузміни рентабельності продаж у 2010 році завдяки зростанню прибутку за рахунокзниження витрат на одну гривню товарної продукції можна простежити за данниминаведеними у таблиці.
Таблиця 3.3. Збільшеннярентабельності продаж завдяки зростанню прибутку за рахунок зниження витрат наодну гривню товарної продукції на 2010 р.Показники
 Од
виміру   2009  2010 Відхилення у % до попер.року Фактична Можлива Абсолютне Відносне Прибуток від реалізації Тис.грн 3067 3672,3 +605,3 19,74 Виручка від реалізації Тис.грн 12010 12010 +0 Рентабельність продаж % 25,5 30,6 +5,1 20
Заданими таблиці 3.3 маємо, що можлива рентабельність продажів у 2010 р. призниженні на 0,04 грн. витрат на одну гривню реалізованої продукції, що приведедо збільшення прибутку на 605,3 тис грн складе 30,6%, а відносне відхилення до2009 року буде 20%.
Впровадженнярозглянутих резервів збільшення прибутку підвищить ефективністьвиробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ «Кролевецький хлібзавод» тадозволить йому бути конкурентоспроможнім й нормально функціонувати на ринку.

Висновки до розділу3
Післяпроведеного аналітичного дослідження формування доходів ВАТ «Кролевецькийхлібзавод» та їх оцінки дійшли до висновку, що підприємство не отримує чистогоприбутку, оскільки має збитки. Тому у третьому розділі були розроблені шляхивиявлення резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод», які змогли бпокращити фінансово-господарський стан даного підприємства.
Опираючисьна загальну закордонну практику зростання прибутковості були запропонованіосновні резерви зростання прибутку, які мали б місце на даному підприємстві,враховуючи усі особливості його фінансово-майнового стану.
Аотже пріоритетними з них мають стати збільшення обсягів реалізації продукції тазниження собівартості. Що відбудеться за рахунок зниження витрат на метеріали,сировину, амортизації, оплату праці та збут виготовленої продукції, підвищеннярізноманітності асортименту продукції, укладання найбільш вигідних контрактів зпостачальниками ресурсів, які необхідні для виробництва продукції.
Наоснові запропонованих резервів зростання прибутку та використовуючи формули, зробилирозрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій, які визначили потенційно можливезбільшення прибутку у разі використання даних пропозицій.

ВИСНОВКИ
Упершому розділі було проведено теоретичне дослідження, якедало змогу вияснити економічну сутність доходів підприємства. Розкрито питання про структуру формування доходупідприємства, їх склад та джерела утворення, а також вплив факторів на змінуобсягу доходу. Розглянуто методичні аспекти обчисленнядоходів та загальну світову практику, що використовується для зростаннядохідності будь-якого підприємства.
Отжедоход – це гроші, що продавецьсподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції. Виручка відпродажу є основним джерелом надходження доходів підприємств. Доходи єузагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати йоговиробничої, фінансової та інвестиційної діяльності.
Кінцевим позитивним фінансовимрезультатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – цечастина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу ікомерційну діяльність підприємства. Значення прибутку полягає у тому, що він єосновним джерелом економічного розвитку підприємства та об’єктом оподаткування. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговоюзадачею підприємства.
Узагальнюючимпоказником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності.Рентабельність означає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхомзіставлення прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються. Тому дляефективного функціонування підприємства необхідно підвищувати показникирентабельності.
Удругому розіді завдяки загальній методики обчислення доходів підприємствавдалося зробити аналітичну оцінку формування доходів, що була досліджена наприкладі ВАТ «Кролевецький хлібзавод», якому було надано загальну техніко-економічнухарактеристику за 2005-2009 рр. Та проаналізували основні показникигосподарської діяльності підприємства, що дало змогу виявити ефективністьфункціонування данного підприємства.
Наоснові показників роботи ВАТ «Кролевецький хлібзавод» була проведена аналітичнаоцінка формування доходів підприємства за період 2006-2009 рр. тапроаналізовано вплив факторів на зміну його обсягу.
На основі «Звітупро фінансові результати» та використовуючи формули з першого розділу вдалосяобчислити рівень доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та зробити їх аналіз.Було розраховано показник прибутку від реалізації й проаналізовано впливосновних чинників, а саме собівартості та чистого доходу, на зміну його обсягу.Для визначення дохідності підприємства обчислили рівнь рентабельності (продаж,продукції, сукупних активів). За рахунок отриманих данних зробили факторнийаналіз кожного виду рентабельності.
Післяаналізу обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» прослідкували динамікуформування доходів даного підприємства та надали їм загальну оцінку. Оцінкаформування доходів та порівняних до них витрат дала змогу з’ясувати, щопідприємство знаходить у кризовому становищі, оскільки має збиток. Маючи збиткипідприємство не зможе вкладати гроші у виробничий і соціальний розвиток,поповнювати фінансові резерви, матеріально заохочувати власних працівників,регулярно сплачувати податки й взагалі бути сплатоспроможнім. Окрім цьогопідприємство має проблеми, які впливають на його діяльність, а саменедостатнiсть обiгових коштiв, застарiле обладнання, вiдсутнiсть соцiальноїструктури на пiдприємствi. Отже необхідним є виявлення резервів зростаннядоходів, що ліквідує збитки та максимізує прибуток.
Томуу третьому розділі були розроблені шляхи виявлення резервів зростання доходівВАТ «Кролевецький хлібзавод», які змогли б покращити фінансово-господарськийстан даного підприємства.
Опираючисьна загальну закордонну практику зростання прибутковості були запропонованіосновні резерви зростання прибутку, які мали б місце на даному підприємстві,враховуючи усі особливості його фінансово-майнового стану.
Аотже пріоритетними з них мають стати збільшення обсягів реалізації продукції тазниження собівартості. Що відбудеться за рахунок зниження витрат на метеріали,сировину, амортизації, оплату праці та збут виготовленої продукції, підвищеннярізноманітності асортименту продукції, укладання найбільш вигідних контрактів зпостачальниками ресурсів, які необхідні для виробництва продукції, розширенняринків збуту продукції.
Наоснові запропонованих резервів зростання прибутку та використовуючи формули,зробили розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій, які визначили потенційно можливезбільшення прибутку, у разі використання даних пропозицій.

СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. АзаренковаГ.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Для сам ост. Вивчення дисципліна. – 2-гевид., випр. і доп./ Азаренкова Г.М. Журавель Т.М., Михайленко Р.М. – К.:Знання-Прес, 2006. – 287 с.
2. Аналізприбутків підприємств.//В кн.: Мельник В.М. Основи економічного аналізу./Мельник Віктор Михайлович – К.: Знання, 2008. – с. 96-104.
3. Аналізприбутковості та рентабельності.//В кн..: Андрєєва Г.І. Економічнийаналіз./Андрєєва Галина Ігорівна – К.: Знання.– 2008.-с.194-211.
4. Аналізприбутковості та рентабельності.//В кн.: Економічна статистика./За ред.Моторина Р.В./Моторина Романа Володимировича. – К., 2005.-с.314-320.
5. Аналізрентабельності діяльності підприємств.//В кн.: Мельник В.М.Основи економічногоаналізу./ Мельник Віктор Михайлович.– К., 2008.- с.104-110.
6. Аналізрентабельності.//В кн.: Каразін В.А., Савицька О.М. Економічний аналіз. –практикум. – К.: Знання, 2007.- с.174-175.
7. БерезінО.В. Економіка підприємства: Навч.посіб./ О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В.Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
8. Білик М.Оцінка та вибір фінансово-економічних моделей прогнозування прибуткупідприємства. //Форм-ня ринк. відн. в Укр… – 2008. — №5. – с.7-10.
9. БолюхМ.А. Економічний аналіз: Навч.посібник/ М.А.Болюх, В.З. Бурчевський, М.І.Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб.і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
10. ГлазуновМ. Финансовый анализ в управлении доходами предприятия.//Финансы. – 2005.- №3.-с. 54-57.
11. Голов С.Міжнародні стандарти фінансової звітності.//Бух. облік та аудит. – 2009.- №8. –с.43-55.
12. ГрачоваР. Доходи, витрати та фінансові результати. Бух. облік – Новабухгалтерія//Спец. дод. до тижня. «Дт-Кт». – 2004. — №25. – с.130.
13. ГрещакМ.Г. заг. Ред… С.Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, перероб. Та доп./ М.Г. Грещак,В.М. Колот, та ін. – К.: КНЕУ, 2001 – 528 с.
14. ГриньоваВ.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер./ Гриньова В.М., КоюдаВ.О – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
15. Дерій В.Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення вУкраїні//Бух. облік і аудит. – 2008.-№4.-с.7-11.
16. ЗаконУкраїни “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16липня 1999р №996 – XIV.
17. ЗаконУкраїни “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” від 22 лютого2000р.
18. ЗаконУкраїни “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.
19. Закон України «Про оподаткування прибуткупідприємств» від 22 травня 1997 р.
20. ЗаконУкраїни “Про підприємництво” від 7 лютого 1992р.
21. ЗінченкоО. Показники і критерії якості прибутку підприємства та етапи йоговикористання//Акт. Пробл. ЕК-ки. – 2009.-№7. – с.106-111.
22. КоваленкоЛ.О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 2- ге вид., перероб. і доп./Коваленко Л.О., Ремньова Л.М — К.: Знання, 2005-485 с.
23. КоваленкоЛ.О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 3-тє вид., випр. і доп./ КоваленкоЛ.О., Ремньова Л.М – К.: Знання, 2008. – 483 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
24. КороткевичО. Рентабельність господарської діяльності підприємств: структура, рівень,динаміка.//Еко-ка і прогнозування. – 2008.-№3 – с.61-69.
25. КривицькаО. Планування прибутку підприємства при визначені стратегії йогорозвитку//Фінанси України. – 2005.- №3. – с.138-136.
26. КулішовВ.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – 2-гевидання, перероблене і доповнене./ Володимир Васильович Кулішов. – Львів:«Магнолія плюс», 2006. – 208 с.
27. КулішовВ.В. Основи економічних знань. Підручник для студентів вищих закладівосвіти./Володимир Васильович Кулішов. – Львів: «Магнолія Плюс»; видавець СПД ФО«В.М. Піча» 2005. – 516 с.
28. КучероваС.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльностіпідприємств.// Економіка АПК. – 2005.-№5. – с. 78-85.
29. ЛазаришинаВ. Аналіз фінансових результатів.//Все про бух. облік. – 2008.-№20. –с.14-16.
30. НаказМіністерства фінансів України “Затвердження методики аналізуфінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки”від 14 лютого 2006 р. №170.
31.  НаказМіністерства фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24лютого 2000р. №37.
32. ОлексюкО. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучаснихкомпаній//ФінансиУкраїни. – 2006. — №12. – с,101-111.
33. ПартінГ.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб./ Партін Г.О., Загородній А.Г. – Львів:ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.
34. ПетровичЙ.М. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб.: За ред. Й.М. Петровича.– 2-ге вид., пероб. і доп./Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.–К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
35. ПетровичЙ.М. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й.М. Петровича/Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В та ін.– Львів: «Магнолія плюс», видавецьВ.П. Піча. – 2004. – 680 с.
36. ПетрухаС. Фінансово господарські показники роботи харчової промисловості України:аналіз фінансових результатів//Економіст. – 2006. — №11. – с.44-50.
37. ПоддєрьогінА.М. Фінанси підприємств: Підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Буряк та ін.; Кер.Кол. Авт. І наук. Ред… проф… А.М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. Тадопов. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.
38. ПокропивнийС.Ф. Економіка підприємства: Підручник/ Сергій Федорович Покропивний.–Вид.2-ге, перероб. та доп.–К.: КНЕУ.–2001.-528 с.
39. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”,затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87
40. ПоляковК.Ф. Економіка підприємств: Підручник/ Поляков Костянтин Федорович. – К.:Епіцентр. – 2001.-301с.
41. ПостановаКабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р №419 “Про складання фінансовоїзвітності”.
42. Пурило А.Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системіменеджменту підприємства.//Ф.У. – 2008.-№10.- с.106-115.
43. СавицкаяГ.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е узд., перераб. и доп./Савицька Галина Васильєва. – Минск: ООО «Новое издание», 2000. – 688 с.
44.  СавицькаГ.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб./Савицька ГалинаВасильєва. – К.: Знання, 2004. – 654 с.
45. СизоненкоВ.О. Сучасне підприємництво: Навч. посіб./Сизоненко Володимир Олександрович. –К.: Знання-Прес, 2008. – 440 с.
46. Слав`юкР.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. і переробл./ Слав`юкРуслан Анатольевич. — Луцьк: Ред. – вид. відд. «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім…Лесі Українки, 2001. – 456 с.
47. Факторнийаналіз рентабельності продукції.//Вісник КЕІ КНЕУ.– 2006.-№6.-С.57-58.
48. ФілімоненкоО.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник./ Філімоненко ОлександрСергійович.- К.: Кондор, 2005.- 400 с.
49. Фінансовийаналіз.// В кн..: Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктівгосподарювання. – К.: Знання, 2008. – с.341-577.
50. ХмельницькаН. Види витрат та їх вплив на формування прибутку.//Фин. рынки и ценные бумаги.– 2008.-№5.-с. 16-18.
51. Шваб Л.І.Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальнихзакладів. 2-е вид./Шваб Лариса Іванівна. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.
52. ШелудькоВ.М. Фінансовий менеджмент: Підручник./Шелудько Віктор Миколайович. – К.:Знання, 2006. – 439 с. (Вища освіта ХХІ століття).
53. ШереметО.О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб./ Олег Олександрович.-Київ “Кондор”,2005.-100-108с.
54. ШирягінаО. Методика аналізу фінансових результатів підприємства.// Форм-ня ринк. відн.в Укр. – 2005.- №5. – с.60-65.
55.  ШирягінаО. Удосконалення методики прогнозування прибутку підприємств.// Форм-ня ринк.відн. в Укр. – 2006.- №6. – с.12-16.
56. www.ebk.ua – електронна бібліотека Князева
57. www.nbuv.gov.ua – національна бібліотека Україниімені В.І. Вернадського
58. www.smida.gov.ua – система розкриття інформації нафондовому ринку
59. www.wikipedia.org.ua– Вікіпедія – вільна енциклопедія
60. www.zakon.nau.ua – нормативно-правові документи

ДОДАТКИ
Звітпро фінансові результати за 2006 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»
І.Фінансові результатиСтаття
Код
рядка За звітний  період За поперед-ній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5942 4333 Податок на додану вартість 015 990 722 Акцизний збір 020 025 Інші вирахування з доходу 030 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4952 3611 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3809 2542 Валовий:   прибуток 050 1143 1069   збиток 055 Інші операційні доходи 060 23 12 Адміністративні витрати 070 501 357 Витрати на збут 080 643 449 Інші операційні витрати 090 22 35 Фінансові результати від операційної діяльності:   прибуток 100 240   збиток 105 Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 Фінансові витрати 140 Втрати від участі в капіталі 150 Інші витрати 160 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   прибуток 170 240   збиток 175 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 60 Фінансові результати від звичайної діяльності:   прибуток 190 180   збиток 195 Надзвичайні:   доходи 200   витрати 205 Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий:   прибуток 220 180   збиток 225
II.Елементиопераційних витратНайменування показника
Код
рядка За звітний  період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 3100 2006 Витрати на оплату праці 240 1178 805 Відрахування на соціальні заходи 250 433 307 Амортизація 260 43 29 Інші операційні витрати 270 151 167 Разом 280 4905 3314
Баланс на 31.12.2006Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи:
  залишкова вартість 010 892 892
  первісна вартість 011 892 892
  Накопичена амортизація 012
  Незавершене будівництво 020 49 6
  Основні засоби:
  залишкова вартість 030 340 376
  первісна вартість 031 1027 1106
  Знос 032 687 730
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
  інші фінансові інвестиції 045 2 2
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050
  Відстрочені податкові активи 060 36
  Інші необоротні активи 070
  Усього за розділом I 080 1283 1312
  II. Оборотні активи
  Запаси:
  виробничі запаси 100 104 100
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
  незавершене виробництво 120
  готова продукція 130
  товари 140
  Векселі одержані 150
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
  чиста реалізаційна вартість 160 144 175
  первісна вартість 161 179 210
  резерв сумнівних боргів 162 35 35
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:
  з бюджетом 170
  за виданими авансами 180
  з нарахованих доходів 190
  із внутрішніх розрахунків 200
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210
  Поточні фінансові інвестиції 220
  Грошові кошти та їх еквіваленти:
  в національній валюті 230 30 17
  в іноземній валюті 240
  Інші оборотні активи 250
  Усього за розділом II 260 278 300
  III. Витрати майбутніх періодів 270
  Баланс 280 1561 1612
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 90 90 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 905 902 Резервний капітал 340 23 23 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 45 45 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом I 380 1063 1060 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 238 204 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 238 204 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом III 480 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 192 219 Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів 540   з бюджетом 550 24 41   з позабюджетних платежів 560   зі страхування 570 17 29   з оплати праці 580 25 58   з учасниками 590   із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 2 1 Усього за розділом IV 620 260 348 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 1561 1612

Звітпро фінансові результати за 2007 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»
І.Фінансові результатиСтаття
Код
рядка За звітний  період За поперед-ній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6930 5942 Податок на додану вартість 015 1155 990 Акцизний збір 020 025 Інші вирахування з доходу 030 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5775 4952 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 4737 3809 Валовий:   прибуток 050 1038 1143   збиток 055 Інші операційні доходи 060 271 23 Адміністративні витрати 070 572 501 Витрати на збут 080 722 643 Інші операційні витрати 090 15 22 Фінансові результати від операційної діяльності:   прибуток 100   збиток 105 Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 Фінансові витрати 140 Втрати від участі в капіталі 150 Інші витрати 160 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   прибуток 170   збиток 175 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Фінансові результати від звичайної діяльності:   прибуток 190   збиток 195 Надзвичайні:   доходи 200   витрати 205 Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий:   прибуток 220   збиток 225
II.Елементиопераційних витратНайменування показника
Код
рядка За звітний  період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 3937 3 Витрати на оплату праці 240 1296 3100 Відрахування на соціальні заходи 250 476 1178 Амортизація 260 45 433 Інші операційні витрати 270 194 43 Разом 280 5948 151 4905
Баланс на 31.12.2007Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи:
  залишкова вартість 010 892 892
  первісна вартість 011 892 892
  Накопичена амортизація 012
  Незавершене будівництво 020 6 6
  Основні засоби:
  залишкова вартість 030 376 355
  первісна вартість 031 1106 1116
  Знос 032 730 761
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
  інші фінансові інвестиції 045 2 2
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050
  Відстрочені податкові активи 060 36 11
  Інші необоротні активи 070
  Усього за розділом I 080 1312 1266
  II. Оборотні активи
  Запаси:
  виробничі запаси 100 100 517
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
  незавершене виробництво 120
  готова продукція 130
  товари 140
  Векселі одержані 150
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
  чиста реалізаційна вартість 160 175 182
  первісна вартість 161 210 182
  резерв сумнівних боргів 162 35
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:
  з бюджетом 170
  за виданими авансами 180
  з нарахованих доходів 190
  із внутрішніх розрахунків 200
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210
  Поточні фінансові інвестиції 220
  Грошові кошти та їх еквіваленти:
  в національній валюті 230 17 55
  в іноземній валюті 240
  Інші оборотні активи 250
  Усього за розділом II 260 300 754
  III. Витрати майбутніх періодів 270
  Баланс 280 1612 2020
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 90 90 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 902 900 Резервний капітал 340 23 7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 45 45 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом I 380 1060 1042 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 204 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 204 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом III 480 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 219 805 Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів 540   з бюджетом 550 41 78   з позабюджетних платежів 560   зі страхування 570 29 32   з оплати праці 580 58 61   з учасниками 590   із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 1 2 Усього за розділом IV 620 348 978 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 1612 2020

Звітпро фінансові результати за 2008 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»
І.Фінансові результатиСтаття
Код
рядка За звітний  період
За попередній
період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 10677 6930 Податок на додану вартість 015 1680 1155 Акцизний збір 020 025 Інші вирахування з доходу 030 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 8997 5775 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 7085 4737 Валовий:   прибуток 050 1912 1038   збиток 055 Інші операційні доходи 060 143 271 Адміністративні витрати 070 658 572 Витрати на збут 080 1386 722 Інші операційні витрати 090 190 15 Фінансові результати від операційної діяльності:   прибуток 100   збиток 105 179 Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 2 Фінансові витрати 140 16 Втрати від участі в капіталі 150 Інші витрати 160 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   прибуток 170   збиток 175 193 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Фінансові результати від звичайної діяльності:   прибуток 190   збиток 195 193 Надзвичайні:   доходи 200   витрати 205 Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий:   прибуток 220   збиток 225 193
II.Елементиопераційних витратНайменування показника
Код
рядка За звітний  період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 5119 3937 Витрати на оплату праці 240 1715 1296 Відрахування на соціальні заходи 250 621 476 Амортизація 260 96 45 Інші операційні витрати 270 1285 194 Разом 280 8836 5948
Баланс на 31.12.2008Актив
Код
 рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи:
  залишкова вартість 010 892 892
  первісна вартість 011 892 892
  Накопичена амортизація 012
  Незавершене будівництво 020 6 44
  Основні засоби:
  залишкова вартість 030 355 675
  первісна вартість 031 1116 1532
  Знос 032 761 875
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
  інші фінансові інвестиції 045 2 2
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050
  Відстрочені податкові активи 060 11 61
  Інші необоротні активи 070
  Усього за розділом I 080 1266 1674
  II. Оборотні активи
  Запаси:
  виробничі запаси 100 517 1645
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
  незавершене виробництво 120
  готова продукція 130
  товари 140
  Векселі одержані 150
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
  чиста реалізаційна вартість 160 182 753
  первісна вартість 161 182 753
  резерв сумнівних боргів 162
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:
  з бюджетом 170 127
  за виданими авансами 180
  з нарахованих доходів 190
  із внутрішніх розрахунків 200
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 168
  Поточні фінансові інвестиції 220
  Грошові кошти та їх еквіваленти:
  в національній валюті 230 55 53
  в іноземній валюті 240
  Інші оборотні активи 250
  Усього за розділом II 260 754 2746
  III. Витрати майбутніх періодів 270
  Баланс 280 2020 4420
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 90 90 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 900 898 Резервний капітал 340 7 7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 45 -148 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом I 380 1042 847 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом III 480 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 114 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 805 3113 Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів 540   з бюджетом 550 78 156   з позабюджетних платежів 560   зі страхування 570 32 67   з оплати праці 580 61 67   з учасниками 590   із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 2 56 Усього за розділом IV 620 978 3573 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 2020 4420

Звітпро фінансові результати за 2009 р. ВАТ«Кролевецький хлібзавод»
І.Фінансові результатиСтаття
Код
рядка За звітний  період
За попередній
період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13959 10677 Податок на додану вартість 015 1949 1680 Акцизний збір 020 025 Інші вирахування з доходу 030 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 12010 8997 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 8943 7085 Валовий:   прибуток 050 3067 1912   збиток 055 Інші операційні доходи 060 81 143 Адміністративні витрати 070 778 658 Витрати на збут 080 2128 1386 Інші операційні витрати 090 247 190 Фінансові результати від операційної діяльності:   прибуток 100   збиток 105 3 179 Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 Інші доходи 130 2 Фінансові витрати 140 13 16 Втрати від участі в капіталі 150 Інші витрати 160 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   прибуток 170   збиток 175 16 193 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 Фінансові результати від звичайної діяльності:   прибуток 190   збиток 195 16 193 Надзвичайні:   доходи 200   витрати 205 Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий:   прибуток 220   збиток 225 16 193
II.Елементи операційних витратНайменування показника
Код
рядка За звітний  період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 5026 5119 Витрати на оплату праці 240 2121 1715 Відрахування на соціальні заходи 250 775 621 Амортизація 260 148 96 Інші операційні витрати 270 2282 1285 Разом 280 10352 8836
Баланс на 31.12.2009Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи:
  залишкова вартість 010 892 892
  первісна вартість 011 892 892
  Накопичена амортизація 012
  Незавершене будівництво 020 44 31
  Основні засоби:
  залишкова вартість 030 675 564
  первісна вартість 031 1532 1569
  Знос 032 875 1005
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
  інші фінансові інвестиції 045 2 2
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050
  Відстрочені податкові активи 060 61 129
  Інші необоротні активи 070
  Усього за розділом I 080 1674 1618
  II. Оборотні активи
  Запаси:
  виробничі запаси 100 1645 219
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
  незавершене виробництво 120
  готова продукція 130
  товари 140 2321
  Векселі одержані 150
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
  чиста реалізаційна вартість 160 753 504
  первісна вартість 161 753 504
  резерв сумнівних боргів 162
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:
  з бюджетом 170 127 11
  за виданими авансами 180
  з нарахованих доходів 190
  із внутрішніх розрахунків 200
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 168
  Поточні фінансові інвестиції 220
  Грошові кошти та їх еквіваленти:
  в національній валюті 230 53 71
  в іноземній валюті 240 40
  Інші оборотні активи 250
  Усього за розділом II 260 2746 3166
  III. Витрати майбутніх періодів 270
  Баланс 280 4420 4784
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 90 90 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 898 897 Резервний капітал 340 7 7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -148 -164 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом I 380 847 830 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом III 480 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 114 62 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 Векселі видані 520 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3113 3564 Поточні зобов'язання за розрахунками:   з одержаних авансів 540   з бюджетом 550 156   з позабюджетних платежів 560   зі страхування 570 67 43   з оплати праці 580 67 82   з учасниками 590   із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 56 203 Усього за розділом IV 620 3573 3954 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 4420 4784


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Влияние мировых гостиничных цепей на развитие гостиниц региона
Реферат Формирование товарных запасов фирмы на примере ООО Посейдон
Реферат История философии (часть I)
Реферат История крымского ханства
Реферат Кейсианство и неокейсианство
Реферат 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г
Реферат Устройство ввода и отображения информации на базе БИС КР580ВВ79
Реферат Экономика труда разделы Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых п
Реферат Теория о смысле жизни Ричарда Докинза
Реферат Формирование и распределение доходов на факторы производства
Реферат Прямі податки з населення
Реферат Французские заимствования в среднеанглийский период
Реферат Торговые марки консалтинговых компаний
Реферат Троя: пиратское гнездо или легендарная Атлантида?
Реферат Тема ответственности в произведениях Булгакова