Реферат по предмету "Экономика"


Організація бухгалтерського обліку

Вищий навчальний заклад
Харківський інститутекономіки ринкових відносин та менеджменту
( ХІЕРВМ )
Контрольнаробота
з дисциплінибухгалтерський облік
Виконав студент ІІІ курсу
заочного відділення
економічного факультету
за спеціальністю „ Облік і аудит “
Півторонос Є.М.
Лубни 2008 рік

Зміст
 
Модуль І. Бухгалтерський облік та основийого організації
1. Бухгалтерський баланс, йогозміст та побудова
2. Первинні документи, їхкласифікація, види та збереження
Модуль ІІ. Облік активів, зобов'язаньта власного капіталу
1. Облік власного капіталу
2. Розрахунки з отриманих авансів
Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів тафінансових результатів
1. Облік фінансових результатів
2. Розподіл загальновиробничих витрат
Модуль IV. Практична частина
1.Журнал господарських операцій
2.Обігово-сальдова відомість
3. Баланс
Використана література

МодульІ.Бухгалтерський облік та основи йогоорганізації
 
1.Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова
 
Оперативнеуправління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стані наявність господарських засобів, їх склад і розміщення, а також про джерелаїх формування і цільове призначення. Таку інформацію, узагальнену і згрупованупевним чином, отримують за допомогою бухгалтерського балансу. Взагалі балансовийметод широковикористовуєтьсяв економічних науках, наприклад, баланс доходів і витрат, касовий план банку,баланси матеріальних і трудових ресурсів тощо. Причому використовують балансовіузагальнення як статичні, так І динамічні.
Слово«баланс» (лат. bis — двічі, lans — чаша терезів) означає двічаші, як символ рівноваги. Загальне і широке його використання розпочинається зXIV ст. в Західній Європі,зокрема Італії і Німеччині. Як символ рівноваги ваги (терези) зображені нагербі Міжнародної спілки бухгалтерів.
Баланс — це метод відображення стану господарських засобів (майна) за їхнімскладом і джереламиутворення у вартісній оцінці на певну дату.
Заформою баланс — таблиця, на лівій стороні якої відображають склад і розміщеннягосподарських засобів і яка називається активом, а на правій стороні, щоназивається пасивом, відображають джерела формування господарських засобів.Слова «актив» і «пасив» означають відповідні сторонибухгалтерського балансу. Це так звана горизонтальна форма побудовибухгалтерського балансу, як правило, характерна для Німеччини, Італії, Росії.Для України така побудова практична і традиційна. Скажімо, в Англії, СІЛАвикористовують вертикальну форму побудови бухгалтерського балансу: спочаткупоказують склад активу, а потім — пасиву.
Бухгалтерськийбаланс схематично можна зобразити так:

/>
Убухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства та джерела їхформування об'єднані в економічно однорідні групи, які називають статтямибалансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремимисумами. Статті бухгалтерськогобалансу поділяють на активні (ті, що розміщені в активі балансу) і пасивні (ті,що розміщені у пасиві балансу).
Статтіактиву завжди характеризують господарські засоби: основні засоби, запаси,кошти, дебітори та ін. Статті пасиву завжди характеризують джерела власних ізалучених коштів: статутний капітал, прибуток, кредити банку, розрахунки зпостачальниками тощо.
Спрощенуформу бухгалтерського балансу подано в табл. 3.1.
/>
/>Як видно з прикладу загальніпідсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов'язкова умоваправильності його складання. У цьому виявляється балансове рівняння. Рівністьпідсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинахвідображено у вартісній оцінці одні й ті ж господарські засоби, тількизгруповані за різними ознаками: в активі — за складом і розміщенням, у пасиві —за джерелами їх формування. Кожна група господарських засобів, розміщених вактиві, має відповідне джерело їх формування, відображене в пасиві балансу.Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок,допущених при його складанні. Отже, бухгалтерський баланс — це фіксування напевну дату (як правило, 1-ше число місяця) активів і пасивів, які складаються зокремих статей, рівність активів і пасивів у грошовій оцінці.
Змістовначастина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. Упобудові активу і пасиву є як вітчизняна, так і світова практика. Загальнухарактеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизнянійпрактиці показано в табл. 3.2.
/>
Діючий в УкраїніБухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення станугосподарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержанняінформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також длязадоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансовихорганів, банків, інвесторів та ін.
Формадіючого в Україні бухгалтерського балансу та порядок його заповненнярегулюються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2«Баланс». Відповідно до статті 11 «Загальні вимоги до фінансовоїзвітності» Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансовузвітність в Україні» баланс, разом зі звітом про фінансові результати,звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал та примітками дозвітів визнано фінансовою звітністю підприємства.
Діючийбаланс підприємства має такі форму і структуру (табл. 3.3).

/>
Якбачимо актив балансу складається з трьох розділів, а пасив — з п'яти розділів,у яких згруповано економічно однорідні засоби і джерела так, щоб з найбільшоюясністю простежувався взаємозв'язок між складом господарських засобів в активіта джерелами їх формування в пасиві балансу. Це істотно підвищує пізнавальніякості балансу, полегшує контроль та забезпечує аналіз фінансового станупідприємства.
УІ розділі активу балансу «Необоротні активи» об'єднано статті:нематеріальні активи, основні засоби за первісною та залишковою вартістю(остання включається до валюти балансу), довгострокові фінансові інвестиції,довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.
УIIрозділі активу балансу«Оборотні активи» подають дані про грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у використанні, а також інші активи призначені для реалізації чиспоживання протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу.До цього розділу належать: виробничі запаси, незавершене виробництво, готовапродукція, товари, векселі одержані, дебітори, грошові кошти і їх еквіваленти.До еквівалентів грошових коштів відносять короткострокові високоліквідніфінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів іхарактеризуються незначним ризиком зміни вартості (грошові документи, депозитнісертифікати, чеки тощо).
УIIIрозділі активу балансу«Витрати майбутніх періодів» подають інформацію про витратимайбутніх періодів. Це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніхзвітних періодів, але належать до наступних періодів.
УІ розділі пасиву балансу «Власний капітал» відображають власний капіталпідприємства, що дорівнює частині активу підприємства, яка залишається післявирахування його зобов'язань. До власного капіталу відносять: статутнийкапітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподіленийприбуток. Власний капітал є важливим джерелом активів підприємства.
УIIрозділі пасиву балансу«Забезпечення наступних витрат і платежів» подають інформацію про нараховані узвітному періоді майбутні витрати та платежі, величину яких на дату складаннябалансу можна визначити тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а такожзалишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отриманих збюджету та інших джерел. До цього роз ділу належать забезпечення виплатвідпусток, гарантійних зобов'язань, додаткове пенсійне забезпечення,фінансування.
УIIIрозділі пасиву балансу«Довгострокові зобов'язання» подають інформацію про залучені коштибанків, шляхом випуску підприємством облігацій на довгостроковій основі знарахуванням відсотків. Це зобов'язання, які будуть погашені в строк більшеодного року.
УIVрозділі пасиву балансу«Поточні зобов'язання» відображають зобов'язання, які будуть погашеніпротягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Це зобов'язання за одержанимикредитами банку, виданими підприємством векселями, кредиторською заборгованістюза товари, роботи і послуги, поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом,зі страхування, оплати праці тощо.
УVрозділі пасиву балансу«Доходи майбутніх періодів» відображаються доходи, отриманіпротягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступнихзвітних періодів. До доходів майбутніх періодів відносять, зокрема, доходи увигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та іншінеоборотні активи (авансові орендні платежі), передплату на газети, журнали,періодичні та довідкові видання, виручку за вантажні перевезення, виручку відпродажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентнуплату за користування засобами зв'язку тощо.
Отже,розглянута структура бухгалтерського балансу дає змогу пізнати підприємство,дати характеристику стану господарських засобів іджерел їх формуванняна звітну дату в грошовому вимірнику. Тому не випадково баланс є першою формоюзвіту про фінансовий стан підприємства.
 
2.Первинні документи, їх класифікація, види та збереження
 
Технологічнобухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення, вимірювання іреєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарськіоперації. Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськимиопераціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування. Документуванняє важливою ланкою в ланцюгу функціонування бухгалтерського обліку. Це початок іоснова бухгалтерського обліку. Без належно оформленого документа не може бутибухгалтерського запису, від нього залежать повнота і достовірність обліковоїінформації для користувачів.
Документ(лат. dokumentum) буквально означає свідоцтво, доказ. Уширокому значенні під документом розуміють матеріальний носій, що йоговикористовують у процесі спілкування, на якому за допомогою різних засобів іспособів зафіксовано в доцільній для сприйняття формі інформацію. Документискладають у різних сферах людської діяльності (науці, освіті, медицині, техніці,економіці тощо).
Бухгалтерськийдокумент — письмове свідоцтво певної форми і змісту, яке містить відомості прогосподарську операцію і є доказом її здійснення.
Спосібоформлення господарських операцій документами називається документацією. Документаціяє важливим елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки служить дляпервинного спостереження за господарськими операціями, і обов'язковою умовоюдля відображення їх в обліку.
Первиннідокументи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставоюдля бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під часгосподарської операції. Первинними називаються документи, якіскладаються в момент здійснення господарської операції і там, де воназдійснюється.
Порядокдокументального оформлення господарських операцій та вимоги щодо складаннядокументів регламентуються статтею 9 («Первинні облікові документи тарегістри бухгалтерського обліку») Закону України «Про бухгалтерськийоблік І фінансову звітність Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV.
Первиннеспостереження, документування та документація відіграють важливу роль вуправлінні діяльністю підприємства, а саме:
—дають уявлення про фактичний стангосподарських засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів;
—забезпечують прозорість у роботіпідприємства та контроль наявності та руху майна і коштів;
—є юридичним (правовим) свідченнямгосподарських операцій, що здійснюються;
—є важливим джерелом контролю длязовнішніх і внутрішніх користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізугосподарської діяльності.
Первиннідокументи мають бути складені на паперових або машинних (електронних) носіях.Відповідно до цього існують і вимоги до змісту й оформлення документів. Порядокстворення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку тазберігання документів, регістрів і звітів установлено Положенням продокументальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженимнаказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
Додокументів пред’являються вимоги:
1.Документи заповнюються охайно, чорнилом, без виправлень, зрозуміло;
2.В кожному документі повинні бути заповнені всі реквізити.
Документискладаються на спеціальних бланках, на яких зазначені реквізити, які повиннізаповнити. Реквізити – показники, які містяться в документі, і які потрібно всіобов’язково заповнити. Вони поділяються на:
1.Загальні (обов’язкові) – дата, номер, назва, підписи.
2.Спеціальні реквізити.
Документмає юридичну силу тільки в тому випадку, коли всі реквізити документа будутьзаповнені.
Бухгалтерськихдокументів складається дуже велика кількість. Вони різні за формою, змістом, ідля полегшення обліку проводиться класифікація бухгалтерських документів, тобтогрупування їх в групи і підгрупи за однорідними ознаками.
Запризначенням документи поділяються на: розпорядчі, виправдні(виконавчі),комбіновані, бухгалтерського оформлення. Розпорядчими називаються документи,які містять в собі наказ, розпорядження на право здійснення господарської операції.
Вонипредставлені такими бухгалтерськими документами, як: платіжне доручення дляперерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства іншомупідприємству, довіреність на отримання матеріальних цінностей, чек грошової чековоїкнижки для отримання грошей із банку у касу та ін.
Виправдні(виконавчі)– підтверджують той факт що операція вже здійснилася. Вони представлені такимибухгалтерськими документами, як: виписка із розрахункового рахункупідприємства, авансовий звіт щодо використання коштів підзвітною особою та ін.
Комбінованідокументи поєднують в собі виконавчі і розпорядчі. Прикладом таких документівможуть бути: видатковий касовий ордер, в якому міститься як розпорядженнякерівника щодо видачі грошей із каси, так і підтвердження виконання операції(підписи касира і одержувача); видаткова накладна, яка містить як розпорядженнящодо видачі із складу певних виробничих запасів, так і підтвердження, виконанняоперації (підписи комірника і одержувача) та ін.
Документибухгалтерського оформлення складаються в бухгалтерії на підставі розпорядчихабо виконавчих документів, а також даних поточного обліку в процесі підготовкидля здійснення відповідних облікових записів. До таких документів належатьрізного роду бухгалтерські довідки, групувальні відомості, розрахунки(розподілу амортизації за підрозділами підприємства, розподілу загальновиробничихвитрат, калькуляційні картки) та ін. Треба зауважити, що документи бухгалтерськогооформлення не відображають безпосередньо факт здійснення господарської операції,а є лише підставою для здійснення облікових записів.
Заспособом охоплення операцій документи поділяються на: разові і накопичувальні.Разові документи використовуються для оформлення однієї, або кількох операцій,які записують до документа одночасно. Вони представлені зокрема такими як:первинні документи (прибутковий і видатковий касові ордери, накладні наоприбуткування і відпуск виробничих запасів зі складу (як одного так ідекількох найменувань виробничих запасів одночасно), платіжне доручення, довіреністьна отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.).
Накопичувальнідокументи використовуються для оформлення однорідних господарських операцій.Прикладом накопичувальних документів можуть бути: лімітно-забірна картка,наряди на відрядну роботу (як індивідуальний, так і для бригади) та ін.
Замісцем складання документи поділяються на: внутрішні і зовнішні. Внутрішніминазиваються документи, які складені внутрі господарства і за межі його не виходять.Зовнішніми називаються документи, які надходять в господарство із сторони, абовиходять за межі господарства.
Захарактером задокументованих операцій бухгалтерські документи поділяються на: грошові,матеріальні, розрахункові.
Задопомогою грошових документів оформляються операції, які пов’язані із рухомгрошових коштів на підприємстві. Такими документами є, зокрема: прибутковий тавидатковий касові ордери, чек грошової чекової книжки для отримання коштів ізбанку у касу, об'ява на внесення готівки для здачі грошей із підприємства убанк.
Матеріальнимидокументами оформляютьсяоперації, які пов'язані із рухом товарно-матеріальних цінностей на підприємстві.Вони представлені такими документами, як: прибуткова накладна, видаткованакладна, лімітно-забірна картка та ін.
Документи,за допомогою яких здійснюються розрахунки між підприємствами, організаціями таустановами — називаються розрахунковими. Такі документи представлені зокремаплатіжним дорученням, платіжною вимогою-дорученням. за допомогою якихздійснюються операції на розрахунковому рахунку.
За технікою складання і опрацювання бухгалтерські документи поділяються натакі, які оформляються вручну, а також за допомогоюЕОМ.
Требазауважити, що фактично всі бухгалтерські документи в межах всієї системи облікуможуть бути одночасно і такими, які оформляються вручну і такими, якіскладаються за допомогою ЕОМ. Поділ і розмежування документів можливий лише наокремо взятому підприємстві, яке характеризується конкретним ступенеммеханізації ділянок облікової роботи. Так, на одному підприємстві, в силу механізаціїпевних ділянок облікової роботи, одні документи можуть бути такими, якіоформляються вручну, інші — за допомогою ЕОМ, а в цей же час на іншому підприємствівсе може бути навпаки.
Основним нормативним документом при визначені термінів зберігання документівта їх відбору для включення до складу Національного архівного фонду (НАФ)України або для знищення документів є «Перелік типових документів»
(наказГоловного архівного управління при Кабінеті Міністрів України № -41 від20.07.98 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України №578/3016 від11=09.98 р. Повний текст опублікований в «Офіційному вісникуУкраїни» № 38. від 8.10.98 р.).
Зберіганнядокументів відіграє значну роль у справі правильної постановки бухгалтерськогообліку. Раціональна система зберігання забезпечує не лише цілісність узберіганні документів протягом встановлених законом термінів, а й можливістькористування ними у будь-який момент для отримання різноманітних довідок.
Первиннідокументи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти ібаланси до передачі їх до архіву підприємства, установи мають зберігатися вбухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністюосіб, уповноважених головним бухгалтером.
Бланки суворої звітності мають зберігатися в сейфах, металевих шафах абоспеціальних приміщеннях, що забезпечують їх збереження.
Порядокзберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіяхвизначається вказівками з організації бухгалтерського обліку з використаннямобчислювальної техніки.
Первиннідокументи поточного місяця, що підлягають обробці ручним способом і належать довідповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються,переплітаються й супроводжуються довідкою для архіву.
Термін зберіганнядокументів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів та балансів у архівіпідприємства, установи визначається згідно з Переліком типових документів, щовикористовуються в діяльності органів державної представницької і виконавчоївлади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, іззазначенням термінів зберігання матеріалів, затверджених Головним архівнимуправлінням при Кабінеті Міністрів України.
Зберіганняпервинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і булипідставою для складання звітності, а також бухгалтерських звітів і балансів, їхоформлення і передачу до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства,установи.
Видача первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів ібалансів з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи працівникам іншихструктурних підрозділів може здійснюватися тільки за рішенням головного бухгалтера.
Вилучення первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерських звітів ібалансів у підприємств, установ може бути здійснено тільки за постановою органів-дізнання,попереднього слідства, прокуратури і судів, державної контрольно-ревізійної таподаткової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилученняоформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розпис відповіднійпосадовій особі підприємства, установи.
Здозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилучення,відповідні посадові особи підприємства, установи можуть зняти копії та скластиреєстр документів, що вилучаються, із зазначенням підстав І дати їх вилучення. Якщовилучаються томи документів недооформлені (не переплетені, не пронумерованітощо), то з дозволу і вприсутності представників органів, які здійснюютьвилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформитиці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчитисвоїм підписом та печаткою).
Органи,що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовимзверненням можливість зробити виписку, витяг, копію документів для видачідовідок за обставинами відповідно до законодавства. У разі поверненнязазначеними органами документів, що були раніше вилучені, такі документиприймаються під розписку відповідною посадовоюособою підприємства, установи та разом із рішенням про повернення підшиваютьсядо тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постановапро вилучення, реєстр і копії таких документів.
У разі пропажі або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітівкерівник підприємства, установи письмово повідомляє про це правоохоронні органита наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів ірозслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуютьсяпредставники слідчих органів, державного пожежного нагляду.
Результатироботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства,установи. Копія акта надсилається органу, в сфері управління якого перебуваютьпідприємство, установа, а також державній податковій інспекції у 10-деннийтермін.

МодульІІ. Облік активів, зобов'язань та власного капіталу
 
1.        Облік власного капіталу
 
Дляузагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталупризначені рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема такі як: 40«Статутний капітал», 41 «Пайовий капітал», 42«Додатковий капітал», 43 «Резервний капітал», 44«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)'', 45 „Вилученийкапітал“, 46 „Неоплачений капітал“, 47 „Забезпеченнямайбутніх витрат і платежів“, 48 „Цільове фінансування і цільовінадходження“, 49 „Страхові резерви“.
Рахунок 40 „Статутний капітал“ призначено для обліку та узагальненняінформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.
Закредитом рахунку40 „Статутний капітал“ відображається збільшення статутного капіталу,за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинновідповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчихдокументах підприємства.
Аналітичнийоблік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником,учасником, акціонером тощо.
Рахунок 41 „Пайовий капітал“ призначено для обліку й узагальненняінформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективногосільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу,кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами
Пайовийкапітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільнорозміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.По кредиту відображається створення пайового капіталу, по дебету його використання.
Сільськогосподарськіпідприємства на рахунку 41 „Пайовий капітал“ обліковують частинувартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, якане була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартостімайна протягом діяльності підприємства.
Аналітичнийоблік за рахунком 41 „Пайовий капітал“ ведеться за видами капіталу.
Рахунок 42 „Додатковий капітал“ призначено для узагальнення інформаціїпро суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість,а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів тавартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від іншихосіб, та інші види додаткового капіталу.
Закредитом рахунку42 „Додатковий капітал“ відображається збільшення додатковогокапіталу, за дебетам — його зменшення,
Рахунок42 „Додатковий капітал“ має такі субрахунки:
421»Емісійний дохід";
425"Інший вкладений капітал";
423«Дооцінка активів»;
424«Безоплатно одержані необоротніактиви»;
425"Інший додатковий капітал".
На субрахунку 421 «Емісійний дохід» відображається різниця між продажноюі номінальною вартістю первісно розміщених акцій підприємства на фондовомуринку.
На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладенийзасновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутнийкапітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.
На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відображається сума дооцінки (уцінки)необоротних активів і фінансових інвестицій, яку здійснюють у випадках, передбаченихзаконодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишокдодаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуттязазначених активів, зменшення їх корисності.
На субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» відображається вартість необоротнихактивів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додатковогокапіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягомстроку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів(окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.
На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують інші види додатковогокапіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.
Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальненняінформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеноговідповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленогоприбутку.
Закредитом рахунку43 «Резервний капітал» створення резервів, за дебетом — їх використання.Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітногоперіоду.
Аналітичнийоблік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.
На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облікнерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а такожвикористаного в поточному році прибутку.
Закредитом рахункувідображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом збиткита використання прибутку.
Рахунок44 «Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)» має такі субрахунки:
441«Прибуток нерозподілений»;
442«Непокриті збитки»;
443«Прибуток, використаний узвітному періоді».
На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та рухнерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 «Непокриті збитки» відображаються непокриті збитки. їхсписання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайовогочи додаткового капіталу тощо.
На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються розподіл прибутку міжвласниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та іншевикористання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінціроку закривається у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 з виведеннямсальдо на одному з цих субрахунків.
На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу,у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання(зменшення статутного капіталу) тощо.
Задебетом рахунка 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акційвласної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників,за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Рахунок45 «Вилучений капітал» має такі субрахунки:
451«Вилучені акції»;
452«Вилучені вклади й паї»;
453"Інший вилучений капітал"
Аналітичнийоблік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).
Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначено для узагальнення інформаціїпро зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.
Задебетом рахункувідображається заборгованість засновників (учасників) господарського товаристваза внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашеннязаборгованості за внесками до статутного капіталу.
Аналітичнийоблік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій(для акціонерних товариств), та за кожним засновником (учасником) підприємства.
На рахунку 47 «3абезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться узагальненняінформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються длязабезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.
Закредитом рахункувідображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.
Рахунок47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» має такі субрахунки:
471«Забезпечення виплатвідпусток»;
472«Додаткове пенсійнезабезпечення»;
473«Забезпечення гарантійнихзобов'язань»;
474«Забезпечення інших витрат іплатежів».
475«Забезпечення призового фонду(резерв виплат)»;
476«Резерв на виплату джек-поту, незабезпеченого сплатою
участіу лотереї».
На субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» ведеться облік руху та залишківкоштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначаєтьсящомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам івідсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток дозагального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку такожузагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів)від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування,на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування навипадок безробіття тощо.
На субрахунку 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» ведеться облік коштів дляреалізації програми пенсійного забезпечення.
На субрахунку 473 «Забезпечення гарантійних зобов'язань» ведеться облік руху та залишківкоштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведеннягарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметівпрокату тощо.
На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» ведеться облік забезпеченняінших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».
На субрахунку 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)» підприємства, які здійснюютьдіяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформаціюпро призовий фонд — суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно дооприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, незабезпеченого сплатою участі у лотереї.
На субрахунку 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатоюучасті у лотереї» підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведеннялотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплатуджек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.
Закредитом субрахунків 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»і 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі улотереї» і дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації»відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, щопокриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом —виплата (видача) виграшів
гравцям.
Аналітичнийоблік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами,напрямками формування й використання.
На рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» ведеться облік таузагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійсненнязаходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).
Коштицільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії,асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних таюридичних осіб тощо.
Закредитом рахунку48 «Цільове фінансування і надходження» відображаються коштицільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, задебетом — використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а такожповернення невикористаних сум.
Аналітичнийоблік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадитьсяза їх призначенням та джерелами надходжень. Узагальнення облікових даних порахунках 4 класу здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері№7, а при спрощеній формібухгалтерського обліку – у розділі ІІІ і IV Відомості 5-М. Типову кореспонденціюбухгалтерських рахунків по обліку власного капіталу наведено у таблиці 10.1.
№п/п
Зміст господарської операції
Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
1
2
3
4 1. Проведено підписку на акції акціонерного товариства у розмірі статутного капіталу, визначеного у засновницьких документах. 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал» 2. Відображено внесення засновниками грошових і матеріальних ресурсів в рахунок їх вкладу до статутного капіталу. 10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточні фінансові інвестиції» 46 «Неоплачений капітал» 3. Відображено перевищення внесків засновників над сумою визначеного статутного капіталу. 10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції»20 «Виробничі запаси»28 «Товари»30 «Каса»31 «Рахунки в банках»35 «Поточні фінансові інвестиції» 422 «Інший вкладений капітал» 4. Відображено збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку підприємства. 433 «Прибуток використаний у звітному періоді» 40 «Статутний капітал» 5. Збільшено статутний капітал за рахунок належних до сплати дивідендів акціонерам. 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 40 «Статутний капітал» 6. Викуплено власні акції підприємством у своїх акціонерів:- по номіналу 45 «Вилучений капітал» 30 «Каса»31 «Рахунки в банках» — на суму перевищення номінальної вартості над ціною викупу 45 «Вилучений капітал» 733 «Інші доходи від фінансових операцій» — на суму перевищення ціни викупу над номінальною вартістю 952 «Інші фінансові витрати» 45 «Вилучений капітал» 7. Відображено реалізацію підприємством викуплених акцій- на суму номіналу 30 «Каса»31 «Рахунки в банках» 45 «Вилучений капітал» — на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю 30 «Каса»31 «Рахунки в банках» 421 «Емісійний дохід» — на суму перевищення номінальної вартості над вартістю продажу 421 «Емісійний дохід»443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 45 «Вилучений капітал» 8. Анульовано частину викуплених акцій 40 «Статутний капітал» 45 «Вилучений капітал» 9. Проведено дооцінку активів підприємства 10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»20 «Виробничі запаси»26 «Готова продукція»28 «Товари» 423 «Дооцінка активів» 10. Відображено вартість безоплатно одержаних активів 10 «Основні засоби»12 «Нематеріальні активи»14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 424 «Безоплатно одержані необоротні активи» 11. Відображено отриманий прибуток підприємством 79 «Фінансові результати» 441 «Прибуток нерозподілений» 12. Відображено отриманий збиток підприємством 442 «Непокриті збитки» 79 «Фінансові результати» 13. Використано прибуток на :- збільшення резервного капіталу 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» 43 «Резервний капітал» — нарахування дивідендів за акціями 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» 67 «Розрахунки з учасниками» — нарахування премії працівникам підприємства 443 «Прибуток використаний у звітному періоді» 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» 14. Відображено створення на підприємстві фонду на оплату відпусток 23 «Виробництво»91 «Загально виробничі витрати»92 «Адміністративні витрати»93 «Витрати на збут» 471 «Забезпечення виплат відпусток» 15. Нараховано працівникам відпускні за рахунок фонду забезпечення виплат відпусток 471 «Забезпечення виплат відпусток» 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» /> /> /> /> />
2. Розрахунки з отриманих авансів
 
На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» ведеться облік одержанихавансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а такожсуми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукціюі виконані роботи. Рахунок пасивний, по кредиту рахунка відображаєтьсяодержаний аванс, по дебету здійснення заліку частини суми заборгованостіза виконані роботи.
Розглянемоумовний числовий приклад про порядок відображення на бухгалтерських рахунках розрахунківза авансами одержаними.
Приклад.Будівельне підприємство «Рогань» згідно з підписаним договором з ПСП «Нива» набудівництво будівлі виробничого призначення одержало аванс в сумі 84 000 грн. Вкінці місяця ПСП «Нива» пред'явлено рахунок за виконаний обсяг будівельнихробіт на суму 60 000 грн і в наступному місяці — за другий етап будівельнихробіт — на суму 72 000 грн з урахуванням податку на додану вартість. Зазначеніоперації відображуються такими проводками (табл. 4.14).
/>

Модуль ІІІ. Облік витрат, доходів тафінансових результатів
 
1. Облік фінансових результатів
 
Дляобліку й узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльностіта надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансовірезультати».
За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображуються суми впорядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми в порядкузакриття рахунків обліку витрат також належна сума нарахованого податку наприбуток.
Сальдорахунка при його закритті списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)».
Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:
791«Результат операційноїдіяльності»;
792«Результат фінансовихоперацій»;
793«Результат іншої звичайноїдіяльності»;
794«Результат надзвичайнихподій».
На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток(збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахункавідображується в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готовоїпродукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки70 «Доходи від реалізації, 71 „Інший операційний дохід“), задебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованоїготової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат назбут, інших операційних витрат (90 „Собівартість реалізації“, 92»Адміністративні витрати", 93 «Витрати на збут», 94"Інші витрати операційної діяльності").
На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображуєтьсясписання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталіта інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових втрат зрахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі вкапіталі».
На субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» визначається прибуток(збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахункавідображується списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційноїта іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом списання витрат зрахунка 97 "Інші витрати".
На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток (збиток)від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображається списаннядоходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витратвід надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».
Узагальненумодель обліку формування фінансових результатів наведено на рисунку14.8.
/>
Підприємства,які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки Класу 8«Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 дебетують у кореспонденціїз кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція»та інших рахунків Класу 2 «Запаси», а також з кредитом рахунків Класу1 «Необоротні активи» та Класу 3 «Кошти, розрахунки та іншіактиви».
Рахунок79 «Фінансові результати» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків:23 «Виробництво»; 26 «Готова продукція»; 44«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»; 70 «Доходи відреалізації»"; 80 «Матеріальні витрати»; 81 «Витрати наоплату праці»; 82 «Відрахування на соціальні заходи»; 83«Амортизація»; 84 "Інші операційні витрати"; 85 "Іншізатрати"; 90 «Собівартість реалізації»; 92 «Адміністративнівитрати»; 93 «Витрати на збут»; 94 "Інші витратиопераційної діяльності"; 95 «Фінансові витрати»; 96 «Втративід участі в капіталі»; 97 "Інші витрати"; 98 «Податок наприбуток»; 99 «Надзвичайні витрати ''.
Закредитом кореспондує з дебетом рахунків: 44 „Нерозподілені прибутки (непокритізбитки)“; 70 „Доходи від реалізації“»; 71 "Іншийопераційний дохід"; 72 «Дохід від участі в капіталі»; 73"Інші фінансові доходи"; 74 "Інші доходи"; 75«Надзвичайні доходи»; 98 «Податок на прибуток».
 
2.Розподіл загальновиробничих витрат
 
Таківитрати являють собою витрати на організацію виробництва та управління окремимигалузями виробництва, а також різні виробничі витрати, які не можна віднестибезпосередньо на певну культуру або вид продукції, оскільки вони належать догалузі чи окремого виробництва, підрозділу.
Облікзагальновиробничих витрат ведуть на рахунку 91 «Загальновиробничівитрати», який у сільськогосподарських підприємствах може мати такі субрахунки:911 «Загальновиробничі (цехові) витрати рослинництва»; 912«Загальновиробничі (цехові) витрати тваринництва»; 913«Загальновиробничі (цехові) витрати промислових виробництв»; 914«Загальновиробничі (цехові) витрати всіх напрямків діяльності».
За дебетом рахунка 91 відображується сума визнаних витрат, а за кредитом,відповідно розподілу, списання їх на рахунок 23 «Виробництво».
Аналітичнийоблік ведеться за місцями виникнення, центрами відповідальності та статтямивитрат.
Загальновиробничівитрати обліковують на вказаних субрахунках за нижченаведеними статтями.
Настатті «Матеріальні витрати» враховують витрати на утриманнябудівель, споруд, інвентарю, включаючи польові стани, легкового автотранспорту;вартість палива, будматеріалів, запчастин, малоцінних і швидкозношуванихпредметів, що використовуються на господарські потреби цехів, бригад, фермтощо. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20, 22 (після перегрупування — 80). На цю статтю відносять також витрати за рахунок господарства навідшкодування утримання транспортних засобів спеціалістів, які використовуютьсяними для службових цілей. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунки 20 та 80.Окремим елементом матеріальних витрат є транспортне обслуговування робітвсередині господарства: перевезення сільськогосподарських машин та інвентарю,води та палива для тракторів і комбайнів, різних матеріалів, а також працівниківгосподарства на польові стани, в бригади, на ферми. Дебетують рахунок 91 ікредитують рахунок 23.
Настатті «Витрати на оплату праці» обліковують основну та додатковуоплату праці працівників апарату управління галуззю відповідно до номенклатурипосад апарату управління, основну і додаткову оплату праці персоналу:інженерів-енергетиків, зоотехніків-селекціонерів, агролісомеліораторів,інженерів-гідротехніків, технологів, ветфельдшерів, бригадирів, обліковців,завідувачів ферм, ветсанітарів та ін. На суму нарахованої оплати працідебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 66 (81).
Настатті «Відрахування на соціальні заходи» обліковують відрахування напенсійне забезпечення, соціальне страхування на випадок тимчасової втратипрацездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, соціальнестрахування від нещасного випадку на виробництві від нарахованої заробітноїплати працівників апарату управління галузі (цеху), бригади та іншогоперсоналу. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 65. «Розрахунки застрахуванням» (82).
Настатті «Амортизація» відображують суму амортизаційних відрахувань наосновні засоби, нематеріальні активи та Інші необоротні активи загально галузевогопризначення. Дебетують рахунок 91 і кредитують рахунок 13 (83).
Настаттю "Інші витрати" відносять платежі зі страхування основнихзасобів загальногалузевого призначення, винагороди за винаходи іраціоналізаторські пропозиції, витрати на відрядження, плату сторонніморганізаціям за пожежну та сторожову охорону, витрати на операційну орендунеоборотних активів загально виробничого призначення, інші витрати, не включенідо попередніх статей. На цій же статті враховують витрати на забезпеченнянормальних умов праці і техніки безпеки: влаштування і утримання дезінфекційнихкамер, душових, лазень, забезпечення спецодягом і спецвзуттям, захиснимипристроями, придбання довідників і плакатів з охорони праці, організації лекційі доповідей з правил техніки безпеки. Дебетують рахунок 91, кредитують рахунки20, 22, 65, та ін. (84).
Загальновиробничівитрати розподіляють на об'єкти обліку витрат пропорційно до загальної сумивитрат без вартості насіння (в рослинництві), кормів (у тваринництві),матеріалів і напівфабрикатів (у промислових виробництвах). Приклад розподілузагальновиробничих витрат наведено в таблиці 11.5.

/>

МодульIV. Практична частина
 
1. В журналі господарських операційзробити бухгалтерські проведення.
2. Скластиобігово-сальдову відомість за квітень 200Х р.
3. Скласти Балансна 01.05.0Х р.
Вхідні дані
Актив
Сума, грн.
Пасив
Сума, грн.
  Основні засоби 1000 Статутний капітал 3600
  Каса в національній валюті 250 Резервний капітал 1060 /> Нерозподілений прибуток 400 /> Поточні рахунки в національній валюті 3150 /> Розрахунки з постачальниками та підрядниками 200
  Матеріали 300 Розрахунки з іншими кредиторами 3000
  Незавершене виробництво 2370
  Паливо 100 Знос основних засобів 210
  Запасні частини 200
  Готова продукція 400
  Розрахунки з іншими дебіторами 700
 
БАЛАНС
8470
БАЛАНС
8470
 
1.Журнал господарських операцій за квітень 2008 р.
 

п/п Зміст господарських операцій
Сума,
грн.. Проведення Дт Кт 1 Одержано у касу з поточного рахунку 1500 301 311 2 Надійшли матеріали у виробництво зі складу 200 233 201 3 Надійшла на поточний рахунок заборгованість від дебітора 700 311 377 4 Видано з каси Петрову на відрядження 500 372 301 5 Надійшла на поточний рахунок від покупця виручка від реалізації готової продукції 200 311 361 6 Відвантажена готова продукція покупцю 200 361 701 7 Списано доход на фінансовий результат 200 701 791 8 Відображена собівартість реалізованої готової продукції 140 901 26 9 Списана собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат 140 791 901 10 Надійшли на склад матеріали від постачальника 200 201 631 11 Надійшли основні засоби від постачальника 1000 152 631 12 Нараховано знос основних засобів 150 233 131 13 Надійшло паливо від постачальника 120 203 631 14 Надійшли запасні частини від постачальника 80 207 631 15 Надійшла на склад готова продукція з цеху 200 26 233 16 Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачальнику 400 631 311
2.Обігово-сальдова відомість за квітень2008 р.
 

рахунка Сальдо на 01.04.08 р. Обіг за місяць Сальдо на 01.05.08 р. Дт Кт Дт Кт Дт Кт 10 1000 1000 131 210 150 360 152 1000 1000 201 300 200 200 300 203 100 120 220 207 200 80 280 233 2370 350 200 2520 26 400 200 140 460 301 250 1500 500 1250 311 3150 900 1900 2150 361 200 200 – 372 500 500 377 700 700 – 40 3600 3600 43 1060 1060 44 400 400 631 200 400 1400 1200 685 3000 3000 701 200 200 – 791 140 200 60 901 140 140 –
Разом 8470 8470 5930 5930 9680 9680
 
3.Баланс на 1.05.08 р.
 
Актив
Сума, грн.
Пасив
Сума, грн. Основні засоби 1000 Знос основних засобів 360 Придбання основних засобів 1000 Статутний капітал 3600 Матеріали 300 Резервний капітал 1060 Паливо 220 Нерозподілений прибуток 400 Запасні частини 280 Розрахунки з постачальниками 1200 Промислові виробництва 2520 Розрахунки з різними кредиторами 3000 Готова продукція 460 Фінансові результати 60 Каса в національній валюті 1250 Поточні рахунки в національній валюті 2150 Розрахунки з підзвітними особами 500
Баланс
9680
Баланс
9680
 

Використаналітература
1. Бухгалтерський облік: Підручник –2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006.– 659 с.
2. Теорія бухгалтерського обліку:Навч. посібник / За ред… М.В. Кужельного. – 6-те вид. К.: А.С.К., 2002. –266с. – (Економіка. Фінанси. Право).
3. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 525 с. – (Вищаосвіта ХХІ століття).
4. Організація бухгалтерськогообліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальнихзакладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-те вид., доп. і перероб. –Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.
5.Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні(З викор. нац. стандартів): Навч. посібник. – 5-е вид., доп. і перероб. – К.:А.С.К., 2001. – 848 с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :