Реферат по предмету "Финансовые науки"


Управління Державного казначейства

ВСТУП
 
Для  повноцінногофункціонування  і виконання  своїх завдань, державі необхідно для цього кошти.Як усім нам відомо, основним планом формування і використання таких коштів длякожної країни є бюджет.
У своїй роботі мирозглядатимемо таку важливу для нашої держави структуру як Державне казначействоУкраїни. Державне казначейство України – це самостійна одиниця, яка формуєвласну кадрову, господарську та інформаційну політику розвитку казначейськоїсистеми. Відповідно, казначейська система України має трирівневу структуру іскладається з:
 1) Державногоказначейства України, яке розташоване у столиці країни;
2) управліньДержавного казначейства обласного значення;
3) районнихуправлінь Державного казначейства.
Ми вивчатимемосаме третій рівень – управління Державного казначейства у Великоберезнянськомурайоні Закарпатської області.
На органиДержавного казначейства загалом покладено відповідальність за оперативнеуправління бюджетними коштами, спрямування їх на першочерговісоціально-економічні потреби.
Управліннянаявними коштами Державного бюджету, організація його касового виконання,здійснення контролю над цим процесом – це лише невелика частина основнихфункцій, які повинні здійснювати органи Державного казначейства України.
Удосконаленнясистеми управління наявними коштами актуальне у будь-якій країні. Актуальністьпроходження практики і полягає в тому, щоб вивчити всі завдання та функції,покладені на органи Державного казначейства України, недоліки в їх роботі. Аджевід того, як правильно здійснюватиметься управління бюджетними коштами залежитьподальше майбутнє нашої держави, її розвиток чи занепад.
Метою проходженняпрактики в управлінні Державного казначейства є ознайомлення з діяльністю цієїустанови, роботою його окремих відділів та обов’язками кожного з працівників.
Завдання практикиполягає у тому, щоб якомога детальніше вивчити роботу здійснювану управліннямДержавного казначейства України, його структурних підрозділів.
Вивчаючи теорію,ми можемо дізнатися в загальному про діяльність органів Державного казначействаУкраїни. Проте без практики, без конкретного прикладу, не знаючи «проблемнімісця» та невирішені питання, не можна говорити про вдосконалення, покращенняроботи цієї установи.
Об’єктамидослідження в даній роботі виступають взаємовідносини управління Державногоказначейства України з  розпорядниками  бюджетних
коштів, установами банків, органамидержавної податкової служби, місцевими фінансовими управліннями, виконавчимиорганами, Національним банком України тощо.
Джереломінформації виступають усі нормативно-правові документи, які надходять доуправління Державного казначейства як вхідна документація: постанови, накази,закони, рішення, роз’яснення, листи і таке інше. А також технічно-інформаційнабаза, комп’ютерні програми.
Дана роботаскладається з трьох розділів.
У першому розділіми ознайомлюємось з завданнями та функціями Головного управління Державногоказначейства України, структурою його підрозділів, роботою окремих відділів таобов’язками працівників кожного з них. Вивчається робота управління Державногоказначейства по забезпеченню контролю за надходженням і використанням коштівдержавного бюджету, прогнозуванням і касовим плануванням цих коштів. Такожрозглядається порядок ведення бухгалтерського обліку руху бюджетних коштів,порядок складання та подання органами Державного казначейства фінансовоїзвітності про виконання державного бюджету.
Другий розділпередбачає ознайомлення з роботою Державного казначейства по касовому виконаннюдержавного бюджету. Розглядається порядок оплати витрат, здійснюванихрозпорядниками та одержувачами коштів державного бюджету. Також вивчаєтьсяоблік та звітність за операціями касового виконання бюджету, функції установбанків при казначейській формі виконання державного бюджету.
У третьомурозділі поряд з органами Державного казначейства ми досліджуємо функціїрайонного фінансового управління у забезпеченні бюджетного процесу,ознайомлюємось з його структурою та функціональними  обов’язками працівників.Також вивчається робота фінансового управління по складанню проектів місцевих бюджетів,по забезпеченню перевірки правильності складання і  затвердження  кошторисів 
бюджетних закладів; ведеться аналіздіючої системи оподаткування тощо.

РОЗДІЛ1.  ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ТА ЙОГОУПРАВЛІНЬ У РАЙОНАХ, МІСТАХ, РАЙОНАХ МІСТ ПО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУУКРАЇНИ
 
1.1.Знайомство з роботоюГоловного управління Державного казначейства по керівництву територіальнимиорганами Державного казначейства
Державнеказначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складіМіністерства Фінансів України і йому підпорядковується. Воно було створене навиконання Указу Президента України від 27 квітня 1995 р. № 335 «Про Державнеказначейство України» Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від31.07.1995р.   
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005р. № 1232  (Додаток 1)було затверджене Положення про Державне казначейство України. Згідно з цимположенням на Головне казначейство України покладаються такі завдання:
1)забезпеченняказначейського обслуговування державного та місцевого бюджетів на основіведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає: розрахунково-касовеобслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
контроль заздійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийняттізобов’язань та проведенні платежів за цими зобов’язаннями;
 в межах своїхповноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного законодавства;
веденнябухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного тамісцевого бюджетів;
2) управліннянаявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються;
3) визначеннямеханізму казначейського обслуговування державного та місцевого бюджетів, установлення  єдиних  правил  бухгалтерського облік  і звітності про виконаннядержавного та місцевого бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів,визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державнихцільових фондів.
4. Державнеказначейство України відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснюєрозрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштівта інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнароднимифінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів НаціональногоБанку;
2) управліннянаявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземнійвалюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основіпозики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунка;
3) відкриває,веде та затверджує рахунки в органах Державного казначейства України;
4) провадитьбезспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного тамісцевого бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державниморганом, що відповідно до закону має право на його застосування;
5) повертаєкошти, помилково або надміру зараховані до бюджету, за поданням органівстягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетівподатків, зборів (обов’язкових платежів) та інших надходжень;
6) нараховуєштрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податківвідповідно до законодавства;
7) здійснюєрозподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим,областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетіввідповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, іперерахування розподілених коштів за належністю;
8) проводитьвзаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим,областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів упорядку, встановленому законодавством;
9) веде базуданих про зведену мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів тазведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетнихкоштів;
10) подаєрозпорядникам і одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджетута зміни до нього;
11) ведебухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевого бюджетів,складає звітність про виконання державного, місцевого і зведеного бюджетів таподає звітність органам законодавчої і виконавчої влади у обсягах та у строки,визначені бюджетним законодавством;
12) здійснює задорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національнійта іноземній валюті;
13) у випадкахпередбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видаєза погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, щоналежать до його компетенції;
14) забезпечуєфункціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньоїплатіжної системи, вживає заходів щодо захисту інформації;
15) у межах своїхповноважень виконує контрольні функції, пов’язані із:
здійсненнямбюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
відповідністюкошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевихбюджетів;
відповідністюплатежів узятих зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
витрачанням  бюджетних  коштів  у  процесі   проведення   перевірки
відповідності  підтверднихпервинних  документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням тавимогам бюджетного законодавства;
дотриманнямправил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валютічерез кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, якіобслуговуються органами Державного казначейства;
дотриманнямпорядку проведення державних лотерей з використанням електронних системприйняття оплати за участю у лотереї в режимі реального часу;
дотримання єдинихправил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконаннябюджетів та кошторисів бюджетних установ;
здійсненням іншихповноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства;
16) надаєконсультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу відповідно дозаконодавства;
17) розробляєпропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну;
18) виконуєвідповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов’язані із роботоюйого територіальних органів;
19) здійснюєдобір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Державногоказначейства України;
20) виконує іншіфункції, що випливають з покладених на нього завдань.
Кожнийтериторіальний орган Державного казначейства України керується в своїй роботі окремимПоложенням, затвердженим у відповідності до Наказу Міністерства ФінансівУкраїни від 04 квітня 2006р. № 332 (Додаток 2).
Так, УправлінняДержавного казначейства у Великоберезнянському районі, яке ми будемо розглядатиу своїй роботі, діє згідно « Положення про Управління Державного казначейства уВеликоберезнянському районі Головного   управління  Державного  казначейства  України у  Закарпатській
області» (Додаток 3).
   Відтак,  відповідно до  завдань  та  функції,   які  виконує  управління
Державного казначейства уВеликоберезнянському районі ми можемо виділити такі його структурні підрозділи:
Відділ облікулімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів, оперативно-аналітичногообліку державних доходів;
— Відділбухгалтерського обліку та звітності.
Оскільки вуправлінні немає операційного відділу, функції, які він зазвичай виконує,покладені на відділ обліку лімітів видатків та контролю.
Кожен з відділівмає окреме положення, згідно якого виконує свою роботу.
Відділ обліку лімітіввидатків та контролю за виконанням кошторисів, оперативно-аналітичного облікудержавних доходів виконує такі функції:
1) забезпечуєвідповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільовефінансування видатків бюджету;
2) веде облік розпорядниківкоштів, яким виділяються асигнування з державного бюджету та державнихпозабюджетних фондів;
3) здійснюєпрогнозування та касове планування коштів державного бюджету;
4) проводитьроботу, пов’язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавстваУкраїни з питань виконання державного бюджету, надходження та використаннякоштів державних позабюджетних фондів;
5) приймаєбезпосередню участь у відкриті рахунків Держбюджету згідно бюджетноїкласифікації;
6) забезпечує задорученням вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функційв межах своїх повноважень;
7) здійснює постійний  фінансовий контроль  за  обігом  документів, особливо тих, щостосуються платіжно-розрахункових операцій, а також документів, що пов’язані зрухом грошових коштів в особливо великих розмірах;
8) здійснюєпостійний контроль за надходженням коштів до державного та місцевого бюджетівта своєчасне проведення висновків по зайво сплачених сумах та відшкодуванняхПДВ;
9) здійснюєконтроль за залишками та оборотами на особових рахунках, річного таіндивідуального помісячного розписів по установах;
10) перевіряємісячні та квартальні звіти від установ, що обслуговуються в управлінні вчастині кошторисних призначень;
11) формуєособові справи розпорядників коштів 3-го ступеня та одержувачів коштів;
12) здійснюєоблік зобов’язань розпорядників коштів по загальному фонду державного бюджету;
13) приймає тавносить реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників коштів;
14) здійснюєбезспірне списання коштів з реєстраційних рахунків, спеціальних реєстраційнихрахунків бюджетних установ і організацій та рахунків інших клієнтів;
15) обслуговуєклієнтів по реєстраційних рахунках:
— перевіркаплатіжних доручень на предмет правильності заповнення реквізитів, відповідностізразків підписів і відбитків печатки, наявності коштів на рахунку;
— введенняплатіжних доручень в базу даних АС «Казна-Видатки» з подальшою пересилкою їх в«Клієнт-Банк» та передачею на підпис;
— перевірка заявина видачу готівки на предмет наявності коштів;
Згідно штатногорозпису у відділі обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів,оперативно-аналітичного обліку державних доходів працює троє чоловік: Рац М.І.– начальник відділу, Рунянин Г.А. – провідний казначей, Реблян Н.І. – провіднийказначей.
Працівники  відділувідповідають за приймання, оплачування,   а  також накладання особистогопідпису та штампу «Підлягає оплаті на розрахунково-платіжних  документах та передачу їх на оплату. Вони  зобов’язані  зберігати  державну  таємницю,  ненадавати  інформацію  про  рух  грошових  коштів державного бюджету громадянам,котрі не мають доступу до таких даних, а також не розголошувати інформацію, яказгідно з законодавством не підлягає розголошенню.
До відділубухгалтерського обліку та звітності  входять: Шостак Г.М. — начальник відділу,головний бухгалтер і заступник начальника управління ДКУ у Великоберезнянськомурайоні; Івановчик М.І. – провідний казначей відділу; Крив’яник О.П. – головнийспеціаліст відділу; Герзанич М.В. – спеціаліст першої категорії.
Функції тазавдання відділу бухгалтерського обліку та звітності наступні:
1) здійснюєконтроль за повним поступленням платежів до Державного бюджету, правильнимрозподілом платежів до бюджетів усіх рівнів;      
2) приймає безпосереднюучасть у відкритті рахунків Державного бюджету згідно бюджетної класифікації;
3) приймає участьу перевірці правильності оплати  за розрахунково-касове обслуговування органівдержавної влади підприємств та організацій, які використовують кошти Державногобюджету;
4) у своїй роботікерується розпорядженнями та вказівками своїх керівників та керівників органіввиконавчої влади.
Працівникивідділу зобов’язані зберігати державну таємницю, постійно вдосконалюватиорганізацію своєї роботи та підвищувати свій професійний рівень, сумлінновиконувати свої службові обов’язки.
У зв’язку з переходомєдиного казначейського рахунку по видатках  Державного бюджету та рахунків попозабюджетних коштах на обслуговування в НБУ м. Ужгород по системі«Клієнт-Банк» на працівників відділу покладені ще й такі функції:
— забезпеченняконфіденційності та зберігання інформації, що проводиться через систему«Клієнт-Банк» НБУ м. Ужгород;
-  здійснення постійного  фінансового контролю  за  обігом документів,
особливо  тих,  що  стосуються  платіжно-розрахункових операцій,  а  також документів,  що  пов’язані  з  рухом  грошових  коштів  в  особливо великих розмірах (вище 10,0 тис.грн.);
— виконання всіхумов договору № 8 від 13 червня 2000р. «Про банківське обслуговування з використаннямпрограмного забезпечення технічного комплексу «Клієнт-Банк».
З метоюупорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерськомуобліку первинних документів наказом начальника управління Державногоказначейства України встановлені графіки документообігу, в яких зазначена датастворення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняттяїх до обліку, передача на опрацювання до архіву [11, ст. 38].
Графікдокументообігу в управлінні Державного казначейства забезпечує оптимальнукількість підрозділів і виконавців, через яких проходить кожен первиннийдокумент, визначається мінімальний термін його перебування в підрозділі, атакож графік сприяє поліпшенню облікової роботи, посилює контрольні функціїбухгалтерського обліку, підвищує рівень його автоматизації. Графікдокументообігу оформлений у вигляді переліку робіт зі створення, перевірки таопрацювання документів, що виконується кожним з відділів, а також усімавиконавцями із зазначенням їхнього взаємозв’язку і термінів виконання робіт.
Працівникикожного з відділів створюють і подають первинні документи, які належать досфери їхньої діяльності, за графіком документообігу.
Так, графікомдокументообігу у відділі обліку лімітів видатків та контролю за виконаннямкошторисів, оперативно-аналітичного обліку державних доходів з початку року є план їхньої роботи на 1-й квартал 2007 року (Додаток 4).
1.2. Контроль Державногоказначейства за надходженням івикористанням коштів державного бюджету
 
У зв’язку знабуттям Державного казначейства України статусу учасника системи електроннихплатежів НБУ і розгортанням роботи розрахункових палат Державного казначейства,змінюються функції органів ДКУ і порядок відкриття рахунків для обліку доходівбюджету.
У процесівиконання державного бюджету за доходами органи Державного казначействаздійснюють таку функції:
— установлюютьпорядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях ДКУ для зарахуванняподатків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільовихфондів;
— ведуть бухгалтерськийоблік доходів бюджету;
— здійснюютьрозподіл платежів до державного бюджету відповідно до нормативів відрахувань;
— готуютьрозрахункові документи і проводять повернення надміру або помилково сплаченихплатежів до бюджету та відшкодування ПДВ на підставі висновків органів державноїподаткової служби, рішень судових органів тощо;
— складаютьщоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодівбюджетної класифікації доходів.
Платежі добюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України навідповідний рік є доходами до загального фонду бюджету, зараховуютьсябезпосередньо на аналітичні рахунки, відкриті в управлінні ДКУ за балансовимрахунком 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету» Планурахунку бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.Інформація щодо надходжень та повернення надміру або помилково сплаченихплатежів до бюджету одночасно відображається на рахунках, відкритих забалансовим рахунком 6111 «Доходи загального фонду державного бюджету».
Кредитовийзалишок за рахунком 6111 дає інформацію про надходження з урахуваннямвідшкодування ПДВ та повернення платежів до загального фонду державного бюджетуз початку року.
Для щоденногоперерахунку платежів, які надійшли до загального фонду державного бюджету зобласного управління до ДКУ, в обласному управлінні  Державного  казначействаУкраїни за балансовим рахунком 3112
« Загальний фонддержавного бюджету» відкриваються два рахунки.
В  управлінні ДКУ  відкриваються  аналогічні  рахунки  за балансовим рахунком 3112.
Суми коштів,зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, обласніуправління Державного казначейства розподіляють за нормативами, встановленимизаконом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та цьогосамого дня у регламентований час перераховують суми дотацій на відповіднірахунки місцевих бюджетів. Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформаціюпро перераховану з початку року суму дотацій місцевим бюджетам.
Облікрозпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні Державногоказначейства України у Великоберезнянському районі здійснюється за допомогоюінформаційної системи АС «Казна». В цій програмі ведеться реєстр всіх існуючихрозпорядників, відкриті рахунки по кожній установі та організації. Інформаціяпро всіх клієнтів відображається у пункті меню «Мої клієнти». Реєстррозпорядників бюджетних коштів здійснюється після того, як остані заповнюють іпередають до відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконаннямкошторисів, оперативно-аналітичного обліку державних доходів реєстраційнукартку (Додаток 5), в якій міститься вся необхідна інформація про них. Такформується мережа розпорядників коштів бюджету. Детальніше про порядокформування мережі розпорядників бюджетних коштів йтиметься в розділі 2.
Порядок відкриттярахунків регламентує взаємовідносини між органами ДКУ і клієнтами.Відкриваються  тільки  спеціальні  реєстраційні  рахунки  з обліку  коштів, які надійшли  як  за  послуги,  що  надаються  бюджетними установами згідночинного законодавства [3, ст.2]. Для відкриття цих рахунків до управління Державногоказначейства подаються такі документи:
а) заява провідкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтераабо іншої посадової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерськогообліку та складання звітності (Додаток 6);
б) копія довідкипро включення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України, засвідченунотаріально або органом, що видав довідку;
в) копія належнимчином зареєстрованого статуту (положення), засвідчена нотаріально чи органом,який реєструє;
г) копіядокумента, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідченаподатковим органом, у випадках, передбачених чинним законодавством;
д) картка іззразками підписів і відбитка печатки (Додаток7), засвідчена нотаріально абопідписом керівника установи/організації, до складу якої входить відокремленийпідрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу,яким згідно з чинним законодавством України і відповідними документамиустанови/організації надано право розпоряджатися рахунком та підписаннярозрахункових документів;
Якщо в картцізразок підпису першого керівника не наведено, то управління Державногоказначейства має право витребувати письмове підтвердження про надання праваіншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника тавідбитком печатки клієнта.
Також міжклієнтом та управлінням державного казначейства обов’язково укладається договір(Додаток 8); 
е) дозвіл навідкриття рахунка від розпорядника бюджетних коштів із зазначенням йогомісцезнаходження та ідентифікаційного коду;
є) документ заформою кошторису про суми власних надходжень відокремленого підрозділу танапрямки його використання.
1.3.Прогнозування та касове планування коштів держбюджету
 
Під бюджетнимпрогнозуванням розуміють визначення основних показників бюджету на перспективу.У процесі цієї роботи управління Державного казначейства (відділ обліку лімітіввидатків та контролю за виконанням кошторисів) визначає концепцію, основнумету, головні напрямки розвитку й основні цілі, які мають бути досягнуті.Основними методами прогнозування є екстраполяція, моделювання та експертніоцінки.
Бюджетне плануванняявляє собою комплекс організаційно-технічних, методичних заходів з визначеннядоходів і видатків бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу. До методівбюджетного планування входять:
— методкоефіцієнтів, який базується на застосуванні відповідних коефіцієнтів; заоснову беруться показники, які було досягнуто в минулий період, і коригуються зурахуванням відповідних коефіцієнтів, які відображають зміни, що передбачаютьсяв плановому році;
— нормативнийметод. За основу беруться нормативи, які регламентують види надходжень івидатків. При цьому враховується економічний стан підприємств, організацій,установ, галузей народного господарства, фізичних осіб. Цей метод дає змогусповна виявити бюджетні резерви і сприяє їх економії;
— балансовийметод, за допомогою якого вдається досягти узгодженості між джереламинадходжень та джерелами видатків за видами та регіонами, установитивзаємозв’язок із загальною величиною фінансових ресурсів у державі поміністерствах, відомствах, регіонах і відповідними потребами, які можуть бутизабезпечені;
— предметно-цільовий метод використовується при фінансуванні окремих державнихпрограм економічного і соціального розвитку, а також дає змогу виявити джерелапокриття і визначити ефективність цих програм. Цей метод використовується якосновний при формуванні Державного і місцевих бюджетів.
Система  бухгалтерського обліку  повинна  також  надавати  можливість прогнозування і визначеннястратегії виконання бюджету шляхом порівняння показників балансу з показниками,затвердженими в бюджетах та аналізу їх динаміки тощо. 
УправлінняДержавного казначейства України, яке ми розглядаємо у своїй роботі здійснюєвідшкодування податку на додану вартість відповідно до Порядку відшкодуванняПДВ, затвердженого спільним наказом Державної податкової адміністрації Українита Головного управління Державного казначейства України від 02.07.1997р.№209/72 зі змінами у реєстрації від 21.05.2001р. №200/86. Роботу повідшкодуванню ПДВ проводить начальник відділу лімітів видатків та контролю завиконанням кошторисів, оперативно-аналітичного обліку державних доходів.
Поверненнянадміру та/або помилково сплачених платежів до загального фонду державногобюджету здійснюється обласним управління Державного казначейства в містіУжгороді на підставі висновків органів податкової служби, рішень судовихорганів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням і сплатоюплатежів. У разі надходження до управління Державного казначейства рішеннясудових органів копія рішення передається до Великоберезнянського відділенняУжгородської міжрайонної державної податкової інспекції, в якому зареєстрованіплатники податків.
Відділення Ужгородськоїміжрайонної державної податкової інспекції передає районному управлінню державногоказначейства висновки на повернення надміру та/або помилково сплачених коштів.В свою чергу управління Державного казначейства готує Реєстр висновків проповернення надміру або помилково сплачених платежів до бюджету, провідшкодування ПДВ та щоденно засобами електронного зв’язку передає його дообласного управління Державного казначейства, яке платіжними дорученнямиперераховує кошти із свого рахунку на поточні рахунки платників податків,відкриті в установах банку, в яких зазначені платники обслуговуються.Повернення платежів здійснюється в межах поточних надходжень за день. У разінедостатності абр відсутності коштів на відповідному аналітичному рахункуповернення здійснюється за рахунок поточних надходжень на балансовий рахунок3111 за день. У разі якщо повернення здійснюється за такими видами доходів, відяких проводиться відрахування дотацій місцевим бюджетам, то сума, якаповертається не повинна перевищувати суми загальних надходжень за день за всімааналітичними рахунками, з яких відраховується дотація.
У разінедостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому в областіповернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється на підставірішення Державного казначейства України. У цьому разі з рахунку, відкритого забалансовим рахунком 3112, розрахунковим документом Державного казначействаУкраїни кошти перераховуються на відповідний рахунок обласного управління,відкритий за балансовим рахунком 3112, з наступним зарахуванням на аналітичнийрахунок, з якого здійснюється повернення.

1.4. Порядокведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету за рахункамиуправлінь Державного казначейства
 
Бухгалтерськийоблік в органах Державного казначейства – це складова системи обліку, щовключає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання,реєстрації, накопичення, узагальнення зберігання та обміну інформації прооперації в органах та передачі її зовнішнім користувачам для прийняттяуправлінських рішень.
Бухгалтерськийоблік виконання бюджетів є основою інформаційної системи органів Державногоказначейства, за допомогою якого здійснені операції відображаються завідповідними рахунками в автоматичному режимі.
Активи  і  зобов’язання мають  бути  відображені  таким  чином, щоб  не переносити наявні фінансовіризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу бюджету, на наступнізвітні періоди. Активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чивиникнення.
Бухгалтерськіоперації можуть виконувати працівники будь-якого відділу  управління Державногоказначейства, якщо це не передбачено їх функціональними обов’язками.Бухгалтерський облік виконання бюджетів в управлінні Державного казначействаведеться безперервно.
Підставою длябухгалтерського обліку операцій по виконанню бюджетів в управлінні Державногоказначейства є первинні документи, які мають бути складені під час здійсненняоперацій, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.
Списання коштів зрахунку клієнта за розпорядженням його власника здійснюється за дорученнямклієнта протягом 10-ти календарних днів з дня його виписки. День заповнення невраховується.
Розрахунковідокументи, на підставі яких в управлінні Державного казначейства здійснюєтьсяперерахування коштів з одних рахунків на інші, повинні мати дату проведення та  підписи  посадових  осіб управління  ДКУ,
які оформили та перевірили документ;документи, що підлягають додатковому контролю – підпис виконавця, на якогопокладено обов’язок здійснювати первинний контроль операцій.
На розрахунковомудокументі у день його отримання управлінням Державного казначейства і неприйнятого ним до виконання, на зворотній стороні документа робиться напис пропричину повернення без виконання за підписами головного бухгалтера (йогозаступника) та виконавця з проставленням штампу управління Державного казначейства.
Прийом та оплатадокументів здійснюється за наступною схемою:
- перевіркапервинного документу на правильність складання;
- повідомленняособи, що надала первинний документ про його прийом до виконання абовідхилення;
— виконання дій,вказаних у первинному документі із записами в облікових регістрах;
- складаннязвіту про виконання операцій;
- отримання,при необхідності, повідомлення від ініціатора операції про прийом ним звіту(протокол підтвердження).
Якщо підписи,відбиток печатки на документі викликають сумнів, управління Державногоказначейства не приймає до виконання платіжне доручення та не несе ніякоївідповідальності за такий документ.
Орган Державногоказначейства приймає документи від клієнтів протягом операційного дня, часякого регламентується режимом його роботи в договорі на розрахунковеобслуговування. В управлінні Державного казначейства, яке ми розглядаємо всвоїй роботі операційний час триває з 900 до 1500к.ч.
Загаломбухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання таких основних функцій:
— записінформації про операції по виконанню бюджетів, що здійснюються органамиДержавного казначейства та можливість відображення  їх  в  агрегованому  вигляді у  звітності  з  метою  аналізу   та  управління;
— відображеннядетальної інформації про контрагентів кожної операції та параметрів самихоперацій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю.
На підставірозглянутих інструктивних матеріалів, ми дійшли висновку, що основниминормативними документами, які регламентують ведення бухгалтерського обліку рухукоштів державного бюджету є: нова редакція кодів економічної класифікації,затверджена наказом ДКУ від 08.12.2006р. №330; План рахунків бухгалтерськогообліку виконання державного та місцевого бюджетів, затверджений наказом ДКУ від28.11.2000р. №119 зі змінами та доповненнями тощо.
Веденняагрегованого обліку забезпечується за допомогою синтетичного обліку звикористанням балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського облікувиконання державного та місцевого бюджетів. Синтетичний облік здійснюється нарівні класів, розділів, груп та балансових рахунків четвертого порядку Планурахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету та забезпечує отриманняінформації про операції, які виконуються управлінням Державного казначейства івідображаються у фінансовій звітності.
План рахунківрозроблено для забезпечення потреб бухгалтерського обліку операцій по виконаннюдержавного та місцевого бюджетів за касовим методом та складання фінансовоїзвітності. План рахунків дає змогу здійснювати детальний і повний облікоперацій, пов’язаних з виконанням бюджетів. 
В своїй роботівідділ бухгалтерського обліку та звітності користується також Інструкцією позастосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного тамісцевого бюджетів.
1.5. Збирання,контроль, зведення та подання вищим органом Державного казначейства фінансовоїзвітності про стан виконання показників державного  бюджету  регіонів
 
Фінансовазвітність – це система взаємопов’язаних узагальнювальних показників, що відображаютьфінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. Метоюїї складання є надання повної, правдивої та неупередженої інформації профінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічнихрішень.
Основними формамифінансової звітності є: баланс, звіт про виконання бюджету, звіт про рухгрошових коштів і примітки до звітів.
Звітним періодомдля складання фінансової звітності є календарний рік.
Звітність провиконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною тарічною [2, ст.49]. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складаєтьсянаростаючим підсумком з початку звітного року. Фінансова звітність складаєтьсяна основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка є суттєвоюта своєчасною для користувачів.
Форми фінансовоїзвітності та інструкції щодо заповнення цих форм, періодичність, способи тапорядок їх надання затверджуються Державним казначейством України з урахуваннямвимог МФУ відповідно до особливостей процесу виконання бюджету у поточномубюджетному році.
Так у 2007р.управління Державного казначейства у Великоберезнянському районі складало напідставі наказу ДКУ від 15.01.2007р. №7 та згідно Інструкції про порядокзаповнення форм річної звітності звіти в такому обсязі:
- форма№1-1 «Сальдовий баланс рахунків»;
- форма№2дб «Звіт про виконання державного бюджету України»;
- форма№7дб «Звіт про бюджетну заборгованість»;
- Звіт провикористання коштів з резервного фонду Державного бюджету України за 2007 рік;
- Довідкапро перераховані кошти державного бюджету транзитивним управлінням Державногоказначейства на здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів за 2007 рік;
- Довідкаустанови банку, що підтверджує залишки коштів на рахунках, відкритих на ім’яорганів Державного казначейства за 2007 рік;
- Пояснювальназаписка до річного звіту тощо.
Для виконанняповноважень по контролю за дотриманням чинного законодавства Державнеказначейство України: здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень і витратДержавного бюджету України; встановлює єдині правила ведення бухгалтерськогообліку та складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видаєінструкції з питань та здійснює контроль  за  їх  дотриманням;  здійснює  контрольза відповідністю платежів  взятим зобов’язанням та бюджетним асигнуванням [2,ст.93].   
З метою дотриманнячинного законодавства Головне управління Державного казначейства Україниздійснює перевірки територіальних органів Державного казначейства. В разівиявлення порушень Головне управління Державного казначейства України надсилаєначальникам управлінь Державного казначейства роз’яснення в залежності від видупорушення. Так, в управлінні Державного казначейства у Великоберезнянськомурайоні після проведеної перевірки було виявлено ряд порушень щодо «Положенняпро ведення касових операцій у національній валюті в Україні». В результатіДержавне казначейство України надіслало до управління Роз’яснення від12.12.2007 №1.3.-07/519-12906, в якому пояснювався порядок приймання готівки вкаси, порядок правильного заповнення прибуткових касових ордерів і квитанцій доних, а також висвітлювалися деякі інші проблемні питання.
Податки, збори(обов’язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованимив дохід державного та місцевих бюджетів з моменту зарахування їх на єдинийказначейський рахунок державного бюджету [2, ст.43]. Тобто  інформацію  про надходження  до  державного  та місцевих бюджетів Державної податковоїадміністрації та інші органи адміністрування податків і зборів у процесіказначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів можуть отриматилише від органів ДКУ.
Порядок взаємодіїміж органами Державного казначейства України та державної податкової службиУкраїни в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходамизатверджено спільним наказом ДКУ та ДПА від 25 квітня 2002 року  за № 74/194 [12,ст. 172].
Для забезпеченняповноти надходжень платежів до бюджетів відділення Ужгородської МДПІ  до 1грудня щороку подає управлінню Державного казначейства в електронному виглядісписки платників податків, які перебувають на податковому обліку у Великоберезнянськомурайоні, за:
- юридичнимиособами та їхніми філіями;
- фізичнимиособами – суб’єктами підприємницької діяльності.
Після  прийняття  ЗаконуУкраїни про Державний бюджет  України на  відповідний рік, затвердження місцевихбюджетів  та   відкриття    в установленому порядку рахунків з обліку доходівДержавного та місцевих бюджетів управління Державного казначейства передає довідділення Ужгородської міжрайонної  державної податкової інспекції у ВеликомуБерезному інформацію про реквізити відкритих рахунків. Після того, відділенняУжгородської міжрайонної державної податкової інспекції повідомляє реквізитианалітичних рахунків платникам.
Також управлінняДержавного казначейства у Великоберезнянському районі щомісячно, не пізніше 4числа місяця, наступного за звітним, проводить з відділенням Ужгородськоїміжрайонної державної податкової інспекції звірку доходів за всіма кодамибюджетної класифікації на підставі даних про надходження до державного тамісцевих бюджетів і відомостей розподілу коштів станом на 1 число місяця,наступного за звітним. За результатами складаються акти звірки, які вподальшому передаються до органів вищого рівня.
Ми ознайомилися зпорядком взаємодії управління Державного казначейства з органами державногоподаткової служби. Проте, у  своїй  роботі  управління  Державного казначействаспівпрацює також  з  фінансовим  відділом,  Національним  Банком  України  (СЕПНБУ), установами інших банків тощо. Детальніше порядок взаємодії управлінняДержавного казначейства з цими органами ми розглядатимемо в наступних розділах.

РОЗДІЛ2.  КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ
2.1.Організація роботи по виконанню державного бюджету за видатками
 
Організаціяроботи по виконанню державного бюджету за видатками розпочинається ізформування єдиної бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів. НаказомДержавного казначейства України від 20.05.2004р. №89 визначено, що починаючи з2007р. внесення мережі розпорядників коштів та змін до неї здійснюється нарівні управління Державного казначейства в Закарпатській області.
Головнірозпорядники бюджетних коштів до початку бюджетного року визначають мережурозпорядників коштів бюджету нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів затериторіями чітко визначившись із статусом кожної установи, яка обслуговуєтьсяв управлінні Державного казначейства. Установа не може бути одночаснорозпорядником бюджетних коштів та їх одержувачем. До мережі розпорядниківбюджетних коштів (Додаток 9) можуть бути включені установи чи їх відокремленіпідрозділи які, розташовані на різних адміністративних територіях, включені дореєстраційної справи суб’єкта господарювання та занесені до Єдиного державногореєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку визначеномузаконодавством.
Не пізніше ніж за15 днів до початку бюджетного року головні розпорядники та розпорядникибюджетних коштів нижчого рівня подають на паперових і електронних носіях доуправління Державного казначейства дані про розташування мережі установ таорганізацій, погоджені з фінансовим відділом.
Про зміни втериторіальному розташуванні мережі підвідомчих установ, які виникли в процесівиконання місцевих бюджетів, головні розпорядники коштів та розпорядники коштів нижчого  рівня  повідомляють  про це на паперових та електронних носіяхуправління Державного казначейства тощо.
МіністерствоФінансів України у визначений законодавством термін направляє Державномуказначейству на паперових та електронних носіях затверджений розпис асигнуваньдержавного бюджету, помісячний розпис асигнувань загального фонду державногобюджету, річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету зрозподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фондудержавного бюджету.
 Державнеказначейство України реєструє дані зазначених документів, про що на оригіналідокументів ставиться відбиток штампа. Дані річного розпису асигнуваньдержавного бюджету, помісячний розпис асигнувань загального та спеціальногофондів державного бюджету Державне казначейство України протягом 3-х робочихднів після отримання від МФУ зазначених документів  доводить до головнихрозпорядників коштів витяги з річного розпису асигнувань загального фондудержавного бюджету, річного розпису витрат спеціального фонду державногобюджету, з розподілом за видами надходжень. Отримані головними розпорядникамивід Державного казначейства витяги є підставою для затвердження в установленомупорядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду державного бюджету,планів асигнувань спеціального фонду державного бюджету та планів використаннябюджетних коштів одержувачів.
Головнірозпорядники протягом 3-х робочих днів після отримання витягів з розписівбюджету подають управлінню ДКУ розподіл показників зведених кошторисів,розподіл показників зведених планів спеціального фонду державного бюджету врозрізі розпорядників нижчого рівня і одержувачів за територіями відповідно домережі та отриманого витягу на паперових та електронних носіях. Показникизведених кошторисів, зведених планів асигнувань, а також відповідні данірозпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обліковуються вуправлінні Державного казначейства  України  на  відповідних  рахунках,  відкритих  за    рахунками позабалансового обліку.
Розпорядники бюджетних  коштів  подають  до управління  Державного казначейства затвердженікошториси, плани асигнувань загального та  спеціального фонду державногобюджету. Одержувачі бюджетних коштів подають до управління  Державногоказначейства плани використання бюджетних коштів. Зазначені документизвіряються з даними бухгалтерського обліку.
Унесення змін дорозпису Державного бюджету України можливе у випадках та порядку, установленихзаконом України про Державний бюджет України на відповідний рік та іншиминормативно – правовими актами.
Державнеказначейство України отримує від МФУ в установленому порядку оригінал та однукопію довідок про зміни річного розпису асигнувань державного бюджету,помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду державногобюджету. Зміни щодо зменшення планових показників можуть вноситися тільки вмежах залишку невикористаних планових показників. Зміни до річного тапомісячного розпису асигнувань оформлені іншими документами, ДКУ не приймає.
Державнеказначейство України здійснює реєстрацію довідок та відображає інформацію просуми змін на відповідних рахунках, відкритих за рахунками позабалансовогообліку в автоматизованому режимі, про що на оригіналі та копії довідкиставиться відбиток штампа. Копія довідки протягом одного робочого дня з моментуреєстрації надсилається головному розпоряднику і є підставою для внесення вустановленому порядку змін до кошторисів, планів асигнувань, зведенихкошторисів та зведених планів асигнувань, які утримуються за рахунок коштівдержавного бюджету. Управління Державного казначейства щоденно формує базуданих уточнених показників річного розпису асигнувань державного бюджету,уточненого помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду державногобюджету з урахуванням отриманих від Міністерства фінансів України довідок.Протягом 3-х робочих днів після отримання довідок головні  розпорядники   надають ДКУ  реєстр  змін  розподілу  показників    зведених кошторисів та зведенихпланів асигнувань в розрізі розпорядників  коштів  на паперових та електроннихносіях. Дані про зміни подаються управлінням Державного казначейства не пізнішеніж за 10 днів до закінчення звітного місяця. Подані реєстри змін Державнеказначейство України протягом двох робочих днів перевіряє на відповідністьданих позабалансового обліку та мережі. У разі зменшення або збільшеннязагальної суми плану використання бюджетних коштів одержувач бюджетних коштівподає в установленому порядку до управління Державного казначейства України інформаціющодо внесення змін до обліку зобов’язань.
2.2.Фінансування розпорядників коштів органами Державного казначейства
 
Відповіднодостатей 73 та 74 Бюджетного кодексу України Рада міністрів АРК, місцеві державніадміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради АРКчи відповідної ради можуть отримувати короткострокові позички на покриттятимчасово касових розривів, що виникають під час виконання загального фондумісцевих бюджетів, та здійснювати запозичення до бюджету розвитку місцевихбюджетів.
Короткостроковіпозички, отримані Радою міністрів АРК, місцевими державними адміністраціями,виконавчими органами відповідних рад за рішеннями Верховної Ради АРК чивідповідної ради для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під часвиконання загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на рахунки,відкриті за балансовим рахунком 3252 «Рахунок для зарахування до загальногофонду місцевих бюджетів інших кредитів». У регламентований час засобамипрограмного забезпечення, на підставі меморіальних  документів, коштиперераховуються
(списуються)  на  рахунки,  відкриті  за балансовим  рахунком  3142  «Кошти загального фонду місцевих бюджетів».
Запозичення, якіздійснено за рішенням Верховної Ради АРК чи відповідної ради, до бюджетурозвитку місцевих бюджетів зараховуються на рахунки, відкриті за балансовимрахунком 3254 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетівінших кредитів». У регламентований час засобами програмного забезпечення, напідставі меморіальних документів, кошти перераховуються (списуються) нарахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 «Кошти спеціального фондумісцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки».
Поверненняпозичок, отриманих на покриття тимчасово касових розривів, що виникають під часвиконання загального фонду місцевих бюджетів здійснюється управліннямДержавного казначейства України з окремого рахунку, відкритого за балансовимрахунком 3252 «Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетівінших кредитів» за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.Повернення ж запозичень до бюджету розвитку місцевих бюджетів здійснюєтьсяуправлінням Державного казначейства України з окремого рахунку, відкритого забалансовим рахунком 3254 «Рахунок для зарахування до спеціального фондумісцевих бюджетів інших кредитів», за рахунок коштів спеціального фондумісцевого бюджету».
Що ж стосуєтьсярозпорядників бюджетних коштів, то для фінансування їх органами Державногоказначейства України затверджується спеціальний План фінансування на поточнийрік. Цей План складається з урахуванням коштів, виділених у бюджеті в розрізікварталів. Нажаль, у своїй роботі ми не маємо  змоги розглянути порядокфінансування розпорядників бюджетних коштів органами ДКУ, оскільки управлінняДержавного  казначейства у Великоберезнянському районі не виконує такоїфункції. Фінансування розпорядників коштів проводиться на рівні Головногоуправління Державного казначейства у Закарпатській області.
2.3. Порядокоплати витрат розпорядників коштів
 
Оплата видатківрозпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється управліннямДержавного казначейства з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунківрозпорядників та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в управлінніДержавного казначейства за групою рахунків балансового обліку 354 «Рахункирозпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів», шляхом проведенняплатежів з цих рахунків. Інформація щодо проведення видатків одночасновідображається на відповідних рахунках, відкритих за рахунками бюджетногообліку 7211 «Видатки загального фонду місцевих бюджетів» та 7221 «Видатки  спеціальногофонду місцевих бюджетів».
Оплата рахунківрозпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється лише за наявності вобліку управління Державного казначейства їх зобов’язань, фінансовихзобов’язань та залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштівза відповідними кодами економічної класифікації видатків, відповідно до Реєструфінансових зобов’язань (Додаток 10) та Довідки про суми фінансових зобов’язань(Додаток 11). Підставою для здійснення видатків є платіжні дорученнярозпорядників та одержувачів коштів і зареєстровані в управлінні Державногоказначейства зобов’язання та фінансові зобов’язання, які підтверджують цільовеспрямування коштів. Управління Державного казначейства приймає платіжнідоручення (Додаток 12) і підтвердні документи на здійснення видатків. Платіжнідоручення подаються до управління Державного казначейства в кількостіпримірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків. Строк діїплатіжного доручення розпорядників бюджетних коштів, одержувачів та іншихклієнтів встановлений у межах 10 календарних днів з дня його виписки. Деньоформлення не враховується.  
На розрахунковомудокументі у день його отримання управлінням Державного  казначейства, коли вінне прийнятий до виконання, на зворотному боці документа працівники відділуобліку лімітів  видатків та контролю за  виконанням кошторисів роблять написпро причину повернення без виконання з проставленням відбитка штампа управлінняДержавного казначейства. Усі операції управління ДКУ оформляються відповіднимидокументами, які містять інформацію про характер операції та є підставою длявідображення в обліку. Управління казначейства перевіряють поданірозпорядниками та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення щодоправильності заповнення реквізитів та відповідності підписів і відбитка печаткивідповідного зразка. У разі виявлення неправильного заповнення реквізитівплатіжного доручення воно повертається розпорядникам або одержувачам бюджетнихкоштів з відміткою на зворотному боці про причину повернення, завіреногопідписом казначея. Управління Державного казначейства при  здійсненні видатківшляхом проведення платежів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетнихкоштів надає їм виписки з рахунку про здійсненні операції за результатамипопереднього операційного дня.
Для оформленнядокументів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків наслужбові відрядження та інших готівкових коштів, що направляються на видатки,які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники та одержувачібюджетних коштів подають до управління Державного казначейства заявку на видачуготівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (Додаток 13). Заявкиподаються до управління Державного казначейства в двох примірниках, один з якихпісля видачі готівки повертається розпоряднику бюджетних коштів з відповіднимвідбитком штампа казначея та зберігається як обов’язковий документ і додаєтьсядо бухгалтерських документів, що підтверджують обсяг та цільове направленнябюджетних коштів. Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладнірахунки виписуються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на осіб, зякими у них укладені договори про повну матеріальну відповідальність і якімають право отримувати і видавати кошти. У заявках на видачу готівки таперерахування коштів на вкладні рахунки вказуються суми податку з доходівфізичних осіб, суми нарахувань до Фонду загальнообов’язкового  державного соціального  страхування  на   випадок  безробіття, Фонду соціальногострахування  від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньУкраїни та суми страхових внесків до Пенсійного фонду України, інші обов’язковіплатежі. У заявках на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахункирозпорядники та одержувачі бюджетних коштів відмічають наявність чи відсутністьзаборгованості із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
На підставіперевіреної заяви та за умови наявності залишку на рахунках розпорядниківта/або одержувачів бюджетних коштів управління Державного казначейства виписуєна осіб указаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки. На підставіналежно оформлених грошових чеків уповноважені особи розпорядників та/абоодержувачів бюджетних коштів отримують готівку з поточних рахунків, відкритих вустановах банків на ім’я управління Державного казначейства за балансовимирахунками групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,затвердженого постановою Правління НБУ від 21.11.1997р. №388, зі змінами тадоповненнями. Невикористана готівка повертається уповноваженими особамирозпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів на їх рахунки. Поверненняневикористаної готівки відбувається за рахунок розпорядника та/або одержувача.Проте управління Державного казначейства може за певних причин відмовитирозпорядникам бюджетних коштів у здійсненні оплати, про що повідомляє у Відмові(Додаток14).

2.4. Облік ізвітність за операціями касового виконання Державного бюджету
Говорячи прооплату витрат розпорядників бюджетних коштів, ми маємо на увазі, що останніберуть на себе певне бюджетне фінансове зобов’язання. Воно здійснюєтьсявідповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору,придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягомбюджетного періоду, тобто кредиторська   заборгованість  та / або  попередня оплата,  яка    передбачена законодавством.
Фактичними витратамиє справжні витрати бюджетних установ, оформлені відповідними документами, атакож витрати з несплачених рахунків кредиторів, з нарахованої заробітної платита стипендій. Облік видатків ведеться в розрізі кодів бюджетної класифікації. 
Розпорядники бюджетнихкоштів за умови взяття зобов’язання протягом 3-х робочих днів з дати йоговиникнення подають до управління Державного казначейства Реєстр зобов’язаньрозпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових та електронних носіяхі оригінал документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, щопідтверджують факт узяття зобов’язання.
Особливостіобліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів місцевогосамоврядування застосовуються при взятті бюджетних фінансових зобов’язань за такимикодами економічної класифікації видатків:
1111 «Заробітнаплата», 1120 «Нарахування заробітної плати», 1138 «Послуги зв’язку», 1161«Оплата теплопостачання», 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення», 1163«Оплата електроенергії», 1164 «Оплата природного газу», 1165 «Оплата іншихкомунальних послуг».
Бюджетніфінансові зобов’язання щодо виплати субсидій,  допомоги, пільг за оплатою заспожиті житлово-комунальні послуги та компенсації громадянам з бюджету, на щозгідно із законодавством України мають право відповідні категорії громадян,обліковуються управлінням Державного казначейства незалежно від визначених нацю мету бюджетних призначень і бюджетних асигнувань.
Для облікуфактичних видатків і витрат бюджетних установ застосовують рахунки класу 8«Витрати»:
- 80«Видатки із загального фонду»;
- 81«Видатки із спеціального фонду»;
- 82«Виробничі витрати».
2.5. Функціїустанов банків при казначейській формі виконання державного бюджету завидатками
 
Для проведенняоперацій із застосування банківських платіжних карток бюджетним установамвідкривається картковий рахунок. Карткові рахунки відкриваються в установахбанків на умовах договору. У договорі повинні бути вказані довірені особиустанови, перелік яких додається до заяви про відкриття карткових рахунків.Довірена особа може використовувати банківську платіжну картку, як дляотримання готівки, так і для здійснення безготівкових розрахунків, пов’язаних згосподарською діяльністю установи, у тому числі на представницькі потреби тавитрати на відрядження.
Для проведенняоперацій із застосування банківських платіжних карток на картковий рахунокплатіжним дорученням зараховуються кошти шляхом їх переказу з відповіднихрахунків бюджетної установи.
Кошти, якізараховуються на картковий рахунок, є підзвітними коштами довіреної особибюджетної установи. Оприбуткування отриманих коштів та включення їх доавансового звіту про їх використання проводяться довіреною особою на підставівиписки з карткового рахунку або, у разі отримання готівки у банкоматі, чека банкомату.
Відповідальністьза здійснення усіх господарських операцій з використанням карткових рахунківпокладається на керівництво бюджетних установ відповідно до чинногозаконодавства.
Також черезустанови банків сплачуються платежі до державного бюджету платниками податків,у яких останні обслуговуються. Банк платника перераховує кошти через Системуелектронних платежів Національного банку України на рахунки, пов’язаної ізскладанням проектів кошторисів, головні розпорядники, керуючись відповіднимивказівками Мінфіну, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевихфінансових органів щодо складання проектів відповідних бюджетів на наступнийрік. Окремі видатки  розпорядників коштів, яких відкриті в установах  банків, подають   Державному  казначейству  зведені  кошториси, відповідно до якихДержавне казначейство здійснює контроль за відповідністю вказаних сум узазначених документах сумам, зазначеним у розписі видатків бюджету. Державнеказначейство відповідно до затверджених у межах планових показників пропозиційвідкриває асигнування на здійснення видатків та інформує відповіднихрозпорядників про відкриті асигнування у загальновстановленому порядку. Напідставі отриманої інформації розпорядники формують та подають Державномуказначейству розподіл відкритих асигнувань на паперових та електронних носіях.Державне казначейство відповідно до розпорядження перераховує бюджетні кошти звідповідних рахунків, відкритих у ДКУ на відповідні рахунки, відкриті вустановах банків. Також банк надає розпоряднику бюджетних коштів виписки з їхрахунків (Додаток15,16).
Для обліку руху інаявності коштів, які перебувають на особових, реєстраційних, спеціальнихреєстраційних рахунках, відкритих в установах банків і використовуються увстановленому порядку, застосовується рахунок 31 «Рахунки в банках» зрозподілом на субрахунки:
- 311«Поточні рахунки на видатки установи»;
- 312«Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам»;
- 313«Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;
- 314 «Поточнірахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;
- 315«Поточні рахунки для обліку депозитних сум»;
- 316«Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;
- 318«Поточні рахунки в іноземній валюті»;
- 319 «Іншіпоточні рахунки».

РОЗДІЛ3. ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО   УПРАВЛІННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
 
3.1.Організація роботи по складанню проектів місцевих бюджетів
 
У цьому розділіми ознайомимось з роботою місцевого фінансового управління, його структурою,функціями, які на нього покладені тощо.
Фінансовеуправління райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державноїадміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державноїадміністрації, Головному фінансовому управлінню обласної державноїадміністрації [5, ст.1]. Фінансове управління діє згідно з Положенням профінансове управління Великоберезнянської районної державної адміністрації,затвердженим розпорядженням голови Великоберезнянської районної державної адміністрації(Додаток 17). Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,реєстраційні рахунки в органах ДКУ, печатку тощо. 
Основнимизавданнями управління є: а)забезпечення реалізації державної   бюджетної політики  на  відповідній    території; б)         складання  розрахунків допроекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд відповідної місцевоїдержадміністрації; в) підготовка пропозиції щодо фінансового забезпеченнязаходів соціально – економічного розвитку району; г) розроблення пропозицій зудосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансуваннявитрат; д) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами таорганізаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштівцільових фондів, утворених відповідною радою; е) здійснення загальноїорганізації та управління за виконанням місцевого бюджету, координаціїдіяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Фінансовеуправління відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє і доводитьдо головних розпорядників бюджетних коштів інструкції  з підготовки бюджетнихзапитів;  2) визначає  порядок  та терміни
розроблення бюджетних запитівголовними розпорядниками бюджетних коштів; 3) проводить на будь — якому етапіскладання і розгляд проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту,поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті,пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;4) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізуєсоціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складаннярайонного бюджету; 5) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідністьрозпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;  6)  складає розпис  доходів  і  видатків  районного  бюджету;
7) перевіряєправильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштівустановами та організаціями, які фінансуються з районного бюджету тощо.
Фінансовеуправління включає наступні відділи:
1) бюджетнийвідділ, де працюють:
-  начальниквідділу – здійснює загальне керівництво цим відділом; організацію бюджетногопланування і аналізу виконання бюджету; поточне фінансування видатків бюджету,планування і контроль видатків бюджетних установ, що фінансуються з Державногобюджету;
-  ревізор-інспекторпо бюджету проводить планування і контроль видатків установ культури іуправління; аналіз заборгованості бюджетних установ; контрольно-інспекторськуроботу з питань бюджетної діяльності позабюджетних фондів;
-  ревізор-інспекторпо соціальному захисту веде облік і обробку матеріалів по виплаті допомогсім’ям з дітьми, пільг інвалідів війни.
2) відділдоходів включає:
— начальникавідділу, який проводить розробку дохідної частини районного, селищного тасільських бюджетів на основі аналізу фінансової діяльності підприємств,організацій, установ району; відповідно до рішень судових і адміністративнихорганів забезпечує повернення коштів  громадянам за незаконно конфіскованемайно та компенсацію втрат реабілітованим громадянам; бере участь у проведенніприватизації майна загальнодержавної та комунальної власності;  
— економіставідділу, котрий веде облік та аналіз виконання дохідної частини бюджету;подання інформаційних матеріалів органам державної виконавчої влади, а такожпропозиції про збільшення доходів бюджету; відповідно до поданих списківдержавної податкової інспекції проводить оформлення документів по поверненнюприбуткового податку по перерахунку за попередній рік;
— економіста по фінансуваннюнародного господарства, що здійснює контроль за використанням та своєчаснимирозрахунками бюджетних установ та організацій за спожиті енергоносії;реєстрацію товарно-касових книг суб’єктів підприємницької діяльності у сферіторгівлі, громадського харчування та послуг; контрольно-інспекторську роботу повидатках, пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій і таке інше.
3) бухгалтерськийвідділ, до якого входять:
—  головнийбухгалтер, що здійснює методику керівництва бухгалтерським обліком і звітністю,контроль за дотриманням ведення і достовірності обліку; розробку планів роботибухгалтерії; прийом та перевірку звітів бюджетних установ, звітів по виконаннюбюджету селищної та сільських Рад народних депутатів, встановлення строків їхздачі;
—  бухгалтер Ікатегорії складає і представляє в установлені строки бухгалтерську звітність повиконанню кошторису на утримання апарату районного фінансового управління;проведення інвентаризації грошових коштів, нарахування та виплату у строкзаробітної плати працівникам;  
— бухгалтер ІІкатегорії, який веде бухгалтерський облік по виконанню районного бюджету.
Також вуправлінні працюють інженер-програміст, що несе відповідальність заексплуатацію вузла електронної пошти у фінансовому управлінні;  секретар — друкарка,  котра  друкує  інформації,  запити,  листи та здійснює доставкуслужбової кореспонденції тощо.
Міністерствофінансів України доводить Раді міністрів АРК, місцевим державним адміністраціямта виконавчим органам відповідних рад особливості  складання  розрахунків  до проектів  бюджетів на наступний рік [2, ст.60].
Згідно з типовоюформою бюджетних запитів, визначеною МФУ та з урахуванням особливостейскладання проектів місцевих бюджетів фінансове управління розробляє і доводитьдо головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетнихзапитів.
Головнірозпорядники бюджетних коштів організовують розроблення бюджетних запитів дляподання до фінансового управління в терміни та порядку, встановлені циморганом.
Фінансовеуправління на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевих бюджетівпроводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетнихкоштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвостіта ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізуначальник фінансового управління приймає рішення про включення бюджетногозапиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розглядрайонній державній адміністрації.
Районнадержадміністрація подає фінансовому управлінню пропозиції щодо показниківпроектів відповідного бюджету.
Районний бюджетвиконується за розписом, який затверджується начальником фінансовогоуправління. Останній протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розписурайонного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Розпис районного бюджетунадсилається також до управління Державного казначейства.
3.2.  Роботафінансового управління по забезпеченню перевірки правильності складання ізатвердження кошторисів бюджетних закладів
 
Районне фінансовеуправління доводить до головних розпорядників бюджетних коштів відомості програничні обсяги видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду проектурайонного бюджету на наступний рік, що є підставою для складання проектівкошторисів.
Для правильної тасвоєчасної організації роботи, пов’язаної із складанням проектів кошторисів,головні розпорядники, керуючись вказівками фінансового управління щодоскладання проектів районного бюджету на наступний рік:
1) встановлюютьдля розпорядників нижчого рівня граничні обсяги видатків та/або наданнякредитів з бюджету із загального фонду, термін подання проектів кошторисів ідають вказівки щодо їх складання;
2) розробляють іповідомляють розпорядникам нижчого рівня інші показники, яких вони повиннідотримуватись відповідно до законодавства, і які необхідні для правильного визначеннявидатків або надання кредитів з бюджету у проектах кошторисів;
3) забезпечуютьскладання проектів кошторисів на бюджетні програми, що виконуються безпосередньоголовними розпорядниками.
На основіпроектів зведених кошторисів головні розпорядники формують бюджетні запити, якіподаються  фінансовому  управлінню для включення до проекту районного бюджету увстановленому ним порядку. Термін розгляду показників кошторисів розпорядниківнижчого рівня встановлюється головними розпорядниками так, щоб проекти зведенихкошторисів могли бути своєчасно оформлені як бюджетні запити.
У разі обмеженнятерміну формування бюджетних запитів головними розпорядниками, фінансовеуправління надає дозвіл головним розпорядникам самостійно визначати порядок таобсяг одержання необхідних даних для забезпечення своєчасного формування іподання бюджетних запитів.
  Проекти  кошторисів складаються  усіма   установами  на   наступний бюджетний рік, якщо ці установифункціонували до початку року, на який плануються видатки та/або наданнякредитів з бюджету. У частині надходжень проектів кошторисів зазначаютьсяпланові обсяги, які передбачається спрямувати на здійснення видатків абонадання кредитів з бюджету із загального та спеціального фондів проектурайонного бюджету.     
Під часвизначення обсягів видатків та/або надання кредитів з бюджету розпорядниківнижчого рівня головні розпорядники повинні враховувати об’єктивну потребу вкоштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників іконтингентів, які встановлюються для установ, обсяг виконуваної роботи, штатноїчисельності тощо. Обов’язковими є виконання вимоги щодо першочерговогозабезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, атакож на господарське утримання установ.
Під часвизначення видатків у проектах кошторисів установи повинен забезпечуватисясуворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До кошторисів можутьвключатися тільки видатки, передбаченні законодавством, необхідність якихобумовлена характером діяльності установи. Розпорядники бюджетних коштівскладають такі звіти про виконання кошторису установи: Форма №2мд, Форма№4-1мд, №4-2мд (Додаток18,19,20).
Асигнування нацентралізовані заходи, які здійснюються головними розпорядниками, включаютьсядо кошторисів тільки у разі, коли проведення таких заходів за рахунок коштівбюджету не суперечить законодавству.
У тижневий термінпісля опублікування закону про Державний бюджет України, відповідного рішенняВерховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Міністерству фінансівУкраїни, Міністерство фінансів АРК, місцеві фінансові органи доводять доголовних розпорядників лімітні довідки про бюджетні асигнування, форму якоїзатверджує Мінфін [6, ст.8]. 
Показникилімітної довідки доводяться до відома головних розпорядників бюджетних коштів,розпорядників нижчого рівня для уточнення   проектів  кошторисів  і  складання   проектів  планів   асигнувань загального фонду тощо.
Розпорядники своївитрати приводять і відповідність з бюджетними асигнуваннями та іншимипоказниками, що доведені лімітними довідками. Для цього чисельність працівниківустанови (в нашому випадку – фінансове управління), що пропонується до затвердженняза штатним розписом (Додаток 21), повинна бути приведена і відповідність звизначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншимивстановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладенихна установу функцій.
3.3. Аналіздіючої системи оподаткування підприємств, установ, організацій та фізичних осіб
 
Районнефінансовеуправління у процесі виконання районного бюджету за доходами здійснюєпрогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
До доходів, щозакріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються привизначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки  та  збори(обов’язкові платежі):
1) податок здоходів фізичних осіб;
2) державне митов частині, що належить відповідному бюджету;
3) плата  за  ліцензії на  провадження  певних  видів господарської діяльності, що справляєтьсявиконавчими органами;
4) плата заторговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (завинятком плати за придбання патентів пунктами продажу нафтопродуктів);
5) плата задержавну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, що справляєтьсявиконавчими органами;
6) надходженняадміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами або утвореними вустановленому порядку адміністративними комісіями;
7) єдиний податокдля суб’єктів малого підприємництва у частині, що належить відповіднимбюджетам.
Зазначені податкиі збори (обов’язкові платежі) складають кошик доходів, що закріплюються забюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягівміжбюджетних трансфертів.
Види доходівЗведеного бюджету України – податок на прибуток підприємств і організацій,податок на додану вартість, акцизний збір, державне мито, відрахування нагеологорозвідувальні роботи, надходження до Фонду ліквідації наслідківЧорнобильської катастрофи, надходження до Пенсійного фонду, податок з доходівфізичних осіб, плата за землю тощо.
Виконаннядержавного бюджету аналізується обчисленням відносних величин виконання плануза доходами та видатками в цілому, а також за окремими їх видами і цільовогопризначення. Такий аналіз дає змогу не лише дістати сукупну оцінку виконаннябюджету, а й охарактеризувати ступінь виконання плану за кожною групою доходіві видатків, докладно проаналізувати ту групу доходів або видатків, за якоювиявлено істотні відхилення фактичних даних від запланованих, установити, чимбуло зумовлене відхилення фактичних надходжень від запланованих.
Приріст сумиподаткових доходів можливий з двох причин: зростання податкової бази і зміни воподаткуванні. Перший вид змін податкових доходів прийнято називатиавтоматичним ефектом, другий – дискреційним. Ці зміни пов’язані з видамифіскальної політики.
Дискреційнафіскальна політика – це система заходів, яка передбачає цілеспрямовані зміни врозмірі державних витрат, податків і сальдо державного бюджету. Длястимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямованостворює дефіцит державного бюджету, збільшуючи державні витрати або знижуючиподатки.
За недискреційної(автоматичної) фіскальної політики дефіцит і бюджетний надлишок виникаютьавтоматично внаслідок дії автоматичних стабілізаторів економіки. Такимистабілізаторами є прогресивна податкова система і трансфертні платежі.
Для аналізудинаміки основних показників державного бюджету може бути використана системаіндексів. Вона є прикладом для застосування кореляційно-регресійного аналізу.Методологій індексного аналізу податкових   надходжень  полягає  у  виявленні впливу  приростів,  середніх приростів і швидкості руху на всю сукупністьподаткових надходжень.
Надходженняподаткових платежів можна охарактеризувати за всіма структурними елементамисистеми показників: 1) річний приріст надходжень окремого виду податковихнадходжень, що визначається як різниця між річними надходженнями; 2) середнясума надходжень податкових платежів за видами, що розраховується за середньоюарифметичною;
Визначення впливуокремих факторів на зміну загальної суми кожного податку. До таких факторівможна віднести  кількість платників податків (Q), податкову базу (В) та податкову ставку (t). Добуток трьох зазначених факторів означає суму сплаченогоподатку (Т):   Т = Q * B * t
Розглядаючивипадки застосування індексних методик при аналізі податкових надходжень добюджету, треба зазначити, що при визначенні динаміки деяких показників, нерідковиникає необхідність визначити і зміну їх середніх характеристик. Не всіфізичні та юридичні особи сплачують  належні   їм   податки   за   юридично встановленими   рівнями   податкових  ставок, що насамперед стосується практикинадання державою податкових пільг. У таких випадках використовують середнюставку на податок, зміни якої характеризують за допомогою індексів середніхвеличин.
Сутьекономіко-математичного моделювання встановлених ставок податків полягає врозробці математичної моделі,  яка  враховує  всі  інтереси держави та платникаподатку і визначені фактори, що діють у сфері стягнення  того чи іншого податку. Цей методорієнтується  головним  чином на регулюючу функцію податків, бокритерієм оптимізації податкової  ставки виступає саме найвищий рівень впливуподатку на поведінку платника.
Для прогнозуванняподаткових доходів державного бюджету можуть бути використані різноманітніметоди, наприклад екстраполяції трендів. Проте ці методи, передбачаючизбереження минулої тенденції розвитку, не враховуючи змін у податковій базі, атакож ставок податків. Через це їх застосування може призвести до помилок упрогнозах. Обґрунтованішою є побудова функції залежності податків відподаткової бази.
За допомогоюкоефіцієнта еластичності обчислюють автоматичний ефект (збільшення надходженьдо бюджету внаслідок зростання бази оподаткування). Коефіцієнт еластичностідемонструє, на скільки відсотків збільшиться сума податкового доходу при ростівалового внутрішнього продукту на 1%.
Важкодоступністьінформації може іноді призвести до прогнозування податкових надходжень шляхомекстраполяції сучасних тенденцій. Однак такі оцінки не зовсім точні, оскількипередбачають, що майбутні доходи просто відтворюватимуть минулі, незалежно відзмін податкової бази або податкової системи. Таким чином, для більшоїнадійності прогнозів треба застосовувати методи, які пов’язують доходи відподатків з їх базою. Практичнішим є інший, так званий метод часткової рівноваги,що являє собою можливість розраховувати доходи на основі функції, побудованоїдля різних видів податків з використанням прогнозів для різних базоподаткування.   
Для елімінуваннядискреційного ефекту використовують метод пропорційного коригування, що базуєтьсяна даних про фактичні податкові надходження і розрахункові рівні впливудискреційних заходів. Метод пропорційного коригування дозволяє розрахувативеличину скоригованих податкових надходжень, яка дорівнює кількості податків,що були б зібрані у попередніх роках, якщо б податкова система базового рокудіяла протягом усього цього періоду.       

ВИСНОВКИ
Таким чином усвої роботи ми дізналися, що єдину централізовану систему, яка міститьцентральне управління Державного казначейства України та його територіальнихуправлінь на місцях, було створено з метою:
· підвищеннядієздатності державної бюджетної політики;
· ефективногоуправління доходами та витратами у процесі виконання державного бюджету;
· підвищеннявідповідальності учасників бюджетного процесу та забезпечення належноїбюджетної звітності;
· оперативностіреалізації державних програм;
· посиленняконтролю за надходженням, цільовим і ефективним використанням державних коштів.
У своєму розвиткуДержавне казначейство України пройшло кілька етапів, які супроводжувалися:
1) заснуванняорганізаційної структури органів Державного казначейства, функціональність якиху процесі розвитку змінювалася;
2) перерозподілфункцій і між банківською та фінансовою системою, галузевими міністерствами тавідомствами, і між підрозділами центрального апарату Міністерства ФінансівУкраїни, його місцевими фінансовими органами та органами Державногоказначейства:
3) запровадженняказначейського обслуговування бюджетів, яке передбачало:
— оптимізаціюпроцесу управління грошовими ресурсами, який ґрунтується на принципіфункціонування єдиного казначейського рахунку;
— здійсненняпопереднього і поточного контролю первинних документів розпорядників бюджетнихкоштів;
4) входженняусієї системи Державного казначейства України до системи електронних платежівНаціонального банку України.
Отже, ми бачимо,що Державне казначейство України досягло певного рівня розвитку. Але говоритипро досконалість у роботі  органів  Державного казначейства ще зарано. Насьогодні склалася парадоксально ситуація: є необхідність у подальшому розвиткуДержавного казначейства і з огляду на його функціональне навантаження, і зогляду розширення охоплення казначейським обслуговуванням, виходячи з реальноїситуації, але немає для цього законодавчо закріплених актів.Законодавчо-нормативні документи про Державне казначейство застарілі і невідповідають реальності.
Також ізСлужбового розпорядження Державного казначейства України № 48 від 29 вересня2006 року  ми дізналися, що за результатами перевірки складання   та   подання  звітності   про  виконання  бюджетів  за  2005  рік  і І півріччя 2006 рокубуло засвідчено про недостатній рівень фахових знань керівників і спеціалістівбухгалтерських служб органів Державного казначейства та низьку якість складанняі прийому фінансової звітності про виконання бюджетів. Недоліки було виявлено ів роботі управлінь Державного казначейства по касовому виконанню державногобюджету, обслуговуванню розпорядників бюджетних коштів.
Гостро стоїть і кадрове питання. Молоді, перспективні люди не мають бажання влаштовуватись нароботу до управління Державного казначейства через низький рівень заробітноїплати. Отже, завданням Державного казначейства України є покращення роботи йоготериторіальних управлінь.     
Одним ізнагальних питань, які потребують вирішення найближчим часом, є увідомлення дофактичної функціональності Державного казначейства законодавчо-нормативнихактів, що обумовлюють створення його структури та функціонування. Це надастьможливість закріпити специфіку роботи Державного казначейства, наголосити найого відмінності від інших органів виконавчої влади, а також стане підставоюдля подальшого розвитку, вдосконалення та легітимності його діяльності.
Державнеказначейство впродовж свого існування змушене було оперативно  вирішувати проблемні  питання,  пов’язані   і   з   охопленням  у найкоротші терміниказначейським обслуговуванням якомога більше бюджетних установ та одержувачівбюджетних коштів, і з отриманням звітності, тобто створенням достовірної базиданих про виконання бюджету за допомогою різних механізмів з використаннямсучасних технологій, у тому числі Національного банку України. Ці факторизумовили фактично виконання ним нових функцій, не передбачених основоположнимидокументами про його створення
Якщо підсумуватирезультати існування Державного казначейства України, то, незважаючи на те щона момент його створення не існувало теоретичного підґрунтя реалізації функцій,можна стверджувати про позитивні досягнення у здійсненні ним контрольнихфункцій, створенні передумов для поліпшення управління доходами та витратамибюджету. При цьому слід враховувати, що будь-яка стратегія розвитку, пов’язаназ роботою державного органу виконавчої влади, повинна відповідати метістворення та її фактичним можливостям.
Подальшийрозвиток системи Державного казначейства передусім має бути пов'язаний ізпошуком і створенням нових механізмів або подальшим їх вдосконаленням унапрямах:
1) зосередженняфінансових ресурсів в єдиній структурі для успішної реалізації бюджетної політикидержави. Саме через державний бюджет держава організовує перерозподілфінансових ресурсів між виробничою та невиробничою сферами діяльності, міжадміністративно-територіальними одиницями, галузями тощо;
2) посиленняконтролю функцій держави за своєчасним і повним надходженням до бюджетуфінансових ресурсів та їх ефективним використанням.
Викладеніперспективні напрямки передбачають, по суті, реформування й удосконаленняуправління бюджетними коштами та казначейської системи виконання бюджетів.     

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ
 
1. КонституціяУкраїни. Прийнята 28.06.1996р. – К.: Преса України, 1997р.
2. Бюджетнийкодекс України. Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 104с.
3. Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня1999р. №996 – ХVІ.
4. Положенняпро організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного тамісцевих бюджетів в органах ДКУ: затверджено наказом Державного казначействаУкраїни від 28.11.2000 №119.
5. Положенняпро фінансове управління Великоберезнянської районної державної адміністрації:затверджене розпорядженням голови державної адміністрації від 26.05.2003 №105.
6. Порядокскладання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисівбюджетних установ: затверджено постановою КМУ від 28.02.2002 №228
7. Порядокказначейського обслуговування місцевих бюджетів: затверджено наказом Державногоказначейства України від 04.11.2002р. №205.
8. Порядокказначейського обслуговування Державного бюджету: затверджено наказомДержавного казначейства України від 25.05.2004р. №89 зі змінами та доповненням.
9. Порядоквідкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства:затверджено наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. №221.
10. Інструкціяпро порядок заповнення органами Державного казначейства України форм річноїзвітності про виконання державного бюджету у 2006 році: затверджено заступникомголови Державного казначейства України Чечуліною О.О. від 19.01.2007 р.
11.  П.Г.Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова,
     К.М. Огродський,  О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа.
     У 2-х т. — Т.1. – Київ: НВП «АВТ»,2004. – 288с.
12.   П.Г.Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огродський, О.І. Назарчук,  Н.І. Сушко.   Казначейська  справа.
У 2-х т. – Т.2. – Київ: НВП «АВТ»,2004. – 496с.
13. В.Т. Александров, О.І. Ворона, П.К.Германчук, О.І. Назарчук,      Н.І.Сушко, П.Г. Петрашко, І.Б. Стефаник, О.О.Чечуліна. Планування, облік, звітність,      контроль    у  бюджетних установах,  державне  замовлення  та  державні закупівлі. – Київ: НВП «АВТ»,2004. – 593с.
14. Пасічник Ю.В. Бюджетна системаУкраїни та зарубіжних країн: Навч.
 посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Знання – Прес, 2003. – 523.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.