Реферат по предмету "Разное"


Анотація навчальної дисципліни

АНОТАЦІЯнавчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика»Укладач: Полшков Ю.М., доц., к.ф.-м.н. Дисципліна „Теорія ймовірностей і математична статистика” (далі „ТЙіМС”) містить наступні розділи: загальні поняття теорії ймовірностей; основні теореми елементарної теорії ймовірностей; схема Бернуллі; одновимірні випадкові величини; багатовимірні випадкові величини; основні закони розподілу випадкових величин; граничні теореми теорії ймовірностей; елементи теорії випадкових процесів; основні поняття математичної статистики; статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності; статистичні гіпотези; основи теорії кореляції і регресії; елементи дисперсійного аналізу. Викладання теорії ймовірностей і математичної статистики для спеціальностей обліково-фінансового факультету передбачає ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного для вивчення закономірностей випадкових явищ і застосування основних методів кількісних оцінок випадкових чинників при побудові економічних стохастичних моделей на мікро- і макрорівнях. Одержані знання дозволять вирішувати такі задачі фінансової математики, як моделювання інвестиційних потоків, формування фондових портфелів, обмеження фінансових ризиків тощо. Підходи „ТЙіМС” надають можливість застосовувати методи теорії ігор в задачах взаємодії підприємця з економічним середовищем. Знання про випадкові величини дозволять розв’язувати практичні задачі про оптимальне управління страховими компаніями. Курс „ТЙіМС” є базовою дисципліною для викладання наступних дисциплін: „Економіко-математичне моделювання”, „Загальна статистика” та інших. Задача курсу – прищепити студентам логічне мислення, навчити основам математичного дослідження прикладних питань і умінню перекласти економічну задачу на мову математики, підвищити загальний рівень математичної культури, поглибити уміння самостійного вивчення учбової і наукової літератури.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Коперник и восприятие его идей в ХХ в
Реферат База сданных
Реферат А. Соломарский Паскаты и кристаллические люди
Реферат Gender Bias In Math And Engineering What
Реферат The Use Of The Sonnet Essay Research
Реферат Gatsby S Devotion Essay Research Paper Gatsby
Реферат I R Theory Essay Research Paper Search
Реферат Анализ использования фонда заработной платы на ОАО Ашинский металлургический завод 2
Реферат Основные концептуальные позиции в философии техники
Реферат Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы л
Реферат Правовые основы физкультурно оздоровительной работы и развития спорта высших достижений
Реферат Риего-и-Нуньес, Рафаэль
Реферат Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
Реферат Качество и конкурентность продукции
Реферат Eddie Lee Essay Research Paper The book