Реферат по предмету "Разное"


Анотація до навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»

Анотація до навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»Для ефективного функціонування ринкового господарства необхідною умовою є формування конкурентного середовища шляхом розвитку підприємництва. Ринкові відносини передбачають діяльність суб'єктів господарювання, які виконують підприємницькі функції. Досвід довів життєдіяльність і ефективність ринкового механізму в забезпечуванні збалансованості економіки, в раціональному використанні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, у формуванні гнучких виробництв, що сприяють задоволенню потреб споживачів. Ринок стимулює підприємства до рішучих дій в оволодінні новими методами господарювання, перебудови своєї діяльності. В сучасних умовах підприємство є головним суб'єктом господарювання, незалежним товаровиробником, економічний простір для якого практично необмежений, але цілком залежить від вміння працювати беззбитково, адаптуючись до умов мінливого економічного середовища. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому. З прийняттям тих чи інших рішень в галузі фінансів зв'язаний як керівник підприємства, так і будь-який спеціаліст, адже неадекватне врахування фінансових проблем може загубити найбільш прогресивну технічну та виробничу ідею. Належне функціонування фінансового механізму неможливе без відповідно підготовлених кадрів, які були б обізнані з теоретичними та практичними аспектами організації фінансів. Саме ці міркування визначили структуру програми дисципліни.Мета дисципліни – навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх сторонах фінансової діяльності суб'єктів підприємницької діяльності на тлі правового простору, що створений в Україні нормами фінансового законодавства. Завдання дисципліни полягають у: - з'ясуванні сутності фінансових ресурсів підприємств, методів та джерел їх формування, організації фінансової діяльності підприємств; - набутті навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, прибутку і його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку, визначенні потреби в обігових коштах, джерел фінансування відтворення основних виробничих засобів; - оволодінні методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, санації підприємств.Предметом вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" є процеси формування, розподілу і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб виробництва і реалізації продукції та здійснення інших видів підприємницької діяльності.^ Місце в структурно-логічній схемі. Базою для вивчення дисципліни являється дисципліна "Фінанси". Дисципліна "Фінанси підприємств" є базою для подальшого вивчення дисциплін "Фінансовий аналіз", "Фінансовий менеджмент", "Фінансова діяльність суб’єктів господарювання".^ Студенти повинні знати законодавчий та інструктивний матеріал з питань організації фінансів підприємств, організації грошових розрахунків, аналізу і планування грошових надходжень і грошових витрат, формування і використання основного та оборотного капіталів, щодо особливостей формування і розподілу прибутку, кредитування діяльності підприємств, їх оподаткування, фінансового аналізу і фінансового планування на підприємстві.^ Студенти повинні вміти на основі теоретичного матеріалу здійснювати аналіз процесів фінансування та кредитування, узагальнювати положення законодавчих і нормативних документів; користуватися методами та прийомами організації, аналізу, планування фінансів підприємств та управління ними. З метою закріплення теоретичних знань та отримання навиків практичної діяльності на підприємствах програмою передбачені семінарські та практичні заняття з використанням фінансової звітності базових установ. Затверджено на засіданні кафедри фінансів Протокол № __ від __ __________2010 р. Завідувач кафедри д.е.н.,проф.ПрядкоВ.В. (підпис)^ Структура навчальної дисципліни “Фінанси підприємств”на ІІ семестр 2010-2011 н.р. для груп ФК-34, ФК-35, ФК-36, ФК-37, ФК-38 (ФЕФ)Укладачі: асистенти Лаврова Ю.С., ВолосівcькийМ.В. ^ Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту Всього годин Розподіл навчальної роботи (години) Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали) ^ Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали) Лекційні заняття Семінарські заняття ^ Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота, ІНДЗ Скорочення ^ МОДУЛЬ I. Поточний контроль Змістовий модуль 1. Суть фінансів підприємств та їх організація Тема 1.Основи фінансів підприємств 7 4 2 – 2 4 24 Тема 2.Організація грошових розрахунків підприємств 7 4 – 2 Тема 3.Грошові надходження підприємств 7 2 2 – 3 4 Тема 4.Формування і розподіл прибутку 8 2 2 2 2 8 Тема 5.Оподаткування підприємств 11 4 – 4 3 8 Змістовий модуль 2. Оцінка основних аспектів діяльності підприємства та здійснення їх планування Тема 6.Обігові кошти 10 4 2 2 2 8 48 Тема 7.Кредитування підприємств 10 4 2 2 2 2 8 Тема 8.Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 8 4 – 2 2 4 Тема 9.Оцінка фінансового стану підприємства 12 4 2 4 2 12 Тема 10.Фінансове планування на підприємствах 8 2 2 2 2 8 Тема 11.Фінансова санація підприємств 9 2 2 2 3 8 Модульна контрольна робота 8 8 Разом за модуль І 97 36 16 20 25 2 80 ^ МОДУЛЬ II. Індивідуальна та самостійна робота 11 11 15 ^ Заохочувальний бал (за активність та відвідування занять) 5 Загальна кількість годин/балів 108 36 16 20 25 11 2 100 Зміст навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» за темамиЗмістовий модуль 1. Суть фінансів підприємств та їх організація^ Тема 1. Основи фінансів підприємствПоняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємства за умов формування ринкової економіки. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою, з банками, страховими компаніями. Економічний зміст фінансових ресурсів підприємств. Методи формування фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Внутрішні та зовнішні джерела. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємств. Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, самофінансування. Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу. Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Фінансовий механізм підприємства та його складові.^ Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємствСутність та значення грошових розрахунків у діяльності підприємств. Принципи організації розрахунків. Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація готівково-грошових розрахунків. Порядок відкриття підприємствами рахунків у банку, їх види. Використання коштів з поточного рахунку. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами — дорученнями, акредитивами, векселями, чеками. Розрахунки за надання факторингових послуг підприємствам. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності. Економічні та фінансові санкції у системі грошових розрахунків та платежів.^ Тема 3. Грошові надходження підприємствЕкономічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) як основне джерело грошових надходжень підприємства. Фактори, які впливають на величину виручки. Надходження коштів від іншої операційної діяльності (від здавання в оренду основних засобів, від застосованих фінансових санкцій). Надходження від фінансової, інвестиційної та іншої звичайної діяльності: від реалізації фінансових інвестицій, дивіденди одержані, відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами, від реалізації необоротних активів. Надходження від надзвичайних подій (страхові відшкодування).^ Тема 4. Формування і розподіл прибуткуЕкономічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності. Прибуток від операційної діяльності. Фактори, які впливають на формування прибутку. Собівартість продукції та її плив на прибуток. Адміністративні витрати та витрати на збут. Встановлення цін на продукцію і їх вплив на формування прибутку. Методи планування прибутку. Прибуток від фінансової та іншої звичайної діяльності. Надзвичайний прибуток. Рентабельність продукції. Рентабельність підприємства. Розподіл прибутку підприємства, його зміст та економічне значення. Розподіл прибутку між державою й суб'єктами господарювання. Формування чистого прибутку і його використання. Виплата дивідендів. Створення резервного капіталу.^ Тема 5. Оподаткування підприємствПодатки, в системі фінансових відносин підприємства. Система оподаткування підприємств, її функції та призначення. Види податків, що їх сплачують підприємства. Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність. Непрямі податки й особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання. Акцизний збір: об'єкти оподаткування, ставки, порядок обчислення. Податок на додану вартість: платники, об'єкти оподаткування та визначення бази оподаткування. Ставки податку. Пільги щодо податку. Порядок відшкодування сум ПДВ, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи, послуги), основні засоби. Прямі податки. Податок на прибуток підприємств. Порядок визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємств. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Місцеві податки та збори, які сплачують підприємства. Обов'язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність.^ Змістовий модуль 2. Оцінка основних аспектів діяльності підприємства та здійснення їх плануванняТема 6. Обігові коштиСутність обігових коштів та їх організація. Склад і розміщення обігових коштів. Необхідність і методи визначення потреби в обігових коштах. Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок. Ненормовані обігові кошти. Джерела обігових коштів. Власні, позичені та залучені обігові кошти. Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, її визначення, причини виникнення та джерела поповнення. Показники ефективності використання обігових коштів. Оборотність обігових коштів і способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання обігових коштів.^ Тема 7. Кредитування підприємствІндивідуальний кругообіг коштів підприємства, необхідність збалансування матеріальних та фінансових ресурсів - основа залучення кредитів. Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, позики участі, консорціумний кредити. Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за методами надання, за строком погашення. Принципи кредитування. Визначення потреби підприємства в кредитах. Кредитний договір: сутність і порядок укладення. Відповідальність сторін за порушення кредитного договору. Способи отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Порядок погашення кредиту. Позичковий процент. Фактори, що на нього впливають, джерела сплати. Кредитування малих та середніх підприємств.^ Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобівСклад і структура основних засобів підприємства. Показники стану та ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємств; амортизаційні відрахування, чистий прибуток, інші ресурси. Залучення коштів від інших суб'єктів господарювання: продаж акцій, пайові внески. Кредитування відтворення основних засобів. Державне фінансування капітальних вкладень. Ремонт основних засобів і його фінансове забезпечення.^ Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємстваОцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності. Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на стан платоспроможності підприємств. Методика визначення та оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика їх розрахунку та оцінки. Аналіз ділової активності підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.^ Тема 10. Фінансове планування на підприємствахФінансова стратегія і фінансова політика підприємства. Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах. Методи фінансового планування. Балансовий метод. Нормативний метод. Розрахунково-аналітичний метод. Метод оптимізації планових рішень. Метод економіко-математичного моделювання. Інформаційна база для фінансового планування. Бізнес-план підприємства, його значення у збільшенні прибутку. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів та видатків). Складання та виконання фінансового плану. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Контролінг.^ Тема 11. Фінансова санація підприємствФінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст і порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка програми санації. Форми фінансової санації. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування санації підприємств. Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Санація із залученням додаткових коштів. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Державна фінансова підтримка санації підприємства. Санація шляхом реструктуризації підприємств. Приватизаційні аспекти санації суб'єктів господарювання. Банкрутство підприємства: причини, оцінка ймовірності настання та наслідки.Список рекомендованої літературиОсновна Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 3436-ІV. Із змінами та доповненнями. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV. Із змінами і доповненнями. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121- ІІІ. Із змінами і доповненнями. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 року №1560-ХІІ. Із змінами і доповненнями. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року №1251-ХІІ. Із змінами і доповненнями. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХІV. Із змінами і доповненнями. Про фінансовий лізинг: Закон України від 11 грудня 2003 року  № 1381-IV. Із змінами і доповненнями. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ІІІ. Із змінами і доповненнями. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30 червня 1999 року  № 784-XIV. Із змінами і доповненнями. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року №1058 - ІV. Із змінами та доповненнями. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 року №2240-ІІІ. Із змінами та доповненнями. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 року №2213-ІІІ. Із змінами та доповненнями. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР. Із змінами і доповненнями. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22 травня 1997 року №283/97-ВР. Із змінами і доповненнями. Про плату за землю: Закон України від 19 вересня 1996 року № 378/96-ВР Із змінами і доповненнями. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів: Закон України від 18 лютого 1997 р. Із змінами і доповненнями. Про акцизний збір: від 26 грудня 1992 року №18-92 / Кабінет Міністрів України, Декрет. Із змінами та доповненнями. Про місцеві податки та збори: від 20 травня 1993 року №56-93 / Кабінет Міністрів України, Декрет. Із змінами і доповненнями. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: від 19 січня 2006 року № 14 / Міністерство економіки України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": від 31.03.1999 № 87 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби": від 27.04.2000 № 92 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": від 20.10.1999 № 246 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість": від 08.10.1999 № 237 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": від 31.01.2000 № 20 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": від 29.11.99 р. №290 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": від 29.11.99 р. №290 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток": від 29.11.99 р. №290 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва": від 25.02.2000 № 39 / Міністерство фінансів України, Наказ. Із змінами і доповненнями. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: від 21.01.2004 р. № 22 / Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: від 15.12.2004 р. № 637 / Національний банк України, Постанова. Із змінами і доповненнями. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання-Прес, 2006. - 287 с. Аранчій В.І. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.І. Аранчій – К.: "Професіонал", 2004. - 304 с. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.Г. Біла – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 383 с. Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 271 с. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда – 3-тє вид., стер. - К.: Знання -Прес, 2006. - 423 с. Онисько С.М. Фінанси підприємств: підруч. для студентів вищих закладів освіти / С.М. Онисько, П.М. Марич – друге видання виправлене і доповнене – Львів: „Магнолія 2006”: 2008. – с. 367. Партин Т.О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Т.О. Партин, А.Г. Загородній – 2-ге вид., перер. і доп. – К.: Знання, 2006. – 379 с. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О.С. Філімоненков - К.: Кондор, 2005. - 400 с. Фінанси підприємств: підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. A.M.Поддєрьогін. – 7-ме вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2008. – 552 с. Додаткова Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк - К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.-528с. Бердар М. М. Бюджетування у системі управління фінансовими ресурсами підприємств / М. М. Бердар // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №5. – С. 82-88 Богатиренко К. Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи / К. Богатиренко // Вісник КІБіТ. – 2010. – №1. – С. 34-37 Ворсовський О. Л. Вплив внутрішніх та зовнішніх економічних факторів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств / О. Л. Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №2. – С. 14-17 Гнип Н. О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №1. – С. 64-67 Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. Джерелейко С. Д. Державний фінансовий контроль як інструмент регулювання підприємницької діяльності / С. Д. Джерелейко // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Прядко; Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці, 2008. – Вип. 2. – С. 77-81.  Єдинак Т. С. Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств в умовах фінансово-економічної кризи / Т. С. Єдинак // Держава та регіони. – 2009. – №3. – С.54-57. Івашківська І. Фінансовий аналіз злиттів та поглинань компаній / І. Івашківська // Фінансовий ринок України. – 2008. - № 2. – С. 29-33. Каріка І. М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів / І. М. Каріка // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №6. – С. 106-111 Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 61-62 Качура А. Є. Модель формування оптимальної структури джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств / А. Є. Качура // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 74-81 Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-23 Лепак Р. І. Економіко-статистичний аналіз фінансової взаємодії банків і підприємств на шляху до інноваційної моделі економічного зростання / Р. І. Лепак // Науковий вісник БДФА. Економічні науки : зб. наук. праць / Міністерство фінансів України, Буковинська державна фінансова академія; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : Технодрук, 2008. – Вип. 3. Ч. ІІ. – С. 154-161.  Линенко А. В. Обгрунтування вибору фінансової стратегії підприємства / А. В. Линенко, Т. О. Сніжко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2009. – №1. – С. 109-113 Лищенко О. Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 84-89 Музиченко А. О. Рейтингова оцінка фінансового забезпечення розвитку підприємства / А. О. Музиченко // Економіка АПК. – 2009. – №11. – С. 84-87 Назаренко А. С. Теоретичні підходи до визначення сутності економічної категорії "фінансовий потенціал підприємства" / А. С. Назаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 22-29 Науменков С. В. Особливості управління фінансами в холдингових компаніях / С.В. Науменков // Фінанси України. – 2008. - № 1. – С. 93-107. Онисько С. М. Фінансова санація і банкрутство підприємств : підруч. / С. М. Онисько. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 268 с. Орлов П. Про використання в Україні різних систем амортизації / П. Орлов, С. Орлов //Економіка України. – 2005. – №5, с.38 – 44. Пилипчук О. В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової діяльності підприємства / О. В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. – С. 26-30 Поддєрьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2007. - № 11. – С. 119-127. Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №8. – С. 29-31 Роговий А. В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства / А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 1.- С.45-50. Сафронська І. М. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / І. М. Сафронська, Г. С. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 104-105 Семенов А. Г. Фактори забезпечення фінансовими ресурсами підприємства в період фінансової кризи / А. Г. Семенов, О. І. Павленко // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. – 2010. – №3. – С. 155-158 Ширягіна О. Є. Прибуток підприємства: історичний аспект / О.Є. Ширягіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 – Випуск 12. – С. 156-159.РесурсиОргани державного управління та національні інститути www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України. www.bank.gov.ua – Національний банк України www.me.gov.ua – Міністерство економіки України www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України www.bucoda.cv.ua  Офіційний сайт Чернівецької області. www.reforms.kiev.ua – Міжвідомча рада з впровадження економічних реформ в Україні. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних дослідженьНауково-дослідні інститути та центри, пошукові системи www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин www.uceps.org – Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет www.uazone.net  інформаційний сервер про Україну. www.eurasia.org/eerc/kiev/  EERC – консорціум економічних досліджень.Наукові та електронні бібліотеки в Україні www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького www.lib.com.ua – Електронна бібліотекаСамостійна робота студентів Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять. Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Бюджетна система України» включає такі форми: самостійна робота з літературними джерелами та Інтернет-ресурсами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; підготовка до семінарських, практичних занять; підготовка до виконання завдань модульних контрольних робіт; виконання різних видів робіт, перерахованих у картці самостійної роботи студента; систематизація вивченого матеріалу дисципліни перед екзаменом (поточним модульним контролем). Самостійна робота студентів оцінюється викладачем під час проведення семінарських, практичних занять відповідно до визначених критеріїв.^ Завдання для самостійної роботи студентів для груп ФК-34, ФК-35, ФК-36, ФК-37, ФК-38 (ФЕФ)(25 год.)Змістовий модуль 1. Суть фінансів підприємств та їх організаціяТема 1. Основи фінансів підприємств (2 год.) Сутність державного регулювання формування фінансових ресурсів. Особливості організації фінансів залежно від форми власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.Рекомендована література: 1,34-42,43,45,49,54,60,61,66,69,71,91Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств (2 год.) Порядок відкриття підприємствами рахунків у банку, їх види. Використання коштів з поточного рахунку. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності. Економічні та фінансові санкції у системі грошових розрахунків та платежів.Рекомендована література: 33,35-42, 45,48,66,72,73,77,80,86,94Тема 3. Грошові надходження підприємств (3 год.) Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) як основне джерело грошових надходжень підприємства. Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).Надходження від надзвичайних подій.Рекомендована література: 6,22,15,34-42,45,53,65,75,77,85,90Тема 4. Формування і розподіл прибутку (2 год.) Встановлення цін на продукцію та їх вплив на формування прибутку. Формування прибутку від фінансових операцій та від іншої звичайної діяльності підприємства. Розподіл і використання прибутку підприємств.Рекомендована література: 21,29,31,34-42,43,48,64,70,73-76,85,91,93Тема 5. Оподаткування підприємств (3 год.) Пільги щодо сплати ПДВ. Визначення оподатковуваного прибутку підприємств. Місцеві податки та збори, які сплачують підприємства. Обовязкові відрахування підприємств у цільові державні фонди та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Організація оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Реферат Водогосподарський баланс
Реферат Доменные имена как нематериальные активы
Реферат 3 Основные технико-экономические показатели проекта
Реферат Еволюція управлінського (господарського) обліку
Реферат МСФО (IFRS) - первое применение
Реферат Анализ изменений в Закон "Об аудиторской деятельности"
Реферат Аудит особенностей функционирования предприятия
Реферат Порядок расчета и уплаты акцизов
Реферат Анализ отчета о прибылях и убытках
Реферат Обеспечение информационной безопасности в сетях IP
Реферат Принципы проведения аудиторских проверок
Реферат Учет основных средств и нематериальных активов
Реферат Сатирические жанры в современной печати (на материале газеты "Наше Время")
Реферат Аудиторские программы как системы для диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предприятия