Реферат по предмету "Разное"


Абасов С. Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования. 2007. №2. С. 78-80

Список научных трудов и публикаций по вопросам образовательного менеджмента, имеющихся в библиотеке Хмельницкого национального университета Абасов С.Э. Реализация проектного метода в образовательном процессе// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №2.- С. 78-80. Абдулгалимова Г.М. Модель использования компьютерного тестирования в процессе информационной подготовки специалистов// Информатика и образование.- 2008.- №7.- С. 113-115. Абдуллаев С.Г. Оценка эффективности системы дистанционного обучения// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №3.- С. 85-93 Абовский, Н.П.    Развитие системного мышления при обучении и тестировании [Текст] /Н.П.Абовський, В.И.Палагушкин //Alma mater.– 2009.– №9.– С. 32-39.– [Система тестирования способствует повышению качества обучения]. Абрамовских Н.В.  Методологические подходы к проектированию процесса профессиональной подготовки социального педагога// Высшее образование сегодня.- 2009.- №3.- С. 68-72. Абсалямова Я. Професійне становлення викладачів іноземної мови вищих технічних навчальних закладів у період профадаптації// Рідна школа.- 2007.- №2.- С. 40-43. Автоматизація перевірки формульних виразів// Педагогіка і психологія.- 2006.- №4.- С. 55-62.- [Комп'ютерне тестування Авшенюк Н.    Підготовка педагогів професійної освіти у Великій Британії// Професійно-технічна освіта.- 2009.- №1.- С. 35-38. Агаджанова, Р. Самостійна робота студентів в умовах запровадження в систему освіти компетентнісного підходу / Р. Агаджанова // Новий колегіум. – 2010. – №3. – С. 44-51. Агаев Ф.Т. Виртуальное образование и оценка уровня знаний в обучающих системах// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №2.- С. 60-64. Агачі Ш.П. Проблеми сумісництва в університеті Бабеш-Больяй (Румунія)// Вища школа.- 2007.- №5.- С. 88-95. Агрант Ю.В. К вопросу о содержании и структуре поликультурной личности будущих специалистов социальной сферы// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 64-67. Адольф В. Подготовка педагога к инновационной деятельности в процессе профессионального становления/ В.Адольф, Н.Ильина// Alma mater.- 2006.- №10.- С. 18-20 Ажнюк Б. Інновації в системі української мови та тенденції її розвитку// Освіта і управління.- 2008.- № 2 - 3.- С. 37-42. Айдрус И.А.    Позиция России на мировом рынке образовательных услуг (Аналитический обзор)// Alma mater.- 2009.- №2.- С. 10-17. Айдус, И.А.  Мировой рынок высшего образования / И. А. Айдус // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 53-62. Акмаєв А. Міцні зв'язки з виробництвом - запорука підготовки конкурентоспроможних фахівців у вищій технічній школі// Вища школа.- 2007.- №5.- С. 36-45. Алдошина М.И. О культурной миссии университетов// Высшее образование сегодня.- 2007.- №5.- С. 235-38.- [Взаимовлияние культуры и образования]. Александров, В.Т.    Розробка інтегрованої системи державних стандартів неперервної освіти нового покоління [Текст] / В. Т. Александров // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 75-79. Александрова В.Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогики// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 42-47. Александрова О. Мотивы выбора образовательных стратегий на новом этапе реформы высшей школы// Высшее образование в России.- 2008.- №9.- С. 72-79. Алексеева Т.В. Интерактивные мультимедийные обучающие программы по английскому языку и возможности их использования в техническом вузе// Информатика и образование.- 2006.- №12.- С. 94-97 Аленичева, Е.В.  О формировании информационно-коммуникационной компетентности субъектов педагогического процесса 4 / Е. В. Аленичева, Е. Д. Ляпина // Высшее образование сегодня. – 2010. – №2. – С. 48-51. Алєксєєва, В.    Гуманістична місія соціального педагога в освітньому закладі [Текст] / В. Алєксєєва // Соціальний педагог. – 2010. – №2. – С. 11-18. Аллагурова, А.М.    Теоретико-методологические основы образовательной политики в России [Текст] /А.М.Аллагурова //Высшее образование сегодня.– 2009.– №11.– С. 69-72. Аллай В.В. Творческий потенциал многоуровневого образования в развитии математического творчества студентов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №7.- С. 70-72. Алтухова, М.А.    О результатах современных прикладных исследований в педагогике [Текст] /М.А.Алтухова //Инновации в образовании.– 2009.– №11.– С. 4-20. Алферов Ж. Россия останется страной без будущего, если не изменит отношение к науке и образованию// Alma mater.- 2007.- №2.- С. 49-53. Альбекова З.М. Автоматизированная рейтинговая тестовая система оценки знаний// Информатика и образование.- 2008.- №1.- С. 120-122. Аналіз впливу регуляторного акта// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №8.- С. 16-18. Андрейцев В. Концепція законопроекту про наукові школи вчених// Вища школа.- 2009.- №1.- С. 23-49.- [Освітньо-наукові школи]. Андрейчиков А.В. Концептуальные основы проектирования инновационных систем высшей школы/ А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова, А.В.Рождественский// Инновации.- 2008.- №11.- С. 55-60. Андріяшко В. Народні художні традиції в підготовці фахівців декоративно-ужиткового мистецтва// Образотворче мистецтво.- 2007.- №2.- С. 124-125. 23. Андрух О. Інформаційні технології в системі управління якістю вищого навчального закладу// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2008.- №4.- С. 7-12. Андрух О. Аналіз методів визначення якості освітніх послуг// Економіка та підприємництво.Держава та регіони.- 2007.- №6.- С. 5-8. Андрух О. Особливості формування грошових потоків вищих навчальних закладів освіти України// Держава та регіони.- 2007.- №2.- С. 8-10. Андрущенко В. Вища освіта в пост-Болонському просторі:спроба прогностичного аналізу// Філософія освіти.- 2005.- №2.- С. 6-20 Андрущенко В. Інноваційний розвиток освіти в стратегії "українського прориву"// Вища освіта України.- 2008.- №2.- С. 10-18. Андрущенко В. Особистість учителя як предмет філософсько-педагогічної рефлексії// Вища освіта України.- 2007.- №2.- С. 5-13. Андрущенко В. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві// Вища освіта України.- 2007.- №4.- С. 5-11. Андрущенко В. Україна і світ: авторитет освіти// Вища освіта України.- 2006.- №4.- С. 5-9. Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 5-14. Андрущенко В. Філософічність освіти: теорія, методологія, практика// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 10-19. Андрущенко В. Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування./ В.Андрущенко, Ю.Руденко// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 13-20. Андрущенко Т. Освіта України в системі цінностей «розколотого світу»// Вища освіта України.- 2009.- №3.-С. 31-37.- [У статті аналізуються система цінностей української дійсності, їхнє співвідношення з цінностями західних і східних культур]. Андрущенко, В. Першочергове завдання державної освітньої політики - відродження довіри до вчителя (3 виступу на колегії Міністерства освітиі науки України 23 квітня 2010 р.) / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2010. – №2. – С. 5-7. Андрущенко, В.  Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 34-41. – [Болонський процес і Україна]. Андрюшина Т.В. Развитие творческой активности студентов в техническом вузе/ Т.В.Андрюшина, Е.А.Андреева// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 69-74. Анисимов О.С., Цой В.И. Схемы и их педагогическое использование в развивающем обучении./ 2005. – 591 с. В данной работе предлагается систематизированній обзор разроботок такой версии и технологической формы образовательного процесса, в котором схемы, схематические изображения являются наиболее важным средством решения фундаментальных задач и проблем в педагогической деятельности при акцентировке на порождение и развитие культурно значимых форм рефлексивной самоорганизации учеников, слушателей, студентов, имеющих универсальную приложимость. Анисимова В.А. Исследовательская деятельность студентов в контексте личностноразвивающего профессионального образования/ В.А.Анисимова, О.Л.Карпова// Alma mater.- 2009.- №1.- С. 38-41. Анохин Г.М. Построение содержания образования и педагогические средства его реализации в личностно ориентированной системе естественнонаучного образования// Инновации в образовании.- 2006.- №6.- С. 121-133. Анохина С. Магистерская степень - шаг к успешной карьере// Обучение за рубежом.- 2007.- №5.- С. 28-29 Антипьев, А.Г.    Образовательная среда в модернизации современной России [Текст] / А. Г. Антипьев // Alma mater. – 2010. – №4. – С. 29-32. Антонова С.Г.    Учебно-методическая поддержка образовательных технологий вузов: к вопросу о типологии учебных изданий// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 32-35. Антонова, С.Г.    Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций [Текст] / С. Г. Антонова // Alma mater. – 2010. – №3. – С. 51-57. – [Междисциплинарные знания как основа общекультурных компетенций бакалавра]. Антонюк Г.Д. Інтерактивне навчання як модель міжкультурної комунікації// Вісник Національного університету "Львівська політехніка".- 2007.- №12(586).- С. 11-15. Антонюк Н. Болонська система: Іноземні мови та переклад// Вища школа.- 2008.- №4.- С. 12-18. Антонюк, В. Якісна система безперервної освіти як умова підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів / В. Антонюк, Ю. Дорофєєва // Україна: аспекти праці. – 2010. – №5. – С. 11-18. Арганович Б.Л. Онтореническое проектирование учебного курса/ Б.Л.Арганович, Ю.В.Карякин// Alma mater.- 2008.- №6.- С.20-24.- [Учебная деятельность и ее средства]. Аржанова И.В. Решительный шаг к инновациям// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 10-13.- [Подготовка педагогических кадров ]. Арістова Н. Формування критеріїв діагностики рівнів сформованості мотивації вивчення іноземної мови студентів вищих нелінгвістичних закладів освіти// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 58-71. Аронов Д. Рейтиг есть- проблемы остаються/ Д.Аронов, П.Машегов, В.Садков// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 8-14.- [Системные основы качества образования] Артеменко В.Б. Поддержка получения знаний и навыков в системе мониторинга устойчивости социально-экономического развития регионов// Управляющие системы и машины.- 2006.- №6.- С. 76-80. Артеменко О.А. Формирование профессиональной переводческой компетентности с использованием новых информационных технологий// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 54-55. Артемов, В.Ю.  Іноземний досвід підготовки фахівців із захисту інформації з обмеженим доступом: компетентнісний підхід / В. Ю. Артемов // Педагогіка і психологія. – 2010. – №1. – С. 130-134. Артимова Т.  Основні духовні пріоритети студентської молоді: напрями трансформації// Вища освіта України.- 2008.- №1.- С. 72-75. Артюхина А. Проектирование и создание образовательной среды для профессионально-личностного развития студентов// Alma mater.- 2006.- №9.- С. 15-21 Артюшкин О.В. Информационно-коммуникационные технологии как основа электронного образовательного ресурса вуза/ О.В.Артюшкин, Г.С.Молотков// Инновации в образовании.- 2009.- №8.- С. 59-63. Архипова С. Саморозвиток особистості соціального працівника// Соціальний педагог.- 2008.- №4.- С. 36-39. Архіпова, Т.Ф.    Проблеми розробки й апробації тестових завдань при вивченні теми "Рівноважні фази і структури сталей та чавунів" в курсі дисципліни "Матеріалознавство" [Текст] / Т. Ф. Архіпова, В. Г. Байло, М. Ю. Байло // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №6. – С. 121-124. Арцишевський Р. Світоглядна освіта в умовах переходу до інформаційного суспільства// Шлях освіти.- 2008.- №1.- С. 6-12. Астахова В. Повернення науки в університети - найважливіше завдання вищої школи// Освіта України.- 2007.- №24.- С. 9. Астахова Е. Глобальна криза як виклик та стимул розвитку сучасної освіти// Новий колегіум.- 2009.- №3.- С. 13-17. Астахова К. Кадровий потенціал вищої школи: глобальні виклики і ризики// Освіта України.- 2007.- №24.- С. 9. Астахова, Е.    Непрерывность образования как основа новой образовательной парадигмы [Текст] / Е. Астахова // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 9-13. Астахова, К.    Вплив демографічних факторів на соціально-економічний розвиток вищої школи [Текст] / К. Астахова // Економіка та підприємництво. Держава та регіони. – 2010. – №2. – С. 17-21. Астахова, К.    Університетський викладач в умовах переходу суспільства до інноваційної економіки: вектори змін [Текст] / К. Астахова // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 41-48. Асташкина Н.В. Воспитание современного специалиста как индивидуальности// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 78-82. Атаманчук Ю. Стан організації самостійної роботи студентів ВНЗ// Рідна школа.- 2008.- №6.- С. 46-48. Аухадеева Л.А. Коммуникативная культура студентов педагогического вуза// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 54-56 Афанасьев Д.А. Физическое воспитание как фактор всестороннего развития личности// Инновации в образовании.- 2008.- №10.- С. 94-98. Афанасьєв, А.    Проблеми формування ідеалів патріотичного виховання та ціннісних орієнтацій студентів на сучасному етапі [Текст] /А.Афанасьєв, Н.Іщук //Рідна школа.– 2009.– №12.– С. 18-21. Афтаназів І. Визначення прийнятної для споживачів вартості освітніх послуг ВНЗ// Вища школа.- 2006.- №4.- С. 23-34. Ахкиямова Г. Подготовка педагога к воспитанию межнациональной толерантности// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 141-143. Ахметшина Ю.В. Развитие социально-личностной компетенции студентов экономического вуза// Высшее образование сегодня.- 2009.- №2.- С. 35-38. Бабенко К.П. Методика проведення семінару в групах магістрів на тему "Сучасні технології навчання у ВНЗ"// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 64-70. Бабин І.І.  Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті Європейського простору вищої освіти// Педагогіка і психологія.- 2009.- №2.- С. 61-72. Бабина О. Проблемы развития понимания педагогических ситуаций у будущих учителей// Alma mater.- 2006.- №10.- С. 50-52 Бабич М.С. Формування та раціональне використання інтелектуально-освітнього потенціалу - складова могутності держави/ М.С.Бабич, О.В.Любохинець, І.Ф.Коваленко// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2008.- №2, Т.1.- С. 163-165. Бабич Н.В. Развитие предпринимательских качеств у студентов высшей школы на основе ролевого информационного моделирования в курсе информатики// Информатика и образование.- 2008.- №12.- С. 114-115. Баврин Г.И. Математическое моделирование в обучении естественнонаучным дисциплинам// Информатика и образование.- 2008.- №10.- С. 102-107. Баєва О. САSE- STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять// Персонал.- 2007.- №6.- C. 70-74. Баєва, О.    Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір [Текст] / О. Баєва // Економіка та держава. – 2010. – №4. – С. 114-116. Бажал А. Шляхи до прибуткової науки і освіти// Персонал.- 2007.- №4.- С. 46-48. Бажал Ю. Магістерська програма з економічної теорії в Україні: концепція форми і змісту// Економічна теорія.- 2008.- №1.- С. 66-80. Базилевич, В.    Зміна базової парадигми економічної освіти — основа забезпечення сучасного рівня підготовки спеціалістів [Текст] /В.Базилевич //Вища школа.– 2009.– №9.– С. 31-36. Базурін, В.М.    Педагогічна модель розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів математики і фізики під час навчання інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] /В.М.Базурін //Педагогіка і психологія.– 2009.– №4.– С. 51-56. Байденко В.И. Новые стандарты высшего образования: методологические аспекты// Высшее образование сегодня.- 2007.- №5.- С. 4-9.- [Образовательные программы подготовки бакалавров, магистров и специалистов]. Байков А.С. Разработка современного интерфейса электронных средств образовательного назначения// Информатика и образование.- 2008.- №2.- С. 102-103. Бакиров, В.    Высшая школа перед вызовами XXI столетия [Текст] / В. Бакиров // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 7-9. Бакіров В. Місія вищої освіти в сучасному світі/ В.Бакіров, О.Мінаєв// Освіта України.- 2008.- №57-58.- С. 5. Балакірєва О. Визначення рейтингу вищих навчальних закладів України у 2007 році/ О.Балакірєва, В.Головенько, О.Кульпінова// Маркетинговые исследования в Украине.- 2007.- №6.- С. 64-73. Балакшин М.Е. Информационная система тренингового обучения/ М.Е.Балакшин, А.С.Евдокименко// Инновации в образовании.- 2008.- №7.- С. 48-52. Балацька Н. Тенденції розвитку освіти у Великій Британії та США (на матеріалах англомовної преси 2006-2007 років)/ Н.Балацька, О.Письменна// Рідна школа.- 2008.- №5.- С. 78-80. Балуян С.Р.  История лингводидактических тестов в США: первые страницы// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 28-30. Балыкин Е.Н. Технологии становления профессиональной компетенции будущего педагога// Гуманітарний журнал.- 2007.- №3.- С. 101-113. Балыхин М.  Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах// Высшее образование сегодня.- 2009.- №4.- С. 22-28.- [Проблемы и перспективы интернационализации высшего образования]. Балыхина Т.М. Компетентность преподавателя и администратора вуза в разрешении конфликтов// Высшее образование сегодня.- 2007.- №1.- С. 48-51. Балыхина Т.М.  Какие они, китайцы?// Высшее образование сегодня.- 2009.- №5.- С. 16-23.- [Особенности образования в Китае]. Баляева С.А. Психолого-педагогические основы построения учебной дисциплины в техническом вузе/ С.А.Баляева, Л.Н.Бородин, А.Н.Углов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №10.- С. 23-27. Баранник Е.В. Формирование основ профессиональной компетенции как одна из основных задач языковой подготовки в вузе// Высшее образование сегодня.- 2007.- №3.- С. 44-45 Баранов Ю.С. Проективно-рекрусивная методика предметной подготовки будущего учителя информатики в условиях информационно-образовательной среды// Информатика и образование.- 2007.- №11.- С. 126-128. Баранова Т.А. Создание современной информационно-образовательной среды образовательного учреждения/ Т.А.Баранова, О.А.Максимова, А.А.Фомина// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 83-86. Барановский А.И. Методы маркетинга отношений в повышении конкурентоспособности выпускников вуза на рынке труда// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 123-125 . Бараш О. Иностранные языки в зеркале статистики// Обучение за рубежом.- 2007.- №3.- С. 66-67.- [Международные языковые школы]. Барбарш Н.А. Не сосуд наполнить, а факел зажечь/ Н.А.Барбарш, Д.Ю.Кувшинов// Alma mater.- 2008.- №10.- С. 53-55.- [Искусство чтения лекций]. Барбаш Н. Курение и успешность учебной деятельности студентов/ Н.Барбаш, О.Рыбников// Alma mater.- 2008.- №2.- С. 26-28. Бардыкина В.А. Психолого-педагогические условия развития субъектности студентов-психологов в учебно-профессиональной деятельности// Высшее образование сегодня.- 2008.- №3.- С. 39-41. Барліт О. О., Елькін М. В., Окса М. М. Основи стратегічного менеджменту в освіті: Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2009. – 256с. Барская Н.А. Самооценка в системе обеспечения качества подготовки специалистов// Высшее образование сегодня.- 2008.- №12.- С. 73-75. Бархаева, А.Б. Социально-психологические условия вовлечения студентов в волонтерскую деятельность как процесс освоения социальной роли / А. Б. Бархаева // Инновации в образовании. – 2010. – №7. – С. 33-49. Бар'яхтар В.Г. Практичний аспект підготовки студентів у процесі навчання/ В.Г.Бар'яхтар, А.Б.Данилевич// Педагогіка і психологія.- 2007.- №4.- С. 40-43. Батыршина А.Р. Технология организации самостоятельной работы студентов ( на опыте изучения курса истории психологии)// Высшее образование сегодня.- 2008.- №9.- С. 82-84. Бахтін М. Гуманізм як принцип виховання сучасної молоді// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 117-121. Бачинська Є.М. Механізм формування інноваційного освітнього простору в регіоні// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 79-89. Башмакова Н.И. Мировые тенденции развития образования в 21 веке: видение ЮНЕСКО и практика реформ// Высшее образование сегодня.- 2007.- №1.- С. 28-30.- [Реформы образования. Болонский процесс]. Бебенина Е.В. Независимая общественно-профессиональная аккредитация программ высшего образования: сущность, критерии, опыт/ Е.В.Бебенина, Н.П.Калашников// Alma mater.- 2008.- №11.- С. 7-12. Бебик В. М. Менеджмент освіти глобального суспільства: К.: МАУП, 2005 Бедный Б. О подготовке специалистов высшей квалификации в области точных и естественных наук/ Б.Бедный, А.Миронос, Т.Серова// Alma mater.- 2007.- №8.- С. 23-27.- [Экспертные оценки деятельности аспирантуры]. Безугла Л.І. Впровадження самостійної роботи з формування культури здоров'я студентів ВНЗ у контексті Болонського процесу// Теорія та методика фізичного виховання.- 2007.- №3.- С. 3-6. Беленко В.А. Реализация системы непрервыной подготовки кадров региона на основе использования дистанционного обучения/ В.А.Беленко, А.Н.Немцев// Высшее образование сегодня.- 2008.- №11.- С. 22-27. Белов С.В. Текстуально-диалогическая педагогическая технология в системе гуманитарного образования// Инновации в образовании.- 2007.- №6.- С. 4-16. Белякова Л.Ю. Управление воспитательными возможностями среды// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 83-85. Бендера, І.    Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів [Текст] / І. Бендера // Вища школа. – 2010. – №2. – С. 14-22. – [Детальна інформація про навчальний заклад  дасть змогу реалізувати основні переваги дистанційного навчання в юридичному просторі болонських домовленостей]. Бендера, І.    Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи [Текст] /І.Бендера //Вища школа.– 2009.– №11.– С. 61-79. Бендюг, В.  Партнерство заради миру / В. Бендюг // Проскурів. – 2010. – №16. – С. 4. – [У ХНУ відбулась церемонія випуску слухачів центру перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас]. Бенни, А.    "Три кита" социальной педагогики [Текст] /А.Бенни //Социальная работа.– 2009.– №5.– С. 19-25. Бердашкевич А.П.  Российские университеты: направления и перспективы развития// Alma mater.- 2009.- №8.- С. 6-12.- [Современное состояние системы высшего образования]. Бердашкевич, А.П.  Нововведения в законодательстве о высшей школе России / А. П. Бердашкевич, В. Г. Власов // Alma mater. – 2010. – №1. – С.14-21. Бердникова Е.А. Технологии дистанционного обучения как основа системы открытого образования// Телекоммуникации и информатизация образования.- 2007.- №3.- С. 81-85. Берднова Е.В. Адаптация дидактики к новым условиям профессионального образования// Высшее образование сегодня.- 2008.- №4.- С. 61-62. Березанская Н.Б. Инновации в образовании или инновационное образование?// Инновации.- 2008.- №10.- С. 99-102. Березівська, Л.  Основоположні засади історико-педагогічних досліджень: теорія і методологія / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2010. – №1. – С. 37-43. Берека В. Є. Фахова підготовка магістрів з менеджменту освіти: теорія і методика: Хмельницький : ХГПА, 2008. – 482с. Беркович В.Н. Самостоятельная работа заочников в условиях информатизации учебного процесса// Информатика и образование.- 2007.- №6.- С. 30-33. Бермус А.Г. Гуманитарная методология в образовании: истоки, контексты, опыт// Педагогика.- 2008.- №6.- С. 15-22. Бермус А.Г.  Исследование инфраструктуры модернизации образования// Alma mater.- 2009.- №4.- С. 23-26.- [Особенности российского образования и их истоки]. Бернет Н. ЮНЕСКО и образование: какими они должны быть?// Высшее образование в России.- 2008.- №11.- С. 111-119. Бершадская М.Д.  Высшее образование стран мира в контексте международных показателей (Аналитический обзор)// Alma mater.- 2008.- №11.- С. 47-49.- [Международные рейтинги университетов]. Бесчасний В.  Стандартизація освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу// Економіка та держава.- 2009.- №9.-С. 77-79. Бесчастний, В.    Концепція організації системи управління фінансовими коштами галузі освіти і науки [Текст] /В.Бесчастний //Економіка та держава.– 2009.– №11.– С. 167-169. Бесчастний, В.    Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні [Текст] /В.Бесчастний //Економіка та держава.– 2009.– №10.– С. 54-56. Бесчастний, В.М.    Соціальна політика держави в галузі освіти [Текст] /В.М.Бесчастний //Інвестиції : практика та досвід.– 2009.– №19.– С. 42-43. Беттел Д. Реформа екзаменаційних систем у країнах Європи// Управління освітою.- 2008.- №17.- С. 2-4. Бех І. Духовна безпечність - напруженість у вихованні та розвитку особистості// Рідна школа.- 2007.- №5.- С. 29-32. Бех І. Духовне прозріння особистості як психологічна проблема// Освіта і управління.- 2006.- №3-4.- С. 79-98. Бех І.Д. Цілісність особистості як теоретико-прикладна проблема// Педагогіка і психологія.- 2008.- №2.- С. 40-49. Бех І.Д. Виховний процес з глибинним психозануренням як інноваційний задум// Педагогіка і психологія.- 2007.- №4.- С. 5-21. Бех І.Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане// Педагогіка і психологія.- 2007.- №1.- С. 5-28. Бех І.Д.    Гідність як духовний геном особистості// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 76-90. Бехман, Г.    Изменения в научно-исследовательском ландшафте Германии: новая роль исследовательских университетов [Текст] / Г. Бехман, В. Горохов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 34-43. Бешенков С.А. Гуманитарная информатика: от технологий и моделей к информационным принципам/ С.А.Бешенков, Е.А.Ракитина, М.И.Шутиков// Информатика и образование.- 2008.- №2.- С. 3-8. Бешта О. Науково-дослідна діяльність Національного гірничого університету// Вища школа.- 2009.- №2.- С. 15-22. Бєгун А. Об'єктний підхід при створенні тестової системи оцінки знань/ А.Бєгун, А.Коноцера, Т.Шкоденко// Ринок цінних паперів України.- 2007.- №1-2.- С. 99-104. Бєлова Ю. Кредитно-модульна система навчання в підготовці майбутніх учителів трудового навчання// Трудова підготовка.- 2007.- №4.- С. 46-47. Бибков, А.    Диплом об образовании превращается в удостоверение [Текст] /А.Бибков //Бизнес.– 2010.– №5.– С. 10-11.– [Ошибки в реформировании системы образования ставят под угрозу национальную безопасность постсоветских стран]. Биккулова Г.Р. Методические основы использования электронных учебных пособий в образовании// Инновации в образовании.- 2009.- №7.- С. 87-99. Биккулова Г.Р. Развитие критического мышления в контексте медиаобразования// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 4-18. Биков В.І. Удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у вищих закладах освіти/ В.І.Биков, О.С.Кожем'якін// Безпека життєдіяльності.- 2007.- №5.- С. 38-39. Биков В.Ю. Підвищення значущості інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України// Педагогіка і психологія.- 2009.- №1.- С. 28-34. Бикулов Р. Зачем нужна система качества для вуза ?/ Р.Бикулов, Р.Биктимиров, И.Гараев// Высшее образование в России.- 2008.- №8.- С. 79-87. Бикулова Г.Р. Развитие критического мышления в контексте медиаобразования// Инновации в образовании.- 2009.- №3.- С. 4-18. Билибин Д. Основные формы и методы маркетинга образовательных услуг зарубежных стран// Alma mater.- 2008.- №3.- С. 8-14. Битюцкая Е. Трудные ситуации в жизни студентов// Alma mater.- 2006.- №10.- С. 20-22 Бібліотеки ВНЗ мають бути інформаційними центрами// Освіта України.- 2007.- №13.- С.2.- [У Дніпропетровському національному університеті відбулась Всеукраїнська нарада директорів бібліотек ВНЗ 3-4 рівнів акредитації]. Білик В. Комунікативна підготовка як ключовий чинник професійної компетентності менеджера туристичного підприємства// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.- 2008.- №5.- С. 114-120. Білик, О.  Ректор-подвижник і його університет /О.Білик, В.Меншун //Трибуна.– 2009.– №9-10.– С. 9. Білоус І.І. Школа молодого вчителя// Все для вчителя.- 2008.- №9.- С. 37-42. Біляаський, Г.О.    Екологізація освіти - важливий напрям екологізації економіки [Текст] / Г. О. Біляаський, Т. В. Саєнко, О. В. Пащенко // Екологічний вісник. – 2010. – №1. – С. 16-17. Бірюк Л. Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя// Шлях освіти.- 2008.- №4.- С. 24-27. Бірюкова, М.    Аспірантура і докторантура як механізми формування інтелектуального потенціалу держави [Текст] / М. Бірюкова // Вища школа. – 2010. – №2. – С.52-59. Блажевич В. Влияние глобализации на изучение иностранных языков// Alma mater.- 2006.- №10.- С. 32-34 Блинов А. Методический подход к оценке мотивации обучения/ А.Блинов, А.Сидорова// Статистика України.- 2008.- №1.- С. 26-31. Блинов А. Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов/ А.Блинов, А.Сидорова// Проблемы теории и практики управления.- 2007.- №11.- С. 104-111. Блинов, А.Н.    Влияние балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы студентов на качество подготовки специалистов [Текст] / А. Н. Блинов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 23-25. Блинов, П.Н. Принципы оптимизации обучения инженера профессиональным дисциплинам в системе многоуровневого образования / П. Н. Блинов, О. Ф. Пиралов // Высшее образование сегодня. – 2010. – №7. – С. 71-72. Бобрицька В. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів до формування здорового способу життя// Рідна школа.- 2009.- №1.- С.52-56. Бобро Т.П. Социально-психологические особенности ценностных ориентаций педагогов в условиях модернизации образования// Инновации в образовании.- 2008.- №10.- С. 47-51. Бобров В. Дослідження проблем економіки управління вищої освіти —стратегічне завдання перспективного періоду// Вища освіта України.- 2009.- №1.- С. 119-124. Бобрышева И.В. Профессионализм современного учителя с позиции разных моделей педагогической деятельности// Инновации в образовании.- 2009.- №2.- С. 11-17. Бовт, Д.  Застосування ідей модерації у роботі навчальної лабораторії / Д. Бовт, Н. Лосєва // Вища освіта України. – 2010. – №1. – С. 55-59. Богачева Е.А. Подготовка руководителей учебных образовательных учреждений к проектированию здоровьесберегающего образовательного процесса// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 64-67 Богданова Н. Естетичне в духовному житті сучасного студента// Вища освіта України.- 2007.- №1.- С. 90-99. Богданова Н. Проблема інформатизації і соціалізації освіти// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С. 83-89. Богданова Н.  Виховання як засіб управління естетичною свідомістю// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 91-97. Богданова Т. Информационная среда образовательного комплекса// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 83-87. Богиня Л.П. Мотивація підготовки конкурентоспроможних спеціалістів в контексті інтеграції України до ЄС/ Л.П.Богиня, А.О.Чернишова// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2007.- №5,Т.1.- С. 237-240. Богінська Ю.В.    Діяльність університетських сервісних служб для студентів з обмеженими можливостями:зарубіжний досвід// Соціальна педагогіка: теорія та практика.- 2009.- №1.- С. 78-85. Боголіб Т.М.    Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід [Текст] / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 35-44. – [Досвід США]. Боголіб Т.М. Модель фінансування й організація діяльності вищого навчального закладу// Фінанси України.- 2009.- №8.- С. 40-50. Боголіб Т.М. Принципи управління вузом: Монографія / Т.М. Боголіб. - К.: «Освіта України», 2004. – 204 с.В монографии рассматривается вуз как система управления, излагаются основные вопросы экономики и организации его деятельности: структура, принципы, задачи, особенности управления. Дается характеристика функциональных обязанностей руководителей и управленческих подразделений. Монография рассчитана на руководителей вузов, студентов специальности менеджмент в социальной сфере, изучающих экономику государственной сферы услуг или экономику и управление образованием. Боголіб Т.М.  Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США / Т. М. Боголіб // Фінанси України. – 2010. – №2. – С. 70-82. Боголіб, Т.    Механізми інтеграції науки і освіти як інноваційна складова національної економіки (російський досвід) [Текст] / Т. Боголіб // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 37-42. Богомаз И.В. Проективно-информационный подход на базе ИКТ в обучении студентов технических вузов// Информатика и образование.- 2008.- №1.- С. 122-123 Богомолова Е.В. Особенности непрерывной подготовки учителей информатики за рубежом// Информатика и образование.- 2008.- №6.- С. 69-72. Богомолова Е.В. Программа курса "Теория и методика обучения информатике на начальной ступени"// Информатика и образование.- 2007.- №1.- С. 86-100. Богомолова Е.В. Программа курса "Теория и методика профильного обучения информатике"// Информатика и образование.- 2007.- №4.- С. 82-89. Богословская О. Тренинг как обучающая технология/ О.Богословская, В.Павлова// Alma mater.- 2007.- №5.- С. 8-11. Бодряко В.Ю. Анализ успеваемости студентов-математиков/ В.Ю.Бодряко, А.П.Топоров, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2008.- №9.- С. 47-50. Бодряков В.Ю. Простая вероятностно-статистическая модель количественной оценки уровня знаний учащихся/ В.Ю.Бодряков, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2008.- №7.- С. 55-61. Бодряков В.Ю. Мониторинг готовности к профессиональной педагогической деятельности студентов-математиков: тестирование по Амтхауэру/ В.Ю.Бодряков, О.С.Лашкова, Н.Г.Фомина// Alma mater.- 2009.- №5.- С. 36-42. Бодряков, В.Ю.  Исследование профессионально-психологического портрета выпускников математического факультета педвуза / В. Ю. Бодряков, Е. Н. Нигматуллина, Н. Г. Фомина // Alma mater. – 2010. – №1. – С. 39-43. Бойко А. Конкурентоспроможність освіти як показник її ефективності та якості// Вища освіта України.- 2008.- №3.- С. 16-23. Бойко А. Людиноцентризм як принцип особистісно орієнтованого навчання// Вища освіта України.- 2008.- №4.- С. 37-44. Бойко А.  Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції// Вища освіта України.- 2009.- №2.- С.44-49. Бойко Г. Классификация и особенности создания электронных тестов/ Г.Бойко, Н.Золотов, М.Полуєктов// Высшее образование в России.- 2008.- №12.- С. 127-129. Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженяхь/ Р.В.Бойко, М.О.Фролова// Бюлетень ВАК України.- 2008.- №12.- С. 11-13. Бойко Я. Організація самостійної роботи студентів у вищих педагогічних навчальних закладах// Рідна школа.- 2009.- №10. -С.19-23. Бойко, А.    Науково-методичний супровід професійно-педагогічної підготовки вчителя [Текст] /А.Бойко //Рідна школа.– 2009.– №12.– С. 28-33. Бойченко Г.Н. Интеллектуальные технологии трансфера знаний в информационном пространстве вуза/ Г.Н.Бойченко, Л.И.Гуревич// Высшее образование сегодня.- 2007.- №7.- С. 41-42. Бойченко Г.Н. Информационно-технологические артефакты организационной культуры вуза в трансформации ментальных ценностей педагогического сообщества/ Г.Н.Бойченко, Л.И.Гуревич// Высшее образование сегодня.- 2009.- №6.- С. 24-27.- [Проектно-технологическая культура вуза.]. Болонский процесс: за и против// PROPAGANDA.- 2007.- №1.- С. 8-23.- [Круглый стол: мнение студентов и преподавателей о реформе образования на Украине]. Болонський процес очима студентів: пошук відповідей на актуальні питання вищої освіти [Текст] // Освіта. – 2010. – №11. – С. 2. Болотова Е.Л. Правовая подготовка педагогов в условиях реформы образования// Высшее образование сегодня.- 2006.- №11.- С. 45-50 Болтівець С.І.    Теоретико-методичні основи психогігієнічного виховання молоді// Практична психологія та соціальна робота.- 2009.- №9.- С. 60-63. Бондар В. Управління розвитком конкурентоспроможності вчителя в процесі професійної підготовки// Освіта і управління.- 2007.- №3-4.- С. 44-53. Бондар О.І. Світові тенденції в екологічній освіті/ О.І.Бондар, Т.В.Саєнко// Екологічний вісник.- 2006.- №4.- С. 18-22 Бондаренко Г. Планування діяльності соціального педагога навчального закладу// Соціальний педагог.- 2009.- №2.- С. 24-30. Бондаренко Е.Н.  Воззрения на профессиональные компетенции современного учителя в различных странах мира// Высшее образование сегодня.- 2009.- №1.- С. 42-44. Бондаренко Л. Навчання студентів немовних ВНЗ усної мови ../ Л.Бондаренко, А.Жулківська// Рідна школа.- 2007.- №7-8.- С. 56-57.- [Методика навчання англ. мови]. Бондаренко М. Впровадження інноваційних технологій навчання задля забезпечення якості освіти та ефективного міжнародного співробітництва/ М.Бондаренко, Н.Лєсна, В.Рєпка// Вища школа.- 2009.- №5.- С. 58-66. Бондаренко, М.    Инженерное творчество и проблемы современного инженерного образования [Текст] / М. Бондаренко // Новий колегіум. – 2010. – №1-2. – С. 13-17. Бондаренко, Т.В.  Організаційні аспекти диференційованого навчання художній гімнастиці / Т. В. Бондаре


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.