Реферат по предмету "Разное"


8. перелік питань, що виносяться на іспит

8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ Інформаційно-правові засади, юридична сила документів і відповідальність за роботу з ними. Типові (зразкові) договори (контракти) та їх використання у поєднанні з комп’ютерними базами данних. Установчі документи підприємства (установи). Документ, документування, документаційна система і документаційно-інформаційна система. Вексель і особливості його використання в безготівковому обігу України та за кордоном. Положення, посадова інструкція, пояснювальна, доповідна записки. Класифікація документів, інформаціі та забезпечення їх зберігання. Документно-інформаційна система бібліотекознавства. Документно-інформаційна система бібліографознавства. Документування укладання контракту (договору) і його оцінка. Текст документа, його уніфікація, взаємодія з кодифікацією інформації та автоматизованними програмними засобами. Номенклатура справ, опис, акт про знищення документів. Документи в управлінні виконанням контракту (договору). Проектний підхід до створення і удосконалення документаційної системи. Договір і документи купвлі-продажу. Технологія і документи створення підприємства (установи). Документаційні системи підприємств (окремо малих, середніх, великих) та напрямки їх удосконалення і оцінки. Договір і документи транспортування. Документування лівкідації підприємства (установи). Документування сплати податків. Документаційна система по персоналу підприємства (установи) і автоматизація її роботи. Документальна система безготівкових розрахунків та автоматизація її роботи. Робота з документами і бюрократизм. Договір і документи на довідково-інформаційні послуги. Система електронних платежів НБУ і забеспечення юридичної сили документів та захисту від несанкціонованного доступу в ній. Електронний документ (параметри, захист, юридична сила) та перспективи його використання. Договір і документи аренди. Взаємодія документаційних систем підприємства з інформаційним забезпеченням управління на прикладі програмного комплексу “Галактика” (іншої автоматизованої інформаційной системи). Документаційна система громадянина та її використання (в паперовій і електронній формі). Договір і документи підряду. Документування і порядок вирішення господарчих спорів між підприємствами (установами). Формуляр, бланк, реквізити управлінського документа. Проектно-кошторисні документи: генплан; загальні креслення; креслення деталей; малюнки; ескізи; паспорти; пояснювальні записки проекту, розрахунки, картографічні документи. Документи, бази даних по винахідництву, НДДКР, корисним моделям. Текст управлінського документа: зміст, форма і особливості викладання різними мовами. Технологічні карти (операційна, загальна (маршрутна), циклова, типового технологічного процесу) заводські регламенти та графіки роботи цехів. Документи ЄСКД та автоматизовані системи роботи з ними. Підсистеми управління підприємства і ДСУ. Конструкторські документи: креслення (деталі, сбірні, габаритні, монтажні, схеми) технічні описи, спеціфікації, відомості, пояснювальні записки. Документи ЄСТД та автоматизовані ситеми роботи з ними. Системи та методи уніфікації (стандартизації) документів. Заявка та патент по винаходам, знакам для товарів (послуг) та іншим об’єктам промислової власності. Документи, порядок, бази даних по сертифікації продукції. Формуляр машинограми і його юридична сила. Документування обліку праці її оплати. Документи, модель і автоматизації бухобліку на підприемстві (в установі). Комплекси документів і Закон України про архівний фонд. Документування обліку грошових засобів і розрахунків. Договір про розрахунково-касове обслуговання і розрахункові документи. Підстави документування, нові інформаційні технологіі, інформаційний бюджет та інформаційні мережі, системи. Документування обліку готової продукціі, її відгрузки, реалізації. Документаційні системи, бази даних з антимонопольної політики, охорони навколишнього середовища, статистики (по кожній системі). Діловий (комерційний) лист, претензія, позов. Документування обліку основних засобів і нематеріальних активів. Документування діяльності місцевих органів влади (Ради) і управління (виконкоми, адміністрації) та його автоматизація (селище, місто, район, область - по кожному окремо). Трудовий контракт, угода, резюме. Документування обліку витрат на виробництво і матеріальних запасів. Документування і порядок оскарження неправомірних дій посадових осіб, держустанов, підприємств. Наказ, постанова, рішення, акт, протокол,подання. Документування обліку фондів, фінансових результатів і складання балансу. Документування і порядок вирішення господарських спорів між підприємствами (установами). Типові (зразкові) договори (контракти) та їх використання у поєднанні з комп’ютерними базами даних. Бізнес-план проекту і організаціі (підприємства). Документ, документування, документаційна система в управлінні. Текст управлінського документа: зміст, форма і особливості викладання різними мовами. Взаємодія докуметаційних систем підприємства з інформаційним забезпеченням управління на прикладі програмного комплексу “Галактика” (іншої автоматизованої інформаційної системи). Документи ЄСКД та та автоматизованої системи роботи з ними. Підстави документування та напрямки їх удосконалення (на рівні України, області, міста). Формуляр машинограми і його юридична сила. Система електроних платежів НБУ і забезпечення юридичної сили документів та захисту від несанкціонованного доступу в ній. Документно-інформаційна система архівознавства. Документно-інформаційна система інформацієзнавства. Конструкторські документи: креслення (деталі, сбірні, габаритні, монтажні, схеми) технічні описи, спеціфікаціі, відомості, пояснювальні записки. Заява на патент по винаходам, знакам для товарів і послуг та іншим об’єктам промислової власності. Класифікація документів, інформації та забезпечення їх зберігання. Комплекси документів і Закон України про архівний фонд. Документування обліку грошових засобів і розрахунків. Документи порядок, бази даних по сертифікації продукції. Документування укладання контракту (договору) і його оцінка. Документаційні системи підприємств (окремо, середніх, великих) та напрямки їх удосконалення і оцінки. Документування обліку готової продукціі її відгрузки, реалізації. Документальна система безготівкових розрахунків та автоматизація її роботи. Документування і порядок оскарження неправомірних дій посадових осіб, держустанов, піприємств. 84. Документаційно-інформаційна система правознавства.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Система управления электроприводом постоянного тока
Реферат Эпоха Петра Великого 3
Реферат Теория поведения потребителя
Реферат Обучение умственно-отсталых детей
Реферат «Пути реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в период с 23 по 25 марта 2011 года
Реферат Государство, право и глобальные проблемы человечества
Реферат Анализ финансового состояния ОАО МЗ Искра
Реферат Молекулы мистики и трансцендентация ЭГО утрата и обретение целостности бытия
Реферат Renaissance Essay Research Paper The Protestant Reformation
Реферат Предусмотрительное поведение: явления и механизмы
Реферат Феодальная экономика в России
Реферат Психология как наука: объект, предмет, методы исследования. Место психологии в системе наук
Реферат Феодальный Китай под властью цинской монархии
Реферат Модуль ввода-вывода информации системы цифровой рентгенографии
Реферат Создание базы данных 2