Реферат по предмету "Разное"


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Дiмiтров Едуард Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 05.05.2011 М.П. (дата)Річна інформація емітента цінних паперівза 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ^ "БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ "ЗАПОРIЖСТАЛЬБУД-1" 1.2. Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 04851255 1.4. Місцезнаходження емітента Пiвнiчне шосе, Промзона, м.Запорiжжя, Заводський, Україна, 69008 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061)2893800, 2893801, (061)2136361 1.6. Електронна поштова адреса емітента snv@zss1.zp.ua^ 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2011 (дата) 2.2. Річна інформація 79 Бюлетень "Відомості Державної комісії з цінних опублікована у паперів та фондового ринку" 28.04.2011 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Річна інформація д/н в мережі розміщена на власній Інтернет сторінці (за (дата) наявності) (адреса сторінки) 2010 р. © SMA 04851255Зміст 1. Основні відомості про емітента: а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X б) інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; е) інформація про рейтингове агентство; є) інформація про органи управління емітента. 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій X (розміру часток, паїв). 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 4. Інформація про посадових осіб емітента: а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 7. Інформація про дивіденди. 8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 9. Відомості про цінні папери емітента: а) інформація про випуски акцій емітента; X б) інформація про облігації емітента; в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; г) інформація про похідні цінні папери; ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 10. Опис бізнесу. X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X в) інформація про зобов'язання емітента; X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції. 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів. 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що X виникала протягом звітного періоду. 14. Інформація про стан корпоративного управління. X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 2010 р. © SMA 04851255 г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року. 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. 20. Основні відомості про ФОН. 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. 24. Правила ФОН. 25. Річна фінансова звітність. X 26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році X (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії). 27. Аудиторський висновок. X 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності). 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості). 30. Примітки: Емiтент не належить до будь-яких об'єднань. Рейтингова оцiнка емiтента та/ або його цiнних паперiв не здiйснювалась. Засновникiв-фiзичних осiб не має. Фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. Дивiденди за акцiями емiтента не нараховувалися та не сплачувалися через збиток за звiтний перiод. Процентнi облiгацiї емiтентом не випускались. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускались. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускались. Iпотечнi цiннi папери не випускались. Сертифiкати ФОН не випускались. Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались. Власнi акцiї за звiтний перiод емiтент не викуповував. Iнформацiя про забов'язання емiтента за випуском облiгацiй вiдсутня. Емiтент облiгацiї не випускав. Iнформацiя про забов'язання емiтента за iпотечними цiнними паперами вiдсутня. Емiтент iпотечнi цiннi папери не випускав. Iнформацiя про забов'язання емiтента за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) вiдсутня. Емiтент iншi цiннi папери не випускав. Iнформацiя про забов'язання емiтента за сертифiкатами ФОН вiдсутня. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. Iнформацiя про забов'язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутня. Емiтент не залучав iнвестицiї в корпоративнi права. Фiнансова звiтнiсть, яка складена вiдповiдно до Мiжнародних стндартiв фiнансової звiтностi, вiдсутня. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 2010 р. © SMA 04851255 видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв'язку з тим, що емiтент не займаїться видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;^ 3. Основні відомості про емітента3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента3.1.1. Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНО-^ МОНТАЖНЕ УПРАВЛIННЯ "ЗАПОРIЖСТАЛЬБУД-1" 3.1.2. Скорочене ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" найменування 3.1.3. Організаційно- Вiдкрите акцiонерне товариство правова форма 3.1.4. Поштовий індекс 69008 3.1.5. Область, район Заводський 3.1.6. Населений пункт м.Запорiжжя 3.1.7. Вулиця, будинок Пiвнiчне шосе, Промзона^ 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №199719 3.2.2. Дата державної реєстрації 12.12.1995 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської Ради 3.2.4. Зареєстрований статутний 4567387,50 капітал (грн.) 3.2.5. Сплачений статутний 4567387,50 капітал (грн.)^ 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК банку), який обслуговує емітента за поточним "IНДУСТРIАЛБАНК" рахунком у національній валюті 3.3.2. МФО банку 313849 3.3.3. Поточний рахунок 26007008580001 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК банку), який обслуговує емітента за поточним "IНДУСТРIАЛБАНК" рахунком у іноземній валюті 3.3.5. МФО банку 313849 3.3.6. Поточний рахунок 26008010000664^ 3.4. Основні види діяльності Найменування виду діяльності Код за КВЕД Монтаж та встановлення збiрних конструкцiй 45.21.7 Будiвництво будiвель 45.21.1 Ремонт i технiчне обслуговування машин та устаткування для металургi∙ 29.51.3 2010 р. © SMA 04851255^ 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Вид діяльності Номер ліцензії Дата Державний орган, що видав Дата (дозволу) видачі закінчення дії ліцензії (дозволу) 1 2 3 4 5 Надання послуг з 13Л 06.05.2010 Мiнiстерство транспорту та 20.04.2010 перевезення пасажирiв i зв'язку Укра∙ни Державний - вантажiв автомобiльним депатрамент автомобiльного необмежен транспортом відповідно транспорту ий до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" Опис: Лiцензiя дає можливiсть ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" здiйснювати перевезення пасажирiв та вантажiв. Емiтент планує в подальшому користуватися даною ліцензією. Будiвельна дiяльнiсть №16-Л 26.07.2010 Державний комiтет України з 22.07.2015 будiвництва та архiтектури Опис: Лiцензiя необхiдна ВАТ "БМУ "Запорiжстальбуд-1" для проведення будiвельних робiт. Емiтент плануї в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї. 2010 р. © SMA 04851255^ 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Найменування юридичної Код за Місцезнаходження Відсоток акцій особи засновника та/або ЄДРПОУ (часток, паїв), учасника засновника які належать та/або засновнику учасника та/або учаснику (від загальної Засновник - Фонд державного майн 00032945 вул.Кутузова, буд.189, м.Ки∙в, 01133 0,00000000000 Укра∙ни (вiдсоток акцiй надано станом на 31.12.2002 р.) Прізвище, ім'я, по батькові Серія, номер, дата видачі та найменування органу, Відсоток акцій фізичної особи який видав паспорт (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної Усього: 0,00000000000^ 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1343Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб):20Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 24Фонд оплати працi: 50876,0 тис.грн.Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi збільшився за звiтний рiк на 24% у зв'язку зi збільшенням без прямих матеріалів.Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацi∙ працiвникiв операцiйним потребам емiтента: система пiдготовки кадрiв передбачаї органiзацiю постiйного навчання персоналу. Професiйна пiдготовка персоналу здiйснюїться як безпосередньо на пiдприїмствi, так i в зовнiшнiх органiзацiях i установах, що мають вiдповiднi дозвiльнi документи. У 2010 роцi кадрова програма емiтента, була спрямована на пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення рiвня квалiфiкацi∙ працiвникiв виробничих професiй, а також спецiалiстiв та службовцiв. У випадках передбачених дiючим законодавством товариство проводило атестацiю робiтникiв за угодами зi стороннiми органiзацiями. Так, навчання виробничим професiям здiйснювалося на базi ВАТ "Запорiжсталь"- теоретичне навчання та ВАТ "БМУ "Запорiжстальбут- 1"- практичне навчання. Навчання з питань охорони працi здiйснювалося у вiдповiдних державних установах, якi мають лiцензi∙ та досвiд навчання. Так, за 12 місяців 2010 року пройшли навчання, та отримали нові професії 137 працівників, з них: -первинну професійна підготовка отримали 10 працівників; -перепідготовку отримали 64 працівника; -другу (суміжну) професію 63 працівника. Підвищили кваліфікацію 407 працівників, з них: -безпосередньо на виробництві. Через відділ підготовки кадрів комбіната "Запоріжсталь" 377 працівників; -в Запорізьком учбово-курсовом комбінаті 30 працівників.6. Інформація про посадових осіб емітента^ 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада Голова Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дiмiтров Едуард Миколайович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 792999, 06.08.1998, Заводським РВ УМВС Укра∙ни в особи (серія, номер, дата видачі, Запоiрзькiй областi орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1971 6.1.5. Освіта Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13 6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "Запорiжсталь", начальник ВТОФ та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбут-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р). Голова правлiння виконує функцiє, покладенi на нього як на керiвника пiдприїмства, а саме: - скликає засiдання Правлiння; - головує на засiданнях Правлiння; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; - органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; - без довiреностi представляє товариство у взаїмовiдносинах з iншими особами, органами державної влади й управлiння, з судовими органами, органами управлiння та контролю товариства, веде переговори та укладає вiд iменi АТ будь-якi угоди, що не забороненi законодавством (у тому числi, зовнiшньоекономiчнi, трудовi), за винятком тих, на якi встановленi обмеження згiдно з цим Положенням та Статутом; - розпоряджається грошовими коштами та майном АТ на суму, що не перевищуї 100000,0 грн., пiдписує фiнансовi, банкiвськi, бухгалтерськi, статистичнi, процесуальнi та iншi документи; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Спостережної ради, Правлiння, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - органiзує виконання планiв дiяльностi товариства, виконання товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - органiзує збереження майна товариства i його належне використання; - органiзує ведення в товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; - приймає на роботу та звiльняє працiвникiв за винятком випадкiв, передбачених Статутом; - вiдкриває та закриває у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки товариства; - приймає рiшення про звiльнення та притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб та працiвникiв товариства, крiм посадових осiб органiв управлiння товариства; - пiдписує листи по угодам та контрактам, претензiї, позовнi заяви, апеляцiйнi та касацiйнi скарги, вiдзиви на позовнi заяви та скарги, мировi угоди; - видає довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом товариства; - видає накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками товариства; - виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприїмства чинним законодавством, Загальними зборами чи Спостережною радою товариства. 2010 р. © SMA 04851255 Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Розмiр винагороди за 2010 рiк - 406045,00 грн. За сумiсництвом на iнших пiдприїмствах не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи: 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: токар; слюсар-ремонтник; майстер; заступник начальника вiддiлу; начальник вiддiлу. 6.1.1. Посада Головний бухгалтер - Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Стiхарева Любов Ахматiвна фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної СМ, 740049, 09.06.2005, Заводським РВ УМВС Укра∙ни в особи (серія, номер, дата видачі, Запорiзькiй областi орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1956 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14 6.1.7. Найменування підприємства ВАТ "ЗКФ", головний бухгалтер та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис: Головний бухгалтер забезпечуї ведення бухгалтерського, податкового облiку та статистичної звiтностi. Повноваження, права та обов'язки посадово∙ особи ї складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначеннi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбут-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р)., а саме: - плануї дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень; - розробляї поточнi фiнансовi звiти; - даї пропозицi∙ з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить ∙х на розгляд Спостережно∙ ради та Загальних зборiв акцiонерiв; - надаї звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережно∙ ради товариства; - проводить розробку проекту емiсi∙ цiнних паперiв; - готуї та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу; - розпоряджаїться грошовими коштами, цiнними паперами, отримуї кредити, вiдчуджуї або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережно∙ ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансово∙ вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi; - вiдчуджуї або передаї у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списуї у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережно∙ ради товариства); - органiзовуї випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства; - органiзовуї матерiально-технiчне забезпечення господарсько∙ та iншо∙ дiяльностi товариства; - органiзовуї виконання робiт працiвниками товариства; 2010 р. © SMA 04851255 - взаїмодiї з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства; - органiзовуї фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй; - органiзовуї зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - органiзовуї облiк кадрiв; - органiзовуї роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; - органiзовуї роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджуї iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу; - готуї проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв; - органiзовуї соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства; - розглядаї та затверджуї проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймаї рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареїстрованого у встановленому порядку колективного договору; - визначаї суми премi∙ (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства; - контролюї стан примiщень, споруд, обладнання; - контролюї рух матерiальних та грошових цiнностей; - органiзовуї архiв товариства, забезпечуї роботу канцелярiї; - беззастережно виконуї рiшення Загальних зборiв та Спостережно∙ ради товариства; - здiйснюї органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї;6.1.1. Посада Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пилипенко Юрiй Олександрович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 026154, 10.10.1995, Запорiзьким РВ УМВД Укра∙ни в особи (серія, номер, дата видачі, Запорiзькiй областi орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1976 6.1.5. Освіта Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9 6.1.7. Найменування підприємства КП "Водоконал", директор з економiчних та кадрових питань та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р)., а саме: - планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень; - розробляє поточнi фiнансовi звiти; - дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв; - надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства; - проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв; - готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу; - розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi; - вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства); - органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства; - органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства; - органiзовує виконання робiт працiвниками товариства; - взаїмодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства; - органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй; - органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - органiзовує облiк кадрiв; - органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; - органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв; - органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства; - розглядає та затверджуї проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймаї рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору; 2010 р. © SMA 04851255 - визначаї суми премi∙ (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства; - контролює стан примiщень, споруд, обладнання; - контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; - органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї; - беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства; - здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї; - готує на затвердження i погоджує внутрiшнi документи (положення, iнструкцi∙, стандарти) та правила, що стосуються господарської дiяльностi товариства;6.1.1. Посада Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Iващенко Володимир Михайлович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 002262, 29.06.1995, Комунарським РВ ЗМУ УМВС особи (серія, номер, дата видачі, України в Запрiзькiй областi орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1958 6.1.5. Освіта Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5 6.1.7. Найменування підприємства КП "Водоконал", заступник директора з економiчних та та попередня посада, яку займав кадрових питань 6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р), а саме: - планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень; - розробляє поточнi фiнансовi звiти; 2010 р. © SMA 04851255 - дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв; - надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства; - проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв; - готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу; - розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищуї 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi; - вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства); - органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства; - органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства; - органiзовує виконання робiт працiвниками товариства; - взаїмодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства; - органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй; - органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - органiзовує облiк кадрiв; - органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; - органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв; - органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства; - розглядає та затверджує проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймає рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору; - визначає суми премiї (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства; - контролює стан примiщень, споруд, обладнання; - контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; - органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї; - беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства; - здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревiзiйної комiсiї; - готує на затвердження i погоджуї внутрiшнi документи (положення, iнструкцiї, стандарти) та правила, що стосуються господарської дiяльностi товариства; - дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв; Розмiр винагороди за 2010 рiк - 220015,00 грн. За сумiсництвом на iнших пiдприїмствах не працюї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи: 34 роки. Перелiк попереднiх посад: начальник розрахунку; начальник змiни; орган, який видав) або заступник командира по технiчнiй частинi; командир частини; помiчник ведучого iнженера; ведучiй ідентифікаційний код за ЄДРПОУ iнженер; начальник групи; заступник начальника вiйськового представництва-начальник фiлiї; начальник вiйськового представництва Мiнiстерства Оборони; заступник директора по плануванню, органiзацi∙ працi та управлiнню виробництвом; заступник директора по економiчним та кадровим питанням; заступник директора по плануванню, органiзацi∙ працi та управлiнню виробництвом.6.1.1. Посада Член Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кунченко Євгенiй Iванович 6.1.3. Паспортні дані фізичної СА, 581291, 23.10.1997, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi особи (серія, номер, дата видачі, юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1938 6.1.5. Освіта Вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23 6.1.7. Найменування підприємства ЗСУ-443 "Запорiжелектромонтаж", технiчний директор та попередня посада, яку займав 6.1.8. Опис: Повноваження, права та обов'язки посадової особи є складною частиною повноважень, прав та обов'язкiв Правлiння товариства як колегiального органу, якi визначенi Статутом товариства (далi Статут), затвердженим загальними зборами акцiонерiв 09.04.2010 р. (Протокол № 20) та Положенням "Про Правлiння ВАТ "БМУ"Запорiжстальбуд-1" (далi Положення), затверджене Спостережною радою (Протокол вiд 27.07.2008р)., а саме: - планує дiяльнiсть товариства, його фiлiй, вiддiлень; - розробляє поточнi фiнансовi звiти; - дає пропозицiї з розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв товариства, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборiв акцiонерiв; - надає звiти про дiяльнiсть Правлiння на вимогу Спотережної ради товариства; - проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв; - готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статутного капiталу; - розпоряджається грошовими коштами, цiнними паперами, отримує кредити, вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва, рухоме i нерухоме майно, якщо сума угод або вартiсть вiдповiдного майна не перевищує 50% Статутного капiталу товариства, а зi згоди Спостережної ради - вiд 50% Статутного капiталу товариства до 50 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної звiтностi; - вiдчуджує або передає у будь-яке користування, управлiння чи в заставу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно, та списує у випадках неповного зносу належнi товариству основнi засоби виробництва i нерухоме майно (у випадках, передбачених Статутом, такi дiї Правлiння може здiйснювати лише за згодою Спостережної ради товариства); - органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв товариства; - органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi товариства; - органiзовує виконання робiт працiвниками товариства; - взаємодiї з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами робiт товариства; - органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, здiйснення розрахункових операцiй; - органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - органiзовує облiк кадрiв; - органiзовує роботу дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв та структурних одиниць; - органiзовує роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу; - готує проекти статутiв дочiрнiх пiдприїмств, фiлiй, представництв; - органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв товариства; - розглядає та затверджує проект колективного договору, який виноситься на розгляд трудового колективу, приймає рiшення, необхiднi для виконання умов затвердженого i зареєстрованого у встановленому порядку колективного договору; - визначає суми премiї (приробiтку), якi належать структурним пiдроздiлам для розподiлення мiж їх працiвниками, у вiдповiдностi до внутрiшнiх документiв товариства; - контролює стан примiщень, споруд, обладнання; - контролює рух матерiальних та грошових цiнностей; - органiзовує архiв товариства, забезпечує роботу канцелярiї; - беззастережно виконує рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради товариства; - здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв, роботи Спостережної ради, Ревізійної комісії; - готує на затвердження і погоджує внутрішні документи (положення, інструкції, стандарти) та правила, що стосуються господарської діяльності товариства; - дає пропозиції з розподілу і використання прибутк, визначення розмірів фондів, які створюються товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Спостережної ради та Загальних зборів акціонерів; узгоджує питання порядку денного Загал


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.