Реферат по предмету "Разное"


1. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом належить до професійної групи "Професіонали"

_________________________________(назва установи, організації)ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ЗАТВЕРДЖУЮ______________________________ (керівник установи, організації, інша посадова особа,______________________________ уповноважена затверджувати______________________________ посадову інструкцію)_________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали)"___" ____________ ____ р. ^ I. Загальні положення 1. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом належить до професійної групи "Професіонали". 2. Призначення на посаду інженера з автоматизованих систем керування виробництвом та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням начальника відділу механізації та автоматизації виробничих процесів з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю. 3. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом підпорядковується безпосередньо начальнику відділу механізації та автоматизації виробничих процесів. 4. ____________________________________________________________________________________________________________________________________^ II. Завдання та обов'язки Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: 1. Виконує роботу з проектування і впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів оброблення, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики. 2. Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на ЕОМ. 3. Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих етапів і підсистем, у розробленні технічних і робочих проектів. 4. Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо застосування у проектуванні АСКВ типових блоків і бере участь у їх створенні. 5. Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого керування виробництвом з метою використання передового досвіду проектування і експлуатації АСКВ. 6. Бере участь у роботі з вдосконалення документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і організаційно-розпорядчої документації, яку використовують у системі автоматизованого керування виробництвом. 7. Розроблює технологічні схеми оброблення інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем. 8. Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов'язаної із створенням і використанням фондів інформаційного використання АСКВ. 9. Бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації і поетапного введення у дію комплексу технічних засобів АСКВ. 10. Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації. 11. Вивчає причини відказів і порушень у системі, розроблює пропозиції щодо їх усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ. 12. Здійснює методичну допомогу підрозділам підприємства в підготовці даних для АСКВ, з оформлення необхідних документів і розшифрування інформації, обробленої на ЕОМ. 13. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника. 14. ___________________________________________________________________________________________________________________________________III. Права Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом має право: 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності. 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення. 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків. 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань. 6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків. 7. ____________________________________________________________________________________________________________________________________^ IV. Відповідальність Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом несе відповідальність: 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України. 4. ____________________________________________________________________________________________________________________________________V. Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом повинен знати: 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом. 2. Перспективи розвитку виробництва.3. Організацію економічного планування і оперативного регулювання виробництва. 4. Структуру підприємства, виробничі і функціональні зв'язки між його підрозділами. 5. Задачі і склад АСКВ. 6. Порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів. 7. Економіко-математичні методи. 8. Основи теорії економічної кібернетики. 9. Технічні характеристики, конструктивні особливості і призначення технічних засобів оброблення, передавання і відображення інформації. 10. Порядок постановки задач, їх алгоритмізації. 11. Методи визначення економічної ефективності впровадження АСКВ. 12. Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації. 13. Порядок розроблення і оформлення технічної документації. 14. Основи економіки, організації праці і виробництва. 15. Основи трудового законодавства. 16. Правила та норми охорони праці. 17. ___________________________________________________________________________________________________________________________________^ VI. Кваліфікаційні вимоги - Провідний інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії не менше 2 років. - Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. - Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією інженера з автоматизованих систем керування виробництвом не менше 2 років. - Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи. - _____________________________________________________________________________________________________________________________________^ VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою 1. За відсутності інженера з автоматизованих систем керування виробництвом його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав інженер з автоматизованих систем керування виробництвом взаємодіє: 2.1. З ______________________ з питань: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.2. З ______________________ з питань: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Керівник структурного підрозділу: ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) "___" __________ ____ р. УЗГОДЖЕНО:Начальник юридичного відділу ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) "___" __________ ____ р. З інструкцією ознайомлений: ______(підпис) ______________________(прізвище, ініціали) "___" __________ ____ р.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.