Реферат по предмету "Политология"


Політична система Польщі

Реферат
На тему:
«Політичнасистема Польщі»

Вступ
Політичнасистема – цілісна, упорядкована система відносин, дій, ідей, цілей, методів таінститутів, пов’язаних з політикою, з її розробкою та практичним здійсненням.Політична система конкретного суспільства визначається його класовою природою,соціальним устроєм, формою правління, типом держави, характером політичногорежиму, політико-правовим статусом держави, історичним типом державності.
Уполітичній практиці можна виділити такі типи політичних систем:постіндустріальні, перехідні, постколоніальні. Політична система є складним,багатовимірним утворенням, основним призначенням якого є забезпеченняцілісності та єдності дій людей та їх спільнот у політиці.
Польща– одна з країн постсоціалістичної Європи, сучасна територія якоїсформувалася після Другої світової війни. Польща – країна з вигіднимекономіко-географічним положенням, різноманітним господарством, розгалуженоюсистемою зовнішньоекономічних зв’язків. За останні роки економічні та політичніреформи дали змогу Польщі за короткий час здобути статус асоційованого членаЄвросоюзу.
Заформою державного правління Польща є республікою на чолі з президентом, щообирається строком на 5 років, та Сеймом, що виконує функції парламенту.Впливовою суспільною силою в державі є профспілки. Кількість політичних партійсьогодні сягає трьох десятків.

1. Поняття політичної системи, її елементи
 
Політичнасистема суспільства – складна, багатогранна система відносин державних інедержавних соціальних інститутів, які виконують відповідні політичні функціїдля захисту інтересів певних класів та соціальних груп.
Елементамиполітичної системи, тобто її складовими, є: а) суб'єкти (носії) політики;б) політичні норми та принципи; в) політичні відносини (стосунки);г) політичні погляди, політична свідомість та політична культура;д) зв’язки, що об'єднують названі компоненти.
Присистемному вивченні елементів політичної системи можна відзначити, що вонипередбачають існування і функціонування п'яти основних сторін політичноїсистеми: а) інституціональної (організації, установи);б) регулятивної (норми, принципи); в) функціональної (політичніфункції, політичний процес, політичний режим); г) ідеологічної (політичніпогляди, політична свідомість та культура); д) комунікативної (зв'язки, щооб'єднують вказані елементи політичної системи).
Суб'єкти(носії) політики – це класи, нації, соціальні прошарки, групи; представникиїхніх інтересів – різноманітні об'єднання, організації, в т.ч. держава, а такожокремі люди.
Наступнимелементом політичної системи є політичні норми, тобто основні правила іпринципи, що регулюють політичні відносини між народами, націями, політичнимипартіями та іншими суб'єктами політики. До складу політичних норм включаютьнорми права, норми політичних партій і громадських організацій, політичнізвичаї і традиції, політичні принципи, моральні норми політичного життя.Політичні норми передбачають і відповідальність суб'єктів політики за їхніпорушення. Специфіка політичної відповідальності полягає у тому, що вонанаступає не тільки за винні дії, але й за політичний недогляд, необачність,нерішучість та ін. Така відповідальність може проявлятися у формі осуду,позбавлення довіри, відкликання депутата тощо. До політичних санкцій належитьприпинення діяльності, розпуск, відставка, ліквідація громадського об'єднаннячи заборона діяльності політичної партії. Наступним структурним елементомполітичної системи суспільства є політичні відносини, тобто врегульованіполітичними нормами стосунки між політичними суб'єктами, у процесі яких у суб'єктівз'являються і реалізуються права і обов'язки. Політичні відносини включають усебе реалізацію політичних функцій, а також існування політичного процесу,політичного режиму.
Політичніфункції – це основні напрямки політичної діяльності суб'єктів політики. До нихналежать: а) владно-політична інтеграція суспільства; б) регулюваннясоціально-політичної діяльності; в) забезпечення цілісного управлінськоговпливу на суспільні процеси тощо.
Політичнийпроцес – це сукупність діяльності всіх суб'єктів політичних відносин, щоспрямована на формування, зміну чи перетворення, а також функціонуванняполітичної системи суспільства. Політичний процес характеризується такимиознаками: а) це сукупність всієї політично значущої діяльності в рамкахданого суспільства; б) діяльність реалізується суб'єктами політичноїсистеми, спрямована на утворення та функціонування політичної системи,прийняття і виконання політичних рішень, організацію контролю за діяльністю ірозвитком політичної системи.
Політичнийрежим – політична обстановка у суспільстві, що реально складається іхарактеризується якісною і кількісною мірами участі народу, окремих соціальнихгруп, а також громадян у здійсненні політичної влади та методами здійсненняцієї влади.
Важливимкомпонентом політичної системи суспільства є політичні погляди, політичнасвідомість і політична культура.
Політичнасвідомість – це система ідеологічних і психологічних елементів, оцінка людиноюіснуючого політичного буття і вибір варіанту поведінки відповідно доіндивідуальних та суспільних інтересів. До ідеологічних елементів політичноїсвідомості належать: ідеї, теорії, концепції, доктрини тощо.
Політичнаідеологія – це систематизований вираз поглядів певного суб'єкта політичногожиття (народу, певної соціальної групи, всього населення країни, окремогогромадянина) на політичну організацію суспільства, на форму держави, навідносини між різними політичними суб'єктами, на їхню роль у житті суспільства,на відносини з іншими державами і націями.
Політичнакультура – це систематизовані знання і досвід у політичній сфері діяльності,сприйняття та засвоєння системи політичних цінностей у суб'єктів політичногожиття.
2. Сучасна політична система Польщі
Польща – республіка з президентом, вона є демократичною правовоюдержавою, що здійснює принципи соціальної справедливості. Польська Республіка єунітарною державою. Вища влада в Польщі належить народу. Народ здійснює своювладу через своїх представників або безпосередньо.
Органи публічної влади діють на підставі і в межах права. Верховнимправом Польської Республіки є Конституція. Державний лад Польської Республіки ґрунтуєтьсяна розділенні і рівновазі законодавчої влади, виконавчої влади і судової влади.Законодавчу владу здійснюють Сейм і Сенат, виконавчу владу – ПрезидентПольської Республіки і Рада Міністрів, а судову владу – суди і трибунали.
Законодавчу владу в Польській Республіці здійснюють Сейм і Сенат. Сеймздійснює контроль за діяльністю Ради Міністрів і об'ємі, визначеномурозпорядженнями Конституції і законів Сейм складається з 46 депутатів. Вибори вСейм є загальними, рівними, безпосередніми і пропорційними і проводятьсятаємним голосуванням. Сенат складається з 100 сенаторів. Вибори в Сенат єзагальними, безпосередніми і проводяться таємним голосуванням. Сейм і Сенатобираються на чотирилітній термін повноважень.
Президент є верховним представником Польщі і гарантомбезперервності державної влади. Президент Республіки піклується про дотриманняКонституції, стоїть на варті суверенітету і безпеки держави, а такожнепорушності і неподільності його території, також виконує свої завдання воб'ємі і відповідно до принципів, визначених в Конституції і законах.Обирається Президент народом шляхом загальних, рівних, прямих виборів і таємнимголосуванням на п'ятирічний термін повноважень і може бути вибраний повторнотільки один раз. Президент Республіки є верховним головнокомандуючим ОзброєнимиСилами Польської Республіки. У мирний час Президент Республіки здійснюєверховенство над Озброєними Силами через Міністра Національної Оборони. По питанняхособливої важливості Президент Республіки може скликати Раду Кабінету. РадаКабінету утворюється Радою Міністрів, що засідає під головуванням ПрезидентаРеспубліки.
Рада Міністрів проводить внутрішню і зовнішню політику ПольськоїРеспубліки. Веденню Ради Міністрів підлягають питання політики держави, незакріплені за іншими державними органами і органами територіальногосамоврядування. Рада Міністрів керує урядовою адміністрацією. У сфері івідповідно до принципів, визначених в Конституції і законах, Рада Міністрів,зокрема: 1) забезпечує виконання законів, 2) видає розпорядження, 3) координуєі контролює роботу органів урядової адміністрації, 4) охороняє інтересиДержавної Казни, 5) схвалює проект державного бюджету, 6) керує виконаннямдержавного бюджету, а також приймає ухвали про закриття державних рахунків ізвіт про виконання бюджету, 7) забезпечує внутрішню безпеку держави, а такожгромадський порядок, 8) забезпечує зовнішню безпеку країни 5) координує іконтролює роботу членів Ради Міністрів, 6) здійснює нагляд за територіальнимсамоврядуванням в межах і формах, визначених в Конституції і законах. Міністрикерують певними галузями урядової адміністрації або виконують завдання,встановлені для них Головою Ради Міністрів. Сферу діяльності міністра,керівного галуззю урядової адміністрації, визначають закони. Члени РадиМіністрів несуть відповідальність перед Державним Трибуналом за порушенняКонституції або законів, а також за злочини, здійснені у зв'язку з посадою.
3. Партійна система Польщі
 
Формування політичних партій та функціонування зрілої партійноїсистеми є необхідною складовою будь-якої сучасної демократії. Неможливо назватихоча б одну стабільну демократичну країну без організаційної партійної системи,маючи на увазі, що партія не служить вивіскою якогось окремого політичногодіяча, що партії мають розвинуту організаційну структуру та що виборцівідносять себе до якоїсь з цих партій. Політичні партії в Польщі протягомдесяти років пройшли через період інтенсивних організаційних перетворень. Вонипройшли шлях, який би зайняв довгі роки в порівнянні з партіями західнихдемократій. Коли минуло десять років, можна сказати, що процес їх розвиткуприскорився в результаті проведення серії виборів та діяльності парламенту. Ціподії змусили політичні партії шукати шляхи покращення як власне своїхорганізацій, так і методів проведення виборчих кампаній, а також навчання своїхкерівників.
 Процес розвитку політичних партій можна поділити на кілька ступенів:гегемоністична партійна система, поляризована партійна система, фрагментованапартійна система та плюралістична партійна система. Необхідно також додатизавершальну стадію, на якій знаходяться політичні партії Польщі в даний момент,етап консолідації політичної системи.
Польська Республіка забезпечує свободу створення і діяльностіполітичних партій. Політичні партії об'єднують на принципах добровільності ірівності польських громадян з метою демократичними методами впливати наформування політики держави. У Польщі забезпечується свобода створення ідіяльності професійних союзів, суспільно-професійних організацій селян,товариств, цивільних рухів, інших добровільних об'єднань і фондів. Забороненоіснування політичних партій і інших організацій, які в своїх програмахзвертаються до тоталітарних методів і прийомів діяльності нацизму, фашизму ікомунізму, а також тих, програма або діяльність яких вимагає або допускаєрасову і національну ненависть, застосування насильства з метою захопленнявлади або впливу на політику держави або передбачає збереження в таємниціструктур або членства.
Партійна система в Польщі все більше наближається до збалансованоїєвропейської багатопартійної системи, яка збудована на моделі правого та лівогоцентрів. Польські політичні партії, як і їхні західноєвропейські колеги раніше,почали перехід від масових партій до отримання більшого доступу до державнихпосад, Так, політичні партії, які виникли в Польщі протягом кількох років впроцесі формування через серії виборів та роботу в парламенті, пройшли шлях відслабко організованих та спонтанних рухів до суворо організованих картелівпартій влади.

Висновки
 
Політичнасистема суспільства – складна, багатогранна система відносин державних інедержавних соціальних інститутів, які виконують відповідні політичні функціїдля захисту інтересів певних класів та соціальних груп.
Елементамиполітичної системи, тобто її складовими, є: а) суб'єкти (носії) політики;б) політичні норми та принципи; в) політичні відносини (стосунки);г) політичні погляди, політична свідомість та політична культура;д) зв’язки, що об'єднують названі компоненти.
Існуютьтакі типи політичних систем: постіндустріальні, перехідні, постколоніальні.Політична система є складним, багатовимірним утворенням, основним призначеннямякого є забезпечення цілісності та єдності дій людей та їх спільнот у політиці.
Польща– республіка з президентом, вона є демократичною правовою державою, що здійснюєпринципи соціальної справедливості. Польська Республіка є унітарною державою.Вища влада в Польщі належить народу. Народ здійснює свою владу через своїхпредставників або безпосередньо.
Органипублічної влади діють на підставі і в межах права. Верховним правом ПольськоїРеспубліки є Конституція. Державний лад Польської Республіки ґрунтується нарозділенні і рівновазі законодавчої влади, виконавчої влади і судової влади. Законодавчувладу здійснюють Сейм і Сенат, виконавчу владу – Президент Польської Республікиі Рада Міністрів, а судову владу – суди і трибунали.
 

Переліквикористаних джерел
 
1.  Давид Р.Политические системы современности. М.: Прогресс. 2000.
2.  Лазаренко М.В.Політика світу і розвиток політичних систем. – К., 2002.
3.  Капранов Я.О.Демократія і політичні партії. – Д., 2001.
4.  Марков Л.П. Політологіяі сучасний політичний процес. – Д., 2003.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Science Lab Analysis Essay Research Paper Lab
Реферат Понятие признаки виды обстоятельств исключающих преступность деяни
Реферат Новый высокоточный метод диагностики инфекций мочеполовой системы
Реферат Абсолютна монархія у Франції
Реферат The Life Of Mary Shelley Essay Research
Реферат To What Extent Was Germany A Totalitarian
Реферат "Истоки и этапы становления идеологии белорусского государства"
Реферат Анализ финансовых коэффициентов деятельности предприятия
Реферат Обучение информатике в 9 классах средней школы на основе использования творческих задач
Реферат Анализ стихотворения Ахматовой "Лотова жена"
Реферат Психологические особенности мотивации спортсменов подросткового возраста занимающихся командным
Реферат Отдельные виды семейно-брачных отношений
Реферат Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе
Реферат Операция "Багратион"
Реферат Collaboration Observation Essay Research Paper