Реферат по предмету "Культура и искусство"


Масонство в Україні

/>
РЕФЕРАТ

Масонство в Україні

/>
— З Європи в Україну через Росію і Польщу наприкінці XVIII ст. прийшло масонство.

— Масонство — один з різновидів суспільного руху, що мав багатовікову істо­рію.

— Масони — члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», що за­родилися в Західній Європі в період Середньовіччя. Дуже поширилися в зв'язку з французькою революцією кінця XVIII ст,

Головна ідея масонів: «Увесь світ — це одна велика республіка, де всі народи -одна сім'я».

Основне гасло масонів:«Свобода, Рівність, Братерство».

Цілі масонських організацій:

• Вдосконалення людини, її внутрішнього світу як способу вдосконалення су­спільства і позбавлення її від недоліків своєю високоморальною поведінкою. Один з основних принципів — невтручання в політику.

• Об'єднання всіх народів світу на основі братства, рівності, взаємодопомоги в розумне суспільство, «кожний член якого робить свій внесок, щоб воно бу­ло корисним і приємним для всіх».

Особливості діяльності масонських організацій в Україні:

• Політичний характер масонських організацій — лож (від французького ~ «löge» — місце зборів).

• Хоч масонство заперечувало національні межі, але дух вільнодумства в умовах України формував протест проти національного гноблення.

• Тому серед українських масонів поширювалися ідеї слов'янської федерації, в якій українці були б рівними серед рівних, а також ідея державності України.

Члени масонських організацій (лож): лікарі, архітектори, літератори, купці.

В Україні — багато представників старшинсько-шляхетських родин.

Центр масонського руху в Україні: в останній чверті XVIII ст. центром став Київ.
Найвідоміші організації (ложі) масонів в Україні
1817 р. м. Одеса «Понт Евксінський»

• Засновник — генерал-губернатор, граф Олександр Ланжерон, який залучивдо масонства Івана Котляревського — ав­тора вже надрукованої поеми «Енеїда», який служив у війську.

• Відомий член ложі Іван Орлай — видат­ний український просвітитель» колишній, директор Ніжинського ліцею, директор Ришельєвського ліцею в Одесі.

• У складі ложі було більше 70 чоловік різних національностей.

1817 p м. Одеса «Трьох царств природи» (надр, рослинного і тваринного світу) .

• Склад членів багатонаціональний: росіяни, українці, поляки, французи, греки, євреї, італійці, німці,

• Членами ложі були онуки останнього українського гетьмана Кирило і ПетроРозумовські, яких переслідувала царська влада: першого, оголосивши божевіль­ним, замкнули в Суздальському монас­тирі, а потім «змилостивилися» заслан­ням обох в Одесу під нагляд міської адміністрації.

Підсумок. Обидві одеські ложі змушені бу­ли припинити свою діяльність через доноси на адресу царської влади про «політичні де­бати» на засіданнях. Хоч ці дебати і не мали яскраво вираженого антиурядового характеру.

1818 — м. Полтава «Любов до істини»

• Заснована українськими чиновниками 1819рр. і поміщиками. Склад ложі налічував 23(20) чоловіки. Серед них: І.Котляревський, В.Лукашевич, С.Кочубій, С.Петровський, Г.Вогаєвський, Г.Тарновський.

• Очолив ложу Михайло Новиков, управи­тель губернської канцелярії.

• Основний упор в своїй діяльності ложа робила на національні проблеми України. Найбільший інтерес виявляли до історичного минулого, хоча чіткої програми облаштування майбутнього України не виробили.

• У підсумку зосередилися на турботах про підвищення загальної політичної свідо­мості українського дворянства.

• Ложа відігравала велику роль в масонсь­кому русі. Чутка про неї дійшла до Пе­тербурга.

• В 1819 р. закрита за особистим указомросійського царя Олександра І.

1818-1822 pp. м. Київ Ложа «Об'єднання слов'ян»

• Засновники: В.Роснишевський, П.Харлинський, П.Олизар та ін.

• В останній рік свого існування ложа на­лічувала більше 80 чоловік за такими національностями: українці, поляки, ро­сіяни; за професією і родом занять: дер­жавні службовці, вчителі, лікарі, війсь­кові.

• Головний напрям її діяльності виражав символічний знак: хрест із написом «Єд­ність слов'янська».

• Поступово багато учасників масонських організацій розчарувалися в пасивній ді­яльності; дійшли висновку про необхід­ність чіткіше визначити своє ставлення до історичної долі України в минулому, зайняти більш дієву позицію, при цьому дотримуючись конспірації. Так, на базі Полтавської ложі була створена наступна організація, що використовувала досвід масонських організацій.

182- 1822 pp. Київ, Полтава, Чернігів та інші міста. «Малоросійське таємне товариство». Засновник — Василь Лукашевич, предводитель дворянства Переяславського повіту.До складу організації входили: С.Кочубій,В.Тарновський, П.Капніст, О.Величко,І. Котляревський, брати Алексеєви,К.Шаполипський та ін.

Програмний документ — «Катехізис автоно­міста».

Цілі товариства:

1. Вести пропагандистську роботу в масах, щоб сприяти підйому культосвітнього і полі­тичного рівня свідомості.

2. Об'єднати маси навколо ідеї ліквідації кріпосництва та обмеження влади царського самодержавства.

3. Домогтися незалежності України і відме­жування від Польщі.

1826 р. — члени Малоросійського товариства були заарештовані. Під час слідства в Пе­тербурзі В.Лукашевич заперечував існуван­ня організації. Він був ув'язнений в Петро­павловську фортецю. Після нетривалого ув'язнення члени таємного товариства були звільнені.

Значення діяльності товариства:

1. Це була одна з перших суспільно-політичних організацій в Україні, що свід­чило про зародження організованої політич­ної опозиції самодержавству.

2. Хоч товариство й не Ало чіткої програмидій, однак його існування свідчило про активізацію національного руху в Україні.

1822 р. Почалося переслідування масонських лож. За указом царя діяльністьмасонських організацій заборонялася на всій території Російської імперії.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Учет на предприятиях малого бизнеса 6
Реферат Несовершенная конкуренция её сущность и значение
Реферат Проблемы принятия долгосрочных управленческих решений по капиталовложениям с учетом особенностей 2
Реферат Понятие аудита, цель и место в системе контроля
Реферат Нематериальные активы 12
Реферат Синтез частотных характеристик линейных систем автоматического регулирования
Реферат Контроль и ревизия 10
Реферат Инновации. Формы организации и финансирования инновационной деятельности предприятия
Реферат Аудит рачетов по оплате труда
Реферат Бухгалтерское дело 2
Реферат Контроль и ревизия 11
Реферат Внутренний аудит и внешний аудит общие признаки и отличия
Реферат Проблемы учета дополнительного капитала
Реферат Элементы метода бухгалтерского учета
Реферат Особенности учета затрат в торговых организациях 2