Отчет по практике


Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


ЗАПОРІЗЬКИЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА


ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра
фінансів


Звіт
з другої виробничої практики


Фінансовий
аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю «Променергозахист»


Виконав


Іващенко Ярослав Миколайович
Запоріжжя


2010

ЗМІСТ
Вступ


Розділ 1. Фінансове
забезпечення відтворення основних фондів


Розділ 2. Оборотні
кошти


Розділ 3. Грошові
надходження


Розділ 4. Формування
і розподіл прибутку


Розділ 5. Кредитування
підприємства


Розділ 6. Оцінка
фінансового стану підприємства


Розділ 7.
Формування і розподіл прибутку


Розділ 8.
Оподаткування підприємства


Висновки та
пропозиції


Список
використаної літератури


ДодаткиВСТУП
Для
того щоб ефективно управляти підприємством, варто володіти інформацією про
результативність його діяльності й на її основі приймати відповідні рішення.


В
умовах становлення ринкових відносин фінансово-економічний аналіз діяльності
підприємства особливо необхідний і повинен бути спрямований на подальший
економічний і соціальний розвиток підприємств, зміцнення їхнього фінансового
стану, підвищення ефективності використання господарського потенціалу.
Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки пов’язана з необхідністю
підвищувати ефективність виробництва, конкурентоспроможність продукції й
послуг. Зробити це неможливо без систематичного фінансового аналізу
підприємства, що дає можливість виробити необхідну стратегію й тактику розвитку
підприємства й на їхній основі сформувати оптимальну виробничу програму, виявити
резерви підвищення ефективності виробництва.


Фінансовий
стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і
фінансової діяльності.


Завдання
практики:


Ø Вивчити
зміст, завдання і організацію фінансової роботи на підприємстві;


Ø Ознайомитися
з об'єктом аналізу і дати його організаційно-економічну характеристику;


Ø Вивчити
звітність, що діє на підприємстві, по основним і оборотним коштам;


Ø Вивчити
звітність, що відображає надходження грошових коштів, а також склад грошових
надходжень на підприємстві, їх структуру і динаміку;


Ø Вивчити
звітність що відображає джерела формування і напряму розподілу прибутку.
Ознайомитися з методами розрахунку прибутку на підприємстві;


Ø Ознайомитися
з видами податків, які платить підприємство, з об'єктами оподаткування,
порядком розрахунку різних видів податків і джерелами їх відшкодування.


Виробнича
практика була пройдена на підприємстві ТОВ «Променергозахист». Цілі практики:
систематизувати і закріпити теоретичні знання отримані при вивченні дисциплін:
економіка підприємства, господарське право, бухгалтерський облік.

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
У
статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах
фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які
віднесені до складу.


Аналітичний
облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, а
також за окремими об'єктами капітальних вкладень. Основна кореспонденція
рахунків по обліку основних фондів, матеріальних активів та капітальних
інвестицій в ТОВ «Променергозахист»

Зміст
господарської операціїДебетКредит

1Надходження
від постачальника основних засобів152631

2Прийнято
згідно акту виконані підрядні роботи будівельною організацією151631

3Списані
будівельні матеріали на будівництво151205

4Введені
в експлуатацію основні засоби103,104,
109152

Амортизація
об'єкта основних засобів нараховується на підприємстві виходячи із строку
корисного використання, який може змінюватись в разі зміни очікуваних
економічних вигод від його використання.


Згідно
облікової політики підприємства і П(С)БО 7 амортизація основних засобів
нараховується із застосуванням прямолінійного метода, який полягає в тому, що
річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на
очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.


До основних
фондів відносяться всі об'єкти основних засобів, підприємства, що безпосередньо
беруть участь в господарській діяльності. Слід зазначити, що до основних фондів
відносяться такі засоби виробництва, термін служби яких більш за один рік.


Виробнича
(технологічна) структура основних фондів (рис.2.1) – це співвідношення різних
груп основних фондів у їх загальній вартості. Часто цю структуру розглядають як
співвідношення активної і пасивної частини основних фондів.


До активної
частини належать основні фонди, що беруть безпосередню участь у виробничому
процесі (машини, устаткування, інструменти, прилади, пристрої вимірювання
тощо).


До пасивної
частини (будівлі, споруди) належать основні фонди, що забезпечують нормальні
умови для здійснення процесу виробництва.


Прогресивною є така структура основних фондів, де
частка активної частини зростає.
РОЗДІЛ
2. ОБОРОТНІ КОШТИ
Оборотні
кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції
підприємства. Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй
натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються,
переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди обігу зв’язані із
обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні
вартості, а є її носіями. Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової
продукції і її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі
виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг).


На підприємстві ТОВ «Променергозахист» структура
оборотний коштів має такий вигляд як у таблиці 2.1.Таблиця 2.1. Структура оборотних коштів на ТОВ
«Променергозахист»Найменування статейАбсол. вел., тис. грнПитома вага , %Зміни

2006200720062007в абсол. вел., тис. грнв стр., %Темп зростання, %

Виробничі запаси65,2178,641,340,7113,4-0,6273,9

Готова продукція17,371,411,016,254,15,2412,7

Дебіторська заборгованність54,1166,334,437,8112,23,4307,4

Грошові кошти в нац. валюті5,25,53,41,30,3-2,1105,7

Інші оборотні активи15,117,89,84,02,7-5,8117,9

Усього157.9439.6100,0100,0281,70278,8

Як
ми бачимо з таблиці, у підприємства зросли усі активи, найбільший темп
зростання у готової продукції (412,7%) та дебіторської заборгованості (307,4%).
Але треба звернути увагу, що питома вага високоліквідних активів (грошових
коштів) спадає, а менш ліквідних (дебіторська заборгованість та готова
продукція) зростає.


Підприємство
самостійно визначає структуру управління, встановлює штати. Власник здійснює
права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним
органи. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
підприємства, виробляються і приймаються його органами управління з участю
трудового колективу та уповноважених ним органів.
РОЗДІЛ
3. ГРОШОВІ НАХОДЖЕННЯ
У
статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на
поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних
операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Джерелами грошових надходжень у
ТОВ «Променергозахист» є доходи від реалізації продукції та фінансові доходи, які
надані у табл. 3.1.
Табл.
3.1. Доходи ТОВ «Променергозахист»Вид доходу
Абсол. Знач., тис. грнПитома вага, %Абс. Відхил, тис. грнТемп зростання

2006200720062007

Валовий Д. від реал. прод.1620,191952,3299,199,0332,13120,5

Фінанс. Д.15,020,00,91,05,0133,3

Валовий Д. від звичайної діяльності1635,191972,32100,0100,0337,13120,6

Найбільша
питома вага у валового доходу від реалізації готової продукції – 99%, а частка
фінансового доходу незначна, лише 1%. Доходів від інвестиційної діяльності та
надзвичайної підприємство не має. Валовий дохід у цілому зріс на 337,13 тис грн
або на 20,6%, що є позитивною тенденцією.
РОЗДІЛ
4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
Структура
прибутку наведена у табл. 4.1
Табл.
4.1. Структура прибутків підприємстваНазва прибутку до оподаткування
Абсол. Знач., тис. грнПитома вага, %Абс. Відхил, тис. грнТемп зростання

2006200720062007

Приб. від операц. діял.52,28299,0491,397,4246,76571,9

Приб. Від фін. діял5,08,08,72,63,0160,0

Приб. Від звич. Діял.57,28307,04100,0100,0249,76536,0

Як
ми бачимо з таблиці 4.1, найбільша питома вага у прибутку від операційної
діяльності, яка має тенденцію до зростання (91,3% у 2006 р. та вже 97,4% у
2007). Також у підприємства є незначні прибутки від фінансової діяльності.


Для
аналізу показників діяльності варто враховувати рентабельність.


Підприємство
ТОВ «Променергозахист» використовує показник чистої рентабельності реалізованої
продукції.


Показники
рентабельності виробництва розраховуються за допомогою формул:


Валова
рентабельність виробництва:

Чиста
рентабельність виробництва:

Отримані
дані доцільно розглянуті в таблиці 4.1. Структура коефіцієнтів рентабельності
наведена на рисунках 4.2 а і б.
Таблиця
4.1. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності відносноПоказники, %Формула розрахунку2006р2007рВідхилення

Валова рентабельність продажстр.050 ф.2 / стр.035 ф.2 х х100%10,3825,6315,25

Операційна рентабельність продажстр.100 ф.2 / стр.035 ф.2 х х100%3,918,3814,48

Чиста рентабельність продажстр.220 ф.2 / стр. 035 ф.2 х

х100%2,9713,1710,2

Валова рентабельність виробництвастр. 050 ф.2 / стр.040 ф.2 х

х100%11,5934,4722,88

Чиста рентабельність виробництвастр.220 ф.2 / стр.040 ф.2 х

Х100%3,3217,7714,45

Відповідно
таблиці 4.1, всі розрахунки рентабельності, а також їх динаміка має позитивні
показники. Це означає, що підприємство веде правильну політику ціноутворення,
розширює ринки збуту, нарощує обсяги виробництва, розширює асортимент
виробленої продукції


а)
рентабельність за 2006 рік

б)
рентабельність за 2007 рікРис.
4.2. Структура коефіцієнтів рентабельності підприємств
Підприємство
ТОВ «Променергозахист» знайшло свою ланку на ринку продавців, він має своїх
клієнтів.

РОЗДІЛ
5. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
За
усі роки існування ТОВ «Променергозахист» не брало жодного кредита.


Підприємство
має намір взяти кредит, для придбання нової лінії по виробництву запобіжників й
придбати нові площі для реалізації цього проекту. Такий намір приведе до появи
нових робочих місць, які для нашого міста має велике значення. Також новий
проект дасть можливість знизити собівартість виготовленої продукції, відносно
цього зміниться ціна на продукцію, що дасть змогу розширити асортимент
продукції та збільшення кількості проданої продукції.
РОЗДІЛ
6. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За
умови, що оцінка доходу та витрат може бути достовірно визначена, дохід та
витрати у звіті про фінансові результати відображаються в момент надходження чи
вибуття активу або погашення чи збільшення зобов'язання, які призводять до
збільшення чи зменшення власного капіталу підприємства, крім зміни капіталу за
рахунок внесків учасників.


Якщо
актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то
витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі
систематичного та раціонального їх розподілу протягом тих звітних періодів,
коли надходять відповідні економічні вигоди.


Витрати
треба негайно відображати у звіті, якщо економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами
підприємства.


Згортання
доходів та витрат не дозволяється. Крім випадків. Передбачених відповідними
положеннями (стандартами). Показники про непрямі податки, вирахування із
доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться в дужках.


У
статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»
відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів,
робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих
товарів та непрямих податків.


У статті «Непрямі податки та інші вирахування з
доходу» відображається:


§
сума
податку на додану вартість, яка включена до складу доходу від реалізації
послуг;


§
інші
збори або податки з обороту;


§
надані
знижки;


§
повернення
товарів;


§
інші
суми, що підлягають вирахуванню з доходу від реалізації.


У
статті «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)» чистий дохід визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації
відповідних податків, зборів, знижок тощо (рядок 030 = рядок 010 - рядок 020).


У статті «Інші операційні доходи» відображаються
суми інших доходів від операційної діяльності підприємства. Крім доходу від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг):


§
дохід
від операційної оренди активів;


§
дохід
від операційних курсових різниць;


§
відшкодування
раніше списаних активів;


§
дохід
від реалізації оборотних активів тощо.


У
статті «Інші операційні витрати» відображаються:


§ адміністративні
витрати;


§ витрати
на збут;


§ собівартість
реалізованих виробничих запасів;


§ сумнівні
(безнадійні) борги;


§ втрати
від знецінення запасів;


§ втрати
від операційних курсових різниць;


§ визнані
економічні санкції;


§ відрахування
для забезпечення наступних операційних витрат;


§ інші
витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім
витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг);


§
єдиний
податок обов'язково відокремлюється в рядку 131.


У
статті «Інші звичайні доходи» відображаються :


§ дивіденди;


§ відсотки;


§ доходи
від участі в капіталі;


§ інші
доходи, отримані від фінансових інвестицій;


§ доходи,
отримані від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових
комплексів;


§ дохід
від не операційних курсових різниць;


§
інші
доходи, виникаючи в процесі звичайної діяльності, не пов'язані з операційною
діяльністю підприємства.


У
статті «Інші звичайні витрати» відображаються:


§ витрати
на сплату відсотків і інші витрати підприємства, пов'язані з залученням
позикового капіталу;


§ собівартість
реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;


§ втрати
від не операційних курсових різниць;


§ втрати
від уцінки фінансових Інвестицій та необоротних активів;


§
інші
витрати, що виникають в процесі звичайної діяльності, не пов'язані з
операційною діяльністю підприємства.


У статтях «Надзвичайні доходи « та "Надзвичайні
витрати") відображаються відповідно:


§
невідшкодовані
втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій
тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та
техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування
та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел;


§
доходи
і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних
подій, наведеному у положенні (стандарті).


У
статті «Податок на прибуток» відображається сума податку на прибуток, яка
визначається в розмірі поточного податку на прибуток.


У статті «Збільшення (зменшення) залишків
незавершеного виробництва і готової продукції»" відображається збільшення
або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції. Показник
про зменшення залишків приводиться в дужках. Суб'єкти малого підприємництва
можуть всю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу «Витрати
по елементам» списувати в дебіт рахунку 79 «Фінансові результати». В таких
випадках вартість незавершеного виробництва і готової продукції визначається
наступним методом:


§
інвентаризацією
на кінець звітного року встановлюється залишок незавершеного виробництва. Який
оцінюється по прямим матеріальним витратам і прямим витратам на оплату праці
відображення по дебету рахунку 23 «Виробництво» та кредиту рахунку 79
«Фінансові результати»;


§
на
підставі первинних документів, якими оформлюється рух готової продукції
підприємство забезпечує кількісний облік виробленої, відпущеної. А також
залишку готової продукції. Залишок готової продукції оцінюється по справедливій
вартості і відображається у звітному місяці по дебету рахунку 26 «Готова
продукція» та кредиту рахунку 79 «Фінансові результати».


Статті елементів витрат (рядки 230,240,25,260,270)
заповнюються на підставі П(С)БО № 16 Витрати.


У статті «Матеріальні затрати» (рядок 230)
відображаються матеріальні витрати за звітний період.


У статті «Витрати на оплату праці» (рядок 240)
відображається сума витрат на оплату праці.


У статті «Відрахування на соціальні заходи» (рядок
250) відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи.


У статті «Амортизація» відображається сума
нарахованих амортизаційних відрахувань (рядок 260).


У статті «Разом» (рядок 280) відображається сума
чистого прибутку або чистого збитку. Які різниця між сумою чистого доходу від
реалізації послуг та сумою всіх витрат.


Для
аналізу фінансового стану ТОВ «Променергозахист» скористуємося
балансом.


Відповідно
балансу проведемо вертикальний та горизонтальний аналіз балансу який наведено у
таблиці 3.1.
Таблиця
3.1. Вертикальний та горизонтальний аналіз активу, тис.грн.Показник20062007Структурний аналіз 2006Структурний аналіз 2007Зміни  (5-4)Відхилення

абсолютні (3-2)відносні (7/2*100)

12345678

АКТИВ
Грошові кошти 230+2405,205,502,78%1,14%-1,64%0,305,77% 12345678

Оборотні активи ВСЬОГО 260-220-230-240145,30434,1077,62%90,04%12,43%288,80198,76%

Дебіторська заборгованість 160+170+180+190+200+21051,2034,0027,35%7,05%-20,30%-17,20-33,59%

Запаси товарно-матеріальних цінностей 100+110+120+130+14093,70393,9050,05%81,71%31,65%300,20320,38%


Інші оборотні активи 2500,406,200,21%1,29%1,07%5,800,00%

Витрати майбутніх періодів 2707,300,003,90%0,00%-3,90%-7,30-

Незавершене будівництво 0203,8030,502,03%6,33%4,30%26,70-

Основні засоби 03025,6011,2013,68%2,32%-11,35%-14,40-56,25%

Нематеріальні активи, довгострокові фінансові
інвестиції та інші необоротні активи 010+040+045+050+060+0700,000,800,00%0,17%0,17%0,80-

БАЛАНС187,20482,10100,00%100,00%0,00%294,90157,53%

Аналіз
активу визначив, що найбільш питому вагу у 2006 році займають активи 77,62%, у
2007 році відбулося збільшення активів на 288,8 тис. грн., або на 98,76%. Зміни
у структурі також збільшилися на 12,43%. Запаси товарно-матеріальний цінностей
протягом року збільшилися на 300,2 тис. грн., або на 220,38%, це свідчить про
зменшення реалізації у порівнянні із запланованим результатом. Зменшення
дебіторської заборгованості на 17,2 тис. грн. та 20,3% свідчить, що
підприємство вплинуло на своєчасні розрахунки покупців. Грошові кошти на
рахунку підприємства збільшилися протягом року на 0,3 тис. грн., однак
спостерігається зменшення у структурі активів на 1,64%.


Наступним
кроком проаналізуємо пасив у ТОВ «Променергозахист», який наведено у
таблиці 3.2.
Таблиця
3.2. Вертикальний та горизонтальний аналіз пасиву, тис.грн.Показник20062007Структурний аналіз 2006Структурний аналіз 2007Зміни  (5-4)Відхилення

абсолютні (3-2)відносні (7/2*100)

ПАСИВ
Кредиторська заборгованість
530+540+550+560+570+580+590+600+610161,70202,9086,38%42,16%-44,22%41,2025,48%

Статутний капітал 30018,5018,509,88%3,84%-6,04%0,000,00%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3500,00259,900,00%54,00%54,00%259,90-

Інші постійні зобов’язання 310+320+330+4307,000,003,74%0,00%-3,74%-7,000,00%

БАЛАНС187,20481,30100,00%100,00%0,00%294,10157,10%

Із
таблиці 3.2 видно, що ТОВ «Променергозахист», зменшило постійні зобов’язання на
7 тис. грн., у структурі 2006 року постійні зобов’язання складають 3,74
відсотки. Збільшення нерозподіленого прибутку на 259,90 тис. грн. свідчить про
отримання прибутку від реалізації продукції, у структурі 2007 року
нерозподілений прибуток займає 54%, це більш ніж половина пасиву. У 2007 році спостерігається
збільшення кредиторської заборгованості на 41,20 тис. грн. У структурі пасиву
2006 року кредиторська заборгованість складає 86,38 відсотків, у 2007 році
спостерігається зменшення на 44,22 відсотки, зменшення відбулося за рахунок
збільшення нерозподіленого прибутку.


Залежно
від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи
підприємства розділяються наступні групи.


Л1.
Найбільш ліквідні активи. До них відносяться всі статті грошових коштів
підприємства і поточні фінансові інвестиції. Дана група розраховується таким
чином:
Л1=стр.220ф.1+стр.230ф.1+стр.240ф.1


2006 рік -
Л1=5,20 тис.грн.


2007 рік -
Л1=5,50 тис.грн.
Л2. Швидко
реалізовані активи. До цієї групи активів відносяться активи, для звернення
яких в грошову форму потрібен триваліший час: готова продукція, товари,
дебіторська заборгованість. Ліквідність цих активів залежить від ряду
суб'єктивних і об'єктивних чинників: своєчасності відвантаження продукції,
оформлення банківських документів, швидкості документообігу в банках, від
попиту на продукцію і її конкурентоспроможності, платоспроможності покупців,
форм розрахунків.
Л2=стр.130ф.1+стр.140ф.1+стр.150ф.1+стр.160ф.1+стр.170ф.1+


+стр.180ф.1+стр.190ф.1+стр.200ф.1+стр.210ф.1
 


2006 рік -
Л2=3,90+6,6+44,60 = 55,10 тис.грн.


2007 рік -
Л2= 132,30+12,90+21,10 = 166,30 тис.грн.
Л3. Поволі
реалізовані активи. Набагато більший термін знадобиться для перетворення
виробничих запасів і витрат в незавершеному виробництві в готову продукцію, а
потім в грошові кошти. Крім того, до цієї групи активів відносяться витрати
майбутніх періодів, а також оборотні активи, що не увійшли до перших двох груп.
Л3=стр.100ф.1+стр.110ф.1+стр.120ф.1+стр.250ф.1+стр.270ф.12006 рік -
Л3= 89,80+0,40+7,30 = 97,60 тис.грн.


2007 рік -
Л3= 261,60+6,20 = 267,80 тис.грн.
Л4. Важко
реалізовані активи. До цієї групи відносяться необоротні активи підприємства що ТОВ «Променергозахист»,
вартість яких відбита в першому розділі активу балансу:
Л4=стр.080ф.12006 рік - Л4=29,40 тис.грн.


2007 рік - Л4=41,70 тис.грн.
Пасиви
балансу групуються по ступеню настання терміну їх оплати. Зобов'язання
підприємства групуються відповідно до передбачуваних термінів погашення.
П1.
Найбільш термінові зобов'язання. До ним прийнято відносити кредиторську
заборгованість по придбаних товарах, роботах, послугах:


П1=стр.530ф.1


2006 рік П1=29,30 тис.грн.


2007
рік П1=115,80 тис.грн.
Для
характеристики ліквідності що ТОВ «Променергозахист» в таблиці 6.1 приведемо розрахунок
груп активів і пасивів.
Таблиця 6.1.
Аналіз ліквідності балансу що ТОВ «Променергозахист» (тис.грн.)Актив2006 рік2007 рікПасив2006 рік2007 рікПлатіжний

прибуток (+)

або нестача(-)

1.Найбільш ліквідні активи (Л1)5,25,51.Наиболее швидкі зобов’язання (П1)29,3115,8-24,1-110,3

2.Швидко реалізовані активи (Л2)55,1166,32.Краткосрочные пасиви (П2)139,487,1-84,379,2

3.Поволі реалізовані активи (Л3)97,6267,83.Долгосрочные пасиви (П3)7-90,6267,8

4.Важко реалізовані активи (Л4)29,441,74.Постоянные пасиви (П4)18,5278,410,9-236,7

Баланс194,2481,3Баланс194,2481,3Результати
розрахунків по ТОВ
«Променергозахист» показують, що в цій організації
зіставлення підсумків груп по активу і пасиву має наступний вигляд:


§
на 2006 рік – (Л1П3,Л4>П4);


§
на 2007 рік – (Л1П2,Л3П4).


Як бачимо,
на 2006 році спостерігається недолік найбільш ліквідних активів для покриття
найбільш термінових зобов'язань. Оскільки такий недолік склав 24,10 тис. грн. така ситуація є загрозливою, оскільки на 2007 роки недолік
збільшився і склав 110,3 тис. грн. Підприємству необхідно контролювати
ситуацію, оскільки положення є загрозливим.


За даними
балансу ТОВ «Променергозахист» розрахуємо коефіцієнт загальної ліквідності, який показує, в якому
ступені наявні оборотні активи достатні для задоволення поточних зобов'язань.


Згідно
загальноприйнятим стандартам, вважається, що цей коефіцієнт повинен знаходитися
в межах від 2 до 2.5.


Використовуючи
класифікацію активів і пасивів, приведену вище, формулу для визначення
коефіцієнта загальної ліквідності можна представити в наступному вигляді:
Кобщ(тек)=Л1+Л2+Л3 / П1+П2 


2006 р.
Кзаг (пот)=(5,20+55,10+97,60) / (29,30+139,40)=157,90 / 168,70 = 0,93 %.


2007 р.
Кзаг (пот)=(5,5+166,3+267,80) / (115,80+87,10) = 439,60 / 202,90 = 2,17 %.
Розрахунок
показав, що підприємство ТОВ
«Променергозахист» в змозі покрити поточну заборгованість
тільки у 2007 році. У 2006 році такої можливості не було.


Проміжний
(уточнений) коефіцієнт ліквідності вважається жорсткішим тестом на ліквідність,
оскільки при його розрахунку не береться у увагу найменше ліквідна частина
оборотних активів – поволі реалізовані активи.
Кпром(сроч)=Л1+Л2 / П1+П2;


2006 р.
Кпром(сроч)=(5,20+55,10)/(29,30+139,40)=60,30 / 168,7
=0,36 %.


2007 р.
Кпром(сроч)=(5,50+166,30) / (115,80+87,10) = 171,80 / 202,9 = 0,84 %.
Таким
чином, розраховані показники свідчать, що ТОВ «Променергозахист» має не ліквідний баланс.


При
визначенні цих коефіцієнтів ліквідності слід враховувати один важливий момент:
враховуються ліквідні засоби перших трьох груп, зокрема дебіторська
заборгованість. В
умовах
розвиненої ринкової економіки такий підхід цілком виправданий: підприємство
має цілий
ряд законодавчо
регламентованих можливостей, за допомогою яких воно може стягнути борги з своїх
дебіторів.
У перехідній
економіці України,
для якої характерна
криза неплатежів, реалізація такої
можливості ставати проблематичною.
Тому викликає сумнів
доцільність оцінки ліквідності українських підприємств за допомогою
коефіцієнтів загальної і проміжної ліквідності, особливо в тих випадках, коли це не підтверджується
докладним аналізом показників, що беруть участь в розрахунках.
РОЗДІЛ
8. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ
«Променергозахист» взято на податковий облік у Державній податковій
інспекції по Шевченківському району міста Запоріжжя . Відповідно до Закону
України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР
податок на додану вартість справляється за ставкою 20% до бази оподаткування.


База
оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг) визначається виходячи
з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або
регульованими цінами (тарифами) з урахуванням акцизного збору, ввізного мита,
інших податків та зборів (обов'язкових платежів) за винятком ПДВ, що додається
до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законодавством України з питань
оподаткування. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які
суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються
платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в
зв'язку з компенсацією вартості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних,
наданих) таким платником податку.


Основою
для визначення оподатковуваного обороту, що не включає суму ПДВ, є відпускні (оптові)
ціни, не нижче звичайних, які включають собівартість та прибуток.


ТОВ
«Променергозахист » складає наступні звіти:


До
Держаної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя:


§ Податкова
декларація з податку на додану вартість (скорочена форма) – щомісяця до 20го
числа наступного місяця за звітним місяцем;


§ Звіт про
суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів і пільг з кожного
виду податку Форма 1-ПП – щоквартально не пізніше 21 числа після звітного
кварталу;


§ Податковий
розрахунок сум доходу, нарахованого (Сплаченого) на користь платників податку,
і сум утриманого з них податку Форма № 1 ДФ – щоквартально на протязі 40 днів
після закінчення звітного кварталу


§ Податковий
розрахунок комунального податку – один раз на рік до 01.02.;


§ Декларація
з податку на прибуток підприємства;


§ Податковий
розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища.


До
органів статистики у Шевченківському районі м. Запоріжжя:


§ Звіт про
виробництво промислової продукції Форма№1-П (місячна);


§ Звіт про
виробництво промислової продукції Форма№1-НПП (річна);


§ Звіт про
залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів, перероблення нафти
Форма № 4-МТП (місячна, піврічна, рік);


§ Звіт про
витрати палива, тепло енергії та електроенергії.Форма-№11-ер(піврічна,рік).


Дані про оподаткування ТОВ «Променергозахист» ПДВ та
податком на прибуток містяться у табл. 7.1.
Таблиця 7.1. Аналіз динаміки податків підприємстваНайменування статейАбсол. вел., тис. грнПитома вага , %Зміни

2006200720062007в абсол. вел.в стр.Темп зростання, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції1620,191952,32100,00100,00332,130,00120,5

Податок із додаткової вартості270,03325,416,6716,6755,370,00120,5

Прибуток від звичайної діяльності57,28307,043,5415,73249,7612,19536,1

Податок на прибуток від звичайної діяльності17,1892,111,064,7274,933,66536,1

Податки зростають синхронно з доходом, що є логічно.

ВИСНОВКИ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ
У
даному звіті розглянуті основні економічні складові підприємства ТОВ «Променергозахист»
Згідно статуту підприємства, Променергозахист є суспільством з обмеженою
відповідальністю.


Фінансовим
результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток.
Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції
(послуг, товарів).


Аналіз фінансового стану, визначив, що на 2006 році
спостерігається недолік найбільш ліквідних активів для
покриття найбільш термінових зобов'язань. Оскільки такий недолік склав 24,10 тис. грн. така ситуація є загрозливою, оскільки на 2007 роки недолік збільшився і склав 110,3 тис. грн. Підприємству необхідно
контролювати ситуацію, оскільки положення є загрозливим.


Аналіз
звіту про фінансові результати визначив, що чистий прибуток збільшився на
174,83 тис. грн. або на 435, 98% і склала 214,93 тис. грн.. цей приріст цілком
обумовлено зростанням прибутку від звичайної діяльності. Фінансові результати
від надзвичайних подій не виказали вплив на прибуток ні в базисному році, ні в
звітному. Темп зростання прибутку від операційної діяльності в звітному періоді
відносно базисному склав 472%. Такий великий темп зростання обумовлено тим, що
підприємство розширило ринки збуту, а також збільшило асортимент запобіжників
та необхідні прилади до них. Однак собівартість реалізованої продукції
залишилося на тому ж рівні – 1209,88 тис. грн.


Показники
рентабельності мають позитивні результати.


Аналіз
ділової активності визначив, що швидкість обороту капіталу товариства
зменшується на 59,57 означає інфляційний ріст цін на реалізовану продукцію;
швидкість обороту власного капіталу визначив, що в Товаристві в 2007 році в
порівнянні з 2006 роком зниження обороту власного капіталу пояснюється
нерухомістю власних капіталів.

СПИСОК
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТІРИ
1. Закон
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 р. № 996-XIV //
Урядовий кур`єр 1999, №162 від 01.09.99.


2. Закон
України «Про оподатковування прибутку підприємств» від 22.05.97. р. №283/97-ВР
// Відомісті Верховної Ради (ВВР) ; 8 від 29.01.2003р


3. Інструкція
“Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов`язань
і господарських операцій підприємств і організацій”// Відомісті Верховної Ради
(ВВР) від 9 грудня 2002 року №1012.


4. П(с)БУ 3
«Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.99 р № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.06.99 № 391/3690 // Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск № 8 (128) 22
августа 2005 года.


5. П(с)БУ
15 «Прибуток», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р
№ 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.99 № 860/4153 //
Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск № 8 (128) 22 августа 2005 года.


6. П(с)БУ
16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р
№ 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248
(із змінами і доповненнями) // Налоги и бухгалтерский учет. Спецвыпуск № 8
(128) 22 августа 2005 года.

ДОДАТКИ
ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ


суб’єкта
малого підприємництва

Коди

2007/01/01

32291925

2310137500

20


240

31.20.1
Дата
(рік, місяць, число)


ПідприємствоТОВ
«Променергозахист»за ЄДРПОУ


Територія________________________________
за КОАТУУ


Форма
власностіколективна .за КФК


Орган
державного управління__________________за СПОДУ


Галузьвиробництво
.за ЗКГНГ


Вид
економічної діяльності__________________за КВЕД


Середньооблікова
чисельність 36.0 Контрольна сума


Одиниця
виміру: тис. грн.


Адреса:
69120, м. Запоріжжя. вул. Авраменко 14/28форма № 1-м


Код
за ДКУД


БАЛАНС


на
31 Грудня 2006 р.


АктивКод рядкаНа початок звітнього рокуНа кінець звітнього періоду

1234

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво020

Основні засоби:


залишкова вартість03024.328.7

первісна вартість03129.035.1

знос032(4.7)(6.4)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість035

первісна вартість036

накопичена амортизація037

Довгострокові фінансові інвестиції040

Інші необоротні активи0700.30.7

Усього за розділом I08024.629.4

II. Оборотні активи
Виробничі запаси10040.065.2

Поточні біологічні активи110

Готова продукція1309.917.3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
чиста реалізаціяйна вартість160

первісна вартість161

резерв сумнівних боргів162

Дебіторська заборгованність за розрахунками з
бюджетом17026.430.9

Інша поточна дебіторська заборгованість21020.724.2

Поточні фінансові інвестиції220

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті2304.95.2

в іноземній валюті240

Інші оборотні активи25012.415.1

Усього за розділом II260114.3157.9

III. Витрати майбутніх періодів270

Баланс280138.9194.2

Пасив


I. Власний капітал


Статутний капітал30018.518.5

Додатковий капітал320

Резервний капітал340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350

Неоплачений капітал360Усьго за розділом I38018.518.5

II. Забеспечення наступних
витрат і цільове фінансування430

III. Довгострокові зобов’язання4808.07.0

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків50092.3110.3

Поточна заборгованість за достроковими зобов’язаннями5105.829.6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та
послуги53010.117.2

Поточні зобов’язання за
розрахунками:


з бюджетом5500.30.7

зі страховання5700.40.8

з оплати праці5800.60.4

Інші поточні зобов’язання61010.910.2

Усьго за розділом IV620109.1168.7

V. Доходи майбутніх періодів630

Баланс640138.9194.2

ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ


суб’єкта
малого підприємництва

Коди

2008/01/01

32291925

2310137500

20


240

31.20.1
Дата
(рік, місяць, число)


ПідприємствоТОВ
«Променергозахист»за ЄДРПОУ


Територія________________________________
за КОАТУУ


Форма
власностіколективна .за КФК


Орган
державного управління__________________за СПОДУ


Галузьвиробництво
.за ЗКГНГ


Вид
економічної діяльності__________________за КВЕД


Середньооблікова
чисельність 36.00 Контрольна сума


Одиниця
виміру: тис. грн.


Адреса:
69120, м. Запоріжжя. вул. Авраменко 14/28форма № 1-м


Код
за ДКУД


БАЛАНС


на
31 Грудня 2007 р.


АктивКод рядкаНа початок звітнього рокуНа кінець звітнього періоду

1234

I. Необоротні активи
Незавершене будівництво020

Основні засоби:


залишкова вартість03028.740.5

первісна вартість03135.151.0

знос032(6.4)(10.5)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість035

первісна вартість036

накопичена амортизація037

Довгострокові фінансові інвестиції040

Інші необоротні активи0700.71.2

Усього за розділом I08029.441.7

II. Оборотні активи
Виробничі запаси10065.2178.6

Поточні біологічні активи110

Готова продукція13017.371.4

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
чиста реалізаціяйна вартість160

первісна вартість161

резерв сумнівних боргів162

Дебіторська заборгованність за розрахунками з
бюджетом17030.9138.0

Інша поточна дебіторська заборгованість21024.228.3

Поточні фінансові інвестиції220

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті2305.25.5

в іноземній валюті240

Інші оборотні активи25015.117.8

Усього за розділом II260157.9439.6

III. Витрати майбутніх періодів270

Баланс280194.2481.3

Пасив


I. Власний капітал


Статутний капітал30018.518.5

Додатковий капітал320

Резервний капітал340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350259.9

Неоплачений капітал360Усьго за розділом I38018.5278.4

II. Забеспечення наступних
витрат і цільове фінансування430

III. Довгострокові зобов’язання4807.0

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків500110.380.0

Поточна заборгованість за достроковими зобов’язаннями51029.67.1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та
послуги53017.299.7

Поточні зобов’язання за
розрахунками:


з бюджетом5500.73.3

зі страховання5700.84.1

з оплати праці5800.40.8

Інші поточні зобов’язання61010.27.9

Усьго за розділом IV620168.7202.9

V. Доходи майбутніх періодів630

Баланс640194.2481.3

2.
Звіт про фінансові результатиНайменування статейКод рядкаАбсол. вел., тис. грнПитома вага , %Зміни

2006200720062007в абсол.вел.в стр.зростання, %

123456789

1. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції101620,191952,32100,00100,00332,130,00120,5

Податок із додаткової вартості15270,03325,416,6716,6755,370,00120,5

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції351350,161626,9283,3383,33276,760,00120,5

Собівартість реалізованої продукції401209,881209,8874,6861,940,00-12,74100,0

Валові :

- прибуток50140,28417,048,6621,36276,7612,7297,3

- збиток55


Адміністративні витрати7045522,782,667-0,12115,56

Витрати на збут8020381,231,95180,72190,0

Інші операційні витрати9023281,421,4450,02121,8

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток10052,28299,043,2215,32246,7612,1572

- збиток105


Інші фінансові доходи12015200,931,0350,1133,33

Фінансові витрати14010120,620,6220,00120

Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:

- прибуток17057,28307,043,5415,73249,7612,19536,03

- збиток175


Податок на прибуток від звичайної діяльності18017,1892,111,064,7274,933,66536,15

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток19040,1214,932,4811,01174,838,53535,98

- збиток195


Чисті:

- прибуток22040,1214,932,4811,01174,838,53535,98

2. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати230969,81168,259,8659,84198,4-0,02120,46

Витрати на оплату праці24087,3699,525,395,1012,16-0,29113,92

Відрахування на соціальні заходи25033,4238,072,061,954,65-0,11113,91

Амортизація26096,0174,175,933,8-21,84-2,1377,25

Разом2801186,591379,9673,2470,68193,37-2,56116,3


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии с примером, но с данными своего предприятия, Вы легко сможете написать отчет по своей теме.

Другие материалы:
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем отчёт по практике самостоятельно:
! Отчет по ознакомительной практике В чем заключается данный вид прохождения практики.
! Отчет по производственной практики Специфика и особенности прохождения практики на производстве.
! Отчет по преддипломной практике Во время прохождения практики студент собирает данные для своей дипломной работы.
! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с ежедневным отчетом.
! Характеристика с места практики Иногда преподаватели требуеют от подопечных принести лист со словесной характеристикой работы студента, написанный ответственным лицом.

Особенности отчётов по практике:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике и психологии Для студентов педагогических и связанных с психологией специальностей.
по строительству Для студентов специальностей связанных со строительством.
технических отчетов Для студентов технических специальностей.
по информационным технологиям Для студентов ИТ специальностей.
по медицине Для студентов медицинских специальностей.