Отчет по практике


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Сумської області


18

Зміст

Вступ

1. Характеристика Головного управління статистики в Сумській області

2. Аналіз нормативно-законодавчої бази Головного управління статистики в Сумській області

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Сумської області у 2008 році

3.1 Зовнішня торгівля товарами

3.2 Зовнішня торгівля послугами

3.3 Іноземні інвестиції

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Відповідно до Закону України "Про державну статистику" орган державної статистики - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики та створювані ним органи, що підпорядковані йому або знаходяться у сфері його управління.

Даний звіт з виробничої практики містить інформацію про фінансову та нормативну діяльність Головного управління статистики в Сумській області, зокрема детально розглянута зовнішньоекономічна діяльність підприємств Сумської області.

Метою виробничої практики є застосування та закріплення теоретичних знань на практиці, дослідження фінансового стану підприємства

1. Характеристика Головного управління статистики в Сумській області

Головне управління статистики в Сумській області (далі - Управління статистики) є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковане Держкомстату України. Управління статистики утворюється Держкомстатом України і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України. Управління статистики у межах своєї компетенції здійснює реалізацію державної політики в галузі статистики.

Основними завданнями Управління статистики є:

- збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні;

- забезпечення повноти, надійності та обєктивності статистичної інформації;

- участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології;

- забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;

- ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в регіоні;

- запровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики.

Управління статистики відповідно до покладених на нього завдань:

- бере участь, відповідно до своєї компетенції, у реалізації державної політики в галузі статистики;

- забезпечує реалізацію цільових перспективних програм реформування та розвитку статистики на регіональному рівні;

- бере участь у розробленні плану державних статистичних спостережень;

- забезпечує повноту, надійність, обєктивність, оперативність та цілісність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам у регіоні;

- проводить статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні;

- організовує і забезпечує збирання державної статистичної звітності, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) у регіоні;

- бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології у відповідності до плану державних статистичних спостережень;

- розробляє і впроваджує за погодженням з Держкомстатом України методологію статистичних спостережень, які виконуються на замовлення місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- затверджує за погодженням з Держкомстатом України звітно-статистичну документацію статистичних спостережень, які виконуються на замовлення місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону;

- здійснює ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в регіоні та використання його даних;

- здійснює ведення та використання реєстрів респондентів статистичних спостережень;

- забезпечує впровадження системи класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;

- здійснює контроль стану погосподарського обліку у сільських населених пунктах;

- забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень;

- надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

- забезпечує гласність і відкритість статистичної інформації та методології, надає засобам масової інформації статистичні дані, відповідно до плану державних статистичних спостережень видає статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводить прес-конференції;

- забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці;

- забезпечує впровадження єдиної технічної політики збирання, опрацювання і передавання статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;

- забезпечує функціонування загальнодержавної інтегрованої

- компютерної мережі органів державної статистики на регіональному рівні;

- у встановленому порядку бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;

- проводить міжрегіональні статистичні зіставлення;

- проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;

- встановлює відповідно до законодавства ціни на проведення статистичних спостережень на замовлення, надання послуг та статистичної інформації на платній основі;

- виконує відповідно до законодавства функції з управління обєктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;

- вирішує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Управління статистики та органів державної статистики, що знаходяться у його підпорядкуванні;

- виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вирішення покладених на нього завдань.

2. Аналіз нормативно-законодавчої бази Головного управління статистики в Сумській області

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, Закон України "Про державну статистику", інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.

Нормативна діяльність Управління провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Держкомстату, а також з ініціативи Управління.

Розроблення проекту нормативно-правового акта в Управлінні покладається на самостійний структурний підрозділ, юридичну службу відповідно до їх компетенцій.

У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

- проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;

- визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

- перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили та чинним міжнародним договорам України;

- забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування й у разі потреби вносяться необхідні поправки;

- уживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Управління обовязково узгоджується з усіма заінтересованими самостійними структурними підрозділами Управління, юридичною службою, першим заступником або заступниками Управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Нормативно-правові акти Управління, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Сумської області

Незважаючи на складнощі у світовій економіці через світову фінансову та економічну кризу, для зовнішньої торгівлі Сумщини у 2008р. характерним було збереження тенденції до зростання експорту.

Обсяги експорту товарів та послуг області за 2008р. склали 954,8 млн.дол. США, імпорту - 706,4 млн.дол. США і зросли порівняно з 2007р. відповідно на 30,4% і 47,7%. Збільшення експорту зовнішньої торгівлі було обумовлено зростанням поставок товарів при скороченні послуг. В імпортних надходженнях спостерігалось зростання поставок як товарів, так послуг. (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1. - Динаміка зовнішньої торгівлі області у 2000 - 2008 роках

18

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу області дещо скоротилось (на 2,1%) і склало 248,4 млн.дол. США. Домінуючу роль у зовнішній торгівлі продовжувала відігравати торгівля товарами - 95,7% в експорті і 77,5% ? в імпорті.

3.1 Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів у 2008р. досягли найбільшої за останні десять років позначки - 913,8 млн.дол. США і збільшились у порівнянні з попереднім роком на 33,9% (у порівнянні з базовим 2000р. - у 4,6 рази). (див. рис. 3.1)

Рис. 3.1 - Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України

Імпортні надходження при цьому зросли на 46,1% (з 2000р. - у 3,5 рази) і становили 547,3 млн.дол. США. Темпи зростання експорту товарів дещо нижчі ніж в середньому по Україні (133,9% проти 135,9%) і вищі - в імпорті (146,1% проти 141,1%). (див. табл. 3.2)

Таблиця 3.2 - Темпи зростання експорту товарів

18

За обсягами відвантажень область посіла 13 місце проти 15 у 2007р. випередивши Черкаську і Івано-Франківську, за темпами зростання - 9 місце після Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Харківської та міста Київ.

Частка області в загальнодержавних обсягах залишилась на рівні 2007р. - 1,4% в експорті і 0,6% - в імпорті товарів. Показник обсягу експорту на душу населення збільшився на 202,3 дол. США і склав 768,7 дол. США.

Традиційне позитивне сальдо у торгівлі товарами склало 366,1 млн.дол. США (проти 307,5 млн.дол. - у 2007р.) в той час як по 12 регіонах і в цілому по Україні воно було відємним.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом склав 1,7 проти 1,82 у попередньому році (по Україні - 0,78).

Експортні відвантаження області традиційно орієнтовані на країни СНД. У 2008р. до цих країн було відвантажено 65,3% усіх товарів проти 60,0% і 63,0% у 2007р. і 2006р. відповідно. Збільшення частки експорту до країн СНД стало наслідком більш високих темпів зростання відвантажень до цих країн у порівнянні з аналогічним показником до інших країн світу - 145,7% проти 116,3%.

Загальне зростання експорту у вартісному вимірі на 231,4 млн.дол. США на три чверті було забезпечене саме за рахунок країн СНД, найбільше - до Російської Федерації, Узбекистану, Білорусі, Азербайджану, Туркменістану.

В експортних відвантаженнях до інших країн світу спостерігалось збільшення поставок до країн Європи, Африки і Америки при скороченні - до країн Азії.

Найбільш суттєвим (серед європейських країн) було зростання надходжень до Німеччини, Греції, Болгарії, Італії, Чеської Республіки, азіатських - до Ірану та Кіпру, афро-американських - до Нігерії та Бразилії.

Таблиця 3.3 - Експорт товарів за континентами та угрупуваннями країн світу

18

Незважаючи на відносно широку географію експорту (83 країни), понад 60% його обсягу сконцентровано у 5 країнах: Російській Федерації, Узбекистані, Білорусі, Німеччині, Нігерії, причому тільки на одну Російську Федерацію припадало 43,3% загального обсягу. Росія залишається головним споживачем продукції Сумщини, хоча простежується тенденція до скорочення частки цієї країни в загальних обсягах поставок.

Рис. 3.2 - Основні країни-партнери в експорті товарів

Товарна структура експорту залишається практично незмінною. Основу її складали машини та обладнання (51,9%), хімічна продукція (22,0%), метали та вироби з них (6,0%), готові харчові продукти (5,2%). У порівнянні з 2007р. дещо скоротилась частка обладнання (на 2,7 в.п.) за рахунок зростання питомої ваги хімічної продукції, готових харчових виробів та виробів із металу.

Рис.3.3 - Товарна структура експорту до країн CНД та ЄС за 2008 рік

Найбільше зростання експортних відвантажень спостерігалось у поставках машин та обладнання - на 101,1 млн.дол. США (на 27,1%). Більше 80,0% цих товарів надійшло до країн СНД, зокрема 98,1% центрифуг, 94,2% промислової арматури, 84,0% насосів, 67,0% бурильних труб та ін.

Суттєвим було зростання другої важливої експортної статті - хімічної продукції на 65,6 млн.дол. США (на 48,5%). На відміну від обладнання майже половина загального обсягу хімічної продукції надійшла до країн ЄС.

Порівняльний аналіз структур експорту до країн ЄС та СНД свідчить про переважно сировинний та напівсировинний характер відвантажень до перших та більш високотехнологічний - до других.

Високі темпи зростання спостерігались також у поставках металів та виробів з них (на 19,3 млн.дол. США або на 54,3%) і готових харчових продуктів (на 18,0 млн.дол. США або на 60,4%). Надходження товарів цих груп у переважній більшості були також спрямовані до країн СНД - відповідно 80,8% та 95,4%.

Що стосується експорту мясо-молочної продукції, тут деякі позитивні зрушення спостерігались тільки у поставках сирів та масла, а відвантаження мяса і молока скоротились до мінімуму. В результаті за останні пять років експорт мяса скоротився на 1525,2 т, молока - на 4106,9 т, масла - на 1789,7 т, сирів - на 9015,5 т.

Таблиця 3.4 - Експорт агропродовольчих товарів

18

Товарна структура експорту до головних партнерів області була сформована в основному слідуючими групами товарів:

ь до Російської Федерації - машини та обладнання, вироби з чорних металів, какао та вироби з нього, сири, екстракти та барвники;

ь до Узбекистану - машини та обладнання;

ь до Білорусі - машини та обладнання, транспортні засоби та частини до них, зернові культури, какао та вироби з нього;

ь до Німеччини - екстракти та барвники, машини та обладнання, деревина;

ь до Нігерії - добрива.

В імпорті товарів на відміну від експорту провідну роль продовжували відігравати країни "далекого зарубіжжя" - 66,8% загального обсягу, країни СНД -тільки 33,2% (у 2007р. - відповідно 67,3% і 32,7%). Зростання імпортних надходжень відбулось як із країн СНД (на 59,2 млн.дол. США), так і із Європи (на 79,4 млн.дол. США), Азії (на 29,4 млн.дол. США), Африки та Америки (на 2,6 і 2,7 млн.дол. США відповідно).

Традиційно найбільшими в імпорті товарів були надходження готових харчових продуктів (25,8%), мінеральних продуктів (14,3%), машин та обладнання (13,3%), хімічної продукції (11,9%).

Рис.3.4 - Основні країни-партнери в імпорті товарів

Найбільше зростання спостерігалось у надходженнях:

ь мінеральних продуктів (на 53,2 млн.дол. США) із Ізраїля, Сирії, Алжиру, Казахстану;

ь готових харчових продуктів (на 44,2 млн.дол. США) із Німеччини, Естонії, Нідерландів;

ь хімічної продукції (на 31,9 млн.дол. США) із Білорусі, Російської Федерації, Німеччини.

У торгівлі з більшістю країн світу область мала позитивне сальдо, особливо з країнами СНД - Російською Федерацією, Узбекистаном, Туркменістаном, Азербайджаном. Експорт значно перевищував імпорт також у взаємовідносинах з Іраном, Туреччиною, Ніґерією, Чадом, Бразилією.

Найбільше відємне сальдо сформувалось у торгівлі з Німеччиною, Естонією, Сирією, Австрією, Ізраїлем.

Нехарактерними для області у 2008р. залишались бартерні операції і операції на давальницькій основі.

Обсяг експорту за бартерними угодами зменшився з 3,7 млн.дол. США у 2007р. до 0,8 млн.дол. США у 2008р., частка цих операцій скоротилась відповідно з 0,5% до 0,1% загального експорту.

Давальницької сировини у 2008р. надійшло в область на 8,3 млн.дол. США, що становило 1,5% від загального обсягу імпорту. Експорт готової продукції, виготовленої з іноземної давальницької сировини склав 10,1 млн.дол. США або 1,1% від загального експорту. Найбільшими у надходженнях давальницької сировини були поставки шкіряної і текстильної сировини, в експорті готової продукції - відповідно взуття і текстильних виробів.

У 2008р. зовнішню торгівлю товарами здійснювали підприємства майже всіх (крім Буринського - в експорті і Шосткинського - в імпорті) міст та районів області.

Найвагомішими в загальних обсягах були поставки підприємств обласного центру (77,7% і 51,4% відповідно), міст Конотоп (5,1% і 3,4%), Шостка (3,9% і 3,5%), Ромни (3,0% і 1,9%) і Тростянець (3,8% і 36,3%).

Експортували продукцію 289 підприємств, імпортували - 455.

Основними експортерами та імпортерами товарів області залишаються ВАТ "СНВО ім.Фрунзе", ВАТ "Сумихімпром", ВАТ "Сумський завод Насосенергомаш", ЗАТ Торгова марка "Шосткинський міськмолкомбінат", ЗАТ "Крафт Фудз Україна".

3.2 Зовнішня торгівля послугами

Напротивагу експорту товарів в експорті послуг у 2008р. відбулося скорочення обсягів наданих послуг при поступовому збільшенні імпорту. Так, у порівнянні з 2007р. експорт послуг зменшився на 17,4%, а імпорт збільшився на 53,6%. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами залишається відєм-ним у розмірі 118,0 млн.дол. США (проти 53,7 млн.дол. США у 2007р.). У 2008р. в обсязі експорту послуг України частка області дорівнювала 0,3% (проти 0,2% у 2000р.), імпорту - 2,4% (відповідно - 0,4%).

Рис.3.5 - Темпи зростання (зниження) експорту-імпорту послуг за 2000-2008рр.

У 2008р. Сумщина посіла 16 місце в експорті та 8 місце в загальноукраїнському імпорті послуг. Приблизно однакові обсяги експорту наша область має з Луганською (46,4 млн.дол. США), Волинською (40,9 млн.дол. США) та Полтавською (40,2 млн.дол. США) областями, імпорту - з Київською (170,6 млн.дол. США), Полтавською (137,8 млн.дол. США) та Львівською (104,9 млн.дол. США) областями відповідно.

Після різкого скорочення експорту послуг у 2005р., протягом 2006-2007рр. почалось його повільне зростання, яке перейшло знову в падіння у 2008р. на 8,7 млн.дол. США у порівнянні з 2007р.

В імпорті послуг можна відмітити стабільне збільшення обсягів, починаючи з 2000р. вони зросли на 154,3 млн.дол. США, з незначним скороченням у 2004р. на 12,8% проти 2003р.

У 2008р. Сумщина співпрацювала з 111 країнами світу (Додаток №2). На відміну від попереднього року провідну роль в експорті послуг відігравали країни СНД. Так, у 2008р. на них припадало 82,2% (проти 44,8% ? у 2007р.).

Найголовнішою країною-партнером в експорті була Російська Федерація, на яку припадало 63,2% усіх наданих послуг.

Серед головних торгових партнерів країн СНД у 2008р. експорт послуг найбільше збільшився до Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Російської Федерації та Туркменістану. Серед країн ЄС суттєво збільшився експорт до Нідерландів, Словаччини, Фінляндії та Франції, а серед інших країн - до Норвеґії та Сполучених Штатів Америки. Одночасно відбулося різке скорочення послуг до інших країн світу (на 73,4%). Це, в першу чергу, склалося за рахунок зменшення послуг до Ірану.

У 2008р. відбулись суттєві зміни у структурі експорту послуг. Доміную-чими стали послуги в обробній промисловості, як і в 2006р. Якщо у 2007р. їх питома вага дорівнювала лише 34,0%, то у 2008р. вона досягла 55,6%. А лідуючі до цього будівельні послуги скоротились у 2008р. на 92,4% порівняно з 2007р.

Рис.3.6 - Структура експорту послуг (%)

Водночас частка послуг в операціях з нерухомістю збільшилася на 49,7%.

На відміну від експорту, в імпорті послуг протягом останніх років зміни обсягів в цілому по області прямо залежали від зрушень вартісного показника послуг в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та юридичним особам. Слід відмітити, що на відміну від попереднього року цей показник збільшився у 2,1 раза і становив 74,0% обласного імпорту послуг (у 2007р. - 53,3%).

Це сприяло збільшенню загальнообласного показника імпорту на 53,5% у порівнянні з минулим роком.

Також відбулось зростання обсягів імпорту послуг, повязаних у державним управлінням - у 49,9 раза, у сфері освіти - у 5,6 раза, транспортних - у 2,6 раза, в обробній промисловості - на 20,3%, послуг готелів і ресторанів - на 17,9%, повязаних з оптовою та роздрібною торгівлею - на 12,0%. Водночас скоротились послуги, повязані з фінансовою діяльністю - на 97,7% і будівництвом - на 91,2%.

Щодо географії імпорту послуг, то впродовж останніх років провідне місце займали імпортні операції з інших країн світу (2006р. - 82,3% від загальнообласного показника, 2007р. - 87,9% і 2008р. - 88,3%). При цьому послуги з країн ЄС у 2008р. становили 86,1%.

Імпорт послуг із інших країн світу збільшився порівняно з 2007р. на 49,5 млн.дол. США (на 54,2%) за рахунок послуг з Кіпру, Польщі, Німеччини, Франції. Також збільшились і надходження послуг із країн СНД порівняно з 2007р. на 6,1 млн.дол. США (на 48,7%) за рахунок зростання послуг з Російської Федерації, Туркменістану, Молдови, Казахстану, Азербайджану і Вірменії.

Як і завжди, у 2008р. найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з послуг підприємства обласного центру: 96,1% від загального обсягу експорту та 86,7% імпорту.

3.3 Іноземні інвестиції

У 2008р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 38,5 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, що майже на 68,0% більше ніж у минулому році та найбільше за останні пять років. Основними формами залучення інвестицій були грошові внески - 28,8 млн.дол. США (74,8% вкладеного обсягу), та внески у вигляді цінних паперів - 8,1 млн.дол. (20,9%).

В той же час зменшення капіталу нерезидентів склало 21,5 млн.дол. США. У 2007р. збільшення склало 23,8 млн.дол. США.

Таким чином зменшення сукупного капіталу нерезидентів з урахуванням курсової різниці склало 21,5 млн.дол. Суттєве зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій зумовлене різким падінням курсу національної валюти, так як більш ніж 50% капіталу нерезидентів області внесено в гривнях.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку області, станом на 1 січня 2009 року склав 159,1 млн.дол. США, що відповідає 20 місцю серед регіонів України (0,4% загального обсягу), що значно нижче ніж на 01.01.2005р. - 1,5% загального обсягу (12 місце серед регіонів).

Показник обсягу прямих іноземних інвестицій на душу населення області 132,3 долари, тоді, як у середньому по Україні він становить 775,3 дол. США, у сусідніх областях: Харківській - 573,6 дол., Полтавській -335,4 дол., Чернігівській - 83,1 дол.

У порівнянні з багатьма країнами сусідами така "питома інвестиція" є більш ніж "скромною" (наприклад, в Чехії ця величина складає більше 3000 дол. США, в Угорщині та Польщі більше 2000 дол. США.).

Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одне підприємство області більш ніж у 2 рази менший середньодержавного показника і становить 667,2 тис.дол. США, у Харківській області - 2098,9 тис.дол., Полтавській - 1491,1 тис.дол., Чернігівській - 993,6 тис.дол.

Слід зазначити, що невеликий обсяг залучення інвестицій в область обумовлюється нерозвиненість галузей економіки, які першочергово приваблюють інвесторів: звязок, туризм тощо.

За останні роки інвестиційна активність підприємств області відзначається нестабільністю. Щорічні прирости (зменшення) капіталу нерезидентів мають стрибкоподібний характер.

Рис.3.7 - Динаміка приросту (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій

Коливання показника прямих інвестицій обумовлено переходом їх до категорії портфельних та навпаки.

Географія надходжень іноземного капіталу в область досить різноманітна. Інвестиції вкладались партнерами з 36 країн світу.

На жаль динаміка географічної структури інвестиційних потоків показує, що країни СНД відрізняються низькою інвестиційною активністю.

(на початок року)

Рис.3.8 - Прямі іноземні інвестиції в економіку області

Найбільш вагомими партнерами області є інвестори з Кіпру, які вклали в економіку Сумщини 55,8 мдн.дол, Сполучених Штатів Америки - 27,8 млн.дол. Значні обсяги інвестицій упродовж 2008р. було залучено з Нідерландів (23,6 млн.дол.), як результат - третє місце країни за станом на 1 січня 2009р. Економіка Сумщини приваблює партнерів з Віргінських островів (Брит.) - 18,3 млн.дол., Сполученого Королівства - 15,6 млн.дол. На ці пять країн припало 88,4% загальнообласного обсягу прямих інвестицій.

Рис.3.9 - Структура прямих іноземних інвестицій в економіку області по країнах світу станом на 1 січня 2009 року

Кожен з інвесторів знайшов в регіоні пріоритетну для себе сферу вкладення капіталу.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості - 114,1 млн.дол. (71,7% загального обсягу прямих інвестицій в область), у т.ч. переробної - 108,8 млн.дол. та добувної - 1,1 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій внесено в машинобудування - 55,8 млн.дол., у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 30,6 млн.дол., виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції - 10,7 млн.дол., у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів - 8,9 млн.дол.

У підприємствах сільського господарства, мисливства та повязаних з ними послуг акумульовано 19,3 млн.дол. (12,1%) прямих інвестицій.

(млн.дол.США)

Рис.3.10 - Прямі іноземні інвестиції в окремі види економічної діяльності станом на 1 січня

Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 170 підприємств області.

Серед міст та районів найбільше прямих іноземних інвестицій залучено у підприємства та організації міста Суми - 89,4 млн.дол., у Тростянецького району - 25,6 млн.дол., м.Шостка - 18,3 млн.дол., Глухівського району - 15,6 млн.дол., м.Глухів - 2,2 млн.дол.

Рис.3.11 - Розподіл прямих іноземних інвестицій за містами та районами області станом на 1 січня 2009 року

Станом на 1 січня 2009р. обсяг прямих інвестицій з області в економіку країн світу склав 2,9 млн.дол. США. Всі вони вкладені в підприємства країн СНД.

Інвесторами з області є підприємства, що належать до таких видів діяльності, як машинобудування, обсяги інвестицій яких склали 2,4 млн.дол. (81,8% загального обсягу), оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі - 0,5 млн.дол. (18,2%).

Капітал спрямовано в Російську Федерацію - 2,3 млн.дол. США (77,8% загального обсягу), Казахстан - 0,5 млн.дол. США (18,2%), Білорусь - 0,1 млн.дол. (4,0%). Всі інвестиції в економіку країн СНД здійснено підприємствами м.Суми.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про державну статистику" зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 липня 2000 року N 1922-III.

2. Положення про Головне управління статистики в Сумській області.

3. Регламент Головного управління статистики у Сумській області.

4. Інструкція про порядок складання звіту за формою № 9 - ЗЕЗ "Звіт про екпорт (імпорт) послуг)".

5. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України" від 11 липня 2007 р. № 924.

6. Економічна доповідь "Зовнішня торгівля Сумщини за 2008 рік".

7. Статистичний збірник "Зовнішня торгівля Сумської області з країнами ЄС у 2008р."

8. Статистичний збірник "Зовнішня торгівля області товарами та послугами за 2005-2008рр."

Додаток А

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з найбільшими партнерами (тис.дол. США)

Експорт

Імпорт

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Усього

513748,7

682020,8

913396,7

277362,4

374506,1

547294,4

з них:

Австрія

544,6

596,9

700,0

-

11890,3

11172,5

Білорусь

10208,9

14333,5

37136,5

11823,3

17731,8

35672,1

Бельгія

6396,4

1437,1

1163,4

1367,5

364,4

1634,2

Естонія

1736,5

698,8

1848,1

26441,7

33204,3

40035,8

Індія

20467,7

18309,5

8451,4

2261,7

2603,0

1811,1

Іран

2374,8

11690,1

25025,1

51,9

?

20,0

Італія

10189,1

7317,9

12958,1

6837,4

10375,8

9439,6

Казахстан

16477,1

25222,4

25983,2

5496,3

8170,0

35610,9

Китай

2862,2

5793,2

4921,4

3206,5

6649,4

8729,5

Латвія

2390,5

2893,9

3025,4

296,5

157,3

138,9

Литва

2016,1

5735,3

4083,3

2159,4

5499,3

4817,6

Нігерія

11246,4

8943,3

31102,8

111,5

156,1

62,3

Нідерланди

5133,6

9377,0

8789,4

8532,0

7684,2

14379,5

Німеччина

22912,2

32952,8

42189,4

52766,6

86344,0

127611,2

Польща

9297,5

11424,8

15591,7

4857,8

6936,1

17486,5

Румунія

9894,7

16417,2

17610,1

134,2

1323,8

7396,2

Російська Федерація

234003,0

300362,3

395650,5

89713,1

93756,1

108900,6

Сирійська Арабська Республіка

1506,4

394,3

405,2

6233,8

11724,2

23390,9

США

15142,1

18983,5

9113,3

7197,3

11566,6

11552,5

Сполучене Королівство

3977,9

12388,1

5600,8

2513,5

2932,9

4145,3

Туреччина

14858,9

40295,9

26899,7

15785,4

14764,2

15363,2

Туркменістан

14144,7

11877,9

22985,1

-

24,2

-

Узбекистан

36816,4

34812,3

70319,2

-

1252,2

839,2

Угорщина

7390,2

8113,6

12773,0

1256,8

220,2

754,9

Чеська Республіка

2696,8

2887,9

3448,6

8051,5

9208,0

5149,1

Додаток Б

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами з найбільшими партнерами (тис.дол. США)

Експорт

Імпорт

2006

2007

2008

2006

2007

2008

Усього

49358,9

50126,3

41409,9

108926,9

103796,7

159383,1

з них:

Австрія

5,6

110,3

48,2

4873,6

5485,3

5311,5

Азербайджан

557,9

3,0

60,9

167,1

45,7

255,0

Бельгія

12,0

1,5

2,3

24,4

42,2

56,6

Білорусь

424,0

160,5

256,0

1077,7

1348,7

1877,3

Грузія

47,7

2,6

712,0

412,2

129,8

320,5

Естонія

9,3

3,7

7,7

52,7

719,6

1,1

Іран, Ісламська Республіка

7,8

21075,1

11,6

233,1

119,6

28,1

Казахстан

682,0

2503,0

3011,0

79,1

294,8

642,9

Латвія

2,1

0,7

1,3

1323,9

4,6

5,2

Литва

3,1

55,9

39,0

129,0

68,8

80,4

Молдова

42,1

10,0

3,4

91,4

292,2

621,2

Нідерланди

994,7

1327,2

1668,0

1697,6

1181,7

1152,7

Німеччина

1184,2

1032,7

629,8

2914,8

3138,1

5011,5

Польща

162,9

650,7

327,5

757,9

895,3

1745,4

Російська Федерація

16455,1

16702,5

26159,2

10688,3

10248,6

13714,8

Сполучене Королівство

238,8

374,9

303,0

72976,1

59232,9

16446,7

США

240,2

346,8

412,1

305,6

875,2

636,0

Туреччина

68,9

75,0

89,8

477,2

404,0

279,9

Туркменістан

26228,5

2984,6

3815,6

7064,1

122,0

1044,9

Узбекистан

591,2

80,8

6,1

23,6

31,4

56,7

Чеська Республіка

4,5

9,3

10,3

70,7

145,3

60,0

Швейцарія

719,3

1689,3

2583,2

958,1

917,3

1692,8

Швеція

1,0

2,1

0,7

52,0

176,2

217,8

Додаток В

Прямі іноземні інвестиції в економіку області за найбільшими партнерами (на початок року)

2007

2008

2009

тис.дол.

США

у % до загаль-ного підсумку

тис.дол.

США

у % до загаль-ного підсумку

тис.дол.

США

у % до загаль-ного підсумку

Усього

156735,7

100,0

180528,1

100,0

159063,5

100,0

з них:

Кіпр

10639,2

6,8

12387,1

6,9

55854,1

35,1

Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии с примером, но с данными своего предприятия, Вы легко сможете написать отчет по своей теме.

Другие материалы:
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем отчёт по практике самостоятельно:
! Отчет по ознакомительной практике В чем заключается данный вид прохождения практики.
! Отчет по производственной практики Специфика и особенности прохождения практики на производстве.
! Отчет по преддипломной практике Во время прохождения практики студент собирает данные для своей дипломной работы.
! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с ежедневным отчетом.
! Характеристика с места практики Иногда преподаватели требуеют от подопечных принести лист со словесной характеристикой работы студента, написанный ответственным лицом.

Особенности отчётов по практике:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике и психологии Для студентов педагогических и связанных с психологией специальностей.
по строительству Для студентов специальностей связанных со строительством.
технических отчетов Для студентов технических специальностей.
по информационным технологиям Для студентов ИТ специальностей.
по медицине Для студентов медицинских специальностей.