Контрольная работа по предмету "Программирование, компьютеры и кибернетика, ИТ технологии"


Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application11

Полтавський університет споживчої кооперації України

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики

Звіт про виконання індивідуальних завдань

з дисципліни „Інформатика та компютерна техніка”

на тему: „Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application”

Виконав студент гр. ЕК - 22

спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика”

Кот Денис Володимирович

Полтава 2007

Зміст

1. Алгоритми у вигляді блок-схем для розвязання задач

1.1 Блок-схема до задачі № 1

1.2 Блок-схема до задачі № 2

1.3 Блок-схема до задачі № 3

1.4 Блок-схема до задачі № 4

2. Задачі

2.1 Задача № 1 (прикладна задача)

2.2 Задача № 2 (задача на одновимірний масив)

2.3 Задача № 3 (задача на двовимірний масив)

2.4 Задача № 4 (задача на використання символьних величин)

Блок-схема до задачі № 1

Блок-схема до задачі № 2

Блок-схема до задачі № 3

Блок-схема до задачі № 4

Варіант №22

1. Прикладна задача

Якщо a,b,c,d - сторони чотирикутника, то чи не є він паралелограмом?

Текст програми:

program k1;

var

a,b,c,d:integer;

begin

writeln(Введите длины сторон четырехугольника);

read(a,b,c,d);

if ((a=b) and (c=d)) or ((a=c) and (b=d))

then writeln(Четырехугольник- паралелограмм)

else writeln(Это другая фигура);

readln

end.

Результат роботи програми:

2. Задача на одновимірний масив

Визначити максимальний елемент серед елементів масиву В, які задовольняють умову хі < 0, та його порядковий номер.

Текст програми:

program k2;

const n=10;

var

b:array [1..n] of integer;

i,max,number:integer;

begin

writeln(Введите элементы массива);

for i:=1 to n do

begin

write(b[,i,]=);

readln(b[i])

end;

for i:=1 to n do

begin

write(b[i]:4);

end;

max:=-maxint; number:=0;

for i:=1 to n do

begin

if (b[i]<0) and (b[i]>max) then

begin

max:=b[i];

number:=i

end;

end;

writeln;

if number<> 0 then

begin

writeln(Максимальный среди отрицательных ,max);

writeln(Его номер в массиве ,number);

end

else writeln(Все элементы - неотрицательные);

readln

end.

Результат роботи програми

3. Задача на двовимірний масив

Знайти найбільший і найменший елементи матриці R(K,N), K<=20, N<=10 та поміняти їх місцями. Надрукувати матрицю R й одержану матрицю.

Текст програми (для простоти введення візьмемо менші значення k та n):

program k3;

const k=6;n=3;

var

r:array [1..k,1..n] of integer;

i,j,max,min,x1,x2,y1,y2:integer;

begin

writeln(Введите элементы массива);

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

begin

write(r[,i,,,j,]=);

readln(r[i,j])

end;

writeln;

for i:=1 to k do

begin

for j:=1 to n do write(r[i,j]:3);

writeln

end;

max:=r[1,1];

x1:=1;y1:=1;

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

if r[i,j]>max then

begin

max:=r[i,j];

x1:=i;y1:=j

end;

min:=r[1,1];

x2:=1;y2:=1;

for i:=1 to k do

for j:=1 to n do

if r[i,j]<min then

begin

min:=r[i,j];

x2:=i;y2:=j

end;

writeln;

writeln(Максимальный= ,max);

writeln(Минимальный= ,min);

r[x1,y1]:=min;r[x2,y2]:=max;

writeln;

writeln(Новый массив);

for i:=1 to k do

begin

for j:=1 to n do write(r[i,j]:3);

writeln

end;

readln

end.

Результат роботи програми:

4. Задача на використання символьних величин

Задано рядок, що містить від 1 до 30 слів, у кожному з яких від 1 до 5 прописних латинських літер, між сусідніми словами - кома, за останнім словом - крапка. Надрукувати цей же рядок слів, але в зворотньому порядку.

Текст програми:

program k4;

uses crt;

var

a,b:string;

i,n:integer;

begin

clrscr;

writeln(Введите строку слов через запятую);

readln(a);

b:=;

n:=length(a);

writeln;

writeln(Строка в обратном порядке слов);

writeln;

for i:=n-1 downto 0 do

if (a[i]<>,) and (i<>0) then b:=a[i]+b

else

begin

write(b);b:=;

if i<>0 then write(,)

end;

write(.);

readln

end.

Результат роботи програми:
Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную контрольную работу Вы можете использовать для выполнения своих заданий.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :