Контрольная работа по предмету "Информатика"


Програмування на Pascal и в MS Excel

Зміст


Завдання 1


Завдання 2


Завдання 3


Завдання 4


Завдання 5


Список використаної літератури
Завдання 1


Скласти блок-схему і програму, згідно варіанту К=8.


Дано А = 9; В = 26.


Обчислити значення функціїРішення:


Складемо блок-схему задачі (рис.1)
Рис.1.


Программа.


program ROZGAL1;


{$APPTYPE CONSOLE}


uses


SysUtils;


VAR A, B, C, D: INTEGER;


W: REAL;


BEGIN


WRITELN ('Введіть A, B');


READLN (A, B);


C: = A mod 3;


D: = B mod 5;


IF C=0 THEN W: = SQR (A) *SQR (B) *B


ELSE IF D=0 THEN W: = 1 - SQRT (B)


ELSE W: =0;


WriteLn (' W=',W: 7: 3);


ReadLn;


ReadLn


end.


Контрольний приклад (рис.1): A= 9, B= 26, W= 1423656.000.Рис.1.
Завдання 2


Дано: Масив. Тип елементів масиву - INTEGER; кількість елементів масиву - 10.


Знайти: знайти добуток останніх 5 елементів масиву.


Рішення:


програмування pascal програма лістинг


Задано вектор А, який містить n елементів. Математично описати умову задачі, розробити схему алгоритму, скласти таблицю символічних імен та програму на мові Turbo Pascal згідно варіанту №23. Обчислення добутку останніх чотирьох елементів та суми перших трьох елементів масиву.


Алгоритм наведений на рис.2.1.Рис.2.1.


Лістинг програми:


program Dodut_2;


{$APPTYPE CONSOLE}


uses


SysUtils;


VAR N, I,P: INTEGER; X: ARRAY [1.10] OF INTEGER;


BEGIN


WRITELN ('Введіть кількість елементів масиву');


READLN (N);


FOR I: =1 TO N DO


BEGIN


WRITELN ('Введіть', I,'елемент масиву');


READLN (X [I]);


END;


P: =1;


FOR I: =N-4 TO N DO


BEGIN


P: =P*X [I];


end;


WRITELN ('Dobut = ', P);


READLN;


READLN


end.


Контрольний приклад (рис.2.2)Рис.2.2
Завдання 3


Побудувати інтерполяційний багаточлен Лагранжа відносно N = 10 i K = 8.


Дано:


x
i
= x
0
+ 0,4i
, (і = 0, 1, 2,3);


y
і
= N
/ (K
+ x
i
); x0
= 0,05N


Рішення.


Таблиця 3.1
і 0 1 2 3
хі
0,5 0,9 1,3 1,7
уі
1,18 1,12 1,08 1,03

Обчислимо коефіцієнти Лагранжа для n = 4 та i = 0, 1, 2, 3.


;


;


;


.


;


L3
(x)

=


()+


() + () +


()


Одержали багаточлен третього ступеня. Якщо потрібно знайти значення функції, якого немає у таблиці (наприклад х = 0,2), те підставивши у багаточлен замість х значення 0,2, отримаємо функцію y = f (0,2). Якщо тільки одноразове потрібно знайти значення y = f (х), те багаточлен Лагранжа будувати не потрібно. У формули коефіцієнтів Лагранжа замість х треба підставити число 0,2 або якесь інакше, і всі коефіцієнти перетворяться у число, тоді за формулами Лагранжа знайдемо відповідне значення функції.

Завдання 4


Апроксимувати залежність багаточленом другого ступеня і обчислити коефіцієнт варіації.


Дано:


x
i
=
x
0
+ 0,4i
, де


i
= 0, 1, 2, 3, …


y
i
= N/ (K+xi
)

= 10/ (8+xi
);

N=10, K=8


x
0
= 0,05N
= 0,05*10
= 0,5


Рішення.


Маємо експериментальну залежність теплоємності пропану (газ) від температури:
Xi
K
0,5 0,9 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9
Yi
Дж/кг*град
1,18 1,12 1,08 1,03 0,99 0,95 0,92

Апроксимувати експеріментальні дані багаточленом другого ступеня, знайти коефіцієнт варіації.


Проміжні обчислення зручно проводити після укладання таблиці 4.1i Xi Yi Xi^2 Xi^3 Xi^4 XiYi Xi^2*Yi
1 0,5 1,18 0,25 0,13 0,06 0,59 0,29
2 0,9 1,12 0,81 0,73 0,66 1,01 0,91
3 1,3 1,08 1,69 2, 20 2,86 1,40 1,82
4 1,7 1,03 2,89 4,91 8,35 1,75 2,98
5 2,1 0,99 4,41 9,26 19,45 2,08 4,37
6 2,5 0,95 6,25 15,63 39,06 2,38 5,95
7 2,9 0,92 8,41 24,39 70,73 2,66 7,72
11,9 7,2662 24,71 57,239 141,17 11,871 24,03513

Згідно з таблицею 4.1 система рівнянь має вигляд:
0
+ 11,9а1
+ 24,71а2
= 7,2662
11,9а0
+ 24,71а1
+ 57,239а2
= 11,871
24,71а0
+ 57,239а1
+ 141,17а2
= 24,035

Розв’язок системи рівнянь дає значення коефіцієнтів:


а0
= 1,244304
а1
= - 0,14307
а2
= 0,010466;

Та емпіричну залежність:


f (x) = a0
+a1
x+a2
x2
= 1,2443 - 0,143x + 0,01x2


Підставляючи у одержаний багаточлен експериментальні значення Хі
одержимо Уі
емп
і ці результати занесемо до таблиці:1 2 3 4 5 6 7
Уі
емп
1,1754 1,124 1,076 1,0313 0,99 0,952 0,917417

Обчислимо середньоквадратичні відхилення:


,


.


Обчислимо коефіцієнт варіації V:


%


Так як V менше ніж 5%, те якість апроксимації задовільна.
Завдання 5


Обчислити за методом Рунге-Кути рівняння y’ = 1 - sin (3,8x + y) + 8,2y/ (2 +x) на відрізку [0, 1] з кроком h = 0,2. Проводимо обчислення згідно з моделлю (у MS Excel) - таблицею 5.1, результати занасемо до таблиці 5.2.Таблиця 5.1

i Xi Yi f (Xi, Yi) k=h*f (Xi, Yi) Δyi
0 0 0 = (1-SIN (4,2*B2+C2) + (9*C2) / (2+B2)) =$H$2*D2 =E2
=B2+$H$2/2 =$C$2+E2/2 = (1-SIN (4,2*B3+C3) + (9*C3) / (2+B3)) =$H$2*D3 =2*E3
0,1 =$C$2+E3/2 = (1-SIN (4,2*B4+C4) + (9*C4) / (2+B4)) =$H$2*D4 =2*E4
0,2 =$C$2+E4 = (1-SIN (4,2*B5+C5) + (9*C5) / (2+B5)) =$H$2*D5 =E5
(∑Δyi) /6 = =СУММ (F2: F5) /6
1 0,2 =C2+F6 = (1-SIN (4,2*B7+C7) + (9*C7) / (2+B7)) =$H$2*D7 =E7
0,3 =$C$7+E7/2 = (1-SIN (4,2*B8+C8) + (9*C8) / (2+B8)) =$H$2*D8 =2*E8
0,3 =$C$7+E8/2 = (1-SIN (4,2*B9+C9) + (9*C9) / (2+B9)) =$H$2*D9 =2*E9
0,4 =$C$7+E9 = (1-SIN (4,2*B10+C10) + (9*C10) / (2+B10)) =$H$2*D10 =E10
(∑Δyi) /6 = =СУММ (F7: F10) /6
2 0,4 =C7+F11 = (1-SIN (4,2*B12+C12) + (9*C12) / (2+B12)) =$H$2*D12 =E12
0,5 =C12+E12/2 = (1-SIN (4,2*B13+C13) + (9*C13) / (2+B13)) =$H$2*D13 =2*E13
0,5 =C12+E13/2 = (1-SIN (4,2*B14+C14) + (9*C14) / (2+B14)) =$H$2*D14 =2*E14
0,6 =C12+E14 = (1-SIN (4,2*B15+C15) + (9*C15) / (2+B15)) =$H$2*D15 =E15
(∑Δyi) /6 = =СУММ (F12: F15) /6
3 0,6 =C12+F16 = (1-SIN (4,2*B17+C17) + (9*C17) / (2+B17)) =$H$2*D17 =E17
0,7 =C17+E17/2 = (1-SIN (4,2*B18+C18) + (9*C18) / (2+B18)) =$H$2*D18 =2*E18
0,7 =C17+E18/2 = (1-SIN (4,2*B19+C19) + (9*C19) / (2+B19)) =$H$2*D19 =2*E19
0,8 =C17+E19 = (1-SIN (4,2*B20+C20) + (9*C20) / (2+B20)) =$H$2*D20 =E20
(∑Δyi) /6 = =СУММ (F17: F20) /6
4 0,8 =C17+F21 = (1-SIN (4,2*B22+C22) + (9*C22) / (2+B22)) =$H$2*D22 =E22
0,9 =C22+E22/2 = (1-SIN (4,2*B23+C23) + (9*C23) / (2+B23)) =$H$2*D23 =2*E23
0,9 =C22+E23/2 = (1-SIN (4,2*B24+C24) + (9*C24) / (2+B24)) =$H$2*D24 =2*E24
1 =C22+E24 = (1-SIN (4,2*B25+C25) + (9*C25) / (2+B25)) =$H$2*D25 =E25
(∑Δyi) /6 = =СУММ (F22: F25) /6

Таблиця 5.2

i Xi Yi f (Xi, Yi) k=h*f (Xi, Yi) Δyi
0 0 0 1 0,2 0,2
0,1 0,1 0,931691291 0,18633826 0,37267652
0,1 0,0932 0,908355637 0,18167113 0,36334225
0,2 0,1817 0,890218624 0,17804372 0,17804372
(∑Δyi) /6 = 0,18567708
1 0,2 0,1857 0,904522599 0,18090452 0,18090452
0,3 0,2761 1,081106963 0,21622139 0,43244279
0,3 0,2938 1,149748994 0,2299498 0,4598996
0,4 0,4156 1,693191948 0,33863839 0,33863839
(∑Δyi) /6 = 0,23531422
2 0,4 0,421 1,716008878 0,34320178 0,34320178
0,5 0,5926 2,699266577 0,53985332 1,07970663
0,5 0,6909 3,143773118 0,62875462 1,25750925
0,6 1,0497 5,048927359 1,00978547 1,00978547
(∑Δyi) /6 = 0,61503385
3 0,6 1,036 4,988911447 0,99778229 0,99778229
0,7 1,5349 7,088323278 1,41766466 2,83532931
0,7 1,7449 7,815812632 1,56316253 3,12632505
0,8 2,5992 9,672890552 1,93457811 1,93457811
(∑Δyi) /6 = 1,48233579
4 0,8 2,5184 9,488588937 1,89771779 1,89771779
0,9 3,4672 10,93883865 2,18776773 4,37553546
0,9 3,6122 11,31513484 2,26302697 4,52605394
1 4,7814 14,91515958 2,98303192 2,98303192
(∑Δyi) /6 = 2,29705652


Список використаної літератури


1. Цибрій Л.В. Методичні вказівки до вивчення мови програмування Турбо Паскаль для студентів всіх спеціальностей. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2001, - 40 с.


2. Ершова Н.М., Скрипник В.П., Цибрий Л.В., Шибко О.Н. Лабораторный практикум по программированию на алгоритмическом языке Турбо Паскаль. - Днепропетровск, ПГАСА, 2001. - 23 с.


3. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0. Начальный курс. Учебное пособие, - М.: Номидж, 1997, - 616 с.


4. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Практика программирования. Учебное пособие. - М.: "Ноллидж", 1997. - 432 с.


5. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики /За ред.В.М. Мадзігона. - К: Фенікс, 1997.


6. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч. - метод. посібник / За заг. ред.О.Д. Шарапова. - К.: КНЕУ, 2002. - 534 с.


7.Я.М. Глинський. Інформатика: Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. - Львів: "Деол", 2002. - 256 с.


8. Фигурнов В. Є. IBM PC для пользователя. - М.: Финансы и статистика, 1996.


9. Гурин Н.И. Работа на персональном компьютере: Справочное пособие. Минск: Беларусь, 1995 - 224 с.


10. Мюллер Дж., Нортон П. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. / Пер. с англ. - М.: "Издательство БИНОМ", 1998. - 784 с.


11. Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1996.


12. Єршова Н.М. Інформатика: Конспект лекцій. - Дніпропетровськ, ПДАБА, 2003.


13. Єршова Н.М., Скрипник В.П., Шибко О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" для студентів усіх спеціальностей". - Дніпропетровськ, ПДАБА, 2003. - 64 с.


14. Методичні вказівки до курсу лекцій з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка". Для економічних фахів 6.050100 част.3/С.М. Семенець, І.М. Ільєв - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2005. - 25 с.


15. Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: Для студентів, курсантів та слухачів усіх форм навчання. - Дніпропетровськ, Юрид. академія М-ва внутр. справ, 2005. - 140 с.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную контрольную работу Вы можете использовать для выполнения своих заданий.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :