Дипломная работа по предмету "Медицина"


Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління


Міністерство охорони здоровя України

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

УБОГОВ Сергій Геннадійович

УДК 615.1.003.1-082:355:614.2:338.45

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА

ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Київ - 2008

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань "Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки" є створення та впровадження раціональної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах єдиного військово-медичного простору. Виконати це завдання неможливо без застосування сучасних організаційно-економічних методів, спрямованих на наукове обґрунтування оптимізуючих рішень.

В останні десять років в Україні, в тому числі у фармацевтичній галузі, набула розвитку наукова дисципліна "логістика", яка має в своєму арсеналі цілий комплекс методів та засобів вивчення господарсько-економічних систем на предмет їх оптимізації. Питанням науково-методичного обґрунтування застосування логістичних досліджень з метою підвищення ефективності управління фармацевтичними підприємствами присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як Б.П. Громовик, В.В. Трохимчук, З.М. Мнушко, О.В. Посилкіна, С.А. Куценко, Р.В. Сагайдак, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька, А.В. Бурсаков та ін.

Проте, у фаховій літературі відсутні повідомлення про проведення комплексних логістичних досліджень системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Є ряд робіт А.Г. Голуба, Н.І. Хомутецької (2004-2007 рр.), присвячених обґрунтуванню теоретичних основ функціонування військово-фармацевтичної логістичної системи, визначенню підходів до оптимізації роботи військово-медичних складів.

Відсутність системного науково-методичного обґрунтування застосування комплексних логістичних досліджень з метою оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців, а також завдання військово-медичної служби щодо створення високоефективної та економічно доцільної системи постачання Збройних Сил України лікарськими засобами (ЛЗ) в умовах єдиного військово-медичного простору, зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, її завдання та зміст.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Української військово-медичної академії та проблемної комісії "Фармація" АМН та МОЗ України (протокол № 49 від 19.12.2007 р.) і є складовою частиною науково-дослідної теми: "Оптимізація інформаційного забезпечення управління військовим медичним складом" (номер державної реєстрації 0104U003012).

Мета і завдання досліджень. Метою дослідження є наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до організації та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

- провести аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні;

- обґрунтувати методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- обґрунтувати підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- розробити методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- побудувати моделі та визначити напрямки удосконалення логістичних потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців (на прикладі військово-медичного складу);

- розробити методичні підходи до проектування розподільної підсистеми системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Обєктом дослідження є система медикаментозного забезпечення військовослужбовців в умовах повсякденної діяльності Збройних Сил України.

Предметом дослідження є матеріальний та інформаційний потоки, витрати, розподільна підсистема в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Методи дослідження. При проведенні досліджень використані такі методи: спостереження, порівняння - для постановки проблеми та визначення обєкту дослідження; системно-оглядовий, бібліографічний, історичний - для аналізу застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні; системного аналізу - для розробки програми та вибору методів дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців; потоково-процесний - для опису матеріального та інформаційного потоків в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; моделювання (графічне, функціональне, операційне) - для структурного аналізу потокових процесів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; функціонально-вартісного аналізу, визначення трудових витрат - для аналізу витрат в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; метод аналізу товарного асортименту за ознакою вкладу в загальний товарообіг (АВС-аналіз) - для обґрунтування асортименту лікарських засобів, які будуть постачатися через розподільну підсистему в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців; математичний, Парето - для проектування технологічних зон зберігання та розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше науково обґрунтовано підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що включає проведення їх параметричного, структурного, функціонального аналізів та оптимізації.

Обґрунтовано підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання.

Визначено методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз адміністративних та операційних витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах "як є" та "як буде".

Розроблені методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає сім послідовних етапів дослідження потоку лікарських засобів з метою визначення оптимальних економічних та техніко-технологічних параметрів функціонування системи його розподілу в умовах військово-медичної служби.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в розробці методичних і практичних рекомендацій з проведення логістичних досліджень та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Матеріали дисертаційної роботи були використані при підготовці 2 керівних документів медичної служби Міністерства оборони України ("Методичні вказівки з обліку медичного майна на медичних складах та депо", "Керівництво по роботі баз зберігання медичної техніки і майна, центрів формування непорушних запасів медичного майна та медичних складів").

За результатами досліджень розроблені та впроваджені у практичну діяльність органів управління і закладів військово-медичної служби та в навчальний процес такі матеріали:

- навчальний посібник "Історія військово-фармацевтичної логістики" (2007), розроблений у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком і призначений для магістрантів, інтернів, слухачів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, рекомендований Вченою радою Української військово-медичної академії (протокол № 108 від "14" липня 2007 р). Матеріали посібника використовуються в навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 05.10.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07р.);

- методика логістичного аналізу лікарських засобів для потреб військово-медичної служби (2007), розроблена у співавторстві з В.В. Трохимчуком, В.С. Гульпою, Т.М. Будніковою, О.П. Шматенком, використовується в роботі відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України (акт впровадження від 01.10.07 р.), відділу медичного постачання Головного військового клінічного ордена Червоної зірки госпіталю Міністерства оборони України (акт впровадження від 14.12.07 р.), відділу медичного постачання Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (акт впровадження від 01.12.07 р.), навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07 р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07 р.);

- методичні рекомендації "Логістичне моделювання військово-фармацевтичних процесів" (2007), розроблені у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком і призначені для магістрантів, інтернів, слухачів факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Української військово-медичної академії, організаторів медичного постачання, наукових співробітників, студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів (погоджені директором Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України 01.10.2007 р.), використовуються в роботі відділу постачання медичного майна Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України (акт впровадження від 01.10.07 р.), фармацевтичного центру Головного військового клінічного ордена Червоної зірки госпіталю Міністерства оборони України (акт впровадження від 14.12.07 р.), фармацевтичного центру Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (акт впровадження від 01.12.07 р.), 2 Центральних медичних складів Міністерства оборони України (акти впровадження від 04.10.07 р., 07.12.07р.), медичного складу Південного регіону (акт впровадження від 07.12.07 р.), медичного складу Західного регіону (акт впровадження від 30.11.07 р.), медичного складу Кримського регіону (акт впровадження від 08.11.07 р.), навчальному процесі кафедри організації та економіки фармації Одеського державного медичного університету (акт впровадження від 15.09.07 р.), кафедри екстремальної та військової медицини Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 10.11.07 р.), кафедри управління та економіки фармації Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 10.12.07 р.), кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (акт впровадження від 05.10.07 р.), кафедри технології ліків, організації та економіки фармації Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 07.12.07 р.), кафедри військової фармації Української військово-медичної академії (акт впровадження від 01.10.07 р.), кафедри організації і економіки фармації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (акт впровадження від 03.11.07 р.).

Особистий внесок здобувача. В наукових працях, опублікованих у співавторстві з В.В. Трохимчуком, О.П. Шматенком, Т.М. Будніковою, В.С. Гульпою та ін., дисертантом визначено особливості розвитку логістики у вітчизняній системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, описані матеріальні та інформаційні потоки в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, обґрунтовано методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців, розроблено функціональну та операційну моделі потоків лікарських засобів на військово-медичному складі, обґрунтовано методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

Автором особисто отримано такі результати:

- проведено аналіз застосування логістичних методів в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні;

- обґрунтовано методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців;

- розроблено проект організаційної структури бази зберігання та розподілу медичного майна як альтернативи медичному складу;

- розроблено проект оптимальної технологічної схеми виробничого приміщення для зберігання та сортування лікарських засобів (загальної групи) на базі зберігання та розподілу медичного майна.

З окремих питань дисертант співпрацював з науковцями Української військово-медичної академії, Одеського державного медичного університету, Національного авіаційного університету, Департаменту охорони здоровя Міністерства оборони України, Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України (м. Ірпінь).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на Ювілейній конференції "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині" (Одеса, 2005), наукових конференціях молодих вчених Української військово-медичної академії (Київ, 2006, 2007), 1-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (Тернопіль, 2006), Х Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих учених (Тернопіль, 2006), науковій конференції студентів та молодих вчених Національного фармацевтичного університету (Харків, 2006), ІІІ Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 2006).

Публікації. По темі дисертаційної роботи опубліковано 22 роботи, у тому числі 13 статей, з яких 10 у наукових фахових виданнях, 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації, 7 тез доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 210 сторінках друкованого тексту (обсяг основного тексту - 123 сторінки), складається з вступу, огляду літератури, чотирьох розділів власних досліджень, висновків, 8 додатків (41 с.), списку використаної літератури, який включає 217 джерел, з них 20 латиницею. Робота ілюстрована 46 рисунками і 12 таблицями.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Аналіз застосування методів логістики в організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні (огляд літератури). Аналіз фахових літературних джерел дозволив встановити, що система постачання армій країн НАТО лікарськими засобами завжди вважалась хоча й особливим, але все ж таки елементом логістики. В Радянській Армії та Збройних Силах України термін "логістика" стосовно медикаментозного забезпечення не застосовувався. Однак основні принципи організації забезпечення військ лікарськими засобами, такі як повнота, своєчасність та безперебійність постачання, централізоване управління запасами, економічність використання ресурсів, раціональність, живучість, плановість, науковість та ін., відповідають меті та принципам сучасної логістичної концепції. При цьому станом на 2007 рік в Збройних Силах України завершено створення єдиного медичного простору, в якому медикаментозне забезпечення здійснюється за територіальним принципом - одним з базових підходів логістики.

На основі вивчення джерел наукової літератури показано, що логістика при вирішенні наукових та практичних завдань застосовує методи таких наукознавчих дисциплін, як загальна теорія систем, кібернетика, теорія дослідження операцій та прогностика. На підставі аналізу навчально-методичних видань та керівних документів військово-медичної служби нами встановлено, що в плануванні та організації медикаментозного забезпечення військовослужбовців знайшли своє застосування окремі підходи та методи кожної з методологічних дисциплін концепції логістичного управління (табл. 1). Проте, ці методи використовувалися тільки в окремі періоди для оптимізації або удосконалення окремих ланок системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Комплексні дослідження наскрізних потокових процесів на основі логічно спрямованого та послідовного застосування логістичних методів стосовно медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні до цього часу не проводилися. Відповідно відсутнє сучасне та адаптоване до умов військово-медичної служби програмно-методичне забезпечення проведення логістичних досліджень системи постачання медичних закладів та підрозділів лікарськими засобами.

Логістика як практика управління передбачає пошук зручних та простих методів дослідження складних логістичних систем. Проведений же нами аналіз вказаних у табл. 1 методів показав, що близько 65% з них є математичними методами, більшість з яких характеризуються високою складністю та трудомісткістю проведення.

Таблиця 1. Підходи та методи логістики, що використовувалися у вітчизняній системі забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами

Назва методологічної дисципліни логістики

Назва логістичних підходів

та методів, що використовувалися у військово-медичній службі

Назва ланок системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців, які оптимізувалися за допомогою логістичних підходів та методів

Загальна теорія систем

Системний підхід

Планування та організація медикаментозного забезпечення. Організація підвезення ЛЗ. Організація руху та переробки ЛЗ на медичних складах, медичних депо та в аптеках.

Кібернетика

Кібернетичне (економіко-математичне) моделювання

Розрахунок потреби у ЛЗ. Знаходження оптимального варіанту розподілу ЛЗ.

Дослідження операцій

Методи вивчення трудових витрат.

Методи теорії імовірності.

Методи математичної статистики.

Теорія масового обслуговування.

Методи лінійного програмування.

Скорочення витрат на технологічні процеси в закладах медичного постачання. Визначення імовірності бою ампул під час приймання ампульованих ЛЗ на медичних складах. Моделювання процесів приймання і відпуску ЛЗ. Закріплення споживачів за постачальниками ЛЗ.

Дослідження операцій

Задача призначення.

Транспортна задача.

Метод сіткового планування.

Фармакоекономічний аналіз

Розробка системи розподілу ЛЗ. Оптимізація організаційно-штатної структури закладів і підрозділів медичного постачання. Планування роботи органів управління. Організація розгортання і підготовки до роботи закладів і підрозділів медичного постачання. Прийняття рішень щодо вилучення або внесення ЛЗ до застосування у медичній практиці.

Прогностика

Методи кореляційного і регресійного аналізу.

Нормативний метод.

Індексний метод.

Метод експертних оцінок.

Математичне (трендове і багатофакторне) моделювання.

АВС/VEN-аналіз

Прогнозування потреби у ЛЗ.

Вивчення асортименту ЛЗ.

Розділ 2. Обєкт, предмет та основні методи дослідження. Обґрунтовано вибір обєкту дисертаційних досліджень, яким є підсистема медикаментозного забезпечення військовослужбовців системи медичного постачання Збройних Сил України. Аргументами вибору стало те, що лікарські засоби є основою лікування і профілактики захворювань військовослужбовців, мають обмежені терміни придатності (як правило 2-3 роки), в результаті чого характеризуються найбільшою інтенсивністю руху порівняно до інших видів медичного майна. На сьогоднішній день від зовнішніх постачальників до військово-медичної служби за повною номенклатурою надходить тільки медикаментозна група, в результаті чого повний цикл руху на шляху від постачальників до лікувальних закладів та військових частин здійснюється тільки для лікарських засобів.

Визначення предмету та вибір методів дисертаційних досліджень здійснювалося нами на основі положень та методологічних дисциплін універсальної концепції теорії логістики.

Розділ 3. Розробка програми дослідження та параметричний аналіз медикаментозного забезпечення військовослужбовців. На підставі методології синтезу, аналізу та оптимізації логістичних систем, зокрема методології системного аналізу, нами вперше в умовах військово-медичної служби обґрунтовано методичні підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що складається з чотирьох етапів: параметричного, структурного, функціонального аналізів цих потоків та подальшого проектування оптимальної моделі управління ними. На підставі визначених підходів та з метою забезпечення виконання завдання "Програми розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України на 2006-2011 роки" щодо створення і впровадження раціональної системи забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами розроблено проект комплексної логістичної програми з оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців (рис. 1).

Нами визначено підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включають два етапи: визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання. При цьому основою для вибору потокових параметрів стали існуючі в логістиці ознаки класифікації матеріальних та інформаційних потоків, узагальнені нами та адаптовані до сучасних умов діяльності військово-медичної служби. Опис характеристик медикаментозного потоку та відповідного йому потоку інформації в Збройних Силах України здійснювався нами на основі аналізу керівних, організаційних, плануючих, обліково-звітних документів військово-медичного постачання, діючих переліків лікарських засобів для забезпечення потреб військово-медичної служби, даних власних спостережень та опитувань експертів станом на 2006-2007 рр. Так, нами описано характеристики потоку лікарських засобів (за 13 параметрами) та відповідного йому інформаційного потоку (за 10 параметрами) в сучасних умовах військово-медичної служби (табл. 2, 3).

Таблиця 2. Характеристика потоку лікарських засобів в сучасних умовах військово-медичної служби

Параметри потоку ЛЗ

Характеристика потоку ЛЗ

відношення до системи забезпечення ЛЗ

зовнішній, внутрішній, вхідний, вихідний

номенклатура

багатовидовий (має 82 підгрупи)

натурально-речовинний склад

багатоасортиментний (має 589 найменувань)

кількісна ознака

середній, дрібний

вид транспорту для перевезень

автомобільний та в окремих випадках залізничний

спосіб затарювання

вантажі ЛЗ в коробках, мішках, флаконах, барабанах, бутлях, каністрах, бочках, контейнерах, піддонах

питома вага вантажів, що створюють потік

легковагові (1 тонна вантажу займає обєм

більше 2 м3)

ступінь сумісності вантажів

сумісні і несумісні (при зберіганні систематизуються за 10 ознаками)

консистенція вантажів

тарно-штучні, наливні

ступінь регулярності

детермінований

ознака безперервності у часі

дискретний

інтенсивність

найбільша порівняно до інших видів медичного майна

спосіб фізичного розподілу між елементами системи забезпечення ЛЗ

змішаний, що поєднує розгалужений (через підсистему медичних складів) та прямий (від постачальника безпосередньо до кінцевого споживача) способи розподілу ЛЗ

Таблиця 3. Характеристика інформаційного потоку щодо лікарських засобів в сучасних умовах військово-медичної служби

Параметри інформаційного потоку

Характеристика інформаційних потоків

відношення до рівня ієрархії системи забезпечення ЛЗ

горизонтальні, вертикальні

місце походження

зовнішні, внутрішні

напрямок відносно системи забезпечення ЛЗ

вхідні, вихідні

відношення до логістичних функцій

елементарні (первинні та допоміжні облікові документи), комплексні (звітні документи), ключові (документи бухгалтерського обліку), базисні (нормативні, методичні документи)

вид носіїв інформації

на паперових, магнітних, електронних носіях

час виникнення і періодичність використання

регулярні, періодичні, оперативні

призначення інформації

управлінські, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні

ступінь відкритості

відкриті, закриті, службові, секретні

спосіб передачі даних

нарочний, поштовий звязок, телефон, телеграф, факс, електронна пошта

характер руху

випереджаючі, слідкуючі одночасно з потоком ЛЗ або після нього, направлені в одну сторону або у протилежну сторону стосовно потоку ЛЗ

Розділ 4. Функціонально-структурний аналіз витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Логістичні витрати є якісним показником ефективності функціонування логістичної системи. Враховуючи це, нами обґрунтовано методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз адміністративних та операційних витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах "як є" та "як буде".

Першим етапом функціонально-структурного аналізу згідно з розробленими методичними підходами стало проведення комплексу досліджень в такій послідовності:

- побудова функціональної (IDEF0) моделі логістичних потоків "як є";

- побудова операційної (IDEF3) моделі логістичних потоків "як є";

- оцінка витрат робочого часу та людино-годин на організацію технологічного процесу.

Проведення другого етапу функціонально-структурного аналізу передбачає:

- визначення шляхів виправлення виявлених недоліків моделі "як є";

- побудову та оцінку моделі "як буде" за алгоритмом першого етапу аналізу, що виконується у зворотному порядку.

Зважаючи на те, що найбільший за величиною потік лікарських засобів і, відповідно, найбільша трудомісткість логістичних операцій, які застосовуються до медикаментів в умовах військово-медичної служби, характерні для складської ланки, нами проведено апробацію розроблених методичних підходів на моделі "як є" потоку лікарських засобів на військово-медичному складі.

Побудовані функціональна та операційна моделі "як є" надали змогу:

відобразити: 24 функції, що реалізуються структурними підрозділами медичного складу при організації приймання, зберігання та відпуску лікарських засобів; вхідні і вихідні матеріальний та інформаційний потоки; чотири основні чинники, що управляють складським процесом; шість основних статей витрат ресурсів, що витрачаються при здійсненні складського процесу;

деталізувати внутрішньоскладський технологічний процес щодо лікарських засобів до рівня елементарних складських операцій, зокрема 54 виробничих та 51 облікової;

розрахувати загальну вартість людино-годин та кількість робочого часу, витрачених на проведення кожної складської операції та операційного циклу в цілому, за допомогою методів функціонально-вартісного аналізу та вивчення трудових витрат (фотографії робочого часу, хронометражу та моментних спостережень);

ідентифікувати так звані "вузькі місця" - ділянки наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, які потребують найбільших витрат людино-годин та робочого часу і, відповідно, підлягають раціоналізації в першу чергу (табл. 4).

на медичному складі Міністерства оборони України

(Діаграма А0. Декомпозиція блоку А-0 "Зберігання та відпуск лікарських засобів на медичних складах Міністерства оборони України").

Таблиця 4. Найбільш витратні ділянки наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку на військово-медичному складі

Назва ділянки потоку

Частка сукупних витрат робочого часу на ділянці потоку від загальної тривалості операційного циклу

Частка сукупних витрат людино-годин (у вартісному показнику) на ділянці потоку від загальної вартості операційного циклу

І. Ділянки управління потоком лікарських засобів (ЛЗ):

перевірка ЛЗ за кількістю

7,3%

аналіз якості ЛЗ

24,7%

6,1%

розміщення ЛЗ на зберігання

10,0%

5,9%

відбір ЛЗ з місць зберігання

4,9%

перевірка ЛЗ в експедиції

6,0%

4,9%

ІІ. Ділянки управління інформаційним потоком щодо лікарських засобів:

оформлення акту приймання ЛЗ

8,0%

10,6%

оформлення наряду на відпуск ЛЗ

4,9%

9,1%

проведення оприбуткування ЛЗ за паперовими формами обліку

14,3%

проведення списання ЛЗ за паперовими формами обліку

14,3%

На основі подальшого аналізу операційної моделі "як є" потоку лікарських засобів на медичному складі нами встановлено дублювання 16,7% матеріальних та 15,9% облікових операцій. Дублювання операцій на медичному складі відбувається тому, що операційний цикл з управління потоком лікарських засобів проводиться в трьох структурних підрозділах медичного складу (приймання - в контрольно-експертному відділі, зберігання - у відділі зберігання, відвантаження - в експедиційному відділі), що спричиняє необхідність виконання додаткових внутрішньоскладських операцій з переміщення медикаментів як з одного підрозділу до іншого, так і в середині них (відбір, формування вантажних одиниць, навантаження, перевезення, розвантаження, розміщення на зберігання та ін.). При цьому облік лікарських засобів ведеться паралельно у трьох структурних підрозділах медичного складу (відділі зберігання, обліково-операційному відділі, фінансово-економічному відділенні), що спричиняє триразове внесення одних і тих же даних у форми обліку, які ведуться в різних підрозділах. Під час оформлення акту приймання (в контрольно-експертному відділі) додається ще одна операція з внесення даних.

Враховуючи це нами визначені такі першочергові напрямки раціоналізації внутрішньоскладського потоку лікарських засобів:

- автоматизація облікових операцій та спрощення технологічної схеми документообігу на медичному складі (наприклад, на основі програмного забезпечення "Медичний склад - ПРОФ", розробленого фахівцями Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України);

- перехід від структурного до процесно-орієнтованого підходу до організації технологічного процесу на медичному складі, що є одним з базових принципів використання міжнародних стандартів ISO 9000. В такій системі управління наскрізним потоком лікарських засобів здійснюється в межах одного підрозділу;

- переорієнтація медичних складів з функції зберігання на функцію сортування, яка більш динамічна і є основною в ланцюзі постачання та логістики;

- перехід від системи вибіркового контролю до системи забезпечення вхідного контролю якості лікарських засобів.

Надалі з метою реалізації зазначених напрямків удосконалення внутрішньоскладського потоку лікарських засобів нами розроблено проект організаційної структури бази зберігання та розподілу медичного майна, якою пропонується замінити медичні склади. Оцінка адміністративних та операційних витрат в моделі "як буде" показала вагомий ефект їх зменшення порівняно до витрат на медичному складі (табл. 5).

Таблиця 5. Порівняльний аналіз витрат на управління потоком лікарських засобів на медичному складі та базі зберігання і розподілу медичного майна

Назва параметру трудовитрат в операційному циклі

Трудовитрати на медичному складі

Трудовитрати на базі зберігання і розподілу

Ефект зменшення трудовитрат

Кількість облікових операцій

51

39

12

Загальні витрати робочого часу на виконання облікових операцій, год.

56,1

29,4

47,7%

Сукупна вартість людино-годин, витрачених на виконання облікових операцій, грн.

466,12

332,07

28,8%

Кількість матеріальних операцій

54

36

18

Загальні витрати робочого часу на виконання матеріальних операцій, год.

49,9

38,4

23,1%

Сукупна вартість людино-годин, витрачених на виконання матеріальних операцій, грн.

1310,3

834,8

36,3%

Розділ 5. Проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Показано, що кінцевим етапом проведення логістичних досліджень є проектування удосконаленої (оптимізованої) моделі логістичної системи. В умовах військово-медичної служби однією з найважливіших ланок системи забезпечення військовослужбовців лікарськими засобами є підсистема їх розподілу. З урахуванням цього нами обґрунтовано методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає сім послідовних етапів дослідження потоку лікарських засобів з метою визначення оптимальних економічних та техніко-технологічних параметрів функціонування системи його розподілу. З позицій пошуку ефективних, зручних методів, які характеризуються простотою виконання та можуть застосовуватися для вирішення практичних завдань, нами обґрунтовано вибір методів дослідження для кожного етапу проектування системи розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби (табл. 6).

Таблиця 6. Етапи та методи проектування системи розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби

пп

Етапи проектування системи

розподілу ЛЗ

Підходи та методи проектування системи розподілу ЛЗ

1.

Визначення складу та розміру потоку ЛЗ, що проходитиме скрізь систему медикаментозного забезпечення

фармакоекономічні методи, нормативний метод,

АВС-аналіз

2.

Розрахунок величини запасів ЛЗ в системі медикаментозного забезпечення

нормативний метод

3.

Розробка схеми розподілу потоку ЛЗ

територіальний принцип

4.

Визначення оптимальної кількості місць зберігання та розподілу ЛЗ

концепція повної вартості, графічний метод

5.

Визначення оптимальних зон дислокації місць зберігання та розподілу ЛЗ

метод визначення центру тяжіння вантажопотоків на основі математичної моделі

6.

Визначення розмірів, особливостей розміщення технологічних зон та оптимальної кількості складського обладнання в місцях зберігання та розподілу ЛЗ

логістичні принципи організації складських процесів, математичний метод

7.

Визначення прийнятного варіанту розміщення ЛЗ в місцях їх зберігання та розподілу

метод Парето

Нами проведено апробацію розроблених методичних підходів на прикладі даних щодо потреби лікувальних закладів та військових частин Міністерства оборони України в лікарських засобах за станом на 2006 рік. Так, нами визначено склад та розмір медикаментозного потоку, що проходитиме скрізь розподільну підсистему в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Обґрунтування асортименту лікарських засобів, які будуть постачатися через систему розподілу, проводилося за допомогою методу АВС-аналізу (табл. 7).

Таблиця 7. Результати АВС-аналізу лікарських засобів для потреб військово-медичної служби

Назва класифікаційної

групи ЛЗ

Частка найменувань ЛЗ, що увійшли до класифікаційної групи, в загальному товарообігу

Частка найменувань ЛЗ, що увійшли до класифікаційної групи, в загальній кількості найменувань в переліку ЛЗ

Група А

перші 80%

22%

Група В

від 80% до 95%

32%

Група С

від 95% до 100%

46%

Медикаменти з груп А і В нами запропоновано закуповувати централізовано та постачати через розподільну підсистему системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Це повязано з віднесенням даних ліків до основної (життєво-необхідної) номенклатури, можливістю отримання знижок до 25-30% при оптовій закупівлі лікарських препаратів у постачальників та необхідністю зменшення транспортних витрат. Лікарські засоби з групи С доцільно постачати за принципом "прямого постачання", коли доставка медикаментів здійснюється транспортом постачальника безпосередньо до лікувальних закладів.

Розмір потоку та запасів лікарських засобів знаходився шляхом підсумовування обсягів надходжень до Збройних Сил України лікарських засобів, що призначені для забезпечення поточних потреб військово-медичної служби та формування перехідного запасу.

Визначення схеми розподілу лікарських засобів, кількості та географічних зон дислокації місць їх зберігання та розподілу в Збройних Силах України ми здійснювали на основі аналізу організаційно-штатних документів військово-медичної служби. Так, станом на 2008 рік розподіл медикаментів поточного постачання здійснюється на основі територіального принципу за такою схемою: постачальники - три бази зберігання медичної техніки та майна (ми пропонуємо бази зберігання та розподілу медичного майна) - відділення зберігання медичного майна шести Військово-медичних клінічних центрів - аптеки лікувальних закладів та військових частин.

Надалі нами було визначено загальну площу та розміри технологічних зон зберігання та сортування лікарських засобів на прикладі розробленої моделі бази зберігання та розподілу медичного майна. Розрахунки здійснювалися за математичними формулами, прийнятими в складській логістиці та адаптованими до умов військово-медичної служби, за умови, що лікарські засоби зберігаються на піддонах на дворядних трьохсекційних стелажах CT-2M-II.

На основі результатів розрахунків та логістичних принципів організації внутрішньоскладських потоків нами розроблено проект оптимальної технологічної схеми виробничого приміщення для зберігання та сортування лікарських засобів (загальної групи) на базі зберігання та розподілу медичного майна, до складу якого увійшли вісім технологічних зон: зберігання спиртів та імунобіологічних препаратів, зберігання лікарських препаратів, зберігання інфузійних розчинів, ділянки приймання та комплектування, службових приміщень, експедиції, ділянки фасування та резервної площі (рис. 4). В результаті вивчення складських паспортних даних та проведення обстеження сховищ встановлено, що розміри виробничих площ відділу зберігання лікарських засобів Центрального медичного складу Міністерства оборони України дозволяють реорганізувати їх у відділ зберігання та розподілу лікарських засобів бази зберігання та розподілу медичного майна.

На останньому етапі проектування на основі методу Парето нами обґрунтовано прийнятний варіант розміщення лікарських засобів в зоні зберігання, за яким медикаменти поточного постачання розташовуються уздовж так званих "гарячих ліній", а медикаменти перехідного запасу - уздовж "холодних ліній".

ВИСНОВКИ

1. Вперше на основі концепції логістичного управління науково обґрунтовано та розроблено методичні підходи до організації та удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців в системі єдиного військово-медичного простору та в умовах повсякденної діяльності Збройних Сил України.

2. Встановлено, що в плануванні та організації вітчизняної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців знайшли своє застосування окремі підходи та методи кожної з методологічних дисциплін концепції логістичного управління. Проте, зазначені методи використовувалися тільки в окремі періоди для оптимізації або уд осконалення окремих ланок системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців. Комплексні логістичні дослідження наскрізних потокових процесів стосовно медикаментозного забезпечення в Збройних Силах України не проводилися. Аналіз логістичних методів, які застосовувалися у військово-медичній службі, показав, що близько 65% з них є математичними методами, більшість з яких характеризуються високою складністю та трудомісткістю проведення.

3. Науково обґрунтовано підходи до проведення логістичного аналізу медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі поетапного дослідження наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку, що складається з чотирьох етапів: параметричного, структурного, функціонального аналізів цих потоків та подальшого проектування оптимальної моделі управління ними. На підставі визначених підходів розроблена комплексна логістична програма з оптимізації медикаментозного забезпечення військовослужбовців.

4. Обґрунтовано підходи до застосування потоково-процесного методу в дослідженні медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає визначення набору потокових параметрів, які впливають на склад і трудомісткість логістичних функцій щодо управління наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, та подальший опис цих потоків за визначеними параметрами, що дає змогу провести їх адекватне моделювання. Описано характеристики потоку лікарських засобів (за 13 параметрами) та відповідного йому інформаційного потоку (за 10 параметрами) в сучасних умовах військово-медичної служби.

5. Обґрунтовано методичні підходи до проведення функціонально-структурного аналізу витрат на організацію медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що передбачає аналіз витрат на основі побудованих функціональних та операційних моделей наскрізного потоку лікарських засобів та відповідного йому інформаційного потоку в станах "як є" та "як буде". Проведено апробацію розроблених методичних підходів на прикладі військово-медичного складу, що дозволило встановити:

- загальну вартість людино-годин та кількість робочого часу, витрачених на проведення кожної складської операції та операційного циклу в цілому;

- найбільш трудовитратні операції при управлінні наскрізним потоком лікарських засобів та відповідним йому інформаційним потоком, якими виявилися: перевірка за кількістю, аналіз якості та розміщення лікарських засобів на зберігання, оформлення акту приймання та наряду на відпуск лікарських засобів;

- причини дублювання 16,7% матеріальних та 15,9% облікових операцій, якими є: необхідність виконання додаткових внутрішньоскладських операцій під час переміщення медикаментів з одного структурного підрозділу до іншого; багаторазове внесення одних і тих же даних у форми обліку, які паралельно ведуться в різних підрозділах.

6. Визначено напрямки удосконалення потоку лікарських засобів та відповідного інформаційного потоку на військово-медичному складі, такі як: автоматизація облікових операцій та спрощення технологічної схеми документообігу; перехід від структурного до процесно-орієнтованого підходу до організації внутрішньоскладського процесу; переорієнтація з функції зберігання на функцію сортування; перехід від системи вибіркового контролю до системи забезпечення вхідного контролю якості лікарських засобів.

На основі визначених напрямків удосконалення матеріального та інформаційного потоків розроблено проект організаційної структури бази зберігання та розподілу медичного майна, якою пропонується замінити медичні склади. Оцінка адміністративних та операційних витрат на управління потоком лікарських засобів та відповідним інформаційним потоком в моделі "як буде" показала, що сумарна вартість людино-годин, витрачених на організацію руху та обробку облікової інформації щодо лікарських засобів, зменшується на 28,8%, а загальні витрати робочого часу - на 47,7%; сумарна вартість людино-годин, витрачених на організацію руху та переробку вантажів лікарських засобів, зменшується на 36,3%, а загальні витрати робочого часу - на 23,1%.

7. Розроблено методичні підходи до проектування розподільної підсистеми в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців, що включає сім послідовних етапів дослідження потоку лікарських засобів з метою визначення оптимальних економічних та техніко-технологічних параметрів функціонування системи його розподілу. Обґрунтовано вибір методів дослідження для кожного етапу проектування системи розподілу лікарських засобів в умовах військово-медичної служби.

8. На підставі АВС-аналізу визначено переліки лікарських засобів, які доцільно постачати через розподільну підсистему медикаментозного забезпечення військовослужбовців (54% найменувань від загальної потреби) та напряму від постачальників до лікувальних закладів (46% найменувань від загальної потреби).

9. Визначено загальну площу та розміри технологічних зон зберігання та сортування лікарських засобів на прикладі моделі бази зберігання та розподілу медичного майна. Розроблено проект оптимальної технологічної схеми виробничого приміщення для зберігання та сортування лікарських засобів (загальної групи) на базі зберігання та розподілу медичного майна, до складу якого увійшли вісім технологічних зон: зберігання спиртів та імунобіологічних препаратів, зберігання лікарських препаратів, зберігання інфузійних розчинів, ділянки приймання та комплектування, службових приміщень, експедиції, ділянки фасування та резервної площі. На основі методу Парето обґрунтовано прийнятний варіант розміщення лікарських засобів в зоні зберігання, за яким медикаменти поточного постачання розташовуються уздовж так званих "гарячих ліній", а медикаменти перехідного запасу - уздовж "холодних ліній".

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Трохимчук В.В. Історія військово-фармацевтичної логістики: [навч. посіб. для студ. мед. і фарм. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] / Трохимчук В.В., Шматенко О.П., Убогов С.Г. - К.: УВМА, 2007. - 116 с. (Дисертант особисто провів аналіз літератури, визначив особливості розвитку логістичних методів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців в Україні, обґрунтував перспективи удосконалення системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління).

2. Логістичні підходи до проектування складської підсистеми в новій моделі медичного постачання військ / В.В.Трохимчук, С.Г. Убогов, Т.М. Буднікова, О.П. Шматенко // Фармац. журн. - 2006. - № 4. - С. 36-41. (Дисертант особисто обґрунтував алгоритм вибору оптимального варіанту складської підсистеми системи забезпечення військ лікарськими засобами та іншим медичним майном).

3. Логістичні принципи організації технологічних процесів на військово-медичних складах / С.Г. Убогов, В.В. Трохимчук, О.П. Шматенко, Т.М. Буднікова // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - К., 2006. - Вип. 15. - Кн. 2. - С. 725-730. (Дисертант особисто обґрунтував принципи організації матеріальних потоків на військово-медичних складах).

4. Моделювання операційних потоків в організації приймання лікарських засобів на військово-медичних складах / С.Г. Убогов, В.В. Трохимчук, О.П. Шматенко, Т.М. Буднікова // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - К., 2006.- Вип. 15. - Кн. 1. - С. 739-749. (Дисертант особисто побудував операційну модель процесу приймання лікарських засобів на військово-медичних складах на основі методології IDEF3).

5. Моделювання операційних потоків в організації зберігання та відпуску лікарських засобів на військово-медичних складах / С.Г. Убогов, В.В. Трохимчук, О.П. Шматенко, Т.М. Буднікова // Зб. наук. пр. співробітн. НМАПО ім. П.Л. Шупика. - К., 2007. - Вип. 16. - Кн. 2. - С. 877-890. (Дисертант особисто побудував операційну модель процесу зберігання та відпуску лікарських засобів на військово-медичних складах на основі методології IDEF3).

6. Розробка методики логістичного аналізу лікарських засобів для потреб військово-медичної служби / С.Г. Убогов, В.В. Трохимчук, В.С. Гульпа, Т.М. Буднікова, О.П. Шматенко // Фармац. журн. - 2007. - № 6. - С. 47-55. (Дисертант особисто обґрунтував методику логістичного аналізу потоку лікарських засобів для потреб військово-медичної служби).

7. Убогов С.Г. Аналіз наукової бази вітчизняної системи військово-медичного постачання з точки зору концепції логістичного управління / С.Г. Убогов // Фармац. журн. - 2007. - № 3. - С. 56-62.

8. Формалізація та опис матеріального потоку в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців / В.В.Трохимчук, С.Г. Убогов, Т.М. Буднікова, О.П. Шматенко // Фармац. журн. - 2007. - № 4. - С. 35-43. (Дисертант особисто з позицій логістики описав та обґрунтував класифікацію потоків лікарських засобів в Збройних Силах України).

9. Формалізація та опис інформаційного потоку в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців / В.В.Трохимчук, С.Г. Убогов, Т.М. Буднікова, О.П. Шматенко // Фармац. журн. - 2007. - № 5. - С. 42-48. (Дисертант особисто з позицій логістики описав та обґрунтував класифікацію інформаційних потоків щодо лікарських засобів в Збройних Силах України).

10. Функціональне моделювання процесу приймання лікарських засобів на військово-медичних складах / В.В. Трохимчук, С.Г. Убогов, О.П. Шматенко, Т.М. Буднікова // Фармац. журн. - 2006. - № 3. - С. 32-38. (Дисертант особисто побудував функціональну модель процесу приймання лікарських засобів на військово-медичних складах на основі методології IDEF0).

11. Функціональне моделювання процесу зберігання та відпуску лікарських засобів на військово-медичних складах / В.В. Трохимчук, С.Г. Убогов, Т.М. Буднікова, О.П. Шматенко // Фармац. журн. - 2007. - № 2. - С. 47-55. (Дисертант особисто побудував функціональну модель процесу зберігання та відпуску лікарських засобів на військово-медичних складах на основі методології IDEF0).

12. Сирота П.С. Становлення та розвиток системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців в незалежній Україні / П.С. Сирота, О.П. Шматенко, С.Г. Убогов // Зб. наук. пр. УВМА. - К.: УВМА, 2007. - Вип. 19. - С. 514-524. (Дисертант особисто провів аналіз літератури та звітних документів).

13. Трохимчук В.В. Етапи історичного розвитку та стан вітчизняної системи медикаментозного забезпечення військовослужбовців напередодні Великої Вітчизняної війни / В.В. Трохимчук, О.П. Шматенко, С.Г. Убогов // Зб. наук. пр. УВМА. - К.: Курсор, 2006. - Вип. 16. - С. 676-682. (Дисертант особисто провів аналіз літератури).


14. Трохимчук В.В. Вітчизняна система медикаментозного забезпечення військ на шляху від Великої Вітчизняної війни до набуття Україною незалежності / В.В. Трохимчук, О.П. Шматенко, С.Г. Убогов // Зб. наук. пр. УВМА. - К.: УВМА, 2007. - Вип. 18. - С. 397-402. (Дисертант особисто провів аналіз літератури).

15. Моделювання фармацевтичних процесів на основі методології IDEF3 / С.Г. Убогов, В.В. Трохимчук, Б.П. Громовик, О.І. Зайченко // 1-а Міжнар. наук.-практ. конф. 6-7 квітня 2006 року "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів": тези доп. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. - С. 108. (Дисертант особисто обґрунтував доцільність застосування методології моделювання IDEF3 при дослідженні фармацевтичних процесів).

16. Структурний аналіз процесу приймання лікарських засобів на медичних (аптечних) складах / В.В. Трохимчук, С.Г. Убогов, О.П. Шматенко, Р.Л. Притула // Ювілейна конф. 17 листопада 2005 року "Біофізичні стандарти та інформаційні технології в медицині": тези доп. - Одеса: ОДМУ, Видавництво "Астропринт", 2005. - С. 23-24. (Дисертант особисто обґрунтував ефективність застосування методології моделювання IDEF0 при дослідженні фармацевтичних процесів на прикладі процесу приймання лікарських засобів на медичних (аптечних) складах).

17. Убогов С.Г. Організація документообороту на військово-медичному складі / С.Г. Убогов, І.О. Легута // Наук. конф. мол. вчених УВМА 25-26 травня 2007 року: тези доп. - К.: УВМА, 2007. - С. 107-108. (Дисертант особисто розробив технологічну схему обробки первинних документів та графік документообороту на військово-медичному складі в умовах бухгалтерського обліку медичного майна).

18. Убогов С.Г. Логістичне обґрунтування складських процесів в системі медичного постачання військ / С.Г. Убогов, В.В. Трохимчук // Наук. конф. мол. вчених УВМА 26-27 травня 2006 року: тези доп. - К.: УВМА, 2006. - С. 97. (Дисертант особисто обґрунтував алгоритм вибору оптимального варіанту складської підсистеми системи медичного постачання військ).

19. Убогов Сергій. Структурний аналіз внутрішньоскладських процесів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців / Сергій Убогов, Марина Сирота, Володимир Томчук // Х Міжнар. мед. конгрес студ. і мол. учених 11-13 травня 2006 року: тези доп. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. - С. 238. (Дисертант особисто проаналізував основні засоби моделювання, які дозволяють детально розглянути наскрізний внутрішньоскладський процес переробки лікарських засобів).

20. Ушаков С.В. Процесний підхід до організації роботи військово-медичних складів / С.В. Ушаков, С.Г. Убогов // Міжвуз. студ. наук. конф. 27 квітня 2006 року: тези доп. - Харків: НФаУ, 2006. - С. 387. (Дисертант особисто визначив переваги процесно-орієнтованого та недоліки структурного підходів до організації діяльності на військово-медичних складах).

21. Убогов С.Г. Логістика як концептуальна основа наукової організації праці на військово-медичних складах / С.Г. Убогов, Т.В. Шершун // ХИСТ: Всеукр. мед. журн. мол. вчених: ІІІ Міжнар. медико-фармац. конф. студ. і мол. вчених 2006 року: тези доп. - Чернівці: БДМУ, 2006, вип. 8. - С. 221. (Дисертант особисто обґрунтував логістичні принципи організації технологічних процесів на військово-медичних складах).

22. Убогов С.Г. Логістичне моделювання військово-фармацевтичних процесів: [метод. рекоменд.] / Убогов С.Г., Трохимчук В.В., Шматенко О.П. - К.: УВМА, 2007. - 68 с. (Дисертант особисто побудував логістичні моделі внутрішньоскладських процесів в системі медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі методологій IDEF0 та IDEF3).Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную дипломную работу Вы можете использовать как базу для самостоятельного написания выпускного проекта.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.

Другие популярные дипломные работы:

Дипломная работа Технологии работы социального педагога с многодетной семьей
Дипломная работа Организация туристско-экскурсионной деятельности на т/к "Русский стиль" Солонешенского района Алтайского края
Дипломная работа Разработка мероприятий по повышению эффективности коммерческой деятельности предприятия
Дипломная работа Совершенствование системы аттестации персонала предприятия на примере офиса продаж ОАО "МТС"
Дипломная работа Разработка системы менеджмента качества на предприятии
Дипломная работа Организация учета и контроля на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Дипломная работа ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «АКТ «ФАРТОВ»
Дипломная работа Психическая коммуникация
Дипломная работа Місцеві бюджети та бюджетний процес на локальному рівні
Дипломная работа Организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда

Сейчас смотрят :

Дипломная работа Межпредметные связи в курсе школьного предмета химии на предмете углерода и его соединений
Дипломная работа Налоговая политика РФ
Дипломная работа Социально-экономические права человека
Дипломная работа Повышение рентабельности предприятия (на примере Ростовского областного консультативно-диагностического центра)
Дипломная работа Охрана интеллектуальной собственности
Дипломная работа Межі та обмеження права власності
Дипломная работа Использование моделирования в обучении решению задач в 5 классе
Дипломная работа Бухгалтерский учёт и аудит кассовых операций
Дипломная работа Аккумуляторная батарея
Дипломная работа Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины
Дипломная работа Проблема сбытовой деятельности организации
Дипломная работа Информационная система обучения по курсу Компьютерные сети
Дипломная работа Защита прав и интересов предпринимателей
Дипломная работа Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання
Дипломная работа Совершенствование развития дополнительного образования Республики Марий Эл