Реферат по предмету "Иностранный язык"

Узнать цену реферата по вашей теме


Граматика англійської мови. Особливості перекладу

Гуманітарний університет
“Запорізький інститут державного та муніципального управління”
КОНТРОЛЬНА рОбота
I. Замініть активнийстан пасивним. Перекладіть речення
1. The people are looking at the little boy withinterest.
Люди дивляться намаленького хлопчика з інтересом.
The People look at smallboy with interest.
Люди дивилися намаленького хлопчика з інтересом.
2. They were selling newchildren's books in that shop when I entered it yesterday.
Вони продавали нові книгидля дітей у цьому магазині коли я зайшов учора.
In this shop yesterdaywhen have mended were on sale the new books for children.
У цьому магазині вчораколи зайшли продавалися нові книги для дітей.
3.The students aretranslating this article now.
Студенти зараз переводятьцю статтю.
The Students is nowtranslated this article.
Студентами заразпереводиться ця стаття.
4.Thousands of peopleattended this meeting.
Тисячі людей відвідувалиці збори.
Thousands of people wasvisitted this meeting
Тисячами людей відвідувалисяці збори
5.They often speak abouthim.
Вони часто говорять пронього.
About him is often spokenthem.
Про нього часто говоритьсяними.
6.Everybody will laugh athis funny animal.
Кожний буде сміятися ізцієї дивної тварини.
Each funny this strangeanimal.
Кожному смішна ця дивнатварина.
7.They are sellingdelicious fruit ice-cream there now.
Вони продають чудовефруктове морожене там тепер.
They are sold the excitingfruit tricked there now.
Ними продається чудовефруктове морожене там тепер.II. Передайте реченнянепрямою мовою. Перекладіть їх на piдну мову
1. The teacher said to me:” Hand this note to your parents, please”.
Учитель сказав мені:«Передайте цей лист вашим батькам, будь ласка».
The Teacher has said methat I sent this letter to my parents.
Учитель сказав мені щоб япередав цей лист моїм батькам.
2. Oleg said to hissister: «Put the letter into an envelope and give it to Kate».
Олег сказав своїй сестрі:«Поклади лист у конверт і віддай його Каті».
Oleg has said its sisterthat it place the letter in envelope and has returned its Kate.
Олег сказав своїй сестрі,щоб вона поклала лист у конверт і віддала його Каті.
3. «Please help mewith this work. Henry» said Robert.
«Будь ласка допоможимені із цією роботою. Генрі» сказав Роберт.
Роберт Has said Henry thatit help him with this work
Роберт сказав Генрі, щобвін допоміг йому із цією роботою
4. I said to Nick:«Where are you going?»
Я сказав Ніку: «КудиВи збираєтеся?»
I has asked Nick where itis going to.
Я запитав Ніка куди вінзбирається.
5. I said to him:«How long will it take you to get there?»
Я сказав йому:«Скільки Вам потрібно часу, щоб бути тут?»
I has asked its about thathow much him necessary time to be here.
Я запитав його про тескільки йому потрібно часу, щоб бути тут.
6. Nick said to his friend: «Will you stay at the „Hilton?“
Ник сказав своєму другові: „Ви залишитеся в Хілтоні?“
Droop ask its friend aboutthat will remain it in „Hilton?“
Ник запитав свого другапро те чи залишиться він у Хілтоні.
7. He said to me:»Do you often go to see your friends?"
Він сказав мені: «Вичасто ходите бачити своїх друзів?»
It has asked me on how tooften I go see their own friends.
Він запитав мене про те якчасто я ходжу бачити своїх друзів.III. Вставте частку«to» перед інфінітивом, де необхідно. Перекладіть речения.
1. The equipment issophisticated enough to be operated by an engineer.
Устаткування доситьрозумне для діючого інженера.
2. The government ought totake steps to reduce the unemployment rate.
Уряд повинен вживатизаходів, щоб зменшити показник безробіття.
3. The rate ofunemployment is too high and the government cannot to ignore it.
Показник безробіттязанадто високий і уряд не може проігнорувати цього.
5. As a rule, resources inindustrialized countries are used effectively enough to make a good base foreconomic growth.
Як правило, ресурси віндустріалізованих країнах використані досить ефективно, щоб зробити гарну базудля економічного росту.
6. It is common, ineconomics, to understand labour as an effort needed to satisfy human needs.
Основне в економіці, щобзрозуміти працю як зусилля задоволення людських потреб.
7. To reduce his cashholdings to a minimum will to be only natural for a banker since they produceno income.
Зводити його грошовівнески до мінімального повинне бути природним для банкіра оскільки вони неприносять ніякого доходу.
IV. Перекладіть наанглійську мову речення. Визначте неособові форми дієслова: інфінітив iгерундій
1.Я не міг підготувати доповідь, не прочитавши цих статей.
Icould not prepare the report, not having read these article. (having –герундій)
2.У неї не було надії купити квиток на цю виставу.
Besideit not there was hopes to buy the ticket on this show. (to buy – інфінітив)
3.Вона з нетерпінням чекає, коли піде на вечірку.
Itanxiously waits, when will go to evening party. (will go – інфінітив)
4.Щоб вивчити мову, ви повинні якомога більше читати.
Tolearn language, you should as large as possible read. (To learn– інфінітив)
5.Завданнябуло надто складним, щоб зробити його за годину.
Problemhighly complex to do it for hour. (to do it – інфінітив)
6.Мені незручно, що я турбую вас.
Iuncomfortably that I warning you. (warning – герундій)
7.Вонанаполягала на тому, щоб піти до лікаря.
Shipersist on that to go to physician. (to go to – інфінітив)V. Перекладітьречення на рідну мову, звертаючи увагу на дієприкметник. Визначте формудієприкметника
1. Banks having moderntelecommunications may do lending business with domestic firms through foreignmarkets in Zurich. Frankfurt, or New York.
Банки, що мають сучаснумережу зв'язку може робити кредитування справи із внутрішніми фірмами череззовнішні ринки в Цюрихе, Франкфурте, або Нью-Йорке.
2. Reducing our imports,we decrease the exports of others.
Зменшуючи наш імпорт, мизменшуємо експорт інших.
3. Active money is moneygoing from man to man and used by the people in buying and selling goods andservices.
Активні фінансові грошізбираються від людини до людини й використання людьми при покупці й продажітоварів і послуг.
4. Consumers typically buya smaller quantity of the good sold at a higher price.
Споживачі звичайно купуютьменшу кількість добре продаваного по більше високій ціні.
5. Supply restrictionsimposed by cartels arc as characteristic of industrialized economies as ofdeveloping economies.
Обмеження поставокнав'язали колом картелів як характеристика індустріалізованих економік по данимрозробки економіки.
6. Having made a diagnosisof the fiscal situation in the country, the economist run now offer ways ofaltering it.
Зробивши діагнозфінансової ситуації в країні, економіст пропонує шляхи зміни цього.
7. A firm has a balancesheet reporting assets ofthe firm at a specified time.
Фірма має балансовий звіт,що висвітлює фонди фірми в певному часі. VI. Виберіть здужок необхідну форму дієприкметника. Перекладіть речення
1. Said that theinterest rate is the opportunity cost of holding money, we are saying thatpeople who don't hold money will hold bonds instead.
Говорять, що показникінтересу є вартістю можливості зберігання грошей, ми говоримо, що люди, які нетримають гроші повинні тримати зобов'язання замість.
2. Every day inthousands of markets, consumers show which goods they prefer made practicalchoices and spent money on some particular goods rather than others.
Щодня на тисячах ринків,споживачеві показують, які він товари воліє практично вибрати й затратити грошіна деякі конкретні товари, а не інші.
3. At constant prices,an increase in income leads to an increased budget.
За постійними цінами,збільшення в доході веде до підвищення бюджету.
4. Here is the letterreceived by me yesterday.
От лист отриманий мноювчора.
5 A country wished to limit its populationmay discourage immigration and encourage emigration.
Країна що захотілаобмежити своє населення може послабляти імміграцію й сприяти еміграції.
6. His hat blown off bythe wind was lying in the middle of the street.
Його капелюх здутий вітромлежав по середині вулиці.
7. «How do you like the film?» he asked,turned towards roe.
«Який Ви любитефільм?» запитав він, повертаючись до мене.VII. Прочитайте iписьмово перекладіть текст
CYBERNETICS
The word«cybernetics» originated from the Greek «kybernetike», dieLatin «gubernator» and the English «governor» — allmeaning, in one sense or another, «control», «management»and «supervision». Recently Norbert Wiener has used the word to namehi1; book, which deals with the activity of a group of scientists engaged inthe solution of a wartime problem and some of the mathematical conceptsinvolved. Nowadays the word has become associated with the solution of problemsdealing with activities for computers. As such, the discipline must rely-on theexact sciences as well as sciences such as biology, psychology, biochemistryand biophysics, neurophysiology and anatomy.
It is difficult to saywhat the future holds in store for Cybernetics. Every day we leam more and moreabout the penetration of Cybernetics into the most widely differing spheres ofhuman activity. The launching of sputniks and the deliver)- of our spacerockets to their orbits with such high accuracy could have been hardly possiblewithout computers. This, however, does not mean, that a machine can ever become«cleverer» than its creator. The point is that the machine does notreplace man, it only increases his work output and multiplies his power overthe forces of nature. It should be always remembered that the machine servesman, and not the other way round. Without man, even the most perfect machinewould be only a useless heap of metal.
The contributions ofthe scientists to the progress of Cybernetics consists of the evaluation,measurement and description of the capabilities and of structural andfunctional attributes of living organisms. Such studies involve the methods ofcommunication, feedback and control in the living entity. Hence an importantaspect of the work in Cybernetics for mathematicians deals with themathematical theory of communication.
Слово«кібернетика» зародилося із грецького «kybernetike»,латинського «gubernator» і англійського «керуючий» — всізначення, в одному значенні або інше, «керування» і«контроль». Недавно Норберт Вайнер використав це слово, щоб назватисвою книгу, про діяльності групи вчених зайнятих рішенням проблеми воєнногочасу й деякі залучені математичні поняття. У цей час слово стало пов'язане зрішенням проблем маючих справу з діяльністю комп'ютерів. Дисципліна повиннаставитися до точних наук, а також пов'язана з таким науками як наприклад,біологія, психологія, біохімія й біофізика й анатомія.
Важко говорити, щомайбутнє підготувало кібернетиці. Щодня ми знаємо усе більше й більше пропроникнення Кібернетики в найбільше широчіні сфери людської діяльності. Запусксупутників і доставка наших космічних ракет на їхні орбіти з такою високоюточністю яка ледь можлива без комп'ютерів. Це, проте, не означає, що машинаможе коли-небудь, стати «розумніше» чим свій творець. Справа в тому,що машина не заміняє людину, вона тільки збільшує робочі можливості й збільшитивладу над силами природи. Це треба завжди пам'ятати, що машина обслуговує людину,і не навпаки. Без людини, навіть самі потужні машини всього лише марна купаметалу.
Внески вчених у прогресКібернетики складається в оцінці, вимірі й опису можливостей і структурних іфункціональних можливостей організмів до існування. Такі дослідження включаютьметоди зв'язку, зворотного зв'язку й керування. Отже важливий аспект роботи вКібернетику для математиків має справа з математичною теорією зв'язку.VІІІ. Перепишітьзапитання до тексту, дайте на них письмові відповіді
1. What is the origin ofthe word «cybernetics»?
Слово«кібернетика» зародилося із грецького «kybernetike»,латинського «gubernator» і англійського «керуючий» — всізначення, в одному значенні або інше, «керування» і«контроль».
2. With what problems hasthe word become associated nowadays?
У цей час слово сталопов'язане з рішенням проблем маючих справу з діяльністю комп'ютерів.
3. Why cannot the machinereplace a man?
Без людини, навіть саміпотужні машини всього лише марна купа металу
4. Where does Cyberneticspenetrate?
Щодня ми знаємо усе більшей більше про проникнення кібернетики в найбільше широчіні сфери людськоїдіяльності, запуск супутників і доставка наших космічних ракет на їхні орбіти зтакою високою точністю яка ледь можлива без комп'ютерів.
5. What is thecontributions of the scientists to the progress of Cybernetics?
Внески вчених у прогресКібернетики складається в оцінці, вимірі й опису можливостей і структурних іфункціональних можливостей організмів до існування, дослідження включаютьметоди зв'язку, зворотного зв'язку й керування, отже важливий аспект роботи вкібернетику для математиків має справа з математичною теорією зв'язку.ІХ. Перепишіть словосполучення,знайдіть їх еквіваленти в тексті i запишіть їх переклад англійською
1)в наш час слово стало асоціюватися
Nowadays the word hasbecome associated with the solution of problems dealing with activities forcomputers.
2)діяльність групи вчених
Recently Norbert Wienerhas used the word to name hi1; book, which deals with the activity of a groupof scientists engaged in the solution of a wartime problem and some of themathematical concepts involved.
3)ця дисципліна повинна спиратися на точні науки
As such, the disciplinemust rely-on the exact sciences as well as sciences such as biology,psychology, biochemistry and biophysics, neurophysiology and anatomy.
4)що майбутнє підготувало кібернетиці
It is difficult to saywhat the future holds in store for Cybernetics.
5)вносити істотний вклад в......
The contributions ofthe scientists to the progress of Cybernetics consists of the evaluation,measurement and description of the capabilities and of structural andfunctional attributes of living organisms.
6)збільшити владу над силами природи
The point is that themachine does not replace man, it only increases his work output and multiplieshis power over the forces of nature.
Література
1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лук’янова Н.А. Учебник английскогоязыка. – М., 1992.
2. Бродский Р.Д. Англо-русский, русско-английский словарь. – М., 1998.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.