Реферат по предмету "Иностранный язык"

Узнать цену реферата по вашей теме


Важливі питання з ділового українського спілкування

Східноукраїнськийнаціональний університет імені Володимира Даля
Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання
Сєвєродонецьке відділення
Контрольна робота
з дисципліни:«Українська мовапрофесійного спілкування»
Варіант №20
Важливі питання з ділового українськогоспілкування
Виконав:студент групи УФЗ-103
Спеціальностіфінанси та кредит
ПчелінцеваО.М
Перевірив:Курінна І.М.
Сєвєродонецьк,2010 р.

Документи, їх різновиди.Дати характеристику одному з довідково-інформаційних документів
Основною класифікаційноюознакою конкретного документа є його зміст, зокрема, відношення зафіксованої в ньомуінформації до особи, структури, предмета або до напрямку діяльності укладача чиадресата. Відповідно до цього і згідно з унормованими вимогами за ознаками класифікаціїта групами вирізняють види документів, що наведені у таблиці 1.1
Таблиця 1.1 – Різновиди документівОзнаки класифікації Групи За найменуванням (назвою)1
Автобіографія, акт, довідка,
доручення, заява, інструкція, лист, протокол та ін. За змістом і спеціалізацією
Загальні;
з адміністративних питань;
з питань планування оперативної діяльності;
із питань підготовки та розподілу кадрів;
спеціалізовані: з фінансово-розрахункових і комерційних питань, бухгалтерського
обліку, постачально-збутові, зовнішньоторговельної та кредитної діяльності та ін. За призначенням
Щодо особового складу: організаційно-розпорядчі, кадрово-контрактні;
довідково-інформаційні; господарсько-договірні;
обліково-фінансові, господарсько-претензійні, зовнішньоекономічні За походженням
Службові (офіційні) – укладаються працівниками, які офіційно уповноважені від імені установи, закладу
це робити, для вирішення службових питань
Особисті (приватні) – укладаються будь-якою особою для вирішення індивідуальних питань За місцем укладання
Внутрішні, що мають чинність у межах установи, закладу, де їх укладено
Зовнішні, що є чинником або результатом спілкування з іншими підприємствами, організаціями, особами За напрямом (і прямуванням)
Вхідні, що надходять до закладу, підприємства, фірми
Вихідні, що адресовані за межі установи, організації За способом виготовлення, структурними ознаками (формою) і ступенем стандартизації й регламентації Стандартні, типові – укладаються на трафаретних, бланкових паперах із захисними символами в суворо регламентованій послідовності (паспорт, свідоцтво, атестат, диплом, військовий квиток тощо)
Ці документи мають відповіднупозначку вгорі праворуч, а користування ними попередньо обумовлюється угодою, розпискоютощо про міру відповідальності в разі розголошення їхнього змісту.
У свою чергу, документи поділяютьсяза призначенням та за найменуванням. Останні можуть називатися однаково, але виконуватирізні функції. Класифікація документів за призначенням і найменуванням наведеніу таблиці 1.2
Таблиця 1.2 – Класифікаціядокументів за призначенням і найменуваннямПризначення (спеціалізація) Назва (найменування) Документи в управлінській діяльності Організаційні документи
Положення
Статут
Інструкція
Правила
Постанова
Ухвала
Розпорядження
Накази та витяги з наказу
Вказівки Розпорядчі документи Довідково-інформаційні документи
Акти
Відгуки
Висновки
Довідки
Доповіді
Службові, доповідні та пояснювальні
записки
Запрошення (повідомлення)
Пропозиції
Звіти
Огляди
Плани робіт
Оголошення
Протоколи та витяги з протоколу
Службові листи (офіційна кореспонденція)
Телеграми
Факси
Телефонограми Документи з кадрово-контрактових питань
Автобіографії
Заяви
Контракти
Особові листки (анкети)
Угоди Особисті офіційні документи
Характеристики
Доручення
Заповіти
Заяви
Посвідчення
Розписки
Списки. Переліки Спеціалізована документація Документи з господарсько-договірної діяльності
Договір на постачання
Договір підряду Документи з посередницької діяльності
Договір на матеріальну відповідальність
Договір на спільну діяльність
Договори оренди обладнання, транспорту, приміщення
Договори щодо створення нових форм господарювання Господарські договори в науковій діяльності
Договори про взаємовідносини підприємств і банку
Договори про надання посередницьких послуг Документи з господарсько-претензійної діяльності
Договір про інформаційне обслуговування
Протоколи розбіжностей до договорів
Комерційні акти
Претензійні листи
Позовні заяви Документи в банківській діяльності
Договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування
Договір на депозитний вклад
Кредитний договір
Договір про спільну діяльність
Договір лізингу (лізингова угода) Договір про пайовий внесок Обліково-фінансові документи
Акт
Відмова від акцепту
Відомість
Гарантійний лист
Заява-зобов' язання
Заявка
Квитанція
Накладна
Оформлення відкриття рахунка
в банку
Заява
Картка зі зразками підписів
Чекові книжки (чеки)
Реєстр чеків
Платіжне доручення Документи з організації зовнішньоекономічної діяльності
Контракти
Додаток (до контракту)
Запис бесіди
Протокол намірів
Договір
Статут Документи в рекламній діяльності
Договір
Угода /> /> />
Протокол — цеодин з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксують хід і результатипроведення зборів, конференцій, засідань, нарад. У протоколах відбиваються всі виступиз питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення.
Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколизагальних зборів (нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій— усі члени президії.
Протокол складають на основі рукописних, стенографічних, магнітофоннихзаписів, зроблених під час засідання. Крім того, при оформленні протоколу використовуютьсяподані до засідання матеріали — тексти, тези доповідей і виступів, довідки, проектирішень та ін. Протокол повинен відрізнятися повнотою і точністю викладу виступіві ходу зборів. У ньому необхідно відображувати всі міркування, які виникали в процесіобговорення, погляди і заяви, а також прийняті рішення.
Протокол має такі реквізити:
1) назву виду документа, яку пишуть посередині рядка;
2) порядковий номер протоколу;
3) назву зборів, конференції, засідання, наради із зазначеннямїх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада);
4) назву установи, підприємства чи організації, де відбулися збори,конференція;
5) дату проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижчевід назви організації з лівого боку. У цьому ж рядку з правого боку пишуть місцепроведення (назву міста);
6) кількісний склад учасників, який пишуть з нового рядка. Привеликій кількості присутніх на засіданні їх список складають окремо й додають, ав протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10—12 осіб, то вказують усіх присутніх;
7) посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції,наради (голови, секретаря, членів президії);
8) порядок денний, тобто питання, що їх розглядають на зборах,нараді або конференції. Питання у порядку денному формулюють у називному відмінку;
9) текст;
10) перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;
11) підписи керівників зборів, засідання, конференції (головий секретаря).
Залежно від повнотивисвітлення процесу засідання протоколи бувають стислими і повними. В стислих протоколахзазначають прізвища доповідачів, теми доповідей, прізвища тих, хто виступив, рішення.За такими протоколами важко судити за перебіг зборів. Стислий протокол доцільнооформляти, коли є стенограми, тексти доповідей. Стисло протоколюють оперативні наради.В решті випадків слід складати повний протокол, який містить записи всіх виступів,а отже, відбиває роботу колективу, процес напрацювання рішення в сутичці думок,у дискусіях.
Проведенню такихзаходів колегіальних органів передує велика підготовча робота, в ході якоїскладають низку документів, що супроводжують протокол: порядок денний, списки учасниківзасідання, списки запрошених, тексти доповідей чи тези виступів, довідки щодо обговорюванихпитань, проекти рішень (постанов) із кожного питання порядку денного засідання.
Протокол ведутьпід час засідання колегіального органу. Якщо засідання стенографують або записуютьна магнітну плівку, то протокол можуть складати після розшифрування записів. Ведепротокол технічний секретар чи обрана особа. Призначення особи для протоколювання- важливий етап підготовки роботи колегіального органу, оскільки від її кваліфікації,вміння вникатив суть обговорюваних питань та обізнаності в них залежить якість записувиступів.
Протоколи можнаоформляти від руки в спеціальному прошнурованому журналі або за допомогою друкарськоїмашини чи іншої оргтехніки.
Оформляють протоколи на чистих аркушах паперу формату А4 або назагальних чи спеціальних бланках підприємства, організації, установи.
Назву виду документа (ПРОТОКОЛ) розташовують зліва або посерединірядка. Вона зумовлює особливості викладу й побудови тексту документа, характеризуєйого призначення й ступінь обов'язковості виконання положень, які в ньому викладаються,а також підвищує його інформативність, її друкують великими літерами.
Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідаютьпунктам порядку денного. Кожний розділ містить: «Слухали», «Виступили», «Ухвалили».
Слово «Слухали» друкується великими літерами, після нього ставитьсядвокрапка. У наступному рядку з абзацу вказують ініціали та прізвище доповідача(у називному відмінку), тему доповіді. Далі викладається основний зміст доповідіабо вказується, що текст додається.
Так само оформляється розділ «Виступили».
У розділі «Ухвалили» повністю записується прийняте рішення, якеможе складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої частини й резолюції.
Заголовком тексту протоколу є назва колегіального органу або конкретноїнаради і обговорюване питання.
Текст протоколу складається із вступної та основної частин, увступній частині після слова «Присутні» зазначають прізвища присутніх на засіданнічленів колегіального органу або співробітників, а також запрошених осіб. Якщо їхбуло більше ніж 15, до протоколу додають список присутніх. У цьому випадку у вступнійчастині протоколу зазначають тільки загальну їх кількість. Прізвища осіб, що бралиучасть у засіданні, розміщують в алфавітному порядку (окремо — членів колегіального органу, окремо— запрошених). Після прізвища запрошеної особи зазначають назву установи, яку вонапредставляє, місце роботи і посаду.На багатьох зборах і засіданнях зазначають тількикількісний склад присутніх: «Присутні 150 чол.». Ініціали і прізвища голови і секретаря,яких обирають, фіксують у вступній частині протоколу. Тут указують також порядокденний засідання — перелік чітко сформульованих питань, які слід розглянути. Питанняу порядку денному розміщують за важливістю, складністю і відведеним часом їх обговорення.Найпростіші питання, як правило, вказують останніми. Питання формулюють у називномувідмінку, наприклад: «Розглядання звіту за 2007 р.».Основна частина тексту протоколускладається з розділів, що відповідають пунктам порядку денного. Розділи нумеруютьі будують за схемою: слухали — виступили —- вирішили (постановили).
У тих випадках, коли текст доповіді додають, виступи у розділі«СЛУХАЛИ» не записують, а після прізвища доповідача зазначають «Текст доповіді додано».
У розділі «ВИСТУПИЛИ»особливу увагу звертають на ті виступи, де було виявлено незгоду з положеннями доповідіі особливу думку особи, що виступала. Запис виступів і доповідей не обов'язковофіксують слово в слово. Іноді це може бути короткий звіт про неї.
Питання до доповідачаі тих, хто виступає, а також їхні відповіді заносять у протокол за мірою виступівзгідно з такою формою:
В. Л. Сидоренко— Коли було завершено ремонт цеху?
О. В. Василенко— у другій декаді серпня 2007 р.
Слову «УХВАЛИЛИ»у протоколах сесій Рад народних депутатів і їх виконавчих комітетів відповідає слово«ВИРІШИЛИ».
Якщо рішеннямістить різні питання, його розподіляють на пункти, які нумерують арабськими цифрами.Кожен пункт друкуютьз абзацу. Якщо рішенням або одним з його пунктів затверджується будь-який документ,то останній додають до протоколу. Стиль протокольних рішень — розпорядчий, лаконічний,такий, що не допускає подвійного тлумачення.Якщо одне з питань порядку денного нерозглядали на цьому засіданні, це фіксують у протоколі.
Датою протоколує дата події (наради, зборів, сесії та ін.). Дата засідання ставиться зліва. Воназаписується словесно-цифровим способом (24 серпня 1996 р.) або цифровим — трьомапарами арабських цифр у такій послідовності: день, місяць, рік — 17.06.96. Зазначаютьдату проведення засідання колегіального органу, а не дату остаточного оформленнячи підписанняпротоколу. Якщозасідання тривало кілька днів, то зазначають через тире дати першого й останньогоднів роботи колегіального органу (10-13. 04. 2000; 29. 05.- 03. 06. 2000; 28. 12.98 — 04. 01. 99).
Протокол повиненмати індекс (номер), який, як правило, є порядковим номером засідання постійно діючогоколегіального органу. Протоколи спільних засідань мають номер, що складається зпорядкових номерів протоколів установ, які беруть участь у засіданні. Як правило,їх нумерують у межах року або строку повноважень колегіального органу.
Місце складанняабо видання розташовується у верхній частині сторінки зліва, містить назву містачи населеного пункту.
Гриф затвердження(оформляють, якщо протокол підлягає затвердженню). Розташовується у верхній правійчастині документа. Великими літерами пишеться слово «ЗАТВЕРДЖУЮ», під ним назвапосади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, що затвердила документ, нижче дата затвердженнятрьома парами арабських цифр. Затвердження документа відбувається після його підписання.Воно має на меті санкціонувати зміст документа або поширити його дію на певне колоорганізацій.
Підписи розташовуютьсяодин під одним у послідовності, що відповідає займаній посаді — зазначення посади(ліворуч), ініціали і прізвище особи, що підписала документ (праворуч), підпис (посередині).Розшифрування підпису в дужки не береться. Протоколи загальних зборів (засідань,нарад) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени комісій.
Під час засіданняможна скласти лише чорновий варіант протоколу. В п'ятиденний термін протокол уточнюють,вивіряють згідно зі стенограмами й фонозаписами, редагують і оформляють. Якщо допротоколу додають стенограму, то про це роблять запис після першої частини тексту,наприклад: «Засідання вченої ради стеноргафували. Стенограма додається».
Рішення колегіальнихорганів доводять до виконавців у вигляді окремих документів — постанов, ухвал, ана підприємствах, що діють на основі єдиноначальності, — у вигляді наказів. У рештівипадків оформляють витяг із протоколу.
Якщо на зборах проводяться вибори таємним голосуванням, результатиоформляються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається складкомісії, а в другому — результати голосування.
Результати голосування з кожної кандидатури записуються так: І.За Васшишина Ю. Г. — 50 голосів, проти — 0, утримався — І.
Крім повного протоколу, є ще коротка форма — витяг з протоколу.У витягу вказують прізвища та ініціали тих, хто виступив (без викладу виступів),а також зміст прийнятих рішень. Витяг із протоколу підписують голова й секретарзасідання. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають,кому його вручено чи надіслано.
За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на:
Стислі, в якихзаписано лише ухвалу або поширену резолюцію, а також зазначено номер, дату, назвуорганізації, кількість присутніх, порядок денний. Під рубрикою «Слухали» — назвапитання, хто висловився.
Повні, в яких записуються виступи доповідачів та інших учасників зборів,нарад, засідань. У докладний протокол заносять також запитання доповідачеві та конспективнийзапис виступів під час обговорення.
Стенографічні, де всі виступи, репліки, запитання й відповідізаписуються дослівно.
Написатиз великої чи з малої літери подані слова й словосполучення
(у)спення (б)ожої (м)атері, (д)ень (п)рацівників (н)аф тової та (г)азової (п)ромисловості, (в)осьме (б)ерезня, (н)о белівська (п)ремія, (ш)евченківська (с)ти пендія, (н)ароди (п)івночі, (б)агаліївські (ч)итання, (б)уковина,(ф)ранківські(т)радиції, (є)вропейське (е)кономічне (т)о вариство, (е)зопівська (м)ова, (д)епутат (в)ерховної (р)ади, (б)ухта (з)олотий (р)іг.
УспенняБожої Матері, День працівників нафтової та газовоїпромисловості, Восьме березня, Нобелівська премія, Шевченківська стипендія, народи Півночі,Багаліївські читання, Буковина, франківські традиції, ЄвропейськеЕкономічне Товариство, езопівська мова,депутат Верховної Ради, бухта Золотий Ріг(бухта «Золотий Ріг».
Записатиподані словосполучення буквами,уставивши, де потрібно, пропущені букви. Скорочення розшифрувати
531студент…присутн.., 3 важлив… закон..., у 4розбит… вікна, за півтор… місяц..., 4 тиж… н..., від 78-х депутат...,67міл… намт, 2 конкретн… план..., 5 ½г, через півтор… р., 84 стільц..., 56-ма грн, до 2-х із половиною га, на півтор…раз....
П’ятсоттридцять один студент присутній, три важливі закони, у чотири розбитих вікна, запівтора місяця, чотири тижні(четвертий тиждень), від сімдесят вісьми депутатів,шістдесяти семи мільйонам тон, два конкретні плани, п’ять цілих одна друга грама(п’ять цілих п’ять десятих грама), через півтора року, вісімдесят чотири стільці,п’ятдесяти шістьма гривнями, до двох із половиною гектарів, на півтора рази.
Добратиукраїнські відповідники до поданих фразеологізмів та перифраз. Із будь-якими двомаскластиречення
 
Глядетьв оба; вступить на престол; без всякого сомне ния; достойно внимания; валять дурака;краеугольный камень; не играет существенной роли; короткие отношения.
В чотириока; вступити на престол; чорним по білому написано(ясно, виразно, зрозуміло);як слід(добре, як потрібно); клеїти дурня; наріжний камінь; не має суттєвого значення(не істотно); дати спокій.
Мій товаришполюбляє клеїти дурня. Ту інформацію, яку я отримала не мала суттєвого значення.
Виправитипомилки та відредагуватиподані словосполучення
 
Потерпітинеудачу; здавати екзамени; згідно плану; ріши тися на вчинок; п'ятидесятилітнійвідвідувач; глянув з-під лоба; бібліотека ім. В. Короленко; захоплюючій фильм; багаточисельніпорушення, річ йдеться про...; бувший діректор клуба; два щільно зв'язані випадка;згідно постанові; трьохколісний трактор.
Зазнатипоразку; складати екзамени; згідно з планом; спромогтися на вчинок; п’ятдесятилітнійвідвідувач; глянувподивитися з-під лоба; бібліотека ім. В.Г. Короленка; захоплюючийфільм;; чисельні порушення, мова йдеться про; колишній директор клубу; два щільнопов'язані випадки; згідно з постановою; трьохколісний велосипед (трьохколесний трактор2)
Написати зразок листа — претензії
Шановні ВАТ «ЛисичанськаСода»!
У поставленійвами партії товару, відвантаженого у вагоні №3 за залізничною накладною №56 в рахунок контракту №1564 від 29 серпня 2010р., оплаченої нами за вашимрахунком №156 доінкасо №148 виявлено дефекти виробничогохарактеру:
1.Упаковка продукціїне відповідає зазначеним умовам договору .
2.Якість отриманої продукціїне відповідає умовам договору .
3. Продукція була отриманаз порушенням строку умов договору .
Кількість неякісниходиниць у партії 100 тис. од.
Враховуючи вище зазначене, змушені попередитивас, що сума 196780 гривень буде вирахувана з 6 % залишку за контрактом №1564 .
До листа додаємоакт експертизи.
З повагою
(підпис)
Шановніпанове!
Нам дужеприкро, та ми змушені повернути отримані від Вас товари. Ви, на жаль, порушили визначенийу листі від 11.05.2007 термін постачання. У зв’язку з цим ми змушені були замовитиці товари в іншій фірмі.
Додаєморахунок за завданні нам збитки і просимо терміново оплатити його.
З повагою,директор М – 47 ТОВ «ЕКО» Сенченко В.А.

Списоквикористаної літератури
 
1. Бибик С. та ін. Універсальнийдовідник-практикум з ділових паперів. – 2-е вид., випр. і допов. – К., 1997.
2. Бурячок А. та інш. Довідник з українськогоправопису. – 3-е вид. – К., 1984.
3. Бурячок А. Универсальный русско-украинский словарь.– К., 2000.
4. Великий тлумачний словниксучасної української мови. – К., 2001.
5. Зубков М. Російсько-український,українсько-російський словник. – Х., 2001.
6. Зубков М. Сучасний українськийправопис. Комплексний довідник. – 6-те видання. – Х., 2002.
7. Коваль А. Культура діловогоспілкування. – К., 1982.
8. Кочан І. М., Токарська А.С. Культура рідної мови. — Львів: Світ, 1996.8. Культура української мови/ За ред. В. Русанівського. – К., 1990.
9.Культура мови на щодень. —К.: Довіра, 2000.
10. Культура української мови:Довідник. — К.: Либідь, 1990.
11. Молдованов М. І., СидороваГ. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою.— К.: Техніка, 1992
12. Наконечна Г. Українськанауково-технічна термінологія. – Л., 1999.
13. Новий тлумачний словникукраїнської мови. — У 4 т. / Укладачі: В.Яременко, О.Сліпушко.- К., 1998.
14. Пилинський М. М. Мовна нормаі стиль.— К.: Наук, думка, 1976.
15. Пономарів О. Д Культура слова:Мовностилістичні поради. — К.: Либідь, 1999.
16. Пономарів О. Д Стилістикасучасної української мови. — Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2000
17. Український правопис /АН України. Ін-т мовознавства ім. О. Потебні; Ін-т укр… мови. – К., 2000.
18. Шевчук С. Українське діловемовлення. – К., 2000.
19. Ющук І. Практичний довідникз української мови. – К., 2000.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Собственный капитал основа финансовой независимости предприятия
Реферат Совершенствование организационной структуры управления на ОАО Белгород Мобил ТелеКом
Реферат Совокупный спрос 2
Реферат Содержание и особенности заключения договора поставки
Реферат Современная банковская система РБ структура и особенности функционирования
Реферат Собственность и ее экономическое содержание
Реферат Состояние и перспективы развития рынка металлорежущего оборудования в России
Реферат Современное состояние рынка труда в России
Реферат Состояние и перспективы экономического сотрудничества Укратны и стран Ближнего Востока
Реферат Современный монетаризм основные взгляды
Реферат Социального партнерство в России
Реферат Создание предприятия по продвижению на рынок системы Парус
Реферат Составление проектов бюджета
Реферат Совершенствования регулирования межрегиональных экономических связей
Реферат Специфика оценки инвестиционных проектов с лизингом оборудования