Реферат по предмету "ЗНО"

Узнать цену реферата по вашей теме


ЗНО химия 2009 с ответами

Тест з хімії зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року
№ і зміст завдання

Правильна відповідь

1. На якому з малюнків зображено процес правильного виконання лабораторної дії з дотриманням правил техніки безпеки.

/>

A

2. Визначте формулу складної речовини.

/>

Г

3. Правильний запис повного йонного рівняння — це ...

A CuO + 2HCl = Cu2+ + Cl2- + H2O
Б CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + Cl2- + H2O
В CuO + 2H+ + 2Cl- = Cu2+ + 2Cl- + H2O
Г Cu2+ + O2- + 2H+ = Cu2+ + Cl2- + H2O

В

4. Ізотопи — це ...

A нукліди одного хімічного елемента
Б нукліди різних хімічних елементів
В прості речовини одного хімічного елемента
Г прості речовини різних хімічних елементів

A

5. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів Д.І. Менделєєва?

A атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей
Б атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів
В атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів
Г Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

Б

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами ...

/>

A

7. Сполука з йонним зв’язком ...

/>

В

8. Сполука, що належить до амфотерних гідроксидів, — це ...

/>

Г

9. У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

/>

Б

10. Формула несолетвірного оксиду ...

/>

A

11. Формула кислої солі ...

/>

A

12. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить ...

/>

Б

13. Визначте формули гідриду, вищого оксиду та гідратної форми, що утворені хімічним елементом № 16 періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

/>

В

14. Розгляньте малюнок і визначте у якій із двох пробірок швидше спалахне тліюча скіпка, якщо перша містить пероксид гідрогену, а друга — суміш пероксиду гідрогену з манган (IV) оксидом?

A/> у першій

Б у другій

В у першій і другій спалахне одночасно

Г не спалахне в жодній

Б

15. Залізо може взаємодіяти з речовинами:
1 — розбавлена сульфатна кислота
2 — барій нітрат
3 — купрум(ІІ) сульфат
4 — натрій нітрат
5 — аргентум(І) нітрат
6 — магній хлорид

/>

Г

16. ЕлектроннаформулакатіонуФеруму(3+):

A 1s22s22p63s23p63d64s2
Б 1s22s22p63s23p63d64s1
В 1s22s22p63s23p63d64s
Г 1s22s22p63s23p63d54s

Г

17. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках.

/>

A

18. Окиснювальні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром (ІІІ) оксидом?

A окиснювальні
Б відновні
В окиснювальні та відновні
Г окиснювальних та відновних властивостей не виявляє

Б

19. Однією з алотропних модифікацій елемента Сульфуру є пластична. На якому з поданих малюнків її зображено?

/>

В

20. Визначте речовину «Х», що відповідає схемі перетворень CO → X → Na2CO3.

/>

В

21. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні ...

A розчиняються в жирах, затримуючись в організмі
Б нерозчинні у воді живого організму
В не розчиняються в жирах та у воді
Г нерозчинні в полярних розчинниках

A

22. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень, формула якого ...

/>

В

23. Структурна формула ізомеру н-гексану ...

/>

Б

24. Назва сполуки (див. рис.), що відповідає міжнародній номенклатурі...

A/> 2,5-диметилгексен-2
Б 2,5-диметилгексен-3
В 2,5-диметилгексен-4
Г 2,5-диметилгексен-5

A

25. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56 мл та хлору об’ємом 224 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов.

/>

Б

26. Формула багатоатомного спирту ...

/>

Б

27. За допомогою якого реагенту можна визначити пропаналь?

A аміачний розчин аргентум (I) оксиду
Б водний розчин брому
В водний розчин натрій карбонату
Г суміш концентрованих розчинів нітратної та сульфатної кислот

A

28. Визначте сполуку, дегідратацією якої можна одержати етен.

/>

Г

29. Аромат квітів зумовлений вмістом у них ...

/>

Г

30. У процесі додавання водного розчину невідомої органічної речовини до свіжеотриманого купрум (II) гідроксиду одержано розчин блакитного кольору. Під час нагрівання розчину утворюється осад червоного кольору. Визначте цю органічну сполуку.

/>

Б

31. Органічна сполука, що взаємодіє із хлоридною кислотою ...

/>

A

32. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків ...

/>

В

33. Формула ароматичного аміну ...

/>

Г

34. Визначте назву первинного аміну, відносна густина пари якого за воднем становить 15,5.

/>

Б

35. Унаслідок взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з концентрованою нітратною кислотою з’являється забарвлення:

/>

В

36. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та йонами, що утворюються під час електролітичної дисоціації.

/>

1-В, 2-Б, 3-Г, 4-A

37. Установіть відповідність між класом неорганічної сполуки та формулою речовини.

/>

1-В, 2-Д, 3-A, 4-Б

38. Установіть відповідність між назвою мінералу та формулою сполуки.

/>

1-Б, 2-Д, 3-A, 4-Г

39. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання.

/>

1-Д, 2-Г, 3-В, 4-A

40. Установіть відповідність між формулою та класом органічної сполуки.

/>

1-Б, 2-Д, 3-Г, 4-A

41. Установіть послідовність розміщення напівсхем у порядку зростання загальної суми коефіцієнтів:

A CuO + NH3 → N2 + Cu + H2O
Б NO2 + H2O + O2 → HNO3
В H2S + O2 → SO2 + H2O
Г NH3 + O2 → N2 + H2O

В, Б, A, Г

42. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям:

/>

A, В, Б, Г

43. Розчин аргентум нітрату («Адського каменю») (1) вступає в реакцію з поташем (2); утворений осад (3) відфільтрували і прожарили; виділився благородний метал (4), що може утворитися при прожарюванні самого «Адського каменю». Визначте формули речовин в зазначеній вище послідовності.

/>

Б, A, В, Г

44. Розташуйте частинки в ряд за зменшенням їхньої масової частки в розбавленому розчині сульфатної кислоти:

/>

Б, Г, A, В

45. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні:

/>

В, Б, A, Г

46. Розташуйте сполуки в ряд за такою схемою перетворень: кислотний оксид → кислота → сіль → основний оксид.

/>

Г, В, Б, A

47. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень: Fe → Fe3+ → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3+

/>

Б, Г, A, В

48. Розташуйте сполуки в ряд за схемою виробництва калійної селітри:

/>

Б, В, Г, A

49. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу:

/>

A, Б, Г, В

50. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу аміноетанової кислоти:

/>

Г, Б, В, A

51. Купрум (ІІ) оксид взаємодіє з воднем за умов, зазначених на малюнку. Напишіть рівняння хімічної реакції та обчисліть масу (г) міді, що утворюється при відновленні купрум (ІІ) оксиду кількістю речовини 2 моль. />

128

52. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні в атомі елемента втричі більша, ніж в атомі Магнію. Електрони в атомі елемента розміщені на трьох енергетичних рівнях. Визначте формулу вищого оксиду цього елемента та обчисліть суму індексів.

4

53. Обчисліть молярну масу ( г/ моль) залізного купоросу.

278

54. Визначте масу розчину (г) з масовою часткою 50% ортофосфатної кислоти, який потрібно додати до розчину масою 200г з масовою часткою 10% розчиненої ортофосфатної кислоти, щоб отримати розчин з масовою часткою 30%.

200

55. Крізь розчин ферум (ІІІ) хлориду пропускали гідрогенсульфід об’ємом 44,8 л (н.у.). Визначте масу (г) речовини жовтого кольору, що утворилася під час хімічної реакції за схемою: FeCl3 + H2S → FeCl2 + S + HCl

64

56. Визначте масу осаду (г), який утворюється під час пропускання 2,24 л (н.у.) карбон (IV) оксиду крізь розчин кальцій гідроксиду масою 7,4 г.

10

57. Визначте об’єм водню (л) ( н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

112

58. Визначте масу осаду (г), що утворюється під час пропускання 22,4 л (н.у.) гідрогенсульфіду крізь надлишок розчину купрум (II) сульфату.

96

59. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію? 47,83%; Сульфуру? 17,39%; Оксигену? 34,78%. Обчисліть суму індексів атомів елементів.

6

60. У процесі спалювання первинного аміну масою 5,9 г утворюється азот об’ємом 1,12 л (н.у.) Визначте молекулярну формулу аміну. Укажіть число атомів Гідрогену, що входить до складу його молекули.

9


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Учёт и анализ движения товаров в организациях розничной торговли на материалах ЗАО Городской п
Реферат Выбытие инвестиций, переоценка инвестиций
Реферат Аудит по поручению государственных и правоохранительных органов
Реферат Преспективы развития свекольного производства
Реферат Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 6
Реферат Понятие аудита. Контроль запасов
Реферат Нематериальные активы 11
Реферат Управленческий учет калькулирования себестоимости на предприятии
Реферат Цели и задачи аудиторской деятельности
Реферат Кодекс этике профессиональных бухгалтеров
Реферат Бухгалтерский учет в гостиничном бизнесе
Реферат Бухгалтерский учёт 26
Реферат Российские профессиональные организации бухгалтеров в РФ
Реферат Изменение в балансе под влиянием хозяйственных операций
Реферат Учет и анализ дебиторской задолженности