Реферат по предмету "Право, юриспруденция"

Узнать цену реферата по вашей теме


Інтерполяція 4

Пошукова робота на тему:
Інтерполяція.
План
Інтерполяція
Інтерполяційна формула Лагранжа
Інтерполяційна формула Ньютона
13.16. Інтерполювання функцій
            Нехай відомі числові значення /> деякої величини />, які відповідають числовим значенням />величини /> /вузли інтерполювання /. Вважаючи /> функцією від />, складемо таблицю із цих чисел:
/>
/>
/>
/>
Такі таблиці виникають на практиці в результаті дослідів, які проводяться над величиною />; але їх складають і для аналітично заданих функцій  />: таблиці квадратів та кубів чисел, таблиці логарифмів, таблиці тригонометричних функцій і т.п.
            Часто виникає потреба в ущільненні таблиць, тобто в обчисленні проміжних значень />, відсутніх в таблиці, задовольнившись при цьому лише наявним запасом табличних значень цієї величини />. Також буває потрібним знайти на базі таблиці аналітичний вираз деякої функції />, яка набувала б табличних значень /> за табличних значень />. Звичайно, за /> беруть многочлен степеня />, що має таку властивість (інтерполюючий многочлен).
            Ознайомимося з деякими методами інтерполювання.
13.16.1. Інтерполяційна формула Лагранжа
Інтерполяційний многочлен запишемо у вигляді:
/>
            Для  знаходження невизначених коефіцієнтів /> будемо покладати в цій рівності по черзі /> вимагаючи при цьому, щоб />
            Тоді одержуємо
/>
            Підставивши знайдені значення коефіцієнтів у вираз інтерполяційного многочлена, одержимо інтерполяційну формулу Лагранжа:
/>
            Поклавши в цю формулу />, що дорівнює потрібному нам проміжному (нетабличному) значенню,  одержуємо відповідне проміжне (нетабличне) значення />. За табличних значень /> маємо відповідні табличні значення />.
13.16.2. Інтерполяційна формула Ньютона
 У випадку, коли вузли інтерполювання /> утворюють арифметичну прогресію (рівновіддалені)
/>
( />— крок інтерполювання), користуються інтерполяційною формулою, яка використовує скінченні різниці функції />.
            Скінченою різницею першого порядку величини />називається різниця між двома послідовними її табличними значеннями:
/>
            Скінченою різницею другого порядку величини /> називається різниця між двома послідовними різницями першого порядку:
/>
Аналогічно визначаються і скінченні різниці вищих порядків.
            Із означень одержуємо:
/>
            Можна показати методом математичної індукції, що і в загальному випадку коефіцієнти виразу /> є біноміальними, а весь вираз /> нагадує розгорнутий />-ий степінь суми. Тому  
/>
            У цій формулі /> є номер табличного значення />, або інакше — число кроків />, які відділяють табличне значення /> від />, тобто />
            Якщо будемо обчислювати нетабличне  значення />, що відповідає нетабличному значенню />, і збережемо вигляд правої частини рівності для  />, то величина  /> буде такою самою функцією від /> , якою функцією від /> раніше було /> ( за всіх /> табличних  /> переходить в /> ).
            Замінивши /> на />, одержуємо інтерполяційну формулу Ньютона:
/>            У розгорнутому вигляді /> є многочлен степеня /> відносно />. За всіх табличних значень /> аргументу/> дорівнює відповідному табличному значенню /> функції />, тобто />.
            Зауваження. Якщо функція /> лінійна або якщо розміщення на координатній площині /> точок  /> наближено нагадує пряму лінію, то для одержання проміжних  (нетабличних ) значень  /> не має  необхідності в інтерполяційних  формулах, побудованих на базі усієї таблиці. Достатньо використати лише два ближчих вузли інтерполювання. Нехай /> і потрібно знайти />, знаючи відповідні табличні значення /> та />. Із рівняння прямої
/>
одержимо
/>
            Цю формулу називають формулою лінійного інтерполювання. Нею часто користуються у випадках, коли вузли інтерполювання близькі один до одного.
            Одержимо формули диференціювання функції, заданої таблицею,  у випадку рівновіддалених вузлів інтерполювання.
            Інтерполяційну формулу Ньютона запишемо так:
/>
Оскільки
/>       тощо,
то
/>
/>                            тощо.
            Для знаходження похідних функцій /> за табличних значень аргументу /> покладено /> і тому />
/>             
                  />          тощо.
            Ці формули поширюються на будь-яке табличне значення аргументу /> оскільки будь-яке значення з таблиці скінчених різниць можна вважати початковим, так що
/>


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Методы исследования рыбы
Реферат Методика внутрицехового планирования
Реферат Методы и значение неразрушающего контроля качества продукции
Реферат Мембранные системы "Биокон"
Реферат Методы разработки, эксплуатации и сопровождения профессионально-ориентированных операционных систем
Реферат Металлургическое производство
Реферат Методы нарезания зубьев цилиндрических зубчатых колёс
Реферат Металлы и металлические изделия
Реферат Металлические конструкции рабочей площадки
Реферат Методические указания для студентов по прохождению практики
Реферат Метод А.Ф. Смирнова для определения критических нагрузок в стержневых системах
Реферат Преподавание курса "Машиноведение" в 7 классе
Реферат Методология выбора материалов и технологий в машиностроении
Реферат Металлургия железа
Реферат Метод исследования газовых скважин при стационарных режимах фильтрации, интерпретация результатов исследования