Реферат по предмету "Государство и право"

Узнать цену реферата по вашей теме


Система судів загальної юрисдикції. Місцеві та апеляційні суди в Україні

Системасудів загальної юрисдикції. Місцеві та апеляційні суди в Україні

План
1. Суди загальної юрисдикції в Україні. Система судівзагальної юрисдикції
2. Поняття ланки судової системи та судової інстанції
3. Система місцевих судів, їх види та повноваження
4. Структура місцевого суду, правовий статус голови тасуддів місцевого суду
5. Система апеляційних судів в Україні, їх види таповноваження
6. Структура апеляційного суду, правовий статус головита суддів апеляційного суду

1.Суди загальної юрисдикції в Україні. Система судів загальної юрисдикції
Як ми вже зазначаливище, в Україні правосуддя здійснюється у формах кримінального, цивільного,господарського, адміністративного та конституційного судочинства. Єдиним судом особливоїконституційної юрисдикції є Конституційний Суд України, а всі інші формисудочинства належать до юрисдикції судів, які носять назву судів загальноїюрисдикції. Отже суди загальної юрисдикції – це суди, які здійснюютьпровадження у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справахта справах про адміністративні правопорушення.
Судизагальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, об’єднаних між собоюєдністю цілей, завдань, принципів організації і діяльності та очолюваних однимзагальним для усіх Верховним Судом України.
Єдністьсистеми судів загальної юрисдикції забезпечується:
–єдиними засадами організації та діяльності судів;
–єдиним статусом суддів;
–обов'язковістю для всіх судів правил судочинства, визначених законом;
–забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування судами (судом)касаційної інстанції норм матеріального права;
–обов'язковістю виконання на території України судових рішень;
–єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності судів;
–фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України;
–вирішенням питань внутрішньої діяльності судів органами суддівськогосамоврядування.
Організаційніоснови побудови системи судів загальної юрисдикції в України регламентуютьсяКонституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Згідно ст. 124Конституції та ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,систему судів загальної юрисдикції складають:
— місцеві суди;
— апеляційнісуди;
— вищіспеціалізовані суди;
— Верховний СудУкраїни.
Ст.125 Конституції передбачає побудову судової системи України за принципами територіальностіі спеціалізації. Отже виходячи з конституційних норм побудови системи судівзагальної юрисдикції, в Україні створюються загальні (відповідно до принципутериторіальності) та спеціалізовані (відповідно до принципу спеціалізації) судиокремих юрисдикцій. Загальні суди утворюються у відповідних адміністративно-територіальниходиницях згідно адміністративно-територіального устрою держави. Структураспеціалізованих судів, може не співпадати з адміністративно-територіальнимустроєм держави.
Уч.1 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» також закріпленанорма аналогічного змісту, яка містить положення, згідно якого система судівзагальної юрисдикції будується за принципами територіальності, спеціалізації таінстанційності.
Відповіднодо ч.1 ст. 18 Закону суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розглядіцивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справпро адміністративні правопорушення. Крім того, у судах загальної юрисдикціїможе запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорійсправ (ч.2 ст.18 Закону).
Судизагальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України заподанням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідноговищого спеціалізованого суду.
Підставами дляутворення чи ліквідації суду є зміна адміністративно-територіального устрою,зміна системи судів, а також інші підстави, передбачені законом.
Кількість суддіву суді визначається Державною судовою адміністрацією України за поданнямМіністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищогоспеціалізованого суду, з урахуванням обсягу роботи суду та в межах видатків,затверджених у Державному бюджеті України на утримання судів.
Суди загальноїюрисдикції очолюють голови цих судів, які в свою чергу мають також ізаступників (заступника). Посада голови суду та заступника голови судувважаються адміністративними посадами в суді. Законодавством Українипередбачений наступний порядок призначення суддів на адміністративні посади. Головамісцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники,голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посадистроком на п'ять років із числа суддів цього суду та звільняються з посад Вищоюрадою юстиції за поданням відповідної ради суддів. Суддя не може обіймати однуадміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд. ГоловаВерховного Суду України, заступник Голови Верховного Суду України обираються напосади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України.
2. Поняття ланкисудової системи та судової інстанції
Воснову побудови системи судів загальної юрисдикції покладений також розподілсудів на ланки.
Ланкасудової системи – це сукупність судів, які мають однакову структуру, організаційнупобудову, повноваження й у більшості випадків діють у межах територіальниходиниць, прирівняних за адміністративним статусом. На даний час в Україні існуєчотири ланки судової системи.
Так,судами першої (низової) ланки є місцеві суди, другої ланки – апеляційні суди,третьої – вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України належить до четвертоїланки судової системи і одночасно є найвищим судовим органом у системі судівзагальної юрисдикції.
Якзазначається у ч.1 ст.18 однією із засад побудови системи судів загальноїюрисдикції є інстанційність.
Судоваінстанція визначає повноваження окремо взятого суду при розгляді конкретноїсправи і по суті позначає стадію, через яку проходить конкретна справа в різнихсудах. В залежності від обсягу наданих їм законом повноважень, суди загальноїюрисдикції можуть діяти як суди першої, апеляційної чи касаційної інстанції.
Суди першоїінстанції – це суди, які вперше розглядають справу і вирішують її по суті своїмвироком, рішенням чи постановою. Судами першої інстанції є місцеві суди. Вякості судів першої інстанції у випадках, передбачених процесуальним закономможуть діяти й апеляційні суди, а також Вищий адміністративний суд України(далі – ВАСУ).
Суди апеляційноїінстанції – це суди які за апеляційною скаргою перевіряють законність іобгрунтованість рішення суду першої інстанції, якщо це рішення не набралозаконної сили. Як суди апеляційної інстанції діють апеляційні суди областей,міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд АРК, апеляційні господарські таадміністративні суди, а у випадках передбачених процесуальним законом – також іВАСУ.
Суди касаційноїінстанції – це суди, які за касаційною скаргою перевіряють законність іобгрунтованість судових рішень судів першої та апеляційної інстанції, а такожздійснюють перегляд судових рішень у випадках, передбачених процесуальнимзаконом. В касаційному порядку справи переглядають вищі спеціалізовані судиУкраїни – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальнихсправ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.
Крім цього, рішеннясудів касаційної інстанції може переглянути Верховний Суд України з підставнеоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї і тієї ж нормиматеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченомупроцесуальним законом.
Основнепризначення судів апеляційної та касаційної інстанцій – забезпечення законностіта обґрунтованості прийнятих судами рішень, неухильне дотримання принципузаконності та створення можливостей захисту прав людини; усунення порушеньзакону, що допускаються судами нижчої інстанції та відновлення справедливості.
3. Системамісцевих судів, їх види та повноваження
Місцеві судиналежать до судів першої ланки.
Система місцевихсудів складається з місцевих загальних та місцевих спеціалізованих судів.
До місцевихзагальних судів належать: районні, районні у містах, міські та міськрайоннісуди,
Місцевимиспеціалізованими судами є господарські та адміністративні суди. Місцевимигосподарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей,міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними судами є окружні суди,що утворюються в округах (областях, містах Києві, Севастополі, АРК) відповіднодо указу Президента України, а також інші суди, визначені процесуальнимзаконом.
Місцевийсуд діє виключно як суд першої інстанції і розглядає справи, віднесеніпроцесуальним законом до його підсудності. Місцеві суди здійснюють правосуддя уформі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства,є основною ланкою судової системи і розглядають понад 90% всіх судових справ.
Урозрізі конкретної цивільної, адміністративної, кримінальної, господарськоїсправи місцевий суд як суд першої інстанції розглядає справи по суті в судовомузасіданні вперше, безпосередньо, в відкритому або закритому засіданні, заучастю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципівправосуддя, досліджує докази (допитує обвинувачуваних, потерпілих, свідків,заслуховує експертів та ін.) і виносить рішення по цивільній справі, вирок суду– у кримінальній, які після набрання законної сили є загальнообов’язковими длявиконання на всій території України.
Місцевізагальні суди розглядають кримінальні, цивільні справи, справи проадміністративні правопорушення, а також адміністративні справи, що належать доїх підсудності.
Кримінальнісправи – порушуються (як правило органами дізнання і досудового слідства) внаслідоквиникнення кримінальних правовідносин між державою та особою, яка вчинилазлочин і вирішуються по суті в судовому засіданні шляхом постановленняобвинувального або виправдувального вироку. Місцевим судом, як судом Іінстанції кримінальні справи можуть розглядатися суддею одноособово, колегієюсуддів у складі 3-х професійних суддів (якщо санкція статті КК передбачає 10 ібільше років позбавлення волі), а також двома суддями та трьома народнимизасідателями (якщо санкція статті КК передбачає довічне позбавлення волі).
Цивільнісправи – виникають зі спорів в сфері цивільних правовідносин внаслідокпорушення цивільних суб’єктивних прав або невиконання юридичних обов’язківфізичними або юридичними особами (наприклад спір стосовно права власності нанерухоме майно тощо).Провадження у справі відкривається судом за наявностівідповідних підстав, передбачених ЦК України. За результатом розгляду справи посуті суддя (суд) приймає рішення (при прийнятті проміжного рішення — закриттіпровадження, зупиненні, відкладенні тощо – ухвалу). Цивільні справи розглядаютьсямісцевим судом як судом І інстанції суддею одноособово, або колегіально –суддею та двома народними засідателями (у випадках, передбачених ст. 234 ЦПКУкраїни – щодо обмеження дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особинедієздатною або відновлення цивільної дієздатності; усиновлення; визнанняособі безвісті відсутньою або померлою; надання особі психіатричної допомоги впримусовому порядку; обов’язкова госпіталізації до протитуберкульозногодиспансеру).
Відповіднодо ч.1 ст.18 КАС місцевим загальним судам, як адміністративним судам підсудні:
1)адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особамісцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевогосамоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;
2)усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктіввладних повноважень у справах про притягнення до адміністративноївідповідальності;
4)усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владнихповноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення,надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатнимгромадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням,виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальнихпослуг, допомоги, захисту, пільг.
Адміністративнісуди як спеціалізовані суди розглядають справи адміністративної юрисдикції –справи, пов'язані з правовідносинами що виникають у зв'язку з здійсненнямсуб'єктом владних повноважень, владних управлінських функцій, а також у зв'язкуз публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів абореферендуму (ч.1 ст.17 КАС).
Зокремаюрисдикція адміністративних судів поширюється на наступні публічно-правовіспори (ч.2 ст.17 КАС):
1) спори фізичнихчи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень(нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чибездіяльності;
2) спори зприводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення зпублічної служби;
3) спори міжсуб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сферіуправління, у тому числі делегованих повноважень;
4) спори, щовиникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнаннянечинними адміністративних договорів;
5) спори зазверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцієюта законами України;
6) спори щодоправовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.
Як вже булозазначено вище, справи про накладення адміністративних стягнень не належатькомпетенції адміністративних судів і підсудні загальним місцевим судам.
Місцевим (окружним)адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторінє орган державної влади, інший державний орган, орган влади АРК, обласна рада,Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крімвипадків, передбачених КАС, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чибездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсуднімісцевим загальним судам як адміністративним судам (ч.2 ст.18 КАС).
Адміністративнісправи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осібмісцевих органів виконавчої влади (ч.3 ст.18 КАС) розглядаються і вирішуютьсямісцевим загальним судом як адміністративним судом або окружнимадміністративним судом за вибором позивача.
Адміністративнісправи та справи про адміністративні правопорушення розглядаються місцевимисудами по І інстанції суддею одноособово і за результатами їх розгляду по посуті суддя виносить постанову.
Місцевігосподарські суди розглядають справи зі спорів, що виникають з господарськихправовідносин між суб’єктами підприємницької діяльності (як фізичними особами –СПД, так і юридичними особами), а також інші справи, віднесені процесуальнимзаконом до їх підсудності. Дану категорію справ у місцевих господарських судахпо І інстанції розглядає суддя одноособово і за результатами розгляду справи посуті виносить рішення (при винесенні проміжного рішення – ухвалу).
4. Структурамісцевого суду, правовий статус голови та суддів місцевого суду
Місцевий судскладається із суддів місцевого суду, голови і заступника голови суду, а такожапарату суду. У місцевому суді, в якому кількість суддів перевищує п’ятнадцять,може бути призначено більше одного заступника голови суду.
Голова місцевогосуду і його заступник(заступники) призначаються терміном на 5 років Вищою радоююстиції за поданням відповідної ради суддів. Причому повноваження голови абозаступника суду не звільняє їх від виконання повноважень судді.
Відповідно дост… 24 Закону, голова місцевого суду має наступні повноваження
1) представляєсуд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади,органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
2) визначаєадміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;
3) контролюєефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіальногоуправління Державної судової адміністрації України подання про призначення напосаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та прозвільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, йогозаступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно дозаконодавства;
4) видає на підставіакта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповіднийнаказ;
5) повідомляєВищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у судів десятиденний строк з дня їх утворення;
6) забезпечуєвиконання рішень зборів суддів місцевого суду;
7) контролюєведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичнезабезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
8) забезпечуєвиконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;
9) здійснює іншіповноваження, визначені законом.
З питань, щоналежать до його адміністративних повноважень, голова суду видає накази ірозпорядження. У разі відсутності голови суду виконання його обов'язківздійснюється відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодоорганізації діяльності суду.
Заступник голови місцевогосуду здійснює повноваження, визначені для нього головою суду.
Суддямісцевого суду здійснює:
1)правосуддя в порядку, установленому процесуальним законом;
2)процесуальні дії й організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;
3)контроль за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, ухвалених підйого головуванням і деякі інші повноваження.
Впершена посаду судді місцевого суду Указом Президента України за поданням Вищої радиюстиції (на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України)на строк п’ять років може бути призначена особа, яка досягла віку 25 років, маєвищу юридичну освіту, є громадянином України, має стаж практичної роботи угалузі права не менше 3-х років, проживає на території України не менше 10років та володіє державною мовою. По закінченні цього строку своїх повноважень,судді обираються на посаду судді безстроково за рішенням Верховної Ради Україниза поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Забезпечуєдіяльність суду апарат суду (секретарі судових засідань, помічники суддів,судові розпорядники тощо) який очолює керівник апарату відповідного суду.Працівники апарату є державними службовцями.
5. Системаапеляційних судів в Україні, їх види та повноваження
Другою ланкою судів загальної юрисдикції єапеляційні суди. В системі судів загальної юрисдикції в Україні можнавиокремити загальні та спеціалізовані апеляційні суди.
До апеляційнихзагальних судів належать:
— апеляційні судиобластей;
— апеляційні судиміст Києва та Севастополя;
— Апеляційний судАвтономної Республіки Крим;
До апеляційнихспеціалізованих судів належать:
— апеляційнігосподарські суди;
— апеляційніадміністративні суди.
Апеляційніспеціалізовані суди утворюються в апеляційних округах відповідно до указуПрезидента України.
Відповідно до ч.1ст.27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» апеляційні судипо розгляду справ відповідної юрисдикції наділяються наступними повноваженнями:
1) розглядаютьсправи в апеляційному порядку згідно з процесуальним законом (тобто діють яксуди ІІ інстанції);
2) у випадках,передбачених процесуальним законом, розглядають справи як суд першої інстанції.
Загальніапеляційні суди розглядають цивільні, кримінальні справи, а також справи проадміністративні правопорушення.
Спеціалізованіапеляційні суди (господарські та адміністративні) розглядають господарські таадміністративні справи.
В апеляційномупорядку можуть бути розглянуті лише справи, рішення у яких не набрало законноїсили. Відповідно до вимог процесуального законодавства строк на апеляція на рішеннясуду І інстанції може бути подана:
– у кримінальнихсправах – протягом 15 діб з моменту проголошення вироку (постанови), азасудженим, який перебуває під вартою – в той же строк з моменту вручення йомуобвинувального вироку;
– у цивільних,господарських, адміністративних справах – протягом 10 діб з моментупроголошення рішення або постанови.
Сутністьрозгляду справ в апеляційному порядку полягає в тому, що якщо учасники судовогопроцесу вважають, що при постановленні рішення були порушені нормиматеріального або процесуального закону, вони мають право його оскаржити.
Прирозгляді апеляційних скарг діють істотні особливості. Насамперед справа завжди розглядаєтьсяколегіально колегією суддів у складі 3-х професійних суддів (у першійінстанції, як правило, спір вирішується одним суддею). Колегіальний розглядзабезпечує більш ретельне дослідження матеріалів справи і прийняття максимальнопродуманого, обґрунтованого рішення. До того ж судді апеляційних судів, якправило, досвідченіші, кваліфіковані в порівнянні із суддями судів першоїінстанції.
Укримінальному та цивільному судочинстві апеляційна інстанція перевіряєзаконність та обґрунтованість вироку чи рішення суду тільки в межах апеляції, ависновки суду першої інстанції щодо фактичних обставин справи, які неоспорюються, апеляційним судом не досліджуються і не перевіряються.
Уадміністративному судочинстві суд апеляційної інстанції переглядає судовірішення також лише в межах апеляційної скарги, проте може й вийти за межідоводів апеляційної скарги в разі встановлення порушень, допущених судом Іінстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.
Угосподарському судочинстві апеляційний суд розглядає справу повторно, за участюсторін, інших учасників процесу, дослідженням наявних у справі доказів ідодатково наданих. Апеляційний господарський суд не розглядає вимоги, що небули предметом розгляду суду першої інстанції. У той же час суд, не зв’язанийдоводами апеляційної скарги (подання), перевіряючи законність і обґрунтованістьрішення в повному обсязі.
Урезультаті розгляду справи апеляційний суд залишає вирок чи рішення суду беззміни, а апеляцію — без задоволення; скасовує вирок чи рішення і повертає справуна додатковий розгляд прокурору чи на новий судовий розгляд у суді першоїінстанції; скасовує вирок і рішення та закриває справу чи змінює їх.
6. Структураапеляційного суду, правовий статус голови та суддів апеляційного суду
В апеляційнихсудах можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ.
Судову палатуочолює секретар судової палати, який призначається з числа суддів цього суду.Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про призначеннясекретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду запропозицією голови суду.
Наприклад уапеляційному суді області можуть утворюватися палати з розгляду цивільних,кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення. У складіспеціалізованого апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розглядуокремих категорій справ за встановленою спеціалізацією в межах відповідноїспеціальної судової юрисдикції (наприклад у господарському апеляційному суді можутьбути утворена палата з розгляду справ про банкротство; у апеляційномуадміністративному – з розгляду справ щодо податкових правовідносин тощо).
Крім зазначенихвище повноважень з розгляду справ, апеляційні суди:
– аналізуютьсудову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
– надають місцевимсудам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
– здійснюють іншіповноваження, визначені законом.
До складуапеляційного суду входять судді, які мають стаж роботи на посаді судді не меншеп'яти років, з числа яких призначаються голова суду та його заступники (натермін 5 років, в тому ж порядку, як і судді місцевих судів). В апеляційномусуді, кількість суддів в якому перевищує тридцять п'ять, може бути призначеноне більше трьох заступників голови суду.
Головаапеляційного суду має більш широкі повноваження ніж голова місцевого суду івідповідно до ст. 29 Закону:
1) представляєсуд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади,органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
2) визначаєадміністративні повноваження заступників голови апеляційного суду;
3) контролюєефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судовоїадміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду,заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також прозастосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення абонакладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
4) видає напідставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посадивідповідний наказ;
5) повідомляєВищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад уапеляційному суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
6) забезпечуєвиконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
7) контролюєведення та аналіз судової статистики, організовує вивчення та узагальненнясудової практики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метоюпідвищення якості судочинства;
8) забезпечуєвиконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів апеляційного суду;
9) здійснює іншіповноваження, визначені законом.
Головаапеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень,видає накази і розпорядження. У разі відсутності голови апеляційного суду йогоадміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду завизначенням голови суду, за відсутності такого визначення — заступник головисуду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутностізаступника голови суду — суддя цього суду, який має більший стаж роботи напосаді судді.
Заступники головиапеляційного суду здійснюють адміністративні повноваження, визначені головоюсуду.
Суддяапеляційного суду здійснює правосуддя, а також виконує інші повноваження,передбачені законодавством.
Роботуапеляційного суду забезпечує апарат відповідного суду, який очолює керівникапарату суду.

Література
1. Конституція України. – К., 2009. –48с.
2. Про Вищу раду юстиції: ЗаконУкраїни від 15 січня 1998р. № 22/98-ВР /Верховна Рада України // ВідомостіВерховної Ради України. – 1998. – № 28. – Ст. 146. – (Бібліотека офіційнихвидань)
3. Про судоустрій і статус суддів:Закон України від 7 липня 2010р. № 2453-VІ //Голос України. – 2010. – 3серпня. – №142.
4. Бараннік Р.В. Судові,правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник. – К.: Дакор,КНТ, 2008. – С.25-114.
5. Гель А.П. Судові та правоохоронніоргани України: Навч. посіб. /А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова. –Київ.: МАУП, 2004. – С.12-64.
6. Коментар до Закону «Просудоустрій України» /За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер,2003. – 464с.
7. Тимченко С.М. Судові таправоохоронні органи України. Навчальний посібник. – К.: «Центр навчальноїлітератури», 2004. – С.13-107.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.