Реферат по предмету "Бухгалтерский учет и аудит"

Узнать цену реферата по вашей теме


Форми бухгалтерської звітності

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 
здисципліни «Бухгалтерськийоблік»
 
Формибухгалтерської звітності

Зміст
 
1.  Залишки рахунківна початок кварталу
2.  Журнал реєстраціїгосподарських операцій за квартал
3.  Відображеннягосподарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків
4.  Оборотнавідомість за квартал
5.  Баланс
6.  Звіт профінансові результати
Список використаноїлітератури

1. Залишкирахунків станом на 1 січня 2008р., грн.№ рахунку Назва рахунку Сума, грн. Дебет Кредит 10 Основні засоби 450000 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 5000 12 Нематеріальні активи 25000 131 Знос основних засобів 150000 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 2500 151 Капітальне будівництво 14900 201 Сировина та матеріали 55000 203 Паливо 3600 30 Каса 250 311 Поточні рахунки в національній валюті 165000 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 3500 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 27500 372 Розрахунки з підзвітними особами 350 375 Розрахунки по відшкодуванню збитків 1400 38 Резерв сумнівних боргів 3500 40 Статутний капітал 550000 424 Безкоштовно отримані необоротні активи 13695 441 Прибуток нерозподілений 6000 451 Вилучені акції 15000 46 Неоплачений капітал 28000 473 Забезпечення гарантійних зобов’язань 6880 601 Короткострокові кредити в національній валюті 30000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 16100 641 Розрахунки по податках 2700 651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню 960 652 Розрахунки по соціальному страхуванню 120 653 Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття 45 661 Розрахунки по заробітній платі 3000 685 Розрахунки з іншими кредиторами 9000 УСЬОГО: 595500 595500

2. Журналреєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн.. Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1 Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно нові основні засоби по первісній вартості на суму 1500 10 424 2 Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок автомобілем 18900 10 40 3 Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості 2650 201 745 4
Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)
а) вартість МШП
б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити)
9900
1980
22
641
631
631 5
Перераховано з поточного рахунку у національній валюті:
а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4)
б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць із розрахунку 42% річних)
11880
415,80
311
631
631
601
311
311 6
Відпущені зі складу МШП:
а) на загально виробничі потреби
б) для поточного ремонту виробничих основних засобів
в) відділу збуту
1920
64
360
91
23
93
22
22
22 7
Відпущені зі складу матеріали:
а) у виробництво для виготовлення продукції
б) для поточного ремонту виробничих основних засобів
в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення
г) для капітального будівництва
20950
6500
780
840
23
23
91
151
201
201
201
201 8
Відпущене зі складу паливо:
а) на адміністративно-управлінські потреби
б) на потреби відділу збуту
1480
421
92
93
203
203 9
Отримані від постачальника на склад матеріали:
а) вартість матеріалів
б) податковий кредит по ПДВ
21300
4260
201
641
631
631 10 Перераховано з поточного рахунку в національній валюті постачальнику за матеріали (див.операцію 9) 25560 631 311 11
Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи:
а) здані на склад запасні частини для устаткування
б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)
296
207
301
372
372 12
Зроблено ремонт і модернізація комп’ютера:
а) придбані
— материнська плата
— сканер
б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити)
в) поданий рахунок підрядної організації:
— за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу
— за установлювання сканера
— ПДВ (суму визначити)
г) прийнятий комп’ютер у експлуатацію
365
838
240,60
90
39
25,80
1203
152
152
641
631
631
641
10
631
631
631
311
311
631
152 13
Нараховано заробітну плату:
а) основна заробітна плата робітникам
б) основна заробітна плата персоналу керування цехами
в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу
г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту
д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом
є) премія робітникам
ж) премія адміністративно-управлінському персоналу
з) оплата тимчасової непрацездатності
17000
3900
4580
1020
1990
3100
2490
750
23
91
92
93
151
23
92
652
661
661
661
661
661
661
661
661 14
Утримано з заробітної плати:
а) прибутковий податок
б) у Пенсійний фонд
в) на соціальне страхування на випадок безробіття
г) страхові внески
д) аліменти
5500
696,60
174,15
348,30
750
120
661
661
661
661
661
661
641
651
653
652
652
685 15
Згідно до законодавства України, нараховані платежі:
а) Пенсійний фонд
1 — робітникам
2 — персоналу керування цехами
3 — адмін.управлінському персоналу
4 — працівникам відділу збуту
5 — працівникам, зайнятим капітальним будівництвом
б) фонд соціального страхування
1 – робітникам
2 — персоналу керування цехами
3 — адмін.управлінському персоналу
4 — працівникам відділу збуту
5 — працівникам, зайнятим капітальним будівництвом
в) фонд соціального страхування на випадок безробіття
1 – робітникам
2 — персоналу керування цехами
3 — адмін.управлінському персоналу
4 — працівникам відділу збуту
5 — працівникам, зайнятим капітальним будівництвом
6673,20
1294,80
2347,24
338,64
660,68
201
39
70,70
10,20
19,90
261,30
50,70
91,91
13,26
25,87
23
91
92
93
151
23
91
92
93
151
23
91
92
93
151
651
651
651
651
651
652
652
652
652
652
653
653
653
653
653 16
Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми:
а) від покупців за відвантажену продукцію
б) пеня за невиконання договірних зобов’язань
20000
820
311
361
361
715 17
Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті (суми визначити):
а) у Пенсійний фонд
залишок на початок кварталу
б) у фонд соціального страхування
залишок на початок кварталу
в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття
залишок на початок кварталу
г) прибутковий податок
залишок на початок кварталу
д)страхові внески
є) аліменти
12011,16
960
340,80
120
617,19
45
5500
2700
348,30
120
651
651
652
652
653
653
641
641
652
685
311
311
311
311
311
311
311
311
311
311 18
Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті:
а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити)
б) для оплати витрат на відрядження
27240.95
387
30
30
311
311 19
Виплачені з каси суми:
а) заробітна плата
б) менеджеру зі збуту на відрядження
26985
387
661
372
30
30 20 Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк на поточний рахунок (суму визначити) 255.95
661
311
662
661 21
По встановлених нормах нарахована амортизація:
а) основних фондів виробничого призначення
б) основних фондів загальногосподарського призначення
в) основних фондів пов’язаних із збереженням і транспортуванням готової продукції
г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення
890
286
125
149
23
91
93
92
131
131
131
131 22
Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про відрядження:
а) витрати склали
б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)
329
58
93
30
372
372 23 Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції 410 631 311 24 Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.)
305$
(1656,15) 30 312 25 Інвалюта видана у підзвіт
305$
(1656,15) 372 30 26
Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон:
а) витрати склали (курс НБУ не змінився)
б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити)
302$
(1639,86)
3$
(16,29)
92
30
312
372
372
30 27 Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою 489 30 375 28 Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20) 255.95 30 311 29 Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам 255.95 662 30 30 Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по короткостроковому кредиту 11880 601 311 31
Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати (суму визначити):
а) що розподіляються
б) нерозподілені
8270,50
23
901
91
91 32 Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити, незавершеного виробництва немає) 63910 26 23 33 Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами 121200 361 701 34 Нараховане податкове зобов’язання по ПДВ (суму визначити) 20200 701 641 35 Відображено формування резерву сумнівних боргів 5200 94 38 36 Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити) 63910 901 26 37
Віднесені на рахунок фінансових результатів:
а) доходи діяльності (суму визначити)
б) витрати діяльності (суму визначити)
101000
2650
820
63910
12848,71
2617,10
5200
701
745
715
79
79
79
79
79
79
79
901
92
93
94 38 Нараховано податок на прибуток (суму визначити) 4973,55
98
79
641
98 39 Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити) 14920,64 79 441 40
Перераховані платежі в бюджет (суми визначити):
а) податок на додану вартість
б) податок на прибуток
13693,60
4973,55
641
641
311
311 РАЗОМ за квартал (суму визначити)
3.        Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерськихрахунків10 «Основні засоби» 424 «Безоплатно отримані необоротні активи» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 450000 Залишок на 1.01 13695
Операції: № 1
2
12г
1500
18900
1203 Операції: № 1 1500 Оборот за квартал 21603 Оборот за квартал 1500 Залишок на 30.03 471603 Залишок на 30.03 15195 40 «Статутний капітал» 201 «Сировина й матеріали» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 550000 Залишок на 1.01 55000 Операції: № 2 18900
Операції: № 3

2650
21300
20950
6500
780
840 Оборот за квартал 18900 Оборот за квартал 23950 29070 Залишок на 30.03 568900 Залишок на 30.03 49880 22 «МШП» 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01
Операції: № 4а


6в 9900
1920
64
360
Операції: № 3
37а 2650 2650 Оборот за квартал 9900 2344 Оборот за квартал 2650 2650 Залишок на 30.03 7556 Залишок на 30.03 631 «Розрахунки з вітч.постачальн» 311 «Поточні рахунки в нац. валюті» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 16100 Залишок на 1.01 165000
Операції: № 4а

10
12а
12б
12в
23
11880
415,80
25560
129
410
9900
1980
21300
4260
1203
240,60
25,80
Операції: № 5а

10
12в
16а
16б
17а
17б
17в
17г
17д
17є
18а
18б
20
23
28
30
40а
40б
11880
20000
820
255,95
11880
415,80
25560
129
12971,16
460,80
662,19
8200
348,30
120
27240.95
387
410
255,95
11880
13693,6
4973,55 Оборот за квартал 38394,8 38909,4 Оборот за квартал 32955,95 119588,3 Залишок на 30.03 16614,6 Залишок на 30.03 78367.65
 91 «Загально виробничі витрати» 23 «Виробництво» Сума, грн.. Сума, грн.. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01
Операції: № 6а

13б
15а
15б
15в
21б
31а
1920
780
3900
1294,80
39
50,70
286 8270,50
Операції: № 6б


13а
13є
15а
15б
15в
21а
31а
32
64
20950
6500
17000
3100
6673,20
201
261,30
890
8270,50 63910 Оборот за квартал 8270,50 8270,50 Оборот за квартал 63910 63910 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 93 «Витрати на збут» 151 «Капітальне будівництво» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 14900
Операції: № 6в

13г
15а
15б
15в
21в
22а
37б
360
421
1020
338,64
10,20
13,26
125
329 2617,10
Операції: № 7г
13д
15а
15б
15в
840
1990
660,68
19,90
25,87 Оборот за квартал 2617,1 2617,10 Оборот за квартал 3536,45 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 18436,45

92 «Адміністративні витрати» 203 «Паливо» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 3600
Операції: № 8а
13в
13ж
15а
15б
15в
21г
26а
37б
1480
4580
2490
2347,24
70,70
91,91
149
1639,86 12848,71
Операції: № 8а

1480
421 Оборот за квартал 12848,71 12848,71 Оборот за квартал 1901 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 1699 207 «Запасні частини» 152 «Придбання основних засобів» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 Операції: № 11а 296
Операції: № 12а
12г 1203 1203 Оборот за квартал 296 Оборот за квартал 1203 1203 Залишок на 30.03 296 Залишок на 30.03 661 «Розрахунки за заробітною платою» 651 «Розрахунки по пенсійному забезпеченню» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 3000 Залишок на 1.01 960
Операції: № 13а
13б
13в
13г
13д
13є
13ж
13з
14а
14б
14в
14г
14д
19а
20
5500
696,60
174,15
1098,30
120
26985
255.95
17000
3900
4580
1020
1990
3100
2490
750
255.95
Операції:№ 14б
15а
17а 12971,16
696,60
11314,56 Оборот за квартал 34830 35085.95 Оборот за квартал 12971,16 12011,16 Залишок на 30.03 3255.95 Залишок на 30.03 685 «Розрахунки з ін. кредиторами» 361 «Розрахунки з вітч. покупцями» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 9000 Залишок на 1.01 27500
Операції: № 14д
17є 120 120
Операції: № 16а
16б
33
820
121200
20000
820 Оборот за квартал 120 120 Оборот за квартал 122020 20820 Залишок на 30.03 9000 Залишок на 30.03 128700 652 «Розрахунки за соц. страх.» 38 «Резерв сумнівних боргів» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 120 Залишок на 1.01 3500
Операції: № 13з
14г
15б
17б
17д
750
460,80
348,30
1098,30
340,80 Операції: № 35 5200 Оборот за квартал 1559,10 1439,10 Оборот за квартал 5200 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 8700 653 «Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття» 641 «Розрахунки за податками» (Податок на прибуток) Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 45 Залишок на 1.01
Операції: № 14в
15в
17в 662,19
174,15
443,04
Операції: № 38
40б 4973,55 4973,55 Оборот за квартал 662,19 617,19 Оборот за квартал 4973,55 4973,55 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 641 «Розрахунки за податками» (ПДВ) 641 «Розрахунки за податками» (НДФЛ) Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 2700
Операції: № 4б

12б
12в
34
40а
1980
4260
240,60
25,80
13693,60 20200
Операції: № 14а
17г 8200 5500 Оборот за квартал 20200 20200 Оборот за квартал 8200 5500 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 715 «Одержані пені, штрафи» 131 «Знос основних засобів» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 150000
Операції: № 16б
37а 820 820
Операції: № 21а
21б
21в
21г
890
286
125
149 Оборот за квартал 820 820 Оборот за квартал 1450 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 151450 30 «Каса» 372 «Розрахунки з підзвітними особами» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 250 Залишок на 1.01 350
Операції: № 18а
18б
19а
19б
22б
24
25
26б
27
28
29
27240,95
387
58
1656,15
16,29
489
255,95
26985
387
1656,15
16,29
255,95
Операції: № 11а
19б
22а
22б
25
26а
26б
387
1656,15
296
329
58
1639,86
16,29 Оборот за квартал 30103,34 29300,39 Оборот за квартал 2043,15 2339,15 Залишок на 30.03 1052,95 Залишок на 30.03 54 662 «Розрахунки з депонентами» 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 3500
Операції: № 20
29 255,95 255,95
Операції: № 24
26б 16,29 1656,15 Оборот за квартал 255,95 255,95 Оборот за квартал 16,29 1656,15 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 1860,14 375 «Розрахунки по відшкодуванню збитків» 601 «Короткострокові кредити в нац.валюті» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 1400 Залишок на 1.01 30000 Операції: № 27 489
Операції: № 5а
30 11880 11880 Оборот за квартал 489 Оборот за квартал 11880 11880 Залишок на 30.03 911 Залишок на 30.03 30000 26 «Готова продукція» 701 «Дохід від реалізації готової продукції» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01
Операції: № 32
36 63910 63910
Операції: № 33
34
37
20200
101000 121200 Оборот за квартал 63910 63910 Оборот за квартал 121200 121200 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 94 «Інші витрати операційної діяльності» 901 «Собівартість реалізованої готової продукції» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01
Операції: № 35
37б 5200 5200
Операції: № 36
37б 63910 63910 Оборот за квартал 5200 5200 Оборот за квартал 63910 63910 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 98 «Податок на прибуток» 79 «Фінансові результати» Сума, грн. Сума, грн. дебет кредит дебет кредит Залишок на 1.01 Залишок на 1.01 Операції: № 38 4973,55 4973,55
Операції: № 37а
37б
38
39
84575,81
4973,55
14920,64 104470 Оборот за квартал 4973,55 4973,55 Оборот за квартал 104470 104470 Залишок на 30.03 Залишок на 30.03 441 «Прибуток нерозподілений» Сума, грн. дебет кредит Залишок на 1.01 6000 Операції: № 39 14920,64 Оборот за квартал 14920,64 Залишок на 30.03 20920,64
4. Оборотнавідомість за квартал№ рахунку Найменування рахунку Сальдо початкове Обороти за квартал Сальдо кінцеве Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 10 Основні засоби 450000 21603 471603 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 5000 5000 12 Нематеріальні активи 25000 25000 131 Знос основних засобів 150000 1450 151450 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 2500 2500 151 Капітальне будівництво 14900 3536,45 18436,45 152 Придбання основних засобів 1203 1203 201 Сировина й матеріали 55000 23950 29070 49880 203 Паливо 3600 1901 1699 207 Запасні частини 296 296 22 МШП 9900 2344 7556 23 Виробництво 63910 63910 26 Готова продукція 63910 63910 30 Каса 250 30103,34 29300,39 1052,95 311 Поточні рахунки в національній валюті 165000 32955,95 119588,3 78367,65 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 3500 16,29 1656,15 1860,14 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 27500 122020 20820 128700 372 Розрахунки з підзвітними особами 350 2043,15 2339,15 54 375 Розрахунки по відшкодуванню збитків 1400 489 911 38 Резерв сумнівних боргів 3500 5200 8700 40 Статутний капітал 550000 18900 568900 424 Безоплатно отримані необоротні активи 13695 1500 15195 441 Прибуток нерозподілений 6000 14920,64 20920,64 451 Вилучені акції 15000 15000 46 Неоплачений капітал 28000 28000 473 Забезпечення гарантійних зобов’язань 6880 6880 601 Короткострокові кредити в нац.валюті 30000 11880 11880 30000 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 16100 38394,80 38909,40 16614,6 641 Розрахунки за податками (податок на прибуток) 4973,55 4973,55 641 Розрахунки за податками (ПДВ) 20200 20200 641 Розрахунки за податками (НДФЛ) 2700 8200 5500 651 Розрахунки по пенсійному забезпеченню 960 12971,16 12011,16 652 Розрахунки за соціальним страхуванням 120 1559,10 1439,10 653 Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття 45 662,19 617,19 661 Розрахунки за заробітною платою 3000 34830 35085.95 3255.95 662 Розрахунки з депонентами 255,95 255,95 685 Розрахунки з іншими кредиторами 9000 120 120 9000 701 Дохід від реалізації готової продукції 121200 121200 715 Одержані пені, штрафи 820 820 745 Дохід від безоплатно одержаних активів 2650 2650 79 Фінансовий результат 104470 104470 901 Собівартість реалізованої готової продукції 63910 63910 91 Загально виробничі витрати 8270,50 8270,50 92 Адміністративні витрати 12848,71 12848,71 93 Витрати на збут 2617,10 2617,10 94 Інші витрати операційної діяльності 5200 5200 98 Податок на прибуток 4973,55 4973,55 Всього 789500 794500 836453,79 836453.79 833416,19 833416.19

5.        Баланс
 
Додатокдо стандарту 2Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи:
  залишкова вартість 010 25000  25000 
  первісна вартість 011  25000 25000 
  накопичена амортизація 012 ( ) ( )
  Незавершене будівництво 020  14900 18436.45 
  Основні засоби:
  залишкова вартість 030  302500 322653 
  первісна вартість 031  455000 476603 
  знос 032 ( 152500 ) ( 153950 )
  Довгострокові біологічні активи:
  справедлива (залишкова) вартість 035
  первісна вартість 036
  накопичена амортизація 037 ( ) ( )
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
  інші фінансові інвестиції 045
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050
  Відстрочені податкові активи 060
  Інші необоротні активи 070
  Усього за розділом I 080  342400 366089.45 
  II. Оборотні активи
  Виробничі запаси 100 58600  59431 
  Поточні біологічні активи 110
  Незавершене виробництво 120
  Готова продукція 130
  Товари 140
  Векселі одержані 150
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
  чиста реалізаційна вартість 160  24000 120000 
  первісна вартість 161  27500 128700 
  резерв сумнівних боргів 162 (  3500 ) (  8700 )
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:
  з бюджетом 170
  за виданими авансами 180
  з нарахованих доходів 190
  із внутрішніх розрахунків 200
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1750 965
  Поточні фінансові інвестиції 220
  Грошові кошти та їх еквіваленти:
  в національній валюті 230  165250 79420.60 
  в іноземній валюті 240  3500 1860.14 
  Інші оборотні активи 250
  Усього за розділом II 260 253100  261676.74 
  III. Витрати майбутніх періодів 270
  Баланс 280  595500 627766.19 
  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Статутний капітал 300  550000 568900 
  Пайовий капітал 310
  Додатковий вкладений капітал 320
  Інший додатковий капітал 330  13695 15195 
  Резервний капітал 340
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350  6000 20920.64 
  Неоплачений капітал 360 (  28000 ) ( 28000  )
  Вилучений капітал 370 (  15000 ) ( 15000  )
  Усього за розділом I 380  526695 562015.64 
  II. Забезпечення наступних витрат і платежів
  Забезпечення виплат персоналу 400
  Інші забезпечення 410 6880  6880 
  Цільове фінансування 420
  Усього за розділом II 430  6880 6880 
  III. Довгострокові зобов'язання
  Довгострокові кредити банків 440
  Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
  Відстрочені податкові зобов'язання 460
  Інші довгострокові зобов'язання 470
  Усього за розділом III 480
  IV. Поточні зобов'язання
  Короткострокові кредити банків 500 30000  30000 
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
  Векселі видані 520
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530  16100 16614.60 
  Поточні зобов'язання за розрахунками:
  з одержаних авансів 540
  з бюджетом 550 2700  0 
  з позабюджетних платежів 560
  зі страхування 570  1125 0 
  з оплати праці 580  3000 3255.95
  з учасниками 590
  із внутрішніх розрахунків 600
  Інші поточні зобов'язання 610 9000 9000 
  Усього за розділом IV 620  61925  58870.55
  V. Доходи майбутніх періодів 630
  Баланс 640  595500 627766.19
 
  Керівник
  Головний бухгалтер
  /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
6.Звіт профінансові результатиI. Фінансові результати Стаття Код рядка
За звітний
період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт, послуг) 010 121200   Податок на додану вартість 015 20200   Акцизний збір 020   025   Інші вирахування з доходу 030   Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 035 101000   Собівартість реалізованої продукцiї (товарів, робіт, послуг) 040  63910   Валовий :  прибуток 050 37090    збиток 055   Інші операційні доходи 060 820   Адміністративні витрати 070 12848.71   Витрати на збут 080 2617.10   Інші операційні витрати 090 5200   Фінансові результати від операційної діяльності :  прибуток 100 17244.19    збиток 105     Доход від участі в капіталі 110   Інші фінансові доходи 120   Інші доходи 130 2650   Фінансові витрати 140   Втрати від участі в капіталі 150   Інші витрати 160   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  прибуток 170 19894.19    збиток 175     Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4973.55   Фінансові результати від звичайної діяльності :  прибуток 190 14920.64    збиток 195     Надзвичайні :  доходи 200    витрати 205   Податки з надзвичайного прибутку 210   Чистий :  прибуток 220 14920.64    збиток 225     II. Елементи операційних витрат Найменування показника Код рядка
За звітний
період
За попередній
період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 30971   Витрати на оплату праці 240 35580   Відрахування на соціальні заходи 250 23392.45   Амортизація 260 1450   Інші операційні витрати 270   Разом 280 91393.45   III. Розрахунок показників прибутковості акцій Назва статті  Код рядка
За звітний
період
За попередній
період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300     Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320     Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330     Дивіденди на одну просту акцію 340     Директор _________________________ /… / (підпис) Бухгалтер _________________________ /… / (підпис)

Списоквикористаної літератури
 
1.        Верига А.В., Кондрашова Т.Н. Бухгалтерський учт:Учеб.-метод.пособие./ Изд.2-е дополн., переработанное. Донецк: Норд-Пресс,2007. – 242с.
2.        Грачева Р.Е. Энциклопедия бухгалтерского учета. – К.: ГалицкиеКонтракты, 2004. – 832с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.