Реферат по предмету "Бухгалтерский учет и аудит"

Узнать цену реферата по вашей теме


Облік фінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду

Контрольна робота за темою «Облік фінансування грошових коштів,доходів і видатків загального фонду»

План
1.        Вступ
2.        Облікфінансування грошових коштів, доходів і видатків загального фонду питання
1) основні принципи і методифінансування бюджетних установ
2) облік фінансування завідомчою структурою
3)облік фінансування черезоргани державного казначейства
4) облік операцій на поточних(бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах державного казначейства
3.        Господарськіпроводки
4.        Списоквикористаної літератури

1.        ВСТУП
Бухгалтерський облік виконання кошторису доходіві видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку господарськоїдіяльності підприємств виробничої сфери, що зумовлено самою специфікою їхдіяльності: вони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволеннясоціальних, культурних та інших потреб суспільства. Діяльність цих установфінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які надаютьсяїм безповоротно. У бюджетній сфері практично відсутні госпрозрахунковівідносини, не обчислюється собівартість послуг, які надаються у більшостівипадків безкоштовно. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всіїхні активи с державною власністю. До бюджетної сфери належать установи різнихгалузей і видів діяльності, що зумовлює необхідність враховувати специфікуїхньої діяльності (освіта, охорона здоров'я, культура, наука, управління тощо).Починаючи з 2000 р. в бюджетній сфері відбулися значні зміни щодо організаціїобліку: впроваджено облік за новим планом рахунків, удосконалено облікові регістрита форми звітності, змінено порядок закриття рахунків та складання звітності.
До бюджетних належать організації, основнадіяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету напідставі кошторису доходів і видатків. Належність організацій до бюджетнихвизначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовимиорганами. Це школи, дитячі садки, вищі та середні спеціальні навчальні заклади,науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення,фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління,юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ вУкраїні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл,24 тисячі постійних дошкільних закладів, близько 24 тисяч закладів культуриклубного тішу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т. ін. УДніпропетровській області бюджетних установ понад 6 тисяч, у тому числі: 2320накладів освіти, 1370 — культури, 950 — охорони здоров'я, 1388— соціальногозахисту населення та ін. Облік фінансування, грошових коштів, доходів івидатків загального фонду.

2. ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ, ГРОШОВИХ КОШТІВ, ДОХОДІВ І ВИДАТКІВЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
1) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХУСТАНОВ
Бюджетними установами та організаціями вважаютьсятакі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету(державного чи місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису якголовного планового і фінансового документа. Під поняттям «фінансування»розуміють забезпечення бюджетних установ грошовими коштами для здійсненняїхньої статутної діяльності. Останнім часом коло джерел фінансування бюджетнихустанов значно розширилося; крім коштів державного та місцевих бюджетів,бюджетні установи отримують грошові надходження у вигляді плати за наданіпослуги, гуманітарної допомоги, шефської (спонсорської) допомоги та ін. Джерелата адресність (призначення) фінансування мають для бюджетних установ доситьважливе значення, оскільки визначають не тільки напрямки подальшого витрачаннякоштів, а й принципи фінансування.
Головні принципи бюджетного фінансування: —безповоротність надання коштів, тобто отримані бюджетною організацією кошти неповертаються до джерела фінансування, адже бюджетна організація не має; власнихдоходів дія повернення отриманих сум;
— цільове призначення наданих коштів, тобтоотримані 'І бюджету кошти повинні витрачатися суворо відповідно до передбачениху кошторисі статей економічної класифікації видатків бюджетних установ;
— систематичний суворий контроль за використаннямнаданих коштів за їх цільовим призначенням здійснюють органи державногоказначейства, місцеві фінансові органи, вищі розпорядники коштів, контролюючіоргани;
         зв'язок обсягуфінансування з виконанням плану бюджетною установою, тобто бюджетна установаотримує кошти не під план (заплановані заходи), а відповідно до фактичноговиконання плану. При цьому чергова сума надходжень грошових коштів повністюзалежить від якісного та раціонального використання попередньо наданих коштів ідотримання установою фінансової дисципліни.
Поняття бюджетного фінансування тісно пов'язане зпоняттям розпорядника коштів. Розпорядниками коштів є керівники різного рівня(від міністра до керівника установи), яким надано право розпоряджатисябюджетними асигнуваннями в межах сум, виділених на проведення відповіднихзаходів або здійснення відповідної діяльності. Залежно від ступеняпідпорядкованості та обсягу наданих прав вони поділяються на головних танижчих.
Головні розпорядники коштів:
— міністри та керівники інших центральних органіввиконавчої влади (використання асигнувань з державного бюджету);
—керівники відділів обласних, міських, районнихдержадміністрацій (використання асигнувань з місцевих бюджетів відповідногорівня);
— голови сільських та селищних рад (використаннякоштів сільських та селищних бюджетів).
Головні розпорядники коштів мають правовикористовувати надані їм бюджетні кошти на утримання своїх установ, відповідніцентралізовані заходи у межах «свого» відомства, а також розподілятиїх між підвідомчими розпорядниками коштів.
Нижчі розпорядники коштів поділяються парозпорядників коштів другого і третього рівня (ступеня). До розпорядниківкоштів другого рівня належать такі керівники, які одержують кошти як наутримання своєї установи, так і для переказу безпосередньо їм підпорядкованимустановам (розпорядникам коштів). Розпорядники коштів третього рівня отримуютьі використовують кошти тільки на утримання очолюваної ними установи.
Відкриттю фінансування передує доведення обсягуасигнувань та затвердження кошторису видатків. Зазначена процедура здійснюєтьсяу такій послідовності:
1. Міністерство фінансів України через Державне казначействоДоводить головним розпорядникам коштів обсяги асигнувань, що виділяються їм збюджету.
2. Головні розпорядники коштів доводять нижчим розпорядникамкоштів лімітні довідки про витрати з бюджету на наступний рік, які є підставоюдля складання єдиного кошторису доходів і видатків у частині використаннябюджетних асигнувань.
3.розпорядники коштів усіх рівнів складають кошториси доходіві видатків, подають їх на затвердження керівникам вищих органів, а потім одинпримірник затвердженого кошторису подають у відповідні органи Державногоказначейства. При цьому головні розпорядники коштів щодо видатків державногобюджету у місячний термін після затвердження державного бюджету України нанаступний рік подають зведений кошторис доходів і видатків до Головногоуправління державного казначейства. Загальна сума такого кошторису повиннавідповідати сумі розпису доходів та видатків державного бюджету, затвердженогоміністром фінансів.
Розпорядники коштів другого рівня (ступеня) подають зведений кошторисдоходів і видатків у розрізі підвідомчих установ і територій до відділу облікулімітів видатків та контролю територіальних управлінь Державного казначейства.При цьому обсяги доходів і видатків зазначеного розпорядника коштів закошторисом звіряються з розписом видатків, одержаних від головного управлінняДержавного казначейства.
Розпорядники коштів третього рівня подають зведені кошториси доходів івидатків до відповідних відділень Державного казначейства, де ці дані звіряютьз розписом видатків, що доведені вищими органами Державного казначейства.
4. При настанні відповідного бюджетного періодута за наявності необхідних підстав органи Державного казначейства зараховуютьсуми виділених асигнувань у передбачених кошторисом обсягах на реєстраційнірахунки установ, з яких останні можуть використовувати їх за призначенням.
Такий порядок фінансування бюджетних, установчерез органи Державного казначейства України. Ті ж установи, які не перейшли паказначейське обслуговування, фінансуються за відомчою структурою.
При фінансуванні за відомчою структурою Головнеуправління Державного казначейства (ГУ ДКУ) перераховує бюджетні кошти напоточні бюджетні рахунки головних розпорядників коштів на підставі поданихостанніми розподілів бюджетних коштів. При цьому Управління оперативно-касовогопланування видатків ГУ ДКУ відображає суму проведеного фінансування головногорозпорядника коштів у картці обліку асигнувань. Головний розпорядник частинуодержаних коштів перераховує розпоряднику коштів другого рівня, а останній —теж частину отриманих коштів перераховує нижчому розпоряднику коштів третьогорівня (рис. 2.3).
Фінансування бюджетних установ за відомчоюструктурою здійснюється через поточні бюджетні рахунки в уповноваженихвідділеннях комерційних банків. При фінансуванні через територіальні органиДержавного казначейства поточні рахунки бюджетних установ у комерційних банкахзакриваються, а натомість розпорядникам коштів відкриваються реєстраційнірахунки в органах Державного казначейства (рис. 2.4).
Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізірозділів бюджетної класифікації терміном на один бюджетний рік і щорічнопоповнюються. Відкриття реєстраційних рахунків стає здійсненим фактом післяписьмового повідомлення про це розпорядника коштів. При зміні юридичної адресибюджетної установи розпорядник коштів повинен упродовж одного тижня повідомитипро зазначені зміни відповідний орган Державного казначейства.
Такі основні положення організації фінансуваннябюджетних установ за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів. Іншимджерелом отримання грошових коштів бюджетними установами є позабюджетнінадходження, тобто грошові кошти, отримані від юридичних і фізичних, осіб якплата за надані послуги, реалізовану продукцію, виконані роботи, якгуманітарна, спонсорська, шефська допомога і т. ін. Такі кошти є додатковимджерелом фінансування бюджетних установ, витрачаються суворо за цільовимпризначенням, плануються, зберігаються і обліковуються окремо, тому їххарактеристика і порядок обліку будуть розглянуті в іншій темі.
2) ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ЗА ВІДОМЧОЮ СТРУКТУРОЮ
За відомчою структурою фінансуються установи, щоутримуються за рахунок місцевих бюджетів, та інші розпорядники коштів, перелікяких затверджується КМУ за поданням МФУ. При цій формі фінансування Головнеуправління ДКУ перераховує бюджетні кошти з єдиного казначейського рахунка напоточні рахунки головних розпорядників коштів в уповноважених банках, виходячиз поданих останніми розподілів бюджетних коштів за встановленою формою. Длянього головним розпорядникам коштів (ГРК) в уповноважених установах банківвідкривають поточні рахунки:
а)      на видатки установи;
б)      для переказу підвідомчим установам.
Порядок відкриття поточних рахунківрегламентується "Інструкцією про порядок відкриття та використаннярахунків у національній та іноземній валюті", затвердженою постановоюПравління НБУ від 18.12.1998р. №527 (зі змінами і доповненнями). Для відкриттяпоточних бюджетних рахунків необхідно подати до установи банку такі документи:
—       заяву про відкриття рахунка (встановленої форми), підписанукерівником і головним бухгалтером установи;
— копію довідки про внесення установи до ЄДРПОУ,завірену нотаріально або органом, що видав таку довідку;
—       копію відповідним чином зареєстрованого статуту (положення),завірену нотаріально або реєструючим органом;
—       копії посвідчення про взяття бюджетної організації на облік уподаткових органах (довідка ф. № 4-ОПП);
—       картку зі зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатисярахунком і підписувати документи, та відтиском печатки організації, на якійповинен бути ідентифікаційний код організації;
—       довідки про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України та іншихсоціальних фондах.
На підставі цих документів між установою банку табюджетною організацією укладається угода на розрахунково-касове обслуговування.Згідно з «Порядком організації розрахунково-касового обслуговуваннякомерційними банками клієнтів та взаємовідносин з нього питання між установамиНаціонального банку України і комерційними банками», затвердженим НБУ30.06.1995 р. № 166 (зі змінами і доповненнями), касове обслуговуваннябюджетних організацій здійснюється безоплатно. Усім розпорядникам коштіввідкривається не один, а декілька поточних рахунків на видатки установи (запризначенням видатків).
Протягом трьох робочих днів з часу відкриттярахунка юридичні особи зобов'язані особисто або поштою повідомити про цеподатковий орган за місцем реєстрації.
Перерахування бюджетних коштів з єдиногоказначейського рахунка на поточні рахунки бюджетної установи здійснюєтьсяплатіжними дорученнями типової форми, що передаються уповноваженій установібанку у вигляді електронних розрахункових документів у системі «клієнт — банк».Перерахування бюджетних коштів здійснюється у міру їх акумуляції на рахункахвідповідних бюджетів. Такни порядок фінансування мобілізує діяльність місцевихорганів влади та їх фінансові служби на своєчасне та повне виконання доходноїчастини бюджету, адже видатки місцевих бюджетів поставлені у повну залежністьвід їх доходів.
Головний розпорядник коштів (ГРК) здійснюєфінансування підвідомчих установ шляхом перерахування коштів на їх поточнірахунки ті уповноважених банках. Розпорядники коштів (РК) другого ступеня такимже чином перераховують котити своїм підвідомчим установам. РК третього ступеняне мають підвідомчих установ, тому для них в установах банків відкриваютьсялише рахунки на видатки установи.
Для обліку бюджетного фінансування та наявності іруху бюджетних коштів на рахунках їх розпорядників в уповноважених банкахпланом рахунків для бюджетних організацій призначені синтетичні рахунки:
70 «Доходи загального фонду»;
68 «Внутрішні розрахунки»;
31 «Рахунки у банках».
При фінансуванні за відомчою структурою рахунок70 використовують лите головні розпорядники коштів. До цього рахункапередбачено 2 субрахунки:
701«Асигнування здержавного бюджету на видатки установи та інші заходи»;
702«Асигнування Імісцевого бюджету на видатки установи
703та піші заходи».
У кредит цих субрахунків записують:
—суми бюджетних коштів, щонадійшли на видатки установи, передбачені загальним фондом кошторису згідно іззатвердженим бюджетом;
—суми лишків матеріальнихцінностей і грошей, виявлених при проведенні інвентаризації.
За дебетом цих субрахунків відображають:
—суми відкликаних коштів;
—суми фактичнихасигнувань, що списуються наприкінці року на рахунок результатів виконаннякошторису;
—суми списаних недостачматеріальних цінностей.
Кредитовий залишок на цих субрахунках протягомроку показує суму асигнувань, бюджету наростаючим підсумком з початку року замінусом сум, зарахованих на відновлення касових видатків бюджету. У кінці рокурахунок 70 закривається і сальдо не має.
Рахунок 68 «Внутрішні розрахунки»використовують головні розпорядники коштів для відображення суми бюджетнихасигнувань, перерахованих підвідомчим установам. У ГРК протягом року цейрахунок буде мати дебетове сальдо наростаючим підсумком з початку року (рис. 1).РК другого ступеня на рахунку 68 обліковують за кредитом суми асигнувань,одержані від вищого розпорядника коштів, а за дебетом — сумиасигнувань, перераховані підвідомчим установам. РК третього ступеня на цьомурахунку обліковують лише суми одержаних асигнувань від ГРК або РК другогоступеня па утримання установи та інші заходи згідно із загальним фондомкошторису (рис. 2).Дебет Кредит Сальдо на початок місяця 1Зменшення (відкликання) асигнувань підвідомчих установ 2. Списання сум видатків, проведених підвідомчими установами (наприкінці року.)
1.     Суми грошових коштів. переказаних на поточні рахунки підвідомчих установу порядку їх фінансування
2.      Видатки, здійснені для підвідомчих установ за рахунок загального фонду н централізованому порядку або за кошторисом на централізовані заходи Оборот за місяць — загальна сума коштів І видатків для підвідомчих установ за загальним фондом за місяць Оборот за місяць — сума відкликаних асигнувань підвідомчих установ за місяць та списаних видатків, про веде них підвідомчими установами (наприкінці року) Сальдо на кінець місяця — загальна сума коштів і видатків для підвідомчих установ з початку року
Рис. 1. Структура субрахунки 681 у ГРК (активною)

До рахунка 68 відкривають чотири субрахунки:
681«Внутрішнірозрахунки за загальним фондом»;
682«Внутрішнірозрахунки за спеціальним фондом»;
683«Внутрішнірозрахунки за операціями з централізованого постачання за загальними фондами»;
684«Внутрішнірозрахунки за операціями з централізованого постачання за спеціальними фондами».
У кінці року рахунок 68 закривається рахунком 43 «Результативиконання кошторису».
Аналітичний облік асигнувань ч бюджету ведеться успеціальних регістрах:
-картка аналітичного обліку отриманих асигнувань;
-книга аналітичного обліку асигнувань,перерахованих підвідомчим установам. Остання відкривається на рік у розрізіпідвідомчих установ. Для кожного коду функціональної класифікації видатківвідкривають окрему книгу. Записи у ці регістри здійснюють на підставі виписокбанку з поточних рахунків за кодами економічної класифікації видатків бюджету.Дебет                                                                          Кредит
1. Суми відкликаних асигнувань
2. Списання суми фінансування за загальним фондом (наприкінці року) Сальдо на початок місяця
1.     Суми загального фонду, отримані від ГРК за місяць
2.     2. Суми за Іншими операціями, що збільшують асигнування Оборот за місяць — сума відкликаних асигнувань за місяць та списаних асигнувань (наприкінці року) Оборот за місяць — загальна сума отриманих асигнувань за місяць Сальдо на кінець місяця — загальна сума отриманого фінансування з початку року
Рис. 2 Структура субрахунки 681 у РК третьогоступеня (пасивного)

Рахунок 31 «Рахунки у банках» ведуть РКусіх ступенів. Це активний грошовий рахунок, до якого для обліку бюджетнихкоштів передбачено два субрахунки:
311«Поточні рахунки навидатки установи»;-
312«Поточні рахунки дляпереказу підвідомчим установам».
313Решту субрахунків(313—319} використовують для обліку
коштів спеціального фонду та інших грошовихкоштів.
На субрахунку 311 обліковують кошти бюджету, щонадійшли у розпорядження РК на утримання установи та централізовані заходи (дляГРК та РК другого ступеня). Цей субрахунок використовують РК усіх рівнів.
На субрахунку 312 ГРК та РК другого ступеняобліковують кошти, призначені для переказу підвідомчим установам. РК третьогоступеня цей субрахунок не використовують.
Записи за дебетом і кредитом субрахунків 311 і312 здійснюють на підставі виписок з поточних рахунків, які видаються установоюбанку в погоджені з підприємством терміни та обов'язково на перше число місяця.До виписок додаються відповідні первинні документи, якими оформляється рухкоштів на рахунках у банку і на підставі яких складені виписки. Порядокоформлення первинних банківських документів та здійснення безготівковихрозрахунків регулюється "Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україніу національній валюті", затвердженою НБУ 29.03.2001 р. № 135. Дія цієїінструкції поширюється і на бюджетні установи.
Форми виписок з поточних рахунків можуть бутирізними залежно від застосовуваних технічних засобів, але загальними для них етакі реквізити: дата операції; номер документа, що с підставою для здійсненняоперації; помер кореспондуючого рахунка; вид операції; символ статистичноїзвітності баржу. При складанні бухгалтерських проведень на підставі випискибанку слід враховувати, що суми в ній показуються у тому значенні, яке вонимають для банку, тобто надходження коштів на рахунок установи відображається закредитом рахунка, а їх списання — за дебетом, тоді як у бухгалтерському облікубюджетної установи — власника рахунка -навпаки.
Кореспонденція рахунків бухгалтерського облікувизначається згідно з "Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерськогообліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ",затвердженою наказом ДКУ від 10.07.2000 р. № 61 (зі змінами і доповненнями).
Порядок записів операцій з надходження коштів ідоходів загального фонду бюджетних установ при фінансуванні за відомчоюструктурою наведено у табл.3.
Наведені бухгалтерські записи відображаються ущомісячних накопичувальних відомостях т. ф. № 381 (бюджет), об'єднаних змеморіальними ордерами № 2, які складаються окремо за кожним субрахункомрахунка 31. За наявності кількох рахунків у банку їх нумерують відповідно № 2а,№ 26 і т. ін.
Таблиця3
Кореспонденцій субрахунків бухгалтерського облікуз надходження коштів і доходів та внутрішніх розрахунків за загальним фондом прифінансуванні за відомчою структурою Кореспондуючі субрахунки Зміст господарської операції У ГРК У РКІІ ступеня У РК ПІ ступеня Дт Кт Дт Кт Дт Кт 1 2 3 4 5 її 7 1. Надійшли кошти загального фонду бюджету: на видатки установи 311 701, 311 681 311 681 702 на централізовані заходи 311 701, 311 681 — — установи 702 для переказу підвідомчим 312 701, 312 681 _ — установам 702 2. Переказані кошти вищими РК 681 312 681 312 — — нижчим РК 3 Відкликані кошти за загальним 701, 311 681 311 681 311 фондом бюджету  702 4. Зараховані суми відкликаних 312 681 312 681 — — коштів підвідомчих установ 5. Зараховані відкликані кошти 701, 312 681 312 __ — підвідомчих установ на зменшення 702 фінансування 6. Передано підвідомчим установам закуплене в централізованому порядку устаткування:
на первісну1 (купівельну) 681 104 681 104 — — вартість без ПДВ одночасно другий запис на 401 801 401 801 — — таку ж суму одночасно на суму ПДВ 681 801 681 801 — — 7. Одержано підвідомчою установою ВІД вищого РК закуплене в централізованому порядку устаткування: на первісну вартість без ПДВ — — 104 681 104 681 одночасно другий запис на — — 801 401 801 401 таку ж суму одночасно на суму ПДВ — — 801 681 801 681 8. Списано на зменшення 701, 201, 681 201, 681 201.
  асигнувань суми недостач 702 204, 204. 204,
  матеріальних цінностей
205, 205, 205,
  як тих, що відносяться за 231, 231, 231,
  рахунок установи, так і 236, 236, 236,
  тих, що підлягають
238, 238, 238,
  стягненню з винних осіб 239 239 239
  9. Оприбутковано лишки 202, 701, 202, 681 202, 681
  матеріалів і продуктів 204, 702
204, 204,
  харчування, виявлені при 231, 231, 231,
  інвентаризації 236, 236, 236,
  238, 238, 238,
  239 239 239
  10. Оприбутковано 234, 701, 234, 681 234, 681
  матеріали, одержані від 235, 702 235, 235,
  розбирання необоротних 238, 238, 238,
  активів, придбаних за 239 239 239
  рахунок коштів
  загального фонду, і
  залишені у розпорядженні
  установи
  11. Оприбутковано 231, 701, 231, 681 231, 681
  матеріали, одержані від 234, 702 234, 234,
  ліквідації МШП, 235,
235,
235,
  придбаних за кошти 238,
238, 238,
  загального фонду, і 239 239 239
  залишені для ремонту та
  інших господарських
  потреб установи
  12. Списуються } кінці 701, 431 681 431 681 431
  току одержані за рік 702
  асигнування загальною
  фонду бюджету
  13. Списується у кінці 701, 441 681 441 681 441
  року вартість дооцінки 702
  запасів І матеріалів
 
3) ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Бюджетні установи, що утримуються за рахунокДержавного бюджету, фінансуються, ж правило, через органи Державногоказначейства України, яким в установах НБУ та уповноважених установахкомерційних банків відкриваються єдині казначейські рахунки.
Єдиний казначейський рахунок — це системабюджетних рахунків органів ДКУ в установах банків, на які зараховуютьсянадходження до державного бюджету і з яких органи ДКУ здійснюють платежібезпосередньо на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали абонадали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачують інші видаткибюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.
При фінансуванні РК через територіальні органиДКУ всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються,а в органах ДКУ їм відкриваються реєстраційні рахунки відповідно до інструкціїГУ ДКУ «Про відкриття реєстраційних рахунків органами Державногоказначейства» від 09.04.1997 р. № 32. Кількість реєстраційних рахунківокремого РК залежить від ступеня деталізації контролю за використаннямбюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
Для відкриття реєстраційних рахунків РК подаютьдо відповідних органів ДКУ такі документи:
— заяву на відкриття рахунків встановленогозразка за підписом керівника і головного бухгалтера установи;
— копію затвердженого положення або статутуустанови, засвідчену нотаріально або вищою організацією;
— довідку про внесення установи до Єдиногодержавного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРГТОУ) із зазначеннямідентифікаційного коду;
— доведений до РК поквартальний обсяг асигнуваньз розподілом за підрозділами бюджетної класифікації;
— затверджений кошторис доходів і видатків зпоквартальним розподілом;
— картку із зразками підписів осіб, яким наданоправо розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахунковідокументи, а також відбитком печатки.
Відкриттю реєстраційних рахунків передуєукладання договорів між органом ДКУ та розпорядником коштів на відкриття таобслуговування реєстраційних рахунків. Договір має стандарти; форму і включаєтакі розділи: предмет договору; права і обов'язки сторін; порядок розв'язанняспірних питань; строк дії договору, порядок його зміни і припинення; іншіумови; юридичні адреси сторін. Реєстраційні рахунки відкриваються у розрізірозділів бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно поновлюються.Відкриття реєстраційного рахунка стає здійсненим фактом після письмовогоповідомлення про це розпорядника коштів.
Відповідно до «Порядку касового виконаннядержавного бюджету за видатками», затвердженого наказом ДКУ від 22.01.2001р. № З, РК в органах ДКУ відкривають такі реєстраційні рахунки:
— зведені особові рахунки РК (крім РК IIIступеня) для зарахування коштів без зазначення КФК видатків, що підлягаютьподальшому перерахуванню на особові і реєстраційні рахунки;
— особові рахунки РК (крім РК III ступеня) для зарахуваннякоштів, що підлягають подальшому розподілу та перерахуванню конкретномурозпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів;
— реєстраційні рахунки РК та одержувачів коштівдержавного бюджету для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету.
На реєстраційні рахунки РК, відкриті в органахДКУ, зараховуються кошти, що надходять як від вищих та підвідомчих установ, такі від юридичних та фізичних осіб на утримання установи, поновлення касовихвидатків тощо.
Оплата видатків розпорядників бюджетних коштівздійснюється органами ДКУ з реєстраційних рахунків шляхом проведення платежів зцих рахунків лише за наявності в обліку органів ДКУ їх зобов'язань та залишківкоштів на рахунках РК.
Підставою для оплати видатків є платіжнідоручення РК та документи, що підтверджують цільове використання коштів(рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарне-транспортні накладні, трудовіугоди, договори на виконання робіт, акти викопаних робіт, тендернадокументація, акцепти тендерних пропозицій, контракти, договори про закупівлютощо).
Платіжні доручення на перерахування до бюджетівта державних цільових фондів сум податків і зборів (обов'язкових платежів),пені, штрафів та інших санкцій, передбачених чинним законодавством, тарозрахункові документи на безспірне стягнення приймаються органами ДКУнезалежно від залишку коштів на реєстраційних рахунках. Виконання цихрозрахункових документів здійснюється органами ДКУ відповідно до «Порядкубезспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій,оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка»,затвердженого накатом ГУДКУ від 22.03.1999 р. № 25, або до іншихнормативно-правових актів.
Платіжні доручення подаються до органів ДКУ удвох примірниках, на першому з яких ставляться відбиток печатки та підписивідповідальних осіб установи. Дата платіжного доручення повинна відповідатидаті його фактичного подання або даті наступного дня, якщо документи надійшлипісля операційного часу. Платіжне доручення дійсне протягом 10 днів. У разіневідповідності дати подання даті платіжного доручення у правому верхньому кутіна всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання.
Підготовлені та перевірені платіжні дорученняпередаються органами ДКУ до установ банків у вигляді електронних розрахунковихдокументів каналами зв'язку в системі «клієнт — банк».
Видача готівки бюджетним організаціямздійснюється установами банків на підставі належно оформлених грошових чеків зпоточних рахунків, відкритих на ім'я органів ДКУ.
Орган ДКУ надає клієнтам виписки з рахунків зарезультатами попереднього операційного дня або за запитом клієнта.
Для обліку наявності та руху коштів, виділених РКпа утримання установи за загальним фондом та па централізовані заходи,призначений субрахунок 321 «Реєстраційні рахунки» до синтетичногорахунка 32 «Рахунки у казначействі». При цьому субрахунок 681 незастосовується, а виділення коштів І бюджетів усім РК обліковується насубрахунках 701 та/або 702.
Для обліку коштів, призначених для перерахуванняна реєстраційні рахунки підвідомчих установ або одержувачів бюджетних коштів,ГРК і РК II ступеня використовують субрахунок 322 «Особові рахунки».
Бухгалтерські записи щодо надходження коштів ідоходів за загальним фондом усі РК ведуть за єдиною методикою і на однаковихрахунках (табл. 4).
Таблиця4
Бухгалтерські записи з обліку надходження коштів і доходівзагального фонду при фінансуванні через органи ДКУЗміст операції Кореспондуючі субрахунки Дт Кт
Одержані асигнування із загального фонду бюджету:
на утримання установи та інші цілі
для перерозподілу підвідомчим установам для ГРК та РК II ступеня)
321
322 701,702 701,702 2. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків РК 701, 702 321,322 3. Отримання грошей в касу з реєстраційних рахунків на виплату заробітної плати, стипендій тощо 301 321
Перерахування сум постачальникам за матеріальні цінності та надані послуги:
у порядку планових платежів
попередня оплата
після одержання матеріальних цінностей
361
364
675
321
321
321 5. Придбання талонів на бензин, поштових марок тощо і т. ін 331 321
Зазначені операції відображаються в «Накопичувальнихвідомостях руху коштів загального фонду в органах Державного казначействаУкраїни (установах банку)» т. ф. № 381 (бюджет) (меморіальний ордер № 2),які складаються за кожним реєстраційним рахунком окремо.Аналітичний облік ведеться у розрізі реєстраційних рахунків, відкритих закодами функціональної класифікації.

4) ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПОТОЧНИХ (БЮДЖЕТНИХ) РАХУНКАХ У БАНКАХ ТАРЕЄСТРАЦІЙНИХ РАХУНКАХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Бюджетні установи та організації, як іпідприємства виробничої сфери, більшість грошових розрахунків здійснюють убезготівковій формі, а свої вільні кошти зобов'язані зберігати па поточнихрахунках у банках або реєстраційних (спеціальних реєстраційних.) рахунках ворганах Державного казначейства.
Для обліку наявності цих коштів та операцій зними у плані рахунків бюджетних установ передбачені синтетичні рахунки ЗІ «Рахункиу банках» та 32 «Рахунки в казначействі». Перший використовуютьустанови, що фінансуються за відомчою структурою і відкривають поточні рахункиу банках, а другий — установи, що обслуговуються в органах ДКУ.
До синтетичних рахунків 31 та 32 відкриваютьсубрахунки за видами коштів згідно з рахунками, відкритими у банках або органахДКУ. Наприклад:
314   «Поточні рахунки для обліку сум задорученнями»;
324   «Спеціальні реєстраційні рахунки дляобліку сум за дорученнями»;
315   «Поточні рахунки дня обліку депозитнихсум»;
325   «Спеціальні реєстраційні рахунки дляобліку депозитних сум».
Безготівкові розрахунки бюджетних установздійснюються за такими принципами:
1)бюджетна установа не масправа самостійно обирати установу банку для відкриття рахунків;
2)бюджетна установа самаобирає форму безготівкових розрахунків і погоджує й у відповідній угоді(договорі, контракті), укладеній з постачальником, виходячи з умов фінансуваннята наявних коштів;
3)кошти з рахунка установисписуються лише за розпорядженням його власника;
4)момент здійснення платежумає бути максимально наближеним до часу надання послуг, виконання робіт,отримання матеріалів тощо;
5)платежі здійснюються вмежах залишків коштів на рахунку платника;
6)платежі здійснюються литев розмірі зареєстрованих зобов'язань платника;
7) платежі здійснюються лише на передбаченікошторисом цілі та на підставі документів, то підтверджують цільове призначеннявитрачання коштів.
Безготівкові розрахунки здійснюються за різнимиформами, що зумовлю с використання річних видів розрахункових документів.Відповідно до "Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні унаціональній валюті", затвердженій постановою НБУ від 29.03.2001 р. № 135,безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахунковихдокументів:
—платіжні доручення;
—платіжні вимоги-доручення;
—розрахункові чеки;
—акредитиви;
—документи в електронномувигляді у системі «клієнт — банк».
Найбільш поширеними у бюджетних установах єрозрахунки за допомогою платіжних доручень, які застосовуються як у розрахункахза товари, роботи, послуги, так і за нетоварними операціями (переказ коштів підвідомчимустановам, платежі до бюджету, органів соціального страхування, погашення іншоїкредиторської заборгованості, претензій, штрафів, пені тощо). Платіжнідоручення подаються обслуговуючому відділенню банку не менш як у двохпримірниках. При фінансуванні бюджетних установ через органи ДКУ порядокрозрахунків платіжними дорученнями має свої особливості, які випливають з того,що функцію обслуговуючого банку для таких установ фактично виконує орган ДКУ. Розрахунки прицьому здійснюються у такій послідовності:
1- на підставі угоди(тендерної угоди, контракту) постачальник відвантажує продукцію, виконуєроботи, надає послуги бюджетній! установі;
2- після виконання роботи,відвантаження продукції, надання послуги постачальник направ ля г бюджетній установі рахунок фактуру;
3- бюджетна установа подаєдо органу ДКУ платіжні доручення з підтвердними документами;
4- орган ДКУ післяперевірки наявності коштів на рахунку установи та за відповідним кодомбюджетної класифікації витрат (згідно з кошторисом) подає доуповноваженого банку платіжні доручення;
5- уповноважений банксписує кошти з єдиного казначейського рахунка і переказує їх установі банкупостачальника;
6- уповноважений банкнадсилає органу ДКУ виписки з казначейського рахунка з доданими платіжнимидорученнями;
7- орган ДКУ списує коштиз реєстраційного рахунка бюджетної установи і надсилає останній виписку зрахунка з доданими платіжними дорученнями;
8- банк постачальниказараховує кошти на рахунок отримувача коштів і надсилає виписку з рахункапостачальнику з доданими платіжними дорученнями.
Облік операцій за рухом грошових коштів нарахунках у банках та органах ДКУ ведуть у меморіальному ордері № 2 т. ф. № 381(бюджет) —- за коштами загального фонду та у меморіальному ордері № 3 т. ф. №382 (бюджет) — за коштами спеціального фонду. При цьому для кожного субрахункускладають окремий меморіальний ордер з додатковою нумерацією (2-1, 2-2, 3-1,3-2 і т. ін.). Записи у накопичувальні відомості здійснюють на підставі виписокбанку (органу ДКУ) з доданими розрахунковими документами.
У кінці місяця підсумки оборотів за кожниммеморіальним ордером переносять окремим рядком у книгу Журнал-головна.

3.ГОСПОДАРСЬКІПРОВОДКИ
ЗАВДАННЯ №1. Кореспонденція субрахунки бухгалтерськогообліку за витратами коштів з рахунків у банкута органах ДКУЗміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки Дт Кт
1. Перерахування коштів постачальникам за матеріальні цінності та надані послуги:
у порядку планових платежів
попередня оплата
оплата після одержати матеріальних цінностей, послуг
361
364
675 311,313,314, 316-319, 321,323,324, 326 2. Перераховано кошти за електроенергію та комунальні послуги 675
311,313,314, 316,321,323,
324, 326 3. Одержання у банку лімітованої чекової книжки, придбання талонів на бензин, харчування, поштових марок і т. ін. 331 311,313,321, 323 4. Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків 301, 302 311,313-319, 321, 323- 326 5. Надходження коштів від реалізації необоротних активів 313, 323 364,675,711 6 Відшкодовані витрати спеціального фонду коштами загального фонду: перерахування коштів загального фонду зарахування коштів на відновлення доходів спеціального фонду
715 313,314,316,
323, 324, 326 311,321 711-713 7. Перерахування податку на додану вартість та Інших податків, передбачених чинним законодавством 641 313,323 8. Перерахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування 651,652,653. 654 311,313,314. 316,321,323, 324,326 9. Перерахування інших відрахувань із заробітної плати працюючих І т. ні. 663,664,665, 666, 667, 668 311.313,321, 323
ЗАВДАННЯ №2. Господарські операції а обліку рухупродуктів харчування у медичних закладах Кореспондуючі Зміст господарських операцій субрахунки Дт Кт 1. Перераховано постачальникам за продукти харчування: за рахунок коштів загального фонду 361 311,321 за рахунок коштів спеціального фонду 361 313,323 2. Одержано від постачальників продукт харчування: придбані за рахунок коштів загального фонду: на купівельну вартість без ПДВ 232 361 на суму ПДВ 801,802 361 придбані за рахунок коштів спеціального фонду: на купівельну вартість без ПДВ 232 361 на суму ПДВ, включену в податковий кредит 641 361 на суму ПДВ, не включену в податковий 811,813 361 кредит 3. Оприбутковані продукти харчування, одержані 232 713/1 установою як гуманітарна допомога 4. На підставі виправдних документів списуються витрачені продукти харчування: придбані за кошти загального фонду 801,802 232 придбані за кошти спеціального фонду 811 232 одержані як гуманітарна допомога 813/1 232

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітністьв Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ // Баланс,— 13.09.1999.— № 73. С, 5-9.
2.Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»від 22.05,1997 р… №283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
3.Закон України «Про податок на додану вартість» від03.04.1997р. № 168/97 ВР (зі змінами та доповненнями).
4.Постанова КМУ «Про впорядкування умов оплати праціпрацівників окремих галузей бюджетної сфери» Від 29.05.1996 р, № 565 (зізмінами і доповненнями) // Баланс.— 2000.— Травень, спецвипуск. С. 43—51.
5.Інструкція з інвентаризації основин): засобів, нематеріальнихактивів, товарно-матеріальних цінностей, І ротових коштів і документів,розрахунків та інших статей балансу. Затверджена ДКУ 30.10.98 р., №90//Всепробухгалтерський облік.— 1998.— №118(300).— С. 15—21.
6.Інструкція про Відкриття реєстраційних рахунків органамиДержавного казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., №32.
10.Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ тапорядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р… № 68 // Фінанси і право — 2000.— № З,— С. 23—27.
11.Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського облікудля відображення основних господарських операцій бюджетних установ. ЗатвердженаДКУ 10.07.2000 р… № 61 // Баланс,— 2000, — Вересень, спецвипуск.— С, 3—13,
12.Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерськогообліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ.Затверджені ДКУ 06.06.2001 р… № 97 // Все про бухгалтерський облік.--2001.- №63(609).—С.17—18.
13.Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установоперацій із централізованого постачання матеріальних цінностей. Затверджена ДКУ16.12.02р., № 232.
14.Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено ДКУ21.03.1997 р., № 28 // Бухгалтерський облік і аудит.— 1997,— № 4,—С. 38.
15.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.Затверджений ГУ ДКУ 10.12,1999 р., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4(367).—С.66—69.
16.Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського облікубюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10,12.1999р… № 114/ /Бухгалтерія,—2001.— № 4 (367),— С. 70 -84.
17.Порядокказначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, щоутримуються за рахунок коштів державного бюджету. Затверджений ДКУ 25.03.1999р,, № 27 // Все про бухгалтерський облік— 1999.— № 40 (343).— С. 13—17.
18.     Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет иналогообложение.— Харьков: Фактор. 2002.— 566 с.
19.      Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник.-К.:КНЕУ, 2000.—216 с.
20.      Учет в бюджетних организациях.— К.: Универсал-бизнес. 2001.—352с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.