Реферат по предмету "Финансовые науки"

Узнать цену реферата по вашей теме


Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

Податкова застава як засіб забезпечення виконання податковихзобов’язань
Насучасному етапі в Україні податкова система тільки розвивається, разом з тимвдосконалюються способи забезпечення виконань податкових зобов’язань, одним зяких є податкова застава.
Метоюдослідження моєї роботи є суть податкової застави, її об’єкти, умовизастосування.
Дотеми податкової застави у своїх працях зверталися багато вчених, зокремапрацівники державних податкових органів: голова ДПА України С. Буряк, Т.Прошина, Рябчик О. Г.
Податковазастава – цеспосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного устрок. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави органстягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого податковоюзаставою податкового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленогомайна перед іншими кредиторами у порядку, встановленому Законом.
Правоподаткової застави виникає у разі:
1)ненадання або несвоєчасного надання платником податків податкової декларації — з першого робочого дня за останнім днем терміну, установленого законом щодовідповідного податку, збору (обов'язкового платежу) для надання такоїподаткової декларації.
2)несплати в граничні строки, установлені Законом № 2181, суми податковогозобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації,- з дня, наступного за останнім днем зазначеного терміну. День виникнення праваподаткової застави, передбаченої цим пунктом, визначається на підставі данихкарток особистих рахунків платників податків, що ведуться контролюючимиорганами;
3)несплати в граничні терміни, установлені Законом № 2181, суми податковогозобов'язання, визначеної контролюючим органом, — з дня, наступного за останнімднем граничного строку такого погашення, визначеного в податковомуповідомленні. День виникнення права податкової застави, передбаченої цимпунктом, визначається на підставі даних карток особистих рахунків платниківподатків, що ведуться контролюючими органами відповідно до чинного законодавства[1].
Окремівиди активів платника податків, що має податковий борг, можуть бути звільненіз-під податкової застави за запитом платника податків, якщо ДПАУ встановлено,що звичайна вартість інших активів, які залишаються в податковій заставі, у дваі більше рази перевищує суму податкового боргу, забезпеченого такою податковоюзаставою. При цьому враховуються суми будь-яких інших прав дійсних вимог доактивів такого платника податків, що мають пріоритет над правом податковоїзастави [3].
Правоподаткової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, щознаходилися в його власності (повному господарському веденні) у день виникненнятакого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків придбаєправа власності в майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов'язаньабо податкового боргу. Але в той же час, як і в будь-якому правилі, є своївинятки. Є активи, на які не поширюється право податкової застави (див. таблицю1) або існують певні обмеження (дивися нижче).
Об'єктамиподаткової застави не можуть бути:
1.Рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права майно та кошти благодійнихорганізацій
2.Майно, що відповідно до законодавства України може бути відчужене заставником іна яке може бути звернене стягнення Приватизаційні папери
3.Майно, що стане власністю заставника після виникнення права податковоїзаставної, у тому числі продукція, плоди й інший прибуток (майбутній врожай,приплід худоби тощо) [3].
Згідноз Наказом ДПАУ від 28.08.2001 р. №388, якщо у платника податків виникаєподатковий борг, йому надсилаються податкові вимоги. Як передбачає пункт 2.4Порядку застосування податкової застави органами державної податкової служби,затвердженого Наказом ДПАУ від 28.08.2001 р. №388, повідомлення про виникненняправа податкової застави міститься в першій податковій вимозі. Згідно з підпунктом6.2.3 Закону №2181, перша податкова вимога надсилається платнику податків нераніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплатиузгодженої суми податкового зобов'язання (тобто виникнення податкового боргу) йповинна, зокрема, містити повідомлення про виникнення права податкової заставина активи платника податків [4].
Активиплатника податків звільняються з податкової застави з дня:
а)отримання податковим органом копії платіжного документа, завіреногообслуговуючим банком, що засвідчує факт перерахування до бюджету повної сумиподаткового зобов'язання,
б)визнання податкового боргу безнадійним, у тому числі внаслідок ліквідаціїплатника податків як юридичної особи або зняття фізичної особи з реєстрації яксуб'єкта підприємницької діяльності чи у зв'язку з недостатністю майна особи,оголошеної банкрутом;
в)отримання податковим органом довідки про смерть фізичної особи — платникаподатків або про визнання її померлою чи безвісно відсутньою згідно іззаконодавством, за винятком випадків, коли активи такої фізичної особи переходятьза правом спадщини у власність інших осіб;
г)закінчення строків позовної давності щодо такого податкового боргу;
д)отримання податковим органом договору поруки на повну суму податкового боргуплатника податків
е)прийняття рішення про арешт активів платника податків — на строк дії такогоарешту;
є)отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування ранішеприйнятих рішень щодо нарахування суми податкового зобов'язання або його частини(пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного абосудового оскарження;
ж)прийняття податковим органом рішення про розстрочення, відстрочення сумиподаткових зобов'язань (крім податкового боргу) або досягнення податковогокомпромісу у разі якщо умови, визначені в рішенні про розстрочення, відстроченняабо податковий компроміс, передбачають зупинення права податкової застави;
з)прийняття окремого рішення судом у межах процедур, визначених законодавством зпитань банкрутства [3].
Підставоюдля звільнення активів підприємства з-під податкової застави та її виключення здержавних реєстрів застав рухомого або нерухомого майна є відповідний документ,що засвідчує закінчення будь-якої з подій, визначених підпунктами «а»- «ж».
Отже,на мою думку податкова застава є досить ефективним засобом забезпеченнявиконання податкових зобов’язань.

СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон № 2181 — ЗаконУкраїни «Про порядок погашення зобов'язань платників податків передбюджетами і державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.
2. Закон України «Просистему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII у редакції від 18.02.97р. № 77/97-ВР, зі змінами і доповненнями.
3. Закон № 2654 — ЗаконУкраїни «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-XII.
4. Порядок № 338 — Порядокзастосування податкової застави органами податкової служби, затвердженийнаказом ДПАУ від 28.08.2001 р. № 338.
5. Наказ № 253 — Наказ ГНАУ«Про затвердження Порядку напрямку органами державної податкової службиУкраїни податкових повідомлень платникам податків» від 21.06.01 р. № 253.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Microsoft Power Point, дошка, крейда, роздатковий матеріал конспект
Реферат «Проектирование микропроцессорных систем»
Реферат Борьба есть условие жизни..." В.Г.Белинский. (По одному из произведений русской литературы. — В.В.Липатов)
Реферат Денисов, Василий Тимофеевич
Реферат Географическое и социальное положение Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирлан
Реферат 1. Затвердити Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, що додаються
Реферат Рыцарство монашество самураи
Реферат Історія міста Крижопіль
Реферат Анафилактический шок и анафилактоидные реакции
Реферат Лиственница сибирская
Реферат UFOs Essay Research Paper Unidentified flying objects
Реферат Формирование экономического результата деятельности предприятий
Реферат А. И. Патрушев Уютный городок Байройт в Северной Баварии на берегах неторопливого Майна. Лето 1933 г. Всюду звучит музыка. Проходит ежегодный вагнеровский фестиваль, ведь это город, где в течение многих лет жил вели
Реферат Поняття Держави 3
Реферат Конституционные права и свободы гражданина. Гражданство: приобретение и прекращение