Реферат по предмету "Финансовые науки"

Узнать цену реферата по вашей теме


Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

/>Зміст
1.Введення
2. Державні фінанси
3.Місцеві фінанси.
4.Взаємозв’язокмісцевих і державних фінансів.
5.Висновки 
Список використаноїлітератури

/>         1.Введення
Фінанси — цегрошові фонди, що утворюються в процесі відтворення. Економічні відносини, щовиникають між державою, банками, суб'єктами господарської діяльності, окремими громадянами,між галузями економіки, регіонами тощо у зв'язку з формуванням та використаннямгрошових фондів, становлять фінансові відносини. Отже, до фінансів не належатькошти, що обслуговують особисте споживання та обмін (роздрібний товарооборот,оплата побутових, комунальних послуг, особистого транспорту, зв'язку тощо).
Характеристикафінансових відносин пов'язана з виділенням їх об'єктів і суб'єктів.
Об'єктами даних відносин є національнебагатство і вироблений ВВП.
Суб'єктами фінансових відносин упроцесі створення ВВП є підприємці, робітники і службовці, держава.
Формування,розподіл і використання в процесі суспільного виробництва грошових фондів, необхіднихдля забезпечення функціонування економіки та її розвитку, утворюють фінансовусистему суспільства.  Структура фінансової системи країни включає в себе такі складові.

/>2.Державні фінанси
Державні фінанси-головний елемент в структурі фінансової системи. Це система грошових фондів, щознаходяться в розпорядженні держави і призначені для фінансового забезпеченнявластивих їй функцій (управління народним господарством, утримання законодавчоїта виконавчої влади, оборона, охорона законності та правопорядку, розвитокфундаментальної науки, космічні дослідження, охорона природи, структурнаперебудова економіки тощо). За рахунок централізованих джерел; фінансуютьсявитрати на вирівнювання соціальної забезпеченості регіонів. Державні фінансиохоплюють також відповідні механізми мобілізації ресурсів та їх зосередження вдержаві. Так, основним механізмом мобілізації фінансових ресурсів в державнийбюджет є податкова система.
Державніфінанси — цесукупність розподільно-перерозподільних відносин, що виникають у процесіформування і використання централізованих фондів грошових коштів, призначенихдля фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.
Склад державнихфінансів, що відображений на рис. 1.1 розглядається за ланками і рівнямиорганів державної влади й управління.
/>
Рис 1.1.Система державних фінансів
За рівнямидержавні фінанси поділяються на загальнодержавні й місцеві.
Загальнодержавніфінансипризначені для забезпечення тих потреб суспільства, які маютьзагальнонаціональний характер і відображають інтереси держави загалом.
Вони, з одногобоку, формують фінансову базу вищих — органів державної влади й управління, а зіншого — у їхніх руках є інструментом впливу на соціально-економічний розвитоккраїни. Через загальнодержавні фінанси здійснюється територіальний перерозподілВВП з метою збалансованого розвитку окремих регіонів.
З їх допомогоюздійснюється також структурна політика, яка покликана забезпечити оптимальнийгалузевий розвиток країни.
Бюджет є основним централізованим фондом грошових коштівдержави. Кошти бюджету знеособлені і забезпечують реалізацію його функцій.
Однак у державиможуть бути певні потреби, які мають особливе значення і тому повинні мативідповідне гарантоване фінансове забезпечення. Це і є причиною формування фондівцільового призначення.
Цільові фонди поділяються на двігрупи:
· постійніфонди, створення яких пов'язане з виділенням окремих функцій держави. Так, вреалізації соціальної функції особлива увага приділяється соціальномустрахуванню. У зв'язку з цим окремо створюються спеціальні фонди длягарантованого забезпечення цих видатків;
· тимчасовіфонди, які формуються з метою прискореного вирішення актуальних проблем. Вонистворюються у разі конкретної необхідності і після вирішення проблемизакриваються.
У різних країнахформуються різні цільові фонди, які відображають специфічні риси фінансовихсистем цих країн. В Україні на даний час створюються такі основні цільовіфонди:
· у сферісоціального страхування:
1. пенсійнийфонд;
2. фондсоціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
3. фондсоціального страхування на випадок безробіття;
4. фондсоціального страхування від нещасних випадків;
· тимчасові:
1. фондсоціального захисту інвалідів;
2. фондохорони навколишнього природного середовища.
Соціальне страхування — це самостійна галузьстрахування, що охоплює сукупність відносин з приводу формування і використанняколективних страхових фондів, призначених для виплати відшкодування припостійній чи тимчасовій втраті працездатності або місця роботи.
У системідержавного соціального страхування роль страховика виконує держава, яка бере насебе зобов'язання щодо створення колективних страхових фондів і виплатистрахового відшкодування. На ринку страхових послуг можуть функціонувати такожнедержавні компанії соціального страхування, які доповнюють і розширюють спектрстрахових послуг.
Страхувальниками є підприємства йорганізації, громадяни, держава, а застрахованими — працівники підприємств іорганізацій, а з деяких виплат і непрацюючі громадяни.
Систему державногосоціального страхування становлять чотири цільові фонди. При цьому між нимичітко розмежовані сфери функціонування.
Пенсійний фонд відображає страхування навипадок постійної втрати працездатності. Формою страхового відшкодування єпенсії.
Фонди соціальногострахуванняпередбачають страхування на випадок:
· тимчасовоїнепрацездатності у зв'язку з хворобою, вагітністю і пологами;
· тимчасовоїчи постійної втрати працездатності внаслідок нещасних випадків;
· втратиджерела отримання доходів унаслідок безробіття.
Формамистрахового відшкодування є пенсії і різного роду допомоги та виплати. До цієїгрупи можна віднести також Фонд соціального захисту інвалідів, хоча вінвідображає відносини фінансової допомоги, а не страхування.
Кожен фонд маєзакріплені доходи, видатки і відповідну систему управління.
Фінансивідіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують йогожиттєздатність, його потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставленихкожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей.

/>3.Місцевіфінанси.
За рахунок коштівмісцевих бюджетів фінансуються витрати по розв'язанню проблем місцевого рівня.Джерелами місцевих доходів є  кошти від приватизації, орендна плата, дивідендивід підприємницької діяльності, місцеві податки. Так, прибутковий податок згромадян повністю передається до бюджетів за місцем їх проживання. В розмірі100 відсотків до місцевих бюджетів базового рівня передаються всі місцеві податкиі збори. Відрахування від загальнодержавних податків і зборів до бюджетівобластей здійснюють на основі стабільних (затверджених) нормативів. Тимобластям (регіонам), в яких доходна частина не перекриває мінімальних потреб повитратах, надаються дотації, субвенції або субсидії. При цьому норматив дотаціїпередбачено у відсотках, а субсидії та субвенції — в грошових одиницях.Субвенції надаються переважній більшості регіонів України.
У результаті децентралізації фінансової системи, що здійснюється в Україні,основний обсяг соціальних витрат переноситься на місцевий та регіональнийрівні.
Фінансові ресурси регіонів визначаються виробленим в розрахунку на душунаселення національним доходом, оскільки фінансові надходження забезпечуютьсянасамперед з доходів економічних суб'єктів. Потребу у фінансових ресурсахрегіонів розраховують на основі фактичного рівня витрат. У той же час існують суб’єктивнівідмінності в розмірах, території, географічному положенні, кліматі,економічній структурі регіонів. Фактичні витрати, з одного боку, можуть неохоплювати завдань, які не розв'язуються через відсутність коштів, а з іншого — вони можуть зростати при неекономічних або просто марнотратних витратах. Крімтого, за рівнем витрат не можна визначити, наскільки жителі регіону забезпеченісуспільними благами.
Місцеві фінанси єоб'єктивною формою економічних відносин, що пов'язані з розподілом іперерозподілом вартості валового внутрішнього продукту, у процесі якихвідбувається формування та використання фондів грошових коштів, призначених длязадоволення потреб регіонів країни.
Наявність завданьі функцій, що покладаються на місцеві органи влади, є об'єктивною причиноюнеобхідності фінансів для цих органів влади.
Об'єктивнимипередумовамивиникнення місцевих фінансів є:
· розвитокпродуктивних сил, що впливає на формування фінансових відносин і приводить довиникнення їх нових сфер і ланок;
· розвитокдемократичних засад будівництва держави;
· розвитокринкових відносин.
До складумісцевих фінансів входить сфера фінансових відносин, яка виникає в процесіформування та використання централізованих і децентралізованих фондів грошовихкоштів (рис. 2.1).
/>
Рис. 2.1. Складмісцевих фінансів
У сферіцентралізованих фінансових відносин чільне місце посідають бюджети різнихрівнів місцевого самоврядування — Автономної Республіки Крим (далі — АРК),обласні, районні, селищні та сільські.
Сферадецентралізованих місцевих фінансів являє собою сукупність економічних відносин,пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових фондів інагромаджень підприємств і організацій комунальної форми власності.
Місцевіфінанси — цесистема економічних відносин, за допомогою яких розподіляється таперерозподіляється національний доход для економічного та соціального розвиткутериторії.
Через місцевіфінанси держава проводить активну соціальну політику, здійснюється вирівнюванняекономічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Місцеві фінансивиконують дві функції:
· розподільну;
· контрольну.
Сутністьрозподільної функції полягає в тому, що фінанси єцільовим інструментом розподілу перерозподілу валового внутрішньогопродукту(ВВП), а контрольної функції — в тому, що фінанси — це інструментконтролю за діяльністю суб'єктів обмінно-розподільних відносин.
Матеріальноюфінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевихбюджетів, позабюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші кошти, земля,природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад, сіл,селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебуваютьв управлінні районних і обласних рад.
Згідно із ЗакономУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчихорганів сільських, селищних, міських рад належать:
· власні(самоврядні) повноваження;
· делегованіповноваження.
Обміркуйте, як підкріплені бюджетними ресурсами для виконаннявласних та делегованих повноважень Ваші міські у районах ради, селищні тасільські ради?
Місцевіфінансові ресурси — це сукупність фондів грошових засобів, які створюються в процесірозподілу та перерозподілу ВВП і спрямовуються на економічний та соціальнийрозвиток адміністративно-територіальних одиниць.
До складумісцевих фінансових ресурсів входять місцеві бюджети та фінансові ресурсипідприємств, організацій та установ комунальної форми власності. Формуваннямісцевих фінансових ресурсів відбувається з участю централізованих тадецентралізованих фондів грошових засобів.
Фінансипідприємств комунальної форми власності є складовою частиною місцевихфінансів, але їм притаманні певні специфічні ознаки, які випливають зособливостей форм власності і господарювання. Так, майно підприємствкомунальної форми власності перебуває у власності місцевих органівсамоврядування, тому для фінансування цих підприємств, крім власних джерел,залучаються кошти місцевих бюджетів, а також кошти, отримані в порядкуперерозподілу між цими підприємствами.
Важливовідзначити, що підприємства та заклади соціально-культурної сферикомунальної форми власності функціонують як у сфері матеріальноговиробництва, так і в невиробничій сфері, тому організаційно їх можна розділитина три групи:
· ті, якіповністю перебувають на бюджетному фінансуванні;
· підприємства,які частково фінансуються за рахунок місцевих бюджетів;
· підприємства,які функціонують на принципі самоокупності.
Фінансові ресурсикомунальних підприємств тісно пов'язані з фінансовою системою регіону,становлять ї невід'ємну частину і мають складну систему зв'язків із фінансовимиресурсами місцевих органів влади.
Так, за рахунокмісцевих бюджетів, також місцевих позабюджетних цільових фондів фінансуєтьсястворення нових комунальних підприємств, їхнє інвестування й пільговекредитування, покриття запланованих збитків тощо. Водночас за рахунокфінансових ресурсів комунальних підприємств формується певна частка дохідноїчастини фінансових ресурсів місцевих органів влади.
Це формуванняздійснюється шляхом податкових та інших надходжень до місцевих бюджетів, зборіві відрахувань до муніципальних позабюджетних фондів, надходження коштів відоренди місцевих майнових комплексів комунальних підприємств і приватизаціїїхнього майна, вилучень частини прибутку за результатами господарськоїдіяльності цих підприємств тощо.
/>4.Взаємозв’язокмісцевих і державних фінансів.
Місцеві фінанси ідержавні фінанси – це нетотожні поняття. Місцеві фінанси не включаються до складудержавних фінансів, хоча й тісно з ними пов’язані. Фінанси місцевих органів влади підпорядковані державним фінансам,оскільки сучасна держава визнає обсяг функцій місцевого самоврядування таправове поле місцевих фінансів.
Державні фінансиі місцеві фінанси є інструментами реалізації функцій інститутів організаціїсуспільного життя – держави та місцевого самоврядування. Під інститутами тутслід розуміти сукупність організаційних структур, які забезпечуютьфункціонування державних та місцевих органів влади. Структуризація місцевих тадержавних фінансів дає змогу не лише показати сукупність фінансових відносин,що характеризують економічну сутність місцевих та державних фінансів, а йвиявити характер взаємозв’язків між елементами структури.
З огляду надемократичні процеси, які відбуваються в Україні, дедалі більшу роль узадоволенні соціальних інтересів і потреб відіграють фінансові ресурсимісцевого сектору, але у тісному взаємозв’язку з державним. І ті, й іншіфінанси обслуговують не приватні, а суспільні інтереси. Задоволенню соціальнихінтересів і потреб сприяють фінансові ресурси громадських організацій іустанов: спортивних товариств, партій, профспілок, доброчинних фондів тощо, атакож фінансові ресурси комунальних підприємств, комунальних банків та іншихфінансово кредитних установ, фінансові ресурси підприємств різних формвласності, що використовуються ними на фінансування соціально-культурних і житлово-комунальнихоб’єктів.
Також велику рольу взаємозв’язку між державними та місцевими фінансами грає їх основа, тобтобюджети, які являють собою грошовий фонд формування і використання грошовихресурсів відповідних рівнів управління державними структурами. Функціонуваннядержавних та місцевих фінансів невіддільне від держави. Їх необхідністьзумовлена тим, що з будь-якого типу економічної системи основним призначеннямдержави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб, які не можуть бутизадоволені через ринковий механізм, тобто через попит і пропонування, а такожособисто кожним громадянином з огляду на відповідні об’єктивні причини. До цихпотреб належать, зокрема, структурна перебудова економіки, захист навколишньогосередовища, оборона правопорядок, проведення фундаментальних наукових дослідженьзагальна освіта, підготовка кадрів, соціальне забезпечення і страхування,охорона здоров’я тощо. Виходячи з цьогодержава будує свою фінансову політику, визначаючи рівень втручання угосподарську діяльність виробничих структур і соціального забезпечення своїхгромадян. Таким чином місцеві та державні фінанси впливають на те, яка часткавалового внутрішнього продукту має зосереджуватися у фінансових інституціяхстворюваних державою.
 Як державніфінанси, так і місцеві фінанси мають публічний характер.
Державні фінансив багатьох перехідних формах проникають у фінанси місцевих органів влади,беруть участь у їх формуванні.
На державнихфінансах лежить функція збалансування фінансів місцевих органів влади.
На данному етапів Україні важливо знайти такі форми взаємодії державних і місцевих фінансів, заяких буде гарантовано фінансову автономію місцевої влади й ефективність усіхпублічних фінансів.
/>5.Висновки
Фінанси — сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення тавикористання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеноговідтворення.
Суб'єктамифінансових відносин виступають підприємства, громадські організації, державніоргани управління, держава в цілому й населення країни. Вони виконують важливуроль у забезпеченні руху відповідної грошової маси від низових ланоквиробництва до центру й навпаки. Взаємодія суб'єктів фінансів здійснюється упроцесі формування й використання амортизаційного фонду, фонду нагромадження,фондів для вирішення різноманітних соціальних проблем.
Державніфінанси — це складова фінансової системи держави, її центральна сфера, черезяку здійснюється вплив держави на економічний і соціальний розвиток.
Засвоєю економічною сутністю державні фінанси — це сукупністьрозподільно-перерозподільних відносин, що виникають у процесі формування івикористання фінансових ресурсів держави, призначених для забезпеченнявиконання державою покладених на неї функцій.
Місцеві фінанси — це система економічнихвідносин, за допомогою яких розподіляється та перерозподіляється національнийдоход для економічного та соціального розвитку території.
Через місцевіфінанси держава проводить активну соціальну політику, здійснюється вирівнюванняекономічного та соціального розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
Таким чином,місцеві та державні фінанси знаходяться у тісному взаємозв’язку і необхіднізадля рішення соціальних проблем громадян країни.
/>Списоквикористаної літератури
1.О.Р. Романенко„Фінанси”, Київ 2004р.
2.Б.А.Карпінський„Фінансова система”, Київ 2003р.
3.В.М.Опарін„Фінанси”, Київ 1999р.
4.Базилевич В.„Державні фінанси”, 2004р.
5.Пеленко„Місцеві фінанси”, 2003р.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Макино национальный парк
Реферат Output Devices Essay Research Paper Name Andre
Реферат Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин
Реферат The African Queen Essay Research Paper THE
Реферат Целебное электричество
Реферат Мерчендайзинг как фактор влияния на поведение покупателей
Реферат Образ Марусі Чурай (за історичним романом Л. Костенко "Маруся Чурай")
Реферат Расчет технико-экономических показателей цеха машиностроения
Реферат Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
Реферат Особливості жіночого світосприйняття у романі Вірджинії Вулф "Місіс Делоуей"
Реферат Процесс построения опоры для линии электропередачи в условиях ветрености: необходимые качества
Реферат Анализ финансового состояния ИЭиУ ГОУ ВПО УдГУ
Реферат Falkland Islands War Paper Essay Research Paper
Реферат Проект создания булочной "Сказка"
Реферат Экзистенциальные проблемы в творчестве ФМДостоевского Дневник писателя Сон смешного человека Идиот