Реферат по предмету "Финансовые науки"

Узнать цену реферата по вашей теме


Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

Курсова робота
 
Тема:
«Аналіззабезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькомугумовзуттєвому заводі ВАТ „Розма“»
 
 
Вступ
Сьогодні,коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожнепідприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємствасамі вирішують, яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. З цьогоприводу важливість і актуальність проблеми організації обігових коштівбеззаперечно. Саме, поряд з основними, забезпечують діяльність підприємства. Немаєобігових коштів – немає виробництва.
Недостатністьджерел формування обігових коштів призводить до недофінансування господарськоїдіяльності та до фінансових ускладнень. Наявність зайвих джерел обігових коштівна підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальнихцінностей, відволіканню цих коштів з господарського обігу, зниженнювідповідальності за їх цільове й раціональне використання як власних, так іпозичених.
Діяльністьсуб'єктів господарювання щодо створення та реалізації продукції здійснюється впроцесі поєднання основних виробничих фондів, обігових фондів і самої праці. Навідміну від основних виробничих фондів, обігові фонди споживаються в одномувиробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на вартість виготовленоїпродукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у створенийпродукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Іншачастина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи своюспоживну вартість.
Середвідомих науковців, які в своїх працях детально розглядали питання аналізуобігових коштів, необхідно відзначити таких зарубіжних вчених, як Велми А.Глен, Сигел Дж., Шим Дж, Е.С. Хендріксен, а також вітчизняних Ф.Ф. Бутинець,Н.М. Грабову, Ю.К. Гришкунайте, Н.В. Дубенко, А.Г. Загороднього,А.Ш. Маргуліс та ін. Фінансовий аспект формування та використання обіговихкоштів висвітлені у працях І.А. Бланка, О.Д. Василика, проф. Н.В. Колчина,Д.С. Молякова та ін.
Складобігових коштів – це сукупність окремих елементів обігових виробничих фондів іфондів обігу. Склад обігових коштів у різних галузях господарства може матипевні особливості. Так, у виробничій сфері основні статті обігових коштів – цесировина, основні матеріали, незавершене виробництво, готова продукція. Вокремих галузях промисловості є статті обігових коштів, що характерні лише дляних. Наприклад, у металургійній промисловості в обігових коштах враховуєтьсязмінне обладнання, а у добувних галузях до витрат майбутніх періодів включаютьвитрати на гірничопідготовчі роботи.
Структураобігових коштів – це питома вага вартості окремих статей обігових виробничихфондів і фондів обігу в загальній сумі обігових коштів. Структура обіговихкоштів має значні перепади в окремих галузях господарства. Вона залежить відскладу і структури витрат на виробництво, умов поставок матеріальних цінностей,умов реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг), здійсненнярозрахунків.
Вданій роботі аналіз забезпеченості підприємства обіговими коштами і ефективностіїх використання здійснено на прикладі відкритого акціонерного товариства «Розма»,основними видами діяльності якого є виробництво: труб поліетиленових, поліпропіленових,металопластикових; товарів культурно-побутового призначення. Підприємстворозташовано за адресою: Чернівецька д/н 58000 Чернівці Прутська, 29; код заЄДРПОУ        00152336, за КОАТУУ 7310136600.
Теоретичнізасади та практичне застосування методик визначення аналізу забезпеченостіпідприємства обіговими коштами і ефективності їх використання в роботівисвітлено в наступній послідовності: у першій главі визначено теоретичніоснови аналізу обігових коштів (Сутність, цілі та задачі аналізу обіговихкоштів; Методика аналізу обігових коштів); у другій главі наведенохарактеристику виробничо-фінансових показників роботи підприємства; третя главаприсвячена аналізу забезпеченості, структури та ефективності використанняобігових коштів ВАТ «Розма». За результатами дослідження наведено висновки тапропозиції.

1. Теоретичні основи аналізу обігових коштів1.1 Сутність, цілі та задачі аналізу обігових коштів
Оборотний капітал – це сукупність майнових цінностейпідприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовуєтьсяпротягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу. У практицібухгалтерського обліку до них відносять майнові цінності (активи) всіх видів зістроком використання менше від одного року або операційного циклу, якщо вінперевищує рік.
Оборотний капітал безпосередньо бере участь у створенні новоївартості, функціонуючи в процесі кругообігу всього капіталу. Співвідношенняосновного й оборотного капіталу впливає на величину отримуваного прибутку.Оборотний капітал обертається швидше, ніж основний. Тому зі збільшенням часткиоборотного капіталу в загальній сумі авансованого капіталу час обороту всьогокапіталу скорочується, а отже, уможливлюється зростання нової вартості, тобтоприбутку. Для здійснення ефективного аналізу оборотного капіталу фінансовийаналітик має виходити із суті цього поняття, що визначають такі основні ознаки:
по-перше, оборотні активи підприємства формуються івикористовуються з досить локальною метою – для обслуговування лише йогоопераційної діяльності;
по-друге, важливою ознакою оборотних активів є те, що вониналежать до складу так званих мобільних активів підприємства (швидко можутьбути перетворені в гроші);
по-третє, суттєвою ознакою оборотних активів підприємства єзначна (порівняно із необоротними активами) різноманітність їх видів, груп та конкретнихнайменувань, що значно ускладнює процес поточного управління ними та потребуєзабезпечення певної гнучкості цього управління;
по-четверте, відповідно до практики бухгалтерського обліку дооборотних активів включають певні види засобів праці, які віднесені до складумалоцінних та швидкозношуваних предметів;
по-п'яте, суттєвою ознакою поняття оборотних активів є те, щоїх формування як активів підприємства нерозривно пов'язано із конкретнимиджерелами капіталу, що забезпечують це формування.
Термін «оборотні активи» в економічній теорії має кількасинонімів (оборотні кошти, оборотний капітал, робочий капітал), однакнезважаючи на різноманітність термінів, економічна суть цього поняттятрактується у вітчизняній та зарубіжній літературі однаково.
Аналіз оборотних активів здійснюють з метою забезпеченнятакої організації, щоб забезпечити ефективність їх використання. Зазначенийаналіз здійснюють за такими напрямами:
• аналіз складу та структури оборотних активів;
• оцінка оптимальності визначеної потреби підприємства воборотних активах;
• аналіз оборотності оборотних активів за звітний період;
• аналіз виробничих запасів і дебіторської заборгованості;
• аналіз грошових коштів на підприємстві;
• аналіз збереження та ефективного використання оборотних активів.
Для аналізу оборотних активів необхідна відповіднаінформація. Визначення потреби в інформації на підприємстві для аналізуоборотних активів належить до компетенції її власника або уповноваженого органу(посадової особи) – економічної служби підприємства.
Відповідно до розробленої економічної політики та необхідноїінформаційної бази підприємство:
• обирає форму бухгалтерського обліку як певну системурегістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в нихз дотриманням єдиних засад, установлених Законом, та з урахуванням особливостейсвоєї діяльності й технології обробки облікових даних;
• розробляє систему і форми внутрішньогосподарського(управлінського) обліку, звітності;
• затверджує правила документообігу та технологію обробкиоблікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичногообліку;
• передбачає складання балансів філій, представництв,відділень та інших відокремлених підрозділів, які зобов'язані вестибухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансовоїзвітності підприємства.1.2 Методика аналізу обігових коштів
Показники стану й ефективності використання оборотних коштівнаведено в табл. 1.1:
Таблиця 1.1. Показники стану й ефективності використання оборотнихкоштів№ пор. Показник Визначення Економічна суть
1
2
3
4 1 Наявність оборотних коштів (Вк+В) – (Фос+ПК) Характеризує величину власних оборотних коштів а) нестача ФнМ Перевищення фактичної наявності оборотних коштів над нормативом 2 Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства Ф «/М Відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства 3 Оборотність Фоб • Т / Вр Характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот 4 Коефіцієнт обороту Вр/Ф о6 Характеризує кількість оборотів за період, що аналізується 5 Коефіцієнт завантаження Ф о6/ Вр Показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції 6 Прибутковість П/Ф о6 Характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів 7 Рентабельність П* 100%/Фо6 Визначає ступінь використання оборотних коштів
Примітка: ВК – власні кошти; В-забезпечення наступних витрат;Фос – основні засоби та інші необоротні активи; Пк – позикові кошти; Фн – фактичнанаявність оборотних коштів; Н – норматив оборотних коштів; М – вартість майнапідприємства; С – середня вартість оборотних коштів; Т – тривалість періоду, заякий обчислюється оборот оборотних коштів; Вр – обсяг реалізації продукції; П –прибуток від реалізації продукції.
В усіх цих формулах бере участь показник суми оборотнихкоштів, який складається з оборотних коштів у виробничих запасах, оборотнихкоштів у виробництві, готової продукції, коштів і коштів у розрахунках.
Отже,
Фоб = Фз.р + Фн.в + Фгп + Фн.н, (1.1)
де Ф3.р – запас ресурсів; Фнв – незавершене виробництво; Фгп –запас готової продукції на складі; Фн.н – ненормовані оборотні кошти (готовапродукція відвантажена).
Блок-схему факторного аналізу коефіцієнта оборотностінаведено на рис. 1.1.
Проведення аналізу оборотного капіталу за вказаною схемоювключає п'ять етапів:
1. На першому етапі аналізують динаміку загального обсягуоборотних активів, що використовуються підприємством: темпи зміни середньої їхсуми в порівнянні з темпами зміни обсягу реалізації продукції та середньої сумивсіх активів; динаміку частки оборотних активів у загальній сумі активівпідприємства.
2. На другому етапі аналізують динаміку складу оборотних активівпідприємства в розрізі основних їх видів – запасів сировини, матеріалів танапівфабрикатів, запасів готової продукції, дебіторської заборгованості,залишку грошових активів. У процесі цього етапу аналізу розраховують тавивчають темпи зміни суми кожного з цих видів оборотних активів порівняно зтемпами зміни обсягу виробництва та реалізації продукції, розглядають динамікучастки основних видів оборотних активів у загальній сумі. Аналіз складуоборотних активів підприємства за окремими видами дає змогу оцінити рівень їхліквідності.
/>
Рис. 1.1. Блок-схема факторного аналізу коефіцієнта оборотності
3. На третьому етапі вивчають оборотність окремих видівоборотних активів та загальної їх суми. Цей аналіз проводять з використаннямпоказників – коефіцієнта оборотності та періоду обороту оборотних активів. Упроцесі аналізу встановлюють загальну тривалість та структуру операційного,виробничого та фінансового циклів підприємства, досліджують основні чинники,які визначають тривалість цих циклів.
4. На четвертому етапі аналізу визначають рентабельністьоборотних активів, досліджують визначальні її чинники. У процесі аналізувикористовують коефіцієнт рентабельності оборотних активів, а також модельДюпона:
Ro.k.=Rb.p.*Kоб*100% (1.2)
де Ro.k. – рентабельність оборотних коштів; Rb.p. – рентабельністьвиручки від реалізації; Коб – коефіцієнт оборотності.
5. На п'ятому етапі аналізу розглядають склад основних джерелфінансування оборотних активів – динаміку їх суми та частку в загальному обсязіфінансових ресурсів, що інвестовані в ці активи, визначають рівень фінансовогоризику, який генерується структурою джерел фінансування оборотних активів, якасклалась.
Результати проведеного аналізу дають змогу визначитизагальний рівень ефективності управління та використання оборотних активів напідприємстві, а також виявити основні напрямки їх підвищення у майбутньомуперіоді.

2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показниківроботи підприємства2.1 Коротка характеристика підприємства
Підприємствозасноване у жовтні 1935 року. Перетворення державного підприємства Чернівецькийгумовзуттєвий завод у ВАТ «Розма» відбулося відповідно до наказу Фондудержмайна №26-ДП від 13.08.1993 р. згідно з Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 07.12.92 р. №179/13 «Про затвердження порядку перетворення впроцесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.»
Новаредакція статуту відкритого акціонерного товариства була затверджена загальнимизборами акціонерів 16 липня 2007 р. (протокол №16) та зареєстрованоДержавним реєстратором Чернівецького міськвиконкому 03.08.2007 р. за №10381050004001313.
Основнимивидами діяльності товариства, як це засвідчено в довідці головстатуправління вЧернівецькій області (№175 від 21.02.2005 р.) є:
— код19.30.1 – виробництво взуття;
— код25.13.0 – виробництво інших гумових виробів;
— код25.21.0 – виробництво пластин, труб і профілів з пластмаси;
— код52.43.1 – роздрібна торгівля взуттям;
— код51.42.3 – оптова торгівля взуттям;
— код60.24.1 – діяльність автомобільного вантажного транспорту.
Товариствупривласнено коди:
– ідентифікаційний– 00152336;
— місцезнаходження– 7310136600;
— форми власності – 10.
Юридичнаадреса: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 29, тел. 525315.
На звітнудату на підприємстві діють виробництво полімерних виробів, допоміжні цехи таслужби. Основні види продукції: труби поліетиленові, поліпропіленові,металопластикові, фітинги; взуття полімерне та гумове; товарикультурно-побутового призначення
АсортиментВАТ «Розма» складається з: клеєного взуття (цільногумові галоші), формовоговзуття (взуття з текстильним верхом, туфлі гумотекстильні, взуттяспортивне,ботики гумотекстильні), литтєвого взуття (чобітки з ПВХ, туфлі тексильно-полімерні,галоші з ПВХ, туфлі пляжні для активного відпочинку, чобітки текстильно-полімерні,рибацькі литтєві чоботи з ПВХ).На підприємстві було розроблено і впроваджено увиробництво багато нових моделей взуття. Це такі, як туфлі чоловічітекстильно-полімерні кімнатні із закритою п'яткою. Також розроблені івпроваджені у виробництво нові моделі чоловічих утеплених чобіт з полімернимипідошвами і робочих клеєних чобіт на утепленій підкладці, які суттєвовідрізняються від усіх моделей чобіт чоловічих, що виготовляються на сьогодніпідприємством. На базі галош литтєвих жіночих та чоловічих було розроблено тавпроваджено у виробництво нові моделі чобіток комбінованих та жіночих длясезону. Жіноча модель розроблена двох варіантах: середньої висоти та вкорочена.Ці моделі взуття не мають аналогів на ринку і користуються попитом середспоживачів. Велика робота була проведена по розробці та впровадженню ввиробництво нетканих матеріалів на арт. 113, 110, 09 і 203, що дало можливістьзнизити собівартість продукції і отримати додатковий прибуток.
Основнимкінцевим споживачем продукції є сільське населення з низьким рівнем доходу. ВАТ«Розма» здійснює збут своєї продукції через канали просування товару від виробникадо кінцевого споживача через регіональні склади, фірмові магазини, приватнихпідприємців.
Проблемоюдля галузі є відсутність в Україні виробництв каучуків, прискорювачіввулканізації, барвників (типу індулін) та інших хімікатів. Придбання їх черезпосередників призводить до подорожчання взуття, що припустимо через вкрайнизьку платоспроможність населення.
Основнимивітчизняними конкурентами є: «Еластомер» (Горлівка), який виробляє 16% відзагального обсягу виробництва полімерного взуття в Україні, завод пресформ (КривийРіг) – 16%, ЕЛПО (Київ) – 5%, заводи ГТВ Львова та Стрия.
Збутпродукції, що виробляє ВАТ «Розма» схильний до сезонних коливань. Так, навересень-грудень припадає до 80% від реалізованої за рік продукції. В цейперіод підвищеним попитом користуються галоші цільногумові клеєні. Для більшповного задоволення споживачів даним видом взуття і для запобігання виникненнядефіциту практикується створення товарних запасів сезонного взуття.
Найважливішоюструктурною одиницею ВАТ «Розма» є виробництво полімерного взуття, до складуякого входять підготовчий цех, цех виготовлення формового і литтєвого взуття.Допоміжні цехи: ремонтний, енергичний. Обслуговуючі господарства: ділянкапідготування сировини і матеріалів (склад тканин, склад хімікатів, склад допоміжнихматеріалів), транспортний цех. До складу управлінського апарату входять:планово-виробничий відділ, відділ маркетингу, технічний відділ, відділтехнічного контролю, відділ організації праці і кадрів, відділ АСУ, центральнабухгалтерія, юридичний відділ, енергомеханічний відділ. У 20 містах Українистворені представництва ВАТ «Розма» – регіональні склади.
Загальнекерівництво усіма підрозділами здійснює виконавча дирекція. Дочірніх підприємств,філій та представництв немає.
Зсічня 2000 року бухгалтерський облік фінансово-господарських операцій напідприємстві здійснюється у відповідності до Закону України «Про бухгалтерськийоблік і фінансову звітність в Україні» за №996-XІV від 16.07.99 р., атакож Положень(стандартів) бухгалтерського обліку. Одночасно Міністерством фінансівУкраїни затверджений новий план рахунків бухгалтерського обліку і інструкція пойого використанню. У відповідності з цим на підприємстві починаючи з січня 2000року облік всіх фінансово-господарських операцій ведеться по новому планурахунків, а для конкретизації окремих господарських операцій ведуться субрахунки.З метою взаємозв'язки показників рахунків і субрахунки розроблений і затвердженийгенеральним директором підприємства графік документообігу. Починаючи з липня1997 року на підприємстві діє система бухгалтерського обліку фінансово-господарськихоперацій для: – управлінського обліку – податкового обліку
Бухгалтерськийоблік у товаристві заведений по журнально-ордерній системі рахівництва, в обліковихрегістрах встановленої форми, по новому плану рахунків, що відповідає вимогамЗакону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» №996та наказу Мінфіну України від 30.11.99 р. №291. При цьому аналітичний облікокремих господарських операцій регламентований у товаристві відповідним власнимнаказом «Про облікову політику».
Відповіднодо встановленої у товаристві облікової політики оцінка вибуття запасів здійснюєтьсяза методом середньозваженої собівартості відповідної одиниці запасів. У балансізапаси відображаються за первісною вартістю, що відповідає вимогам П(С) БО 9 «Запаси».Аудитом підтверджується незмінність протягом звітного року методу визначення оцінкивартості запасів.2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства ійого технічних засобів
Сировинаі матеріали.
Длявиготовлення продукції використовується сировина і матеріали вітчизняного таімпортного виробництва:
— каучуки;
— пластикат полівінілхлоридний (ПВХ) для взуття;
— хімікати і мінерали (техвуглець, біла сажа, крейда, каолін, літопон, альтакс,каптакс, діфенілгуанідін, тіурам та інші);
— тканини для верха взуття, неткані матеріали, штучна шкіра, штучне хутро;
— нитки, фурнітура, оздоблювальні матеріали;
— інші матеріали.
Таблиця2.1. Інформація просировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітентата розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринкахНайменування продукції (виду продукції) Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя) Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%) Україна Країни СНД та Балтії Країни дальнього зарубіжжя Усього: Д/Н взуття Україна, країни СНГ 78 22 труби зарубіжжя 100
Таблиця2.2. Технічніхарактеристики каландрів для розкочування пластмас та гумиНайменування параметра
3–160–320
индекс 232.121
4–160–320 индекс
233.091
4–200–600 индекс
233.021 5–200–630 индекс 234.041 3–250–650 индекс 232.081–01 4–250–550 индекс 233.082 2–350–700 индекс 231.801 3–350–800 индекс 232.801 3–350–1250 индекс 232.803
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Діаметр робочої частини валків, мм 160 160 200 200 250 250 350 350 350 Довжина робочої частини валків, мм 320 320 600 630 650 550 700 800 1250 Число валків 3 4 4 5 3 4 2 3 3 Окружна швидкість верхнього валка м/мин (мін-1) 6–18 1–12 3–18 3–20 3–40 5–20 6–30 6–30 6–25
Таблиця2.3. Інформаціяпро основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 18953.4 11595.3 18953.4 11595.3 будівлі та споруди 4176.8 4176.8 машини та обладнання 13639.3 11559 13639.3 11559 транспортні засоби 745.3 0.2 745.3 0.2 інші 392 36.1 392 36.1 2. Невиробничого призначення: будівлі та споруди машини та обладнання транспортні засоби інші Усього 18953.4 11595.3 18953.4 11595.3 Опис Коефіцієнт зносу основних засобів становить 0,26 2.3 Економічна ефективність роботи підприємства
Основніпоказники фінансово-господарської діяльності підприємства наведено в табл. 2.4.на підставі даних звітності підприємства ф. 1 м «Баланс» і ф. 2 м«Звіт про фінансові результати».

Таблиця2.4. Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Розма» за 2007 та 2008рік

№ п/п Показники Попередній 2007 рік Звітний 2008 рік Відхилення Абсолютне (п. 4 – п. 3) Відносне (п. 5*100: п. 3)
1
2
3
4
5
6 1)      Виручка від реалізації товарів та послуг, грн. ф. 2стр010 29 624,00 36 453,00 6 829,00 23,05 2)      Податки з доходу, грн. ф. 2 стр. 0,15+020+025+030 5 924,80 7 292,90 1 368,10 23,09 3)      Податок з доходу у відсотках до виручки від реалізації, % п. 2*100/п. 1 20,00 20,01 0,01 0,03 4)      Виручка без податків з доходу (ЧД), тис. грн (п. 1 – п. 2) 23 699,20 29 160,10 5 460,90 23,04 5)      Собівартість реалізованих товарів, грн 18 058,00 25 019,00 6 961,00 38,55 Собівартість у% до виручки (п. 5*100/п. 1) 60,96 68,63 7,68 12,59 6)      Прибуток від основної діяльності, тис. грн (п. 4 – п. 5) 5 641,20 4 141,10 -1 500,10 -26,59 7)      Прибуток від основної діяльності у% до виручки, % (п. 6*100/п. 1) 19,04 11,36 -7,68 -40,34 8)      Рівень рентабельності поточних витрат, % (п. 6*100/п. 5) 31,24 16,55 -14,69 -47,02 9)      Позареалізаційні доходи та витрати, тис. грн ф. 2 стр. 060–070–080–090+110+120+130–140–150–160 7 946,80 11 678,90 3 732,10 46,96 10)    Балансовий прибуток, тис. грн (п. 6 + п. 9) 13 588,00 15 820,00 2 232,00 16,43 11)    Рівень рентабельності реалізації, % (п. 10*100/п. 1) 45,87 43,40 -2,47 -5,38 12)    Податок, виплачений з прибутку, тис. грн ф. 2 стр. 180 3 397,00 3 955,00 558,00 16,43 13)    Податок, виплачений з прибутку до балансового прибутку, % (п. 12*100/п. 10) 25,00 25,00 0,00 0,00 /> /> /> /> /> /> />
За2007–2008 роки виручка від реалізації товарів та послуг збільшилася на 6 829,00 тис.грн (в 2007році складала 29 624,00 тис.грн, а в 2008 році 36 453,00 тис.грн), при цьомусобівартість реалізованих товарів становила відповідно 18 058,00 тис.грн та 25019,00 тис.грн(збільшилася на 6 961,00 тис.грн). Як наслідок, питома вага собівартості до виручкизбільшилася з 60,96% до 68,63% (+7,68%) й прибуток від основної діяльності у% довиручки зменшився з 19,04% до 11,36% (-7,68%).
Рівеньрентабельності поточних витрат в минулому році складав 31,24%, а в звітному 16,55% тобто зменшення -14,69% рівня минулогороку.
Рівеньрентабельності реалізації також має негативну тенденцію – в минулому році 45,87%, в звітному році43,40% (-2,47%).
Загальнінегативні показники діяльності підприємства підтверджуються й зменшеннямпитомої ваги чистого прибутку у відношенні до виручки на -1,85% (з 34,40% у минулому роцідо 32,55% у звітному 2008році).


3. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їхвикористання3.1 Аналіз складу і структури обігових коштів підприємства
На підприємстві, що розглядається, виробничі запаси маютьнайбільшу частку в структурі оборотних активів (у 2006 р. – 80% і у 2008 р.– майже 85%). У 2007 р. виробничі запаси помітно зменшилися як вабсолютній сумі на 5049 тис. грн., так і за часткою більш як на 3 пункти. Протягом2008 р. спостерігалося зростання суми і частки виробничих запасів приодночасному зменшенні загальної суми активів (табл. 3.1).
Таблиця 3.1. Структура активів на підприємствіНайменування активу 2006 2007 2008 Сума, тис. грн % Сума, тис. грн % Сума, тис. грн % Необоротні активи 68 991 73,11 62 907 76,12 46 771 68,65 Оборотні активи – усього 25 377 29,89 19 732 23,88 21 356 31,35 У тому числі: виробничі запаси, 20304 21,52 15255 18,46 18036 26,47 дебіторська заборгованість 4768 5,05 4462 5,4 3210 4,71 грошові кошти і їх еквіваленти 3 0,0003 11 0,01 26 0,04 інші оборотні активи 302 0,32 4 – 84 0,12 Разом 94 368 100 82 639 100 68127 100
Зростання величини виробничих запасів має такі наслідки дляпідприємства: втрата споживчих властивостей продукції через неякісну сировину,падіння ціни на продукцію, збитки, зниження ефективності використанняфінансових ресурсів, зменшення ліквідності внаслідок іммобілізації значноїчастини поточних активів у запаси.
Відповідно до фінансової звітності склад і структура запасівна підприємстві мають такий вигляд (табл. 3.2).
Таблиця 3.2. Динаміка складу та структури запасів напідприємствіНайменування показника Наявність запасів, тис. грн Структура, % 2007 2008 + А 2007 2008 + Сировина і матеріали Покупні напівфабрикати і 1614 1728 1148 1630
-466
-98 10,58 11,33 6,37 9,04 -4,21 -2,29
комплектуючі вироби Паливо
Тара і тарні матеріали Будівельні матеріали Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
3
4

129 2064
4
5
8
101 1982
+ 1
+ 1
+ 8
-28
-82
0,02
0,03

0,85 13,53 0,02 0,03 0,04 0,56 10,99
+ 0,04
-0,29
-2,54
Незавершене виробництво
Готова продукція 3464 6249
2431
10 727
– 1033
+ 4478 22,71 40,96 13,48 59,48
-9,28
+ 18,52 Разом 15 255 18 036 + 2781 100 100 *
Дані табл. 3.2 свідчать про зростання на підприємстві за 2008 р.обсягу запасів на 2781 тис. грн., або більш як на 18%, порівняно з попереднімперіодом, що погіршує ліквідність та платоспроможність підприємства. Такезростання відбулося переважно за рахунок збільшення готової продукції на складіна 4478 тис. грн. Слід зазначити, що накопичення готової продукції на складіпоряд зі стрімким падінням величини чистого прибутку зі 114 тис. грн. у 2007 р.до 6 тис. грн. у 2008 р. є вкрай негативним явищем.
Аналіз складу та структури дебіторської заборгованостіпідприємства наведено в табл. 3.3. З наведеної таблиці видно, що напідприємстві за період 2006–2008 рр. відбулося зменшення суми дебіторськоїзаборгованості на 1585 тис. грн., або більш як на третину, порівняно з 2006 р.Зменшення дебіторської заборгованості може виникати внаслідок скороченняобсягів відвантаження продукції, проте збільшення доходу від реалізації (18 064тис. грн. –2006 р., 29 624 тис. грн. – 2007 р., 36 453 тис. грн. – 2008 р.)дає підстави говорити про поліпшення ефективності управління дебіторськоюзаборгованістю.
Протягом періоду, що аналізується, найбільш суттєвозменшилася дебіторська заборгованість з розрахунків за товари, роботи і послугияк в абсолютній сумі (на 1386 тис. грн.), так і за часткою в розрахунках здебіторами (на 22,7%). У 2008 р. була погашена дебіторська заборгованістьіз розрахунків з бюджетом у повній сумі (67 тис. грн.).
Таблиця 3.3. Аналіз складу та структури дебіторськоїзаборгованостіРозрахунки з дебіторами 2006 2007 2008 Відхилення від 2006 р. Сума, тис. грн % Сума, тис. грн % Сума, тис. грн % ± А +, % За товари, роботи і послуги (чиста реалізаційна вартість) 2001 41,97 1424 31,91 615 19,32 – 1386 -22,7 3 бюджетом 32 0,67 67 1,5 - - -32 -0,67 За виданими авансами 237 4,97 240 5,38 169 5,31 -68 + 0,34 Інша поточна дебіторська заборгованість 2498 52,39 2731 61,21 2399 75,37 -99 + 22,9 Разом 4768 100 4462 100 3 183 100 -1585 X
Протягом періоду, який аналізується, у структурі дебіторськоїзаборгованості спостерігалося зростання частки іншої поточної дебіторськоїзаборгованості на 22,9% при її зменшенні в абсолютній сумі на 99 тис. грн. Цястаття складається із заборгованості з розрахунків з підзвітними особами, запретензіями, за відшкодуванням завданих збитків, з пенсійного і соціальногострахування та розрахунків з іншими дебіторами.
Аналізуючи наведені показники, слід порівнювати темпивитрачання коштів на інвестиційну діяльність ∆ІД з темпами чистого рухукоштів від операційної діяльності ∆ЧОД. Якщо ∆ЧОД > ∆ ІД, інвестиційнаполітика підприємства ефективна, якщо ∆ЧОД
За фінансовими даними підприємства, що містяться у Звіті прорух грошових коштів за 2007 і 2008 рр., можна зробити висновок про неефективнуінвестиційну діяльність підприємства:
2007 рік: ∆ ЧОД 8826
∆ ЧОД > ∆ ФД => 8826 > 918.
2008 рік: ∆ ЧОД 2232
∆ ЧОД > ∆ ФД => 2232 > 93
Щодо фінансової діяльності, то за звітними показниками можнаговорити про її ефективність.
Крім того, зменшення грошових потоків свідчить пронестабільний фінансово-економічний стан підприємства.3.2 Аналіз потреби підприємства в обігових коштах
Оскільки виробничі запаси займають найбільшу частку вструктурі оборотних активів, стабілізація діяльності підприємства значною міроюзалежить від їх стану, ефективного використання та оптимізації їх обороту. Томупідприємства мають нормувати оборотні кошти. Норматив власних оборотних коштів –це мінімальний (оптимальний) рівень оборотних коштів, необхідний підприємствудля стабільної роботи. Підприємство визначає (розраховує) нормативи власнихоборотних коштів.
На підприємстві, яке аналізується, використовується прямийметод розрахунку нормативів власних оборотних коштів за кожним елементомоборотних коштів.
При прямому методі розрахунку нормативів застосовують двапоказники:
– одноденні витрати (потреба споживання підприємством), щовизначається згідно з кошторисом витрат за квартал, рік;
– норматив запасу в днях.
Аналіз стану виробничих запасів підприємства необхіднорозпочинати з вивчення динаміки та перевірки відповідності фактичних залишківїх плановій потребі.
Здійснимо розрахунок нормативу оборотних коштів виробничогопризначення підприємства станом на 2008 рік та проведемо аналіз відхиленьфактичних даних від нормативних.
1. Собівартість виробленої продукції в 2007 р. закошторисом витрат становить – 15 613,4 тис. грн.
2. Матеріальні витрати на виробництво за кошторисом витрат – 9160тис. грн.; одноденні витрати: 25,44 тис. грн. (9160: 360).
3. У матеріальних витратах 60% займають комплектуючі вироби,одноденні витрати становитимуть: 15,26 тис. грн. (25,44 * 060)
4. Вартість матеріалів 10,18 тис. грн. (25,44 – 15,26).
Запаси по матеріалах становлять 54 дні, а норматив 549,72тис. грн. (10,18 *54).
6. Запаси в днях по комплектуючих – 57 днів, норматив 869,82тис. грн. (15,26 * 57).
7. Допоміжні матеріали становлять 30% від основнихматеріалів:
25,44 * 0,30 = 7,63 тис. грн.
7,63: 360 = 0,02 тис. грн.
Запаси в днях – 54 дні, норматив 1,08 тис. грн. (0,02 • 54).
8. Норматив на паливо – 2800 тис. грн. за кошторисом витрат:
2800: 360 = 7,8 * 45 = 351 тис. грн.
9. Норматив малоцінних та швидкозношуваних предметіврозраховують на одного працюючого на підприємстві.
Первісна вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів заф. №1 становить 1,02 тис. грн. (2064: 2 021); 45,90 тис. грн. (1,02*45).
10. Собівартість виробленої продукції в 2006 р. закошторисом витрат становить – 15 613,4 тис. грн.
Одноденні витрати – 43,37 тис. грн. (15 613,4: 360).
Тривалість виробничого циклу по основному виду продукціїформатору-вулканізатору – 210 днів:
43,37 * 210 = 9107,7 тис. грн.
11. Норматив по готовій продукції при плановому обсязівиробництва продукції за 2008 рік 18 000 тис. грн. становить:
18 000:360*28 = 1400 тис. грн.
12. Інші витрати за кошторисом:
3213: 360*45 = 401,63 тис. грн. Узагальнимо розрахунки втабл. 4.7.
Таблиця 3.4. Розрахунок нормативу виробничих запасів попідприємству на 2008 рікЕлемент виробничих запасів Одноденний оборот, тис. грн Норма, днів Норматив виробничих запасів, тис. грн Сировина і матеріали 10,18 54 549,72 Покупні вироби і комплектуючі 15,26 57 869,82 Допоміжні матеріали 0,02 54 1,08 Паливо 7,8 45 351,0 Малоцінні та швидкозношувані предмети 1,02 45 45,9 Незавершене виробництво 43,37 210 9107,7 Готова продукція 50,0 28 1400,0 Інші витрати 8,93 45 401,63 Разом 12726,85

Наявність виробничих запасів на 1 січня 2008 р. забалансом підприємства становить 15 255 тис. грн. при потребі в 12 726,85 тис.грн. Отже, у підприємства виникає надлишок запасів на суму в 2528,15 тис. грн.Перевищення наявності виробничих запасів над їх потребою призводить допогіршення фінансового стану підприємства, оскільки відбувається іммобілізаціякоштів на придбання запасів, які не використовуються у виробництві.
Упродовж 2008 р. залишок виробничих запасів збільшився в1,18 рази. Такий приріст може бути виправданим, оскільки оборот підприємствазріс в 1,23 рази – з 29 624 тис. грн. у 2007 р. до 36 453 тис. грн. у 2008 р.
Досить показовим при аналізі дебіторської заборгованості єпорівняння наявного рівня заборгованості покупців з оптимальним її розміром.
Оптимальний розмір дебіторської заборгованості визначають заформулою
Одз = (ОР • Кс/ц • (Сп.о + СПП): 360,
де ОР – плановий обсяг реалізації продукції з наданнямкомерційного кредиту; Кс/ц – коефіцієнт співвідношення собівартості та цінипродукції; Сп.о – середній період обороту дебіторської заборгованості вминулому періоді; СПП – середній період прострочення платежів.
Наведені дані свідчать про те, що на початок 2007–2008 рр.залишки дебіторської заборгованості перевищували її оптимальний розмір навідповідний період. Виходячи з цього, існувала потреба розробки більш виваженоїполітики розрахунків з покупцями, оскільки завелике відволікання коштів удебіторську заборгованість призводить до зниження платоспроможності танеобхідності пошуку зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності.
На початок 2007 р. ситуація дещо змінилася: збільшенняпланового обсягу реалізації продукції з наданням комерційного кредиту привелодо зростання оптимального розміру дебіторської заборгованості в майбутньомуперіоді. Залишки дебіторської заборгованості на початок 2007 р. булименшими від її оптимального розміру на 497 тис. грн., що дало змогу дещопослабити кредитну політику підприємства. Проте робити це потрібно доситьвиважено та обережно, враховуючи важливість покупців для підприємства і їхнадійність.
Основною метою аналізу грошових коштів підприємства є оцінкасум і рівня середнього залишку грошових активів з позицій забезпеченняплатоспроможності підприємства, а також визначення ефективності їхвикористання.
На першому етапі аналізу оцінюють ступінь участі грошовихактивів у оборотному капіталі. Оцінка здійснюється на основі визначеннякоефіцієнта участі грошових активів у оборотному капіталі (табл. 3.5)
Таблиця 3.5. Вихідна інформація для аналізу грошових коштів тис.грн.Стаття 2006 2007 2008 Середній залишок грошових коштів 11 7 18,5 Середня сума оборотного капіталу 23 851,5 22 554,5 20 544 Загальний видаток грошових коштів 16 387 10217 5427 Тривалість періоду, днів 360 3.3 Аналіз оборотності та ефективності використання обіговихкоштів
Для проведення аналізу запасів на підприємстві подамо вихіднідані у вигляді табл. 3.6.
Таблиця 3.6. Вихідна інформація для аналізу стану виробничихзапасівСтаття 2006 рік 2007 рік 2008 рік Середній залишок (п.п + к.п)/2 Середній залишок (п.п + к.п)/2 Середній залишок (п.п + к.п)/2
1
2
3
4 Запаси – усього 20 120 17 779,5 16 645,5 У тому числі: сировина і матеріали 7602 6519,5 5210 незавершене виробництво 4716 3731 2947,5
Таблиця 3.7. Показники ефективності використання виробничихзапасів, днівПоказник 2006 2007 2008 Оборотність виробничих запасів 0,7 1,02 1,5 Строк збереження виробничих запасів 540 354 240 Період обертання сировини і матеріалів 530 256 132 Тривалість обороту готової продукції 199 174 121 Тривалість виробничого циклу 120 86 42
Проведений аналіз свідчить, що на підприємстві протягом трьохроків у цілому ефективність використання виробничих запасів підвищилася. Усіотримані показники (табл. 3.7) за своїм значенням є кращими.
У 2006–2008 рр. зросла оборотність та суттєво скоротився строкзбереження виробничих запасів, що є позитивним явищем і ознакою поліпшенняділової активності підприємства.
Протягом періоду, що аналізується, спостерігалося прискоренняобороту сировини і матеріалів, що слід оцінити позитивно, оскільки воносвідчить про більш раціональне їх використання у виробничій діяльності.
Майже 60% у структурі запасів підприємства у 2008 р.займала готова продукція (табл. 3.7). Крім того, за останній рік залишкиготової продукції на складі зросли більш як на 18% порівняно з 2007 р.Такий стан може бути втратою ринків збуту, високою собівартістю продукції,низькою купівельною спроможністю покупців, неритмічним випуском тавідвантаженням продукції тощо.
Це є негативним явищем, оскільки зростання залишків готовоїпродукції на складі призводить до тривалого заморожування оборотного капіталу,відсутності готівки, появи у підприємства потреби в кредитах, зростаннякредиторської заборгованості. Проте на підприємстві, що аналізується, поряд зізростанням залишків готової продукції на складі тривалість знаходження капіталув готовій продукції зменшується. Так, протягом 2008 р. на підприємствівідбулося скорочення залишків незавершеного виробництва на 1033 тис. грн. (див.табл. 3.7). Таке скорочення може бути наслідком, з одного боку, скороченнявиробництва, а з другого – прискорення оборотності капіталу внаслідокскорочення тривалості виробничого циклу.
З 2006 по 2008 р. тривалість виробничого циклузменшилася на 78 днів. Скорочення тривалості виробничого циклу призвело дозменшення залишків незавершеного виробництва внаслідок прискорення оборотностікапіталу.
Ефективність управління використанням виробничих запасівможна оцінити за допомогою суми коштів додатково вивільнених з обороту чидодатково залучених в оборот для забезпечення виробничої діяльностіпідприємства.
Суму коштів, додатково вивільнених з обороту, можна визначитиза формулою
∆CO = (b¡-b0) – Ті,
де b¡, в0 – оборотність запасів у звітному табазисному періодах; Ті – одноденний фактичний оборот у звітному періоді;
∆СО = (1,15 – 1,02) • 14 183: 360 = 18,91тис. грн.
Отже, у результаті проведеного аналізу можна зробити висновокпро більш ефективне управління виробничими запасами на підприємстві в 2006 р.,наслідками якого стало додаткове вивільнення капіталу в сумі 18,91 тис. грн.
Вихідну інформацію для оцінки стану дебіторськоїзаборгованості, її динаміки та періоду інкасації подано в табл. 3.8.
Для аналізу дебіторської заборгованості розраховуютькоефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість, якийдорівнює відношенню суми дебіторської заборгованості за певний період дозагальної суми оборотних активів підприємства. Коефіцієнт розраховують удинаміці.
Таблиця 3.8. Вихідна інформація для аналізу дебіторськоїзаборгованості тис. грн. 2006 2007 2008 Стаття Середній залишок (п.п + к.п)/2 Середній залишок (п.п + к.п)/2 Середній залишок (п.п + к.п)/2 Дебіторська заборгованість 3375 4615 3822,5 Сума оборотних активів 25 377 19 732 21 356 Виручка від реалізації 18 064 29 624 36 453 Тривалість періоду, днів 360
Проаналізуємо середній період інкасації дебіторськоїзаборгованості та кількість оборотів дебіторської заборгованості за визначенийперіод.
Середній період інкасації дебіторської заборгованостіобчислюють як відношення середнього залишку дебіторської заборгованості вперіоді, що аналізується, до одноденної виручки від реалізації в цьому періоді.
Кількість оборотів дебіторської заборгованості характеризуєшвидкість обороту інвестованих у неї коштів протягом визначеного періоду івизначається як відношення загальної суми виручки від реалізації за період досереднього залишку дебіторської заборгованості за період, що аналізується.
Важливим є аналіз строку виникнення дебіторськоїзаборгованості та розгляд складу простроченої дебіторської заборгованості, умежах якої виділяється сумнівна та безнадійна заборгованість.
За даними бухгалтерського обліку підприємства дебіторськузаборгованість за строками погашення наведено в табл. 3.9. Дані таблицісвідчать про скорочення сум дебіторської заборгованості по всіх строкахпогашення. Проте в 2008 р. значною залишається інша дебіторськазаборгованість, більша частка якої має строк погашення від 6 до 12 міс. Це єнегативною тенденцією, що потребує посилення контролю за «віковою» структуроюта складом дебіторської заборгованості.
Таблиця 3.9. Аналіз «віку» дебіторської заборгованостіРік Показник Усього на кінець року У тому числі за строками погашення до 3-х міс. від 3-х до 6-ти міс. від 6-ти до 12-ти міс. 2006 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2790 1063 479 248 Інша поточна дебіторська заборгованість 2978 374 450 2154 2007 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1424 949 273 202 Інша поточна дебіторська заборгованість 2731 453 370 1908 2008 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 615 315 100 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 2399 229 300 1870
Відповідно до облікової політики підприємства нормальноювважають дебіторську заборгованість зі строком погашення до 3-х міс, а зістроком погашення більше від 3-х міс. – простроченою.
Коефіцієнт простроченої заборгованості розраховують як сумудебіторської заборгованості, несплаченої в строк, до загальної сумидебіторської заборгованості підприємства.
Середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості визначаютьяк відношення середнього залишку дебіторської заборгованості, неоплаченої встрок у період, що аналізується, до суми одноденного обороту по реалізації вцьому періоді.

Таблиця 3.10. Показники аналізу дебіторської заборгованостіПоказник 2006 2007 2008 Коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість 0,19 0,23 0,15 Середній період інкасації дебіторської заборгованості, днів 67 56 38 Кількість оборотів дебіторської заборгованості 5 6 9 Коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості 0,70 0,62 0,78 Середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості, днів 60 35 26
Як видно з табл. 3.10, значення майже всіх показників аналізудебіторської заборгованості поліпшились. Коефіцієнт відволікання оборотнихактивів у дебіторську заборгованість у 2008 р. зменшився порівняно з 2006 р.,що є позитивним явищем, оскільки вказує на більш ефективне використанняоборотних активів у господарській діяльності.
Середній період інкасації дебіторської заборгованостіхарактеризує роль дебіторської заборгованості у фактичній тривалостіфінансового та загального операційного циклу підприємства. Тому зменшення цьогопоказника є позитивним для підприємства.
Кількість оборотів дебіторської заборгованості (коефіцієнтоборотності) показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторськузаборгованість. На підприємстві кошти, інвестовані в дебіторську заборгованістьу 2006 р., перебували в обігу п'ять разів, а в 2008 р. – 9 разів, щоє позитивним для підприємства.
З 2006 по 2008 р. простежувалося зростання часткипростроченої дебіторської заборгованості з 70 до 78%. Такий стан слід оцінюватияк негативний, оскільки збільшується ймовірність переходу частини простроченоїдебіторської заборгованості в безнадійну.
Середній «вік» простроченої дебіторської заборгованостізменшився з 60 днів у 2006 р. до 26 днів у 2008 р. Враховуючизростання коефіцієнта простроченої дебіторської заборгованості, можнастверджувати, що скорочення середнього «віку» простроченої дебіторськоїзаборгованості відбулося внаслідок збільшення обсягів реалізації. Тому говоритипро поліпшення якості простроченої заборгованості немає підстав.
Дані, наведені в табл. 3.5, свідчать про перевищення напідприємстві кредиторської заборгованості над дебіторською.
Таблиця 3.11. Стан дебіторської та кредиторськоїзаборгованості тис. грн.Показник 2006 2007 2008 Дебіторська заборгованість 4768 4462 3183 Кредиторська заборгованість 16 523 14 777 15 707
Якщо протягом 2006–2008 рр. кредиторська заборгованість булабільшою за дебіторську більш як у 3 рази, то в 2008 р. співвідношеннядебіторської заборгованості до кредиторської вже становить майже 1:5.
Така ситуація не може оцінюватися однозначно. З одного боку,підприємство активно користується «чужими» коштами у своїй господарськійдіяльності, а з другого – зростає ризик неплатоспроможності підприємства.
У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок протенденції до поліпшення політики управління дебіторською заборгованістю напідприємстві. Свідченням цьому є розраховані коефіцієнти:
• відволікання оборотних активів у дебіторськузаборгованість;
• середній період інкасації дебіторської заборгованості;
• кількість оборотів дебіторської заборгованості завизначений період;
• середній «вік» простроченої дебіторської заборгованості.
Так, за період 2006–2008 рр. спостерігалося зменшення сумидебіторської заборгованості на 1585 тис. грн, або більш як на 30% порівняно з2006 р. Проте зросла частка іншої поточної дебіторської заборгованості, щопотребує посилення уваги щодо формування цієї статті та контролю за строками їїпогашення.
Негативним явищем на підприємстві є перевищення протягом 2007–2008рр. наявного рівня дебіторської заборгованості над оптимальним розміром. Протерозрахункове значення оптимального залишку дебіторської заборгованості намайбутній 2007 р. перевищує наявні залишки дебіторської заборгованості напочаток періоду, що можна оцінити позитивно.
На підприємстві потрібно формувати резерв сумнівних боргів,вести їх облік, оскільки прострочена понад 1 рік дебіторська заборгованістьможе перетворитись на безнадійну, якщо керівництво підприємства не вживезаходів, спрямованих на її стягнення.
Підвищенню якості дебіторської заборгованості на підприємствісприятиме також використання векселів при розрахунках з покупцями.
Проведений аналіз свідчить про можливість підвищенняефективності політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві танеобхідність здійснення постійного аналізу.
Результати аналізу руху грошових коштів на підприємствінаведено в табл. 3.12.
Таблиця 3.12. Показники аналізу грошових коштівНазва показника 2006 2007 2008 Коефіцієнт участі грошових коштів 0,0004 0,0003 0,0009 Період обороту грошових коштів, днів 0,24 0,25 1,23 Оборотність грошових коштів 1490 1460 293
Результати дослідження показують, що участь грошових коштів уоборотному капіталі підприємства в 2006–2008 рр. дуже мала: від 0,04% до 0,09%.Таке становище зумовлено нераціональною структурою оборотних активівпідприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність.
Проведений аналіз свідчить про збільшення періоду оборотугрошових коштів у 2008 р. більш як у 5 разів порівняно з 2006 р. Такатенденція є негативною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачаннякоштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Збільшення періоду обороту грошових коштів призводить дозменшення їх оборотності. Протягом 2008 р. оборотність грошових коштівпідприємства зменшилася більш як у 5 разів.
Отже, виходячи з проведеного аналізу грошових коштів напідприємстві, можна зробити висновок про незадовільний стан організаціїгрошових потоків, незбалансованість надходження та витрачання грошових коштів,що потребує підвищення ефективності управління грошовими коштами напідприємстві.3.4 Резерви підвищення ефективності використання обігових засобів
Майже 60% у структурі запасів підприємства у 2008 р.займала готова продукція (табл. 3.7). Крім того, за останній рік залишкиготової продукції на складі зросли більш як на 18% порівняно з 2007 р.Такий стан може бути втратою ринків збуту, високою собівартістю продукції,низькою купівельною спроможністю покупців, неритмічним випуском тавідвантаженням продукції тощо.
Це є негативним явищем й може розглядатися як потенційнийрезерв до поліпшення ефективності використання обігових засобів, оскількизростання залишків готової продукції на складі призводить до тривалогозаморожування оборотного капіталу, відсутності готівки, появи у підприємствапотреби в кредитах, зростання кредиторської заборгованості.
В 2008 р. значною залишається інша дебіторськазаборгованість, більша частка якої має строк погашення від 6 до 12 міс. Це єнегативною тенденцією, що потребує посилення контролю за «віковою» структуроюта складом дебіторської заборгованості.
З 2006 по 2008 р. простежувалося зростання часткипростроченої дебіторської заборгованості з 70 до 78%. Такий стан слід оцінюватияк негативний, оскільки збільшується ймовірність переходу частини простроченоїдебіторської заборгованості в безнадійну.
Негативним явищем на підприємстві є перевищення протягом 2007–2008рр. наявного рівня дебіторської заборгованості над оптимальним розміром. Протерозрахункове значення оптимального залишку дебіторської заборгованості намайбутній 2007 р. перевищує наявні залишки дебіторської заборгованості напочаток періоду, що можна оцінити позитивно.
На підприємстві потрібно формувати резерв сумнівних боргів,вести їх облік, оскільки прострочена понад 1 рік дебіторська заборгованістьможе перетворитись на безнадійну, якщо керівництво підприємства не вживезаходів, спрямованих на її стягнення.
Підвищенню якості дебіторської заборгованості на підприємствісприятиме також використання векселів при розрахунках з покупцями.
Проведений аналіз свідчить про можливість підвищенняефективності політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві танеобхідність здійснення постійного аналізу.
Результати дослідження показують, що участь грошових коштів уоборотному капіталі підприємства в 2006–2008 рр. дуже мала: від 0,04% до 0,09%.Таке становище зумовлено нераціональною структурою оборотних активівпідприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність.
Проведений аналіз свідчить про збільшення періоду оборотугрошових коштів у 2008 р. більш як у 5 разів порівняно з 2006 р. Такатенденція є негативною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачаннякоштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Збільшення періоду обороту грошових коштів призводить дозменшення їх оборотності. Протягом 2008 р. оборотність грошових коштівпідприємства зменшилася більш як у 5 разів.
Отже, виходячи з проведеного аналізу грошових коштів напідприємстві, можна зробити висновок про незадовільний стан організаціїгрошових потоків, незбалансованість надходження та витрачання грошових коштів,що потребує підвищення ефективності управління грошовими коштами напідприємстві.
 
Висновкиі пропозиції
Вданій роботі аналіз забезпеченості підприємства обіговими коштами і ефективностіїх використання здійснено на прикладі відкритого акціонерного товариства «Розма»,основними видами діяльності якого є виробництво: труб поліетиленових, поліпропіленових,металопластикових; товарів культурно-побутового призначення.
За2007–2008 роки виручка від реалізації товарів та послуг збільшилася на 6 829,00тис.грн. (в 2007 році складала 29 624,00 тис.грн., а в 2008 році 36 453,00 тис.грн.),при цьому собівартість реалізованих товарів становила відповідно 18 058,00 тис.грн.та 25019,00 тис.грн. (збільшилася на 6 961,00 тис.грн). Як наслідок, питомавага собівартості до виручки збільшилася з 60,96% до 68,63% (+7,68%) й прибутоквід основної діяльності у% до виручки зменшився з 19,04% до 11,36% (-7,68%).
Рівеньрентабельності поточних витрат в минулому році складав 31,24%, а в звітному16,55% тобто зменшення -14,69% рівня минулого року. Рівень рентабельностіреалізації також має негативну тенденцію – в минулому році 45,87%, в звітномуроці 43,40% (-2,47%).
Загальнінегативні показники діяльності підприємства підтверджуються й зменшеннямпитомої ваги чистого прибутку у відношенні до виручки на -1,85% (з 34,40% уминулому році до 32,55% у звітному 2008 році).
Напідприємстві, що розглядається, виробничі запаси мають найбільшу частку вструктурі оборотних активів (у 2006 р. – 80% і у 2008 р. – майже 85%).У 2007 р. виробничі запаси помітно зменшилися як в абсолютній сумі на 5049тис. грн., так і за часткою більш як на 3 пункти.
Дані табл. 3.2 свідчать про зростання на підприємстві за 2008 р.обсягу запасів на 2781 тис. грн., або більш як на 18%, порівняно з попереднімперіодом, що погіршує ліквідність та платоспроможність підприємства. Такезростання відбулося переважно за рахунок збільшення готової продукції на складіна 4478 тис. грн. Слід зазначити, що накопичення готової продукції на складіпоряд зі стрімким падінням величини чистого прибутку зі 114 тис. грн. у 2007 р.до 6 тис. грн. у 2008 р. є вкрай негативним явищем.
Аналіз складу та структури дебіторської заборгованостіпідприємства наведено в табл. 3.3. З наведеної таблиці видно, що напідприємстві за період 2006–2008 рр. відбулося зменшення суми дебіторськоїзаборгованості на 1585 тис. грн., або більш як на третину, порівняно з 2002 р.Зменшення дебіторської заборгованості може виникати внаслідок скороченняобсягів відвантаження продукції, проте збільшення доходу від реалізації (18064тис. грн. –2006 р., 29624 тис. грн. – 2007 р., 36453 тис. грн. – 2008 р.)дає підстави говорити про поліпшення ефективності управління дебіторськоюзаборгованістю.
Протягом періоду, що аналізується, найбільш суттєвозменшилася дебіторська заборгованість з розрахунків за товари, роботи і послугияк в абсолютній сумі (на 1386 тис. грн.), так і за часткою в розрахунках здебіторами (на 22,7%). У 2008 р. була погашена дебіторська заборгованістьіз розрахунків з бюджетом у повній сумі (67 тис. грн.).
Протягом періоду, який аналізується, у структурі дебіторськоїзаборгованості спостерігалося зростання частки іншої поточної дебіторськоїзаборгованості на 22,9% при її зменшенні в абсолютній сумі на 99 тис. грн. Цястаття складається із заборгованості з розрахунків з підзвітними особами, запретензіями, за відшкодуванням завданих збитків, з пенсійного і соціальногострахування та розрахунків з іншими дебіторами.
Наявність виробничих запасів на 1 січня 2008 р. забалансом підприємства становить 15255 тис. грн. при потребі в 12726,85 тис.грн. Отже, у підприємства виникає надлишок запасів на суму в 2528,15 тис. грн.Перевищення наявності виробничих запасів над їх потребою призводить допогіршення фінансового стану підприємства, оскільки відбувається іммобілізаціякоштів на придбання запасів, які не використовуються у виробництві.
Упродовж 2008 р. залишок виробничих запасів збільшився в1,18 рази. Такий приріст може бути виправданим, оскільки оборот підприємствазріс в 1,23 рази – з 29 624 тис. грн. у 2007 р. до 36 453 тис. грн. у 2008 р.
Проведений аналіз свідчить, що на підприємстві протягом трьохроків у цілому ефективність використання виробничих запасів підвищилася. Усіотримані показники (табл. 3.7) за своїм значенням є кращими.
У 2006–2008 рр. зросла оборотність та суттєво скоротивсястрок збереження виробничих запасів, що є позитивним явищем і ознакоюполіпшення ділової активності підприємства.
Протягом періоду, що аналізується, спостерігалося прискоренняобороту сировини і матеріалів, що слід оцінити позитивно, оскільки воносвідчить про більш раціональне їх використання у виробничій діяльності.
Майже 60% у структурі запасів підприємства у 2008 р.займала готова продукція (табл. 3.7). Крім того, за останній рік залишкиготової продукції на складі зросли більш як на 18% порівняно з 2007 р.Такий стан може бути втратою ринків збуту, високою собівартістю продукції,низькою купівельною спроможністю покупців, неритмічним випуском тавідвантаженням продукції тощо.
Це є негативним явищем, оскільки зростання залишків готовоїпродукції на складі призводить до тривалого заморожування оборотного капіталу,відсутності готівки, появи у підприємства потреби в кредитах, зростаннякредиторської заборгованості. Проте на підприємстві, що аналізується, поряд зізростанням залишків готової продукції на складі тривалість знаходження капіталув готовій продукції зменшується. Так, протягом 2008 р. на підприємствівідбулося скорочення залишків незавершеного виробництва на 1033 тис. грн. (див.табл. 3.7). Таке скорочення може бути наслідком, з одного боку, скороченнявиробництва, а з другого – прискорення оборотності капіталу внаслідокскорочення тривалості виробничого циклу.
З 2006 по 2008 р. тривалість виробничого циклу зменшиласяна 78 днів. Скорочення тривалості виробничого циклу призвело до зменшеннязалишків незавершеного виробництва внаслідок прискорення оборотності капіталу.
у результаті проведеного аналізу можна зробити висновок пробільш ефективне управління виробничими запасами на підприємстві в 2002 р.,наслідками якого стало додаткове вивільнення капіталу в сумі 18,91 тис. грн.
За даними бухгалтерського обліку підприємства дебіторськузаборгованість за строками погашення наведено в табл. 3.9. Дані таблицісвідчать про скорочення сум дебіторської заборгованості по всіх строкахпогашення. Проте в 2008 р. значною залишається інша дебіторськазаборгованість, більша частка якої має строк погашення від 6 до 12 міс. Це єнегативною тенденцією, що потребує посилення контролю за «віковою» структуроюта складом дебіторської заборгованості.
Як видно з табл. 3.10, значення майже всіх показників аналізудебіторської заборгованості поліпшились. Коефіцієнт відволікання оборотнихактивів у дебіторську заборгованість у 2008 р. зменшився порівняно з 2006 р.,що є позитивним явищем, оскільки вказує на більш ефективне використанняоборотних активів у господарській діяльності.
Середній період інкасації дебіторської заборгованостіхарактеризує роль дебіторської заборгованості у фактичній тривалостіфінансового та загального операційного циклу підприємства. Тому зменшення цьогопоказника є позитивним для підприємства.
Кількість оборотів дебіторської заборгованості (коефіцієнтоборотності) показує, у скільки разів виручка перевищує середню дебіторськузаборгованість. На підприємстві кошти, інвестовані в дебіторську заборгованістьу 2006 р., перебували в обігу п'ять разів, а в 2008 р. – 9 разів, щоє позитивним для підприємства.
З 2006 по 2008 р. простежувалося зростання часткипростроченої дебіторської заборгованості з 70 до 78%. Такий стан слід оцінюватияк негативний, оскільки збільшується ймовірність переходу частини простроченоїдебіторської заборгованості в безнадійну.
Середній«вік» простроченої дебіторської заборгованості зменшився з 60 днів у 2006 р.до 26 днів у 2008 р. Враховуючи зростання коефіцієнта простроченоїдебіторської заборгованості, можна стверджувати, що скорочення середнього«віку» простроченої дебіторської заборгованості відбулося внаслідок збільшенняобсягів реалізації. Тому говорити про поліпшення якості простроченоїзаборгованості немає підстав.
Якщо протягом 2006–2008 рр. кредиторська заборгованість булабільшою за дебіторську більш як у 3 рази, то в 2008 р. співвідношеннядебіторської заборгованості до кредиторської вже становить майже 1:5.
Так, за період 2006–2008 рр. спостерігалося зменшення сумидебіторської заборгованості на 1585 тис. грн, або більш як на 30% порівняно з2006 р. Проте зросла частка іншої поточної дебіторської заборгованості, щопотребує посилення уваги щодо формування цієї статті та контролю за строками їїпогашення.
Негативним явищем на підприємстві є перевищення протягом 2007–2008рр. наявного рівня дебіторської заборгованості над оптимальним розміром. Протерозрахункове значення оптимального залишку дебіторської заборгованості намайбутній 2007 р. перевищує наявні залишки дебіторської заборгованості напочаток періоду, що можна оцінити позитивно.
На підприємстві потрібно формувати резерв сумнівних боргів,вести їх облік, оскільки прострочена понад 1 рік дебіторська заборгованістьможе перетворитись на безнадійну, якщо керівництво підприємства не вживезаходів, спрямованих на її стягнення.
Підвищенню якості дебіторської заборгованості на підприємствісприятиме також використання векселів при розрахунках з покупцями.
Проведений аналіз свідчить про можливість підвищенняефективності політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві танеобхідність здійснення постійного аналізу.
Результати дослідження показують, що участь грошових коштів уоборотному капіталі підприємства в 2006–2008 рр. дуже мала: від 0,04% до 0,09%.Таке становище зумовлено нераціональною структурою оборотних активівпідприємства, що має негативний вплив на його платоспроможність.
Проведений аналіз свідчить про збільшення періоду оборотугрошових коштів у 2008 р. більш як у 5 разів порівняно з 2006 р. Такатенденція є негативною, оскільки свідчить про збільшення періоду витрачаннякоштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукцію.
Збільшення періоду обороту грошових коштів призводить дозменшення їх оборотності. Протягом 2008 р. оборотність грошових коштівпідприємства зменшилася більш як у 5 разів.
Отже, виходячи з проведеного аналізу грошових коштів напідприємстві, можна зробити висновок про незадовільний стан організаціїгрошових потоків, незбалансованість надходження та витрачання грошових коштів,що потребує підвищення ефективності управління грошовими коштами напідприємстві.
Негативні явища, що визначено при аналізі може розглянуто якпотенційний резерв до поліпшення ефективності використання обігових засобівпідприємства.

Список використаної літератури
1.        Гриньова В.М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційнійдіяльності підприємства. Монографія – Х. ИНЖЭК – 2008 – 128 – с.;
2.        Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.3. Бурчевський,М.І. Горбатюк, за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. –540 с.
3.        Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерскийучет, 1996.
4.        За ред. Сахарцевої І.І. Бухгалтерський облік. Навчальний посібникз виконання практичних завдань – К. Кондор – 2005 – 556 – с.;
5.        Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.:Знання-Прес, 2000. – 207 с.
6.        Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч.посіб. – К.: МАУП, 2007. – 148 с.
7.        Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. –152 с.
8.        Кер. авт. кол. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. Підручник(затв. МОН України) – К. КНЕУ -2005 -536-с.;
9.        Ковалев В.В. Финансовыйанализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.:Финансы и статистика, 2000.
10.     Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент.Навчальний посібник (рек. МОН України). – 2-е вид. – К. Знання -2005 -485– с.;
11.     КононенкоО. Анализ финансовой отчетности. – X.: Фактор, 2006. – 144 с.
12.     Крайник О.П. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник – Львів.Інтелект-Захід-2005–256-с.;
13.     Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовийменеджмент. Навчальний посібник для економічних спеціальностей ВНЗ (рек. МОНУкраїни) – Херсон. Олди-плюс -2007 -256 – с.;
14.     Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблемитеорії і практики. Монографія – Чернівці. Прут-2005 – 00 – с.;
15.     Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарськихпідприємств: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 365 с.
16.     Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним ризиком. Навчальнийпосібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К. ЦУЛ – 2005 -224 – с.;
17.     Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів тафінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – 278 с.
18.     Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналізфінансово-господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник для ВНЗ(рек. МОН України) – К. ЦУЛ -2005–122 – с.;
19.     Партин Г.О., Загородній А.Г., Корягін М.В., Височан О.С.та ін. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник (рек. МОН України) – Львів.Магнолія плюс – 2006 – 240 – с.;
20.     Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучаснийекономічний аналіз у 2-х частинах. Ч. 2: Макроекономіка. Навчальнийпосібник для економічних та математичних спеціальностей ВНЗ-К. Вища школа-2008- 207 – с.
21.     Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктівгосподарювання. Підручник для ВНЗ (рек. МОН України). – 2-е вид. – Тернопіль.Економ. думка – 2008 -416-с.
22.     Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва 3.Ф. Курс економічногоаналізу: Підручник / За ред. І.Ф. Прокопенка. – Харків: Легас, 2008. – 384 с.
23.     Ред. Кривенко О.А. 30 положень (стандартів) бухгалтерськогообліку – К. КНТ-2006 – 172 – с.

Додаток1
Балансф. 1Актив Код рядка Станом на 31.12.2006 Станом на 31.12.2007 Станом на 31.12.2008 1 2 3 4 5 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 401,2 414,5 391,1 первісна вартість 011 715,4 698,5 692,1 знос 012 314,2 284,0 301,0 Незавершене будівництво: 020 24 229,8 24 229,8 24 229,8 Основні засоби: залишкова вартість 030 15 591,9 15 162,7 8 580,5 первісна вартість 031 19 417,0 18 953,4 11 595,3 знос 032 3 825,1 3 790,7 3 014,8 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 7 214,2 7 214,2 7 214,2 інші фінансові інвестиції 045 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 Інші необоротні активи 070 21 553,9 15 885,8 6 355,4 Усього за розділом І 080 68 991,0 62 907,0 46 771,0 ІІ. Оборотні активи Запаси: 20 304,0 15 255,0 18 036,0 виробничі запаси 100 13 688,0 5 542,0 4 878,0 тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 незавершене виробництво 120 2 413,0 3 464,0 2 431,0 готова продукція 130 4 203,0 6 249,0 10 727,0 товари 140 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 2 001,0 1 424,0 615,0 первісна вартість 161 2 790,0 1 424,0 615,0 резерв сумнівних боргів 162 789,0 0,0 0,0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 32,0 67,0 27,0 за виданими авансами 180 237,0 240,0 169,0 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2 498,0 2 731,0 2 399,0 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 3,0 11,0 26,0 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 302,0 4,0 84,0 Усього за розділом ІІ 260 25 377,0 19 732,0 21 356,0 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0,0 0,0 0,0 БАЛАНС 280 94 368,0 82 639,0 68 127,0 Пасив Код рядка Станом на 31.12.2006 Станом на 31.12.2007 Станом на 31.12.2008 1 2 3 4 5 І. Власний капітал Статутний капітал 300 437,0 437,0 8 697,0 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 66 486,0 63 908,0 39 936,0 Резервний капітал 340 80,0 80,0 80,0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9 621,0 2 612,0 2 448,0 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом І 380 76 624,0 67 037,0 51 161,0 ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 Цільове фінансування 420 Усього за розділом ІІ 430 0,0 0,0 0,0 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 1 221,0 825,0 1 259,0 Довгострокові фінансові зобов’язання 450 Відстрочені податкові зобов’язання 460 Інші довгострокові зобов’язання 470 Усього за розділом ІІІ 480 1 221,0 825,0 1 259,0 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 126,0 93,0 93,0 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 Векселі видані 520 1 409,0 462,0 Кредиторська заборговааність за товари, роботи, послуги 530 Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 3 409,0 2 089,0 2 105,6 з бюджетом 550 838,0 715,0 504,0 з позабюджетних платежів 560 200,0 165,0 142,0 зі страхування 570 1 205,0 1 103,0 278,2 з оплати праці 580 795,0 604,0 518,2 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні забов’язання 610 8 541,0 9 546,0 12 066,0 Усього за розділом ІV 620 16 523,0 14 777,0 15 707,0 V. Доходи майбутніх періодів 630 БАЛАНС 640 94 368,0 82 639,0 68 127,0

Додаток2
Ф. 2ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Код рядка
Станом на 31.12.2006
Станом на 31.12.2007
Станом на 31.12.2008
1
3
6
7
8
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18 064,00 29 624,00 36 453,00 Податок на додану вартість 015 3 612,80 5 924,80 7 290,60 Акцизний збір 020 025 Інші вирахування з доходу 030 4,10 2,30
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 14 447,10 23 699,20 29 160,10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 13 420,00 18 058,00 25 019,00
Валовий: прибуток 050 1 027,10 5 641,20 4 141,10 збиток 055 Інші операційні доходи 060 4 512,10 9 562,00 9 456,00 Адміністративні витрати 070 128,00 568,00 128,20 Витрати на збут 080 235,00 458,00 485,20 Інші операційні витрати 090 456,00 452,20 487,10
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 4 720,20 13 725,00 12 496,60 збиток 105 Дохід від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 12,00 64,00 3 000,00 Інші доходи 130 45,00 12,00 371,40 Фінансові витрати 140 15,00 213,00 48,00 Втрати від участі в капіталі 150 45,00 14,00 42,00 Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 4 762,20 13 588,00 15 820,00 збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 190,55 3 397,00 3 955,00
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 3 571,65 10 191,00 11 865,00 збиток 195
Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий: прибуток 220 3 571,65 10 191,00 11 865,00 збиток 225


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.