Реферат по предмету "Разное"

Узнать цену реферата по вашей теме


Або банком (філією) на адресу Уповноваженого органу, у зв’язку з отриманням файла-запиту, І свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правління Національного банку України Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу1) абзац другий пункту 1.6 викласти у такій редакціїпов'язана особа – член господарського об’єднання (асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг) до складу якого входить клієнт–юридича особа, а також незалежно від формального членства в будь-якому господарському об’єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи-клієнта чи контролюється нею, або перебуває з нею під спільним контролем.2) абзац п’ятий пункту 1.6 викласти в такій редакції: „файл-квитанція – електронний документ, що формується та надсилається Уповноваженим органом на адресу банку (філії), у зв’язку з отриманням файла-повідомлення, файла-відповіді, або банком (філією) на адресу Уповноваженого органу, у зв’язку з отриманням файла-запиту, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла”;3) в абзаці шостому пункту 1.6 слова „яка підлягає фінансовому моніторингу” замінити словами „що стала об’єктом фінансового моніторингу”;4) в абзаці восьмому пункту 1.6 слова „операції, що підлягає фінансовому моніторингу” замінити словами „операції (операцій), що стала (стали) об’єктом фінансового моніторингу”;5) доповнити пункт 1.6 абзацом наступного змісту: „фінансова операція, що стала об’єктом фінансового моніторингу – для банку (філії) – фінансова операція, інформація щодо якої внесена до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; для Уповноваженого органу – фінансова операція, взята Уповноваженим органом у встановленому порядку на облік та щодо якої ним проводяться заходи по її аналізу”;6) доповнити главу 1 пунктом 1.7 наступного змісту: „1.7 Якщо організаційна структура банку не передбачає наявності філій, проведення заходів з фінансового моніторингу (реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, формування файлів-повідомлень тощо) забезпечується банком на рівні територіальних установ банку, які здійснюють нагляд та/або забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів, що забезпечують надання послуг клієнтам”;7) абзац перший пункту 2.9 викласти в такій редакції: „Програма здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку (кредитні, валютні операції, операції з готівкою, операції з цінними паперами тощо) має містити:”;8) доповнити пункт 2.10 абзацом такого змісту: „Для виявлення фінансових операцій, які можуть мати відношення або призначатися для фінансування терористичної діяльності, банки зобов’язані використовувати списки фізичних та юридичних осіб, причетних до терористичної діяльності, які доводяться до них Уповноваженим органом у порядку, погодженому з Національним банком України”;9) абзац другий пункту 3.15 замінити абзацами наступного змісту: „При встановленні відносин з юридичною особою банк має з’ясувати суть її діяльності та фінансовий стан, визначити її пов’язаних осіб, ідентифікувати її керівників, фізичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності. Для ідентифікації вказаних фізичних осіб банком встановлюються дані, передбачені пунктами 3.3, 3.4 цього Положення” У зв’язку з цим, абзаци третій – п’ятий уважати відповідно абзацами четвертим – шостим; 10) абзац перший пункту 4.2 після слова „здійснюється” доповнити словами „за місцем їх проведення”;11) пункт 4.5 викласти у такій редакції: „4.5. У разі надання Уповноваженому органу додаткової інформації про фінансову операцію, дані, що внесені до реєстру, доповнюються назвою файла-відповіді та/або файла-додатка”;12) доповнити пункт 4.8 абзацом такого змісту: „До п’ятого числа кожного місяця частина реєстру, яка містить операції, зареєстровані у попередньому місяці, роздруковується, формується у справу, яка прошнуровується, посвідчується підписом відповідального працівника банку (філії) та скріплюються відбитком печатки банку (філії)”.13) у пункті 5.2: абзац перший замінити абзацами наступного змісту: „Інформація про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, передається банком (філією) до Уповноваженого органу не пізніше трьох робочих днів з часу її реєстрації. Інформація про фінансову операцію у забезпеченні здійснення якої клієнту було відмовлено, та осіб, які брали участь в її проведенні передається банком (філією) до Уповноваженого органу не пізніше наступного робочого дня з часу її реєстрації. Інформація про фінансову операцію, щодо якої у працівників банку (філії) є мотивовані підозри, що вона може здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передається до Уповноваженого органу в день виникнення такої підозри, але не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації”. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий третій уважати відповідно абзацами четвертим – шостим;14) доповнити абзац шостий реченням наступного змісту: „Копії файлів-повідомлень зберігаються банком протягом п’яти років після їх (надсилання) до Уповноваженого органу”;15) у пункті 5.9: після слова „файла-повідомлення” доповнити словами „або файла-відповіді”, слова „файл-повідомлення” замінити словом „файл”;16) пункти 5.12 та 5.13 викласти у такій редакції: „5.12 Надання банком (філією) додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об’єктом фінансового моніторингу, на вимогу Уповноваженого органу здійснюється шляхом формування та надсилання файла-відповіді протягом трьох робочих днів із часу отримання від Уповноваженого органу файла-запиту. 5.13. Під час інформування банком (філією) Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, або надання інформації на вимогу Уповноваженого органу, разом із файлом-повідомленням або файлом-відповіддю можуть надсилатись електронні копії документів, які стосуються операції (операцій), що стала (стали) об’єктом фінансового моніторингу”;17) доповнити главу 6 після пункту 6.7 пунктом 6.8 наступного змісту: „6.8 У разі звільнення з посади відповідального працівника банку (філії) або не погодження Національним банком (відповідним територіальним управлінням) кандидатури відповідального працівника, банк (філія) не пізніше двох тижнів з часу звільнення або прийняття відповідного рішення Національним банком (відповідним територіальним управлінням) подає до Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України або відповідного територіального управління Національного банку копію рішення компетентного органу про звільнення відповідального працівника банку (філії) та пакет документів, необхідний для погодження нової кандидатури. У разі прийняття компетентним органом банку (філії) рішення про перепокладання обов’язків відповідального працівника філії на іншу посадову особу філії, копія цього рішення, не пізніше двох тижнів з моменту його прийняття, подається філією до відповідного територіального управління Національного банку, одночасно з пакетом документів, необхідних для погодження нової кандидатури”. У зв’язку з цим пункти 6.8 – 6.11 уважати відповідно пунктами 6.9 – 6.12;18) додатки 1-3 замінити додатками 1-6 у такого змісту: „Додаток 1до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу  Анкета клієнта - юридичної особи резидента1. Частина перша (у формі таблиці): повна та скорочена назва; організаційно-правова форма; форма власності; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; дата державної реєстрації; орган державної реєстрації; адреса місцезнаходження; реєстраційний номер суб’єкта підприємницької діяльності; номери контактних телефонів та факсів; відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо); адреса електронної пошти; ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта; дата відкриття першого рахунку; оцінка репутації клієнта; рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; дата заповнення анкети.Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).2. Частина друга (у вигляді таблиці): ідентифікаційні дані керівників; ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність; дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю; пов’язані особи; інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт; розмір статутного капіталу; характеристика фінансового стану; сектор ринку; основні види діяльності; ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії); банківські послуги (продукти), якими користується клієнт; рахунки, відкриті у банку; рахунки, відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку).3. Частина третя (текстова):1) історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та закордонному ринках, частка на ринку); 2) історія обслуговування клієнта (інформація щодо послуг якими користувався (користується) клієнт, позитивних та/або негативних фактів співпраці з ним тощо).4. Частина четверта (у формі таблиці): 1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, що раніше не обслуговувався (в розрізі послуг, якими користується клієнт): кількість операцій; сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків; сальдо за розрахунками з основними контрагентами; середній залишок на рахунку (рахунках); 2) основні контрагенти; 3) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався); 4) оцінка відповідності операцій клієнта суті та напрямкам його діяльності, а також наявній інформації щодо його фінансового стану; 5) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал. Додаток 2до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу  Анкета клієнта - юридичної особи нерезидента Частина перша (у формі таблиці): повна та скорочена назва; організаційно-правова форма; форма власності; країна реєстрації; дата реєстрації; орган реєстрації; реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру. адреса місцезнаходження; відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо); номери контактних телефонів та факсів; адреса електронної пошти; ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта; дата відкриття першого рахунку; оцінка репутації клієнта; рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; дата заповнення анкети.Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Частина друга (у вигляді таблиці): ідентифікаційні дані керівників; ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність; дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю; пов’язані особи; інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт; розмір статутного капіталу; характеристика фінансового стану; сектор ринку; основні види діяльності; ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії); банківські послуги (продукти), якими користується клієнт; рахунки, відкриті у банку; рахунки, відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку).3. Частина третя (текстова):1) історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та закордонному ринках, частка на ринку); 2) історія обслуговування клієнта (інформація щодо послуг якими користувався (користується) клієнт, позитивних та/або негативних фактів співпраці з ним тощо).3. Частина четверта (у формі таблиці): 1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, що раніше не обслуговувався (в розрізі послуг, якими користується клієнт): кількість операцій; сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків; сальдо за розрахунками з основними контрагентами; середній залишок на рахунку (рахунках); основні контрагенти; 3) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався); 4) оцінка відповідності операцій клієнта суті та напрямкам його діяльності, а також наявній інформації щодо його фінансового стану; 5) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал. Додаток 3до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу  Анкета клієнта – представництва юридичної особи нерезидента1. Частина перша (у формі таблиці): повна та скорочена назва; адреса місцезнаходження; дані про реєстрацію, як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації); сектор ринку; основні види діяльності; ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (назва, серія, номер, ким видана, термін дії); банківські послуги (продукти), якими користується представництво; ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені представництва; номери контактних телефонів та факсів; адреса електронної пошти; дата відкриття першого рахунку; рахунки, відкриті у банку; рахунки, відкриті в інших банках (назва банку, МФО, номер рахунку); основні контрагенти. оцінка репутації клієнта; рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; дата заповнення анкети.Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).2. Частина друга. Інформація щодо ідентифікації юридичної особи-нерезидента (у формі таблиці): повна та скорочена назва; організаційно-правова форма; форма власності; країна реєстрації; дата реєстрації; орган реєстрації; реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру. адреса фактичного місцезнаходження; відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо); ідентифікаційні дані керівників; номери контактних телефонів та факсів; адреса електронної пошти. ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність; пов’язані особи; інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт; розмір статутного капіталу; характеристика фінансового стану; сектор ринку; основні види діяльності.3. Частина третя (текстова):1) історія діяльності представництва та юридичної особи-нерезидента (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, минулі фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та закордонному ринках, частка на ринку); 2) історія обслуговування (інформація щодо послуг якими користувався (користується) клієнт, позитивних та/або негативних фактів співпраці з ним тощо).4. Частина четверта (у формі таблиці): 1) характеристика операцій, що проводилися представництвом в попередньому кварталі, або які планує проводити представництво, що раніше не обслуговувалося (в розрізі послуг, якими користується представництво): кількість операцій; сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків; сальдо за розрахунками з основними контрагентами; середній залишок на рахунку (рахунках); 2) основні контрагенти;3) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки представництва (які очікує представництво, що раніше не обслуговувалося); 4) оцінка відповідності операцій представництва суті та напрямкам його діяльності та діяльності юридичної особи-нерезидента, а також наявній інформації щодо його фінансового стану; 5) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій представництва з результатами аналізу за попередній квартал. Додаток 4до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу  Анкета клієнта - фізичної особи1. Частина перша (у формі таблиці): прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце народження; громадянство; адреса місця проживання; відомості про документ, що посвідчує особу; адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів); ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; місце роботи, посада; номер контактного телефону та факсу; адреса електронної пошти; дата відкриття першого рахунку; оцінка репутації клієнта; рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; дата заповнення анкети. Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).2. Частина друга (у формі таблиці): ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), уповноваженої діяти від імені клієнта; дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця; вид підприємницької діяльності; види послуг, якими користується клієнт; рахунки клієнта, відкриті у банку; рахунки клієнта, відкриті в інших банках.3. Частина третя (текстова):1) характеристика фінансового стану клієнта (включаючи нерухоме та цінне рухоме майно); 2) історія обслуговування (інформація щодо послуг якими користувався (користується) клієнт, позитивних та/або негативних фактів співпраці з ним тощо).4. Частина четверта (у формі таблиці): 1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, який раніше не обслуговувалося (в розрізі послуг, якими користується представництво): кількість операцій; сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків; сальдо за розрахунками з основними контрагентами; середній залишок на рахунку (рахунках); основні контрагенти; 3) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувалося); 4) оцінка відповідності операцій клієнта наявній інформації щодо його фінансовому стану; 5) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал. Додаток 5до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу  Анкета клієнта - фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності1. Частина перша (у формі таблиці): прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце народження; громадянство; адреса місця проживання; відомості про документ, що посвідчує особу; адреса місця тимчасового перебування на території України (для нерезидентів); ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; інформація про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (дата реєстрації, орган реєстрації, номер запису в реєстрі); номер контактного телефону та факсу; адреса електронної пошти; дата відкриття першого рахунку; оцінка репутації клієнта; рівень ризику проведення операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; дата заповнення анкети. Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).2. Частина друга (у формі таблиці): сектор ринку; основні види діяльності; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), уповноваженої діяти від імені клієнта; види послуг, якими користується клієнт; рахунки клієнта, відкриті у банку; рахунки клієнта, відкриті в інших банках.3. Частина третя (текстова): 1) характеристика фінансового стану клієнта (включаючи нерухоме та цінне рухоме майно); 2) історія обслуговування (інформація щодо послуг якими користувався (користується) клієнт, позитивних та/або негативних фактів співпраці з ним тощо).4. Частина четверта (у формі таблиці): 1) характеристика операцій, що проводилися клієнтом в попередньому кварталі, або які планує проводити клієнт, який раніше не обслуговувалося (в розрізі послуг, якими користується представництво): кількість операцій; сума коштів (банківських металів, цінних паперів), що надійшла клієнту та була списана з його рахунків; сальдо за розрахунками з основними контрагентами; середній залишок на рахунку (рахунках); основні контрагенти; 3) характеристика джерел надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що раніше не обслуговувалося); 4) оцінка відповідності операцій клієнта суті та напрямкам його діяльності, а також наявній інформації щодо його фінансового стану; 5) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій клієнта з результатами аналізу за попередній квартал. Додаток 6до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу  Анкета клієнта - фінансової установи-кореспондента1. Частина перша (у формі таблиці): повна та скорочена назва; організаційно-правова форма; форма власності; реєстраційний номер; дата державної реєстрації; місце державної реєстрації; банківський ідентифікаційний код (ВІС); МФО (для резидента); вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій; номер ліцензії; дата видачі ліцензії; операції, які можуть здійснюватися фінансовою установою; адреса місцезнаходження; номери контактних телефонів та факсів; адреса електронної пошти; оцінка репутації; рівень ризику використання установи з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; дата встановлення кореспондентських відносин; дата заповнення анкети. Працівник, який заповнив анкету (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону). Працівник відповідальний за ідентифікацію і вивчення клієнта (посада, прізвище та ініціали, номер службового телефону).Куратор рахунку. Резервний куратор рахунку (якщо існує). 2. Частина друга (текстова): ідентифікаційні дані керівників; ідентифікаційні дані фізичних осіб – власників істотної участі, із зазначенням їх частки у капіталі юридичної особи; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має прямий або опосередкований вплив на діяльність клієнта (прямо або опосередковано володіє (контролює) 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв, прав голосу) юридичної особи) та підстави такого впливу; ідентифікаційні дані фізичної особи (осіб), яка має право давати обов’язкові для виконання юридичною особою вказівки, або іншим чином впливати на її діяльність; дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю; перелік пов’язаних осіб; розмір статутного капіталу; характеристика фінансового стану; 3) інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності); спеціалізація по банківським (фінансовим) продуктам; інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.3. Частина третя (текстова): перелік кореспондентів клієнта; загальна характеристика клієнтської бази контрагента; історія діяльності, спектр послуг на ринку (відомості, що підтверджують існування клієнта (наприклад посилання на Bankers Almanac), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частка на ринку, спеціалізація за фінансовими послугами тощо); характеристика послуг, що надає кореспондент своїм клієнтам через рахунок, відкритий у банку (філії) та оцінка ризику їх використання з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом чи фінансування тероризму; характеристика заходів, що вживаються кореспондентом для запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх оцінка.4. Частина четверта (у формі таблиці): 1) характеристика операцій, що проводилися кореспондентом в попередньому кварталі (в розрізі послуг, якими користується клієнт): кількість операцій; сума коштів, що надійшла на рахунок (рахунки) кореспондента та була списана з його рахунків; сальдо за розрахунками; середній залишок на рахунку (рахунках); 3) оцінка відповідності операцій клієнта суті та напрямкам його діяльності; 4) порівняльна характеристика результатів аналізу операцій контрагента з результатами аналізу за попередній квартал.”У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 7. Начальник Управлінняметодологічного та нормативно-організаційногозабезпечення фінансового моніторингу     О. М. Бережний  Начальник відділу правового забезпечення фінансового моніторингу Управління методологічного та нормативно-організаційногозабезпечення фінансового моніторингу      О. А. Вавдійчик


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Основы организации и деятельности государственной власти в Российс
Реферат Особенности назначения и освобождения от наказания несовершеннолет
Реферат Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей
Реферат Особенности квалификации мошенничества
Реферат Особливості розслідування проституції
Реферат Особенности трудового договора контракта в сфере физической культуры и спорта
Реферат Основы муниципальной службы Аттестация муниципальных служащих
Реферат Особенности социального обеспечения
Реферат Основные начала деятельности прокуратуры Цели прокурорского надзор
Реферат Быстродействующий адаптивный наблюдатель в системе компенсации неизвестного запаздывания
Реферат Производство хлеба пшеничного
Реферат Производство фанеры
Реферат Основные направления криминальных интересов организованной престу
Реферат Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим повноваження місцевого самоврядування
Реферат Экономические отношения России и США