Реферат по предмету "Разное"

Узнать цену реферата по вашей теме


1. Країна а може виробляти 1 т пшениці чи 4 т вугілля

Тема 1 11. Країна А може виробляти 1 т пшениці чи 4 т вугілля,використовуючи одну одиницю ресурсів. Країна Б може виробляти 2 т пшениці чи 5 т вугілля, використовуючи також одну одиницю ресурсів. За цих умов: З" країна Б буде експортувати пшеницю та імпортувати вугілля, 2. Різниця між імпортним митом та квотою у тому, що лишемито: 3приносить доходи до державного бюджету. 3. Принцип порівняльних переваг вперше сформулював: 3Давід Рікардо; 4. Прихильники протекціонізму стверджують, що мито, квотита інші торговельні бар'єри необхідні для: 4 Всі відповіді правильні5. Яка з наведених форм торговельних бар'єрів не є суттє перешкодою для вільної торгівлі? 4. Немає правильної відповіді.6. Складова частина платіжного балансу країни - рахунокпоточних платежів - не включає: 4. зміни в активах країни за кордоном.7. Крива попиту на французькі франки зрушиться вправо, якщо(порівняно з іншими країнами): 2. реальні ставки процента у Франції виявляться відносно вищими, а рівень інфляції відносно нижчим;8. Якщо кажуть, що країна девальвувала свою валюту, томається на увазі, що:4 уряд підвищив ціну, за якою він буде купувати золото.9. Якщо обмінний курс Швейцарського франка відносно долараСІЛА змінився з 4 франків за 1 долар до 3 франків за 1 долар, то ціна франка: 1. підвищилась з 25 центів до 33 центів, а долар знецінився відносно франка;10. Діє система золотого стандарту. Країна А суттєво збільшила експорт товару в країну Б. У цій ситуації':2рівень цін в країні А зросте, а в країні Б знизиться11. Як може вплинути на фізичний обсяг експорту та імпорту України помітне зниження ціни гривні в іноземних валютах? 4експорт зросте, імпорт знизиться.12. Припустимо, що між США та Україною встановлений режим вільно плаваючих валютних курсів. Це означає, що при зростанні попиту на гривні: 3. ціна долара США у гривнях знизиться;13. Якщо ВНП України знижується, то при системі вільно плаваючих валютних курсів: 2. імпорт і ціна гривні зростатимуть;14. Якщо американські корпорації сплачують високі дивіденди (в доларах США) іноземцям, то: (3) це може призвести до знецінення долара; 15. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні: ,4. Нічого з перерахованого не відбудеться.16. Україна вирішує встановити контроль над зовнішньою торгівлею з тим, щоб знизити дефіцит платіжного балансу. Одним з наслідків цього рішення буде: 1 зниження українського імпорту; 17. Якщо при режимі фіксованих валютних курсів рівень інфляції в Україні виявиться вищим, ніж в інших країнах, то 1. український експорт знизиться, а імпорт зросте18. Дефіцит платіжного балансу: 3зменшує кількість грошей у країні;19. Які з нижче перерахованих заходів збільшують пропозицію іноземної валюти в обмін на вітчизняну? 2? експорт товарів та послуг;^ 20. Якщо країна з високим рівнем інфляції для того, щоб стримати інфляцію, проводить рестриктивну грошову політику (політику дорогих грошей), це призводить до.2) підвищення обмінного курсу цієї країни;Тема 101Гой, хто втратив роботу внаслідок спаду в економіці, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені: 4кон'юнктурною формою безробіття.^ 2. Робітник, який звільнився за власним бажанням і входить доскладу робочої сили, але поки що не знайшов роботу, потрапляє до категорії безробітних, які охоплені: 4. фрикційною формою безробіття.3. Якщо людина хвора і не може працювати, то вона: 3. не враховується у складі робочої сили;4. Дж. Кейнс вважав, що: 1. уряд повинен використовувати державні закупки і податки для зниження безробіття;5. В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіттястановить величину, що:4 Усі відповіді неправильні.6. Недостатній сукупний попит призводить: 3) до зростання рівня кон'юнктурного безробіття; 7 Згідно з законом Оукена двопроцентне підвищенняфактичного рівня безробіття над його природний рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВНП від реального становить: 2. 5%; 8. Якщо номінальний доход кінцевого використання підвищивсяна 8%, а рівень цін зріс на 10%, то реальний доход кінцевого використання: 3. знизився на 2%; 9. Визначити чинники, що обумовлюють рівень зайнятості таобсяги національного виробництва у короткостроковому періоді. 4рівень сукупних витрат.10. Менш за всіх від непередбаченої інфляції постраждають: ,3* ті, хто став боржником, коли ціни були нижчими;11. Якщо при зростаючій номінальній зарплаті реальна зарплата скорочується, то: 4. рівень життя домашніх господарств знижується.12. Індекси вартості життя визначають купівельну спроможність:з) домашніх господарств;13. Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то:.І. рівень життя домашніх господарств підвищується;14. При високому рівні доходів процентна частка витрат окремої родини на харчові продукти: З? суттєво знижується;^ 15. Економіка характеризується високим рівнем безробіття при незмінних цінах. Яка з наведених нижче комбінацій державних заходів дозволить скоротити безробіття? 1 Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку та збільшення державних витрат;16Крива Філліпса фіксує зв'язок між безробіттям та: 4рівнем інфляції.17. Яка теорія доводить неможливість одночасного зростання безробіття та інфляції?2"% кейнсіанська теорія; 18. Монетаристи стверджують, що якщо на ранніх стадіях економічного підйому наймані робітники помиляються у своїх прогнозах відносно динаміки цін, то: 2рівень безробіття падає;19. Згідно з поглядами М. Фрідмена рівновага на ринку праці за умов природного рівня безробіття означає, що: 1. очікуваний рівень інфляції дорівнює фактичному;20. Скорочення сукупного попиту на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції призводить до:4. зростання кон'юнктурної форми безробіття.Тема 91. Інфляція попиту виникає в умовах: 1. неповної зайнятості;2. Інфляція витрат обумовлена:3. зростанням собівартості продукції;3. Інфляційний розрив обумовлюється: ''З. зростанням сукупного попиту в умовах повної зайнятості. 4. Усі відповіді правильні.4. Інфляційний податок- це: 1. втрата капіталу власниками грошових коштів внаслідок інфляції; 5. Більша крутизна кривої Філліпса у довгостроковому періодіпорівняно з короткостроковим свідчить про те, що:- 1. у короткостроковому періоді спостерігається більш тісний зв'язок інфляції та безробіття;6. Згідно з поглядами Мілтона Фрідмена: з. зв'язок між рівнем інфляції та безробіттям у довгостроковому періоді відсутній7. У наш час більшість економістів вважає, що укороткостроковому періоді конфігурація кривої Філліпса залежить від:3. рівня інфляції, що очікується;8. Інфляцію, яка викликана надлишковим попитом, можнапроілюструвати: /з. зрушенням кривої сукупного попиту вправо;9. Інфляцію на боці пропозиції можна проілюструвати: V1. зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво;10.З точки зору прихильників теорії економіки пропозиції стагфляція—наслідок: ^4. надзвичайно високого рівня оподаткування.11. Зміни яких показників найбільше сприяють інфляції попиту? 3. зростання доходу кінцевого використання;12. Зростання сукупних витрат призводить до інфляції, якщо:У 1. економіка розвивається у стані повної зайнятості;13. НБУ збільшує пропозицію грошей з метою підвищення сукупного попиту для: чі4. запобігання зростанню безробіття.14. Як уникнути зниження зайнятості при переміщенні кривої АЗ внаслідок зростання витрат? у 3. зробити емісію грошей банківською системою; 15. Яка з величин найбільш сприяє інфляції пропозиції? 2. інвестиції;16. В період прискореної інфляції процентна ставка: 1. зростає, бо ціна грошей знижується;17 Реакцією на зростаючий ризик непередбаченої інфляції є: 4. Усі відповіді правильні.18 Якщо обсяг сукупного попиту перевищує рівень ВНП в умовах повної зайнятості, то це означає, що в економіці: 2. спостерігається інфляційний розрив;19. Якщо обсяг рівноважного ВНП виявився більшим за його потенційний рівень, то: 1 рівень цін зростає;20. Коли стан економіки відповідає класичному відрізку кривої 45, зростання сукупного попиту призведе: 2 до інфляційного зростання цін при незмінному реальному ВНП;Тема 81. Норма обов'язкових резервів: 4вводиться, насамперед, як засіб обмеження грошової маси.2. Сукупність усіх комерційних банків надає гроші у позику,створюючи поточні рахунки. В результаті грошова маса:1. зростає на величину більшу, ніж загальна сума депозитів; 3. Загальна грошова маса зростає кожного разу, коликомерційні банки: \4. збільшують обсяги позик, які надаються населенню.4 банку X, який є одним з багатьох банків, знаходиться депозит величиною 10 000 доларів. Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити суму наданих позик на: 4. 7 500 доларів.5. Надлишкові резерви комерційного банку складаються з: 2 різниці між величиною фактичних резервів та величиною обов'язкових резервів;6. При збільшенні норми обов'язкових резервів з 20% до 30% з'ясувалося, що система комерційних банків відчуває нестачу резервів у розмірі 60 млн. доларів. Якщо суму резервів збільшити неможливо, то грошову масу слід скоротити на: 4. 200 млн. доларів.7. Максимально можливе збільшення суми безстрокових внесківдорівнює: V4. надлишковим резервам, помноженим на величину грошового мультиплікатора.8. Яке з наведених тверджень є неправильним? 2. банківські активи плюс власний капітал дорівнюють * зобов'язанням;9. Яке з наведених тверджень складає фундаментальну основубалансових зв'язків? 2. сума зобов'язань і власного капіталу дорівнює активам;10. Активи банку-це: 4. готівкові гроші, власність і резерви.11. Якщо ліквідність банку дорівнює 100%, то: 2прибутковість банку нульова;12. Якщо норма обов'язкових резервів становить 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:313. Банк надає позику, одну частину якої позичковець отримує у вигляді готівкових грошей, а другу- у формі чекових депозитів. Максимальна величина, на яку банківська система може збільшити грошову пропозицію, в результаті цього: З. скоротиться, тому що сума резервів, які передаються іншим банкам, зменшиться через те, що частина позики отримана у вигляді готівки; 14. В якому випадку ми маємо справу з емісією готівкових грошей?4 тільки-но надруковані банкноти надійшли з друкарень до уг Національного банку.15. Яка з нижче наведених операцій викликає скорочення балансу Національного банку? 4. переоблік векселів.16. Як базова величина для визначення мінімальних резервів комерційних банків служить сума їх: 1. депозитів;17. Яка мета переслідується при підвищенні ставки облікового процента? 3. необхідно стримати попит на позичковий капітал;18. Комерційний банк може активно випускати в обіг безготівкові гроші в межах: 4. свого надлишкового резерву.19. Важливою умовою збереження вартості грошей є: 4. забезпечення грошового обігу золотом чи валютою.20. Юридично безготівкові гроші - це: 2. банківський кредит;21. При касовому і мінімальному резерві, які дорівнюють 0, можливість емісії грошей становить: 1 нескінченну величину22. Про системи зв'язаного грошового обігу говорять, коли:^3. існують законодавчі положення про норми покриття грошової маси; Тема 7 Фіскальна політика1. Державний борг - це сума попередніх: 4. бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних надлишків.2. Інфляція - це податок на: ^4. уряд; вона скорочує розміри бюджетного дефіциту.3. До яких економічних наслідків може призвести державнийборг? 4. перерозподіл національного багатства між членами суспільства.4. Ефект витіснення, пов'язаний з державним боргом, якийвиник внаслідок зростання державних витрат: ^4 скорочує приватні інвестиції5. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованогобюджету, то цей бюджет: ^3. буде посилювати коливання у межах економічного циклу, 6. Відносні витрати по обслуговуванню державного боргу вимірюються:\/ 1 відношенням суми процентних сплат за боргом до обсягу ВНП;7. Державний борг виступає як зобов'язання держави передплатниками податку. Це викликано тим, що: / 2. основна маса державних облігацій належить громадянам країни та національним фірмам;8. Ефект витіснення передбачає, що: З. зростання державних витрат призводить до зменшення приватних інвестицій; 9. Значний бюджетний дефіцит дозволяє: 4. збільшити ставку процента, підвищити міжнародну цінність національної валюти та зменшити обсяг чистого експорту10. При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайнятості призводить до: 3^й. зростання реальної процентної ставки, 11. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:4 сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень.12. Однією з реальних проблем державного боргу є: ^3- відтік частини національного продукту за межі країни,13. Проблеми, пов'язані із зростанням державного боргу, мають менше значення для економіки порівняно з проблемами скорочення обсягу виробництва та зростання безробіття. Це твердження відображає точку зору прихильників: / 4. функціональних фінансів.14. Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, був би наслідком: -\/4. зростання державних витрат, зниження податків у період економічного спаду.15. Яскраво виражена антиінфляційна фіскальна політика передбачає: 3. скорочення як державних витрат, так і податкових надходжень,16. Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається: 4. фіскальною політикою.17. Маніпуляції з державними витратами і податками для досягнення бажаного рівноважного рівня доходу та виробництва належать до: 3 кейнсіанської фіскальної політики;18. За кейнсіанською теорією макроекономічної рівноваги для доказу необхідності державного втручання в економіку фіскальними методами використовується теза: 1 державне втручання забезпечує більш ефективний розвиток економіки;19. Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ЧНП, він може: 3. знизити податки;20. Прямий зв'язок між чистими податковими надходженнями та реальним ЧНП: /3. знижує вплив змін обсягу планових інвестицій на рівень НД та зайнятості; Тема 6 зростання1. Кон'юнктура - це: /2р напрямок та ступінь зміни сукупності макроекономічних показників, які характеризують розвиток народного господарства; 2. Матеріальною основою періодичності середніх циклів є: 1. необхідність оновлення основного капіталу;3. Матеріальною основою малих циклів є: 2 процеси, що відбуваються на грошовому ринку4. Матеріальною основою великого циклу є:2■• необхідність зміни базових технологій і поколінь машин та оновлення об'єктів інфраструктури; ^ 5. Значення якого з наведених показників знижується післянастання фази підйому і зростає після настання фази падіння? 2 ' обсяг товарних запасів в обробній промисловості;6 у період депресії найбільше скорочується: 2 величина підприємницького прибутку; 7. Через рік-другий по закінченні падіння спостерігається: 4 Усі попередні відповіді неправильні.8. Який із запропонованих способів використовується дляпрогнозних оцінок економічної кон'юнктури? 4. Усі перераховані способи.9. Якщо мова йде про економічні цикли, чи завжди справедливітакі твердження? 4Усі твердження неправильні.10. Економічний цикл, за кейнсіанською моделлю, пов'язаний з:2£- факторами, які переважно впливають на динаміку сукупного попиту;11- Теорія, згідно з якою розвиток економічного циклу, викликаний дією політичних факторів, виходить з того, Що: (4. Усі попередні відповіді правильні.12. Тенденція до зниження обсягу валових інвестицій з'являється в період, коли: (1, темп зростання продажу зменшується;13. Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного падіння? 14. Найбільш сильний вплив на хід економічних циклів здійснює динаміка: 2> чистих інвестицій, спрямованих у виробництво товарів довготривалого використання;15. Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвестиційні витрати мають місце у випадку:[2: якщо ВНП чи споживання зростають;16. Заходи антикризової політики не включають: 1 регулювання зовнішньої діяльності;17. Основним інструментом неокласичного аналізу економічного зростання є:2 виробнича функція; .18. За основу зростання в моделі Р.Солоу приймається: 1. зростання продуктивності праці;19. Неокейнсіанська модель економічного зростання базується: 2. на моделі взаємодії мультиплікатора і акселератора;20. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах- це: 3технологічні зміни у виробництві;21. Яка з перерахованих країн досягла за останні десятиріччя найбільш високих темпів економічного зростання? 2? Японія;22. Дані про зростання реального обсягу ВНП на душу населення і реального обсягу ВНП: 2 (£) занижують економічне зростання, тому що вони не беруть до уваги скорочення робочого часу, що має місце;23. Економічне зростання може бути проілюстровано:З зрушенням вправо кривої виробничих можливостей; 2Г високої норми заощаджень і високої норми інвестицій;.25. Статистика більшості економічно розвинених країн свідчить: 1. у періоді високого безробіття не відбувається створення нових робочих місць; 2. доля інвестицій у ВНП і темпи зростання продуктивності праці знаходяться у зворотній залежності; 3. скорочення чисельності зайнятих робітників призводить до зниження середньої продуктивності праці;4 існує тісний прямий зв'язок між частиною ВНП, що спрямовується на інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці.^ Тема 51. Головна причина, що дозволила кейнсіанській теоріїпотіснити класичну, полягає у тому, що: ЗР кейнсіанська теорія пояснила поведінку економіки у довгостроковому періоді;2. Саморегулююча ринкова система гарантує:.: дефіцити та надлишки товарної маси, що швидко зникають внаслідок дії цінового механізму;3. Попит на працю:1. визначається попитом на продукт, який виробляється цією працею;4. Якщо люди стають менш бережливими, то при іншихнезмінних умовах:/А) крива заощаджень зрушиться вліво.5. Рівень виробництва при повній зайнятості та повномувикористанні всіх ресурсів не залежить від готівкової грошової маси та рівня цін за: 3. кейнсіанською теорією;6. Які з перерахованих концепцій класичної макроекономічноїтеорії критикував Дж. Кейнс? 1. Закон Сея; 2. кількісну теорію грошей; 3. теорію ринкового саморегулювання економіки. 7. Згідно з теорією Дж. Кейнса заощадження можутьперевищувати інвестиції, якщо: протягом тривалого часу в економіці існує перевиробництво та безробіття;8. Згідно з кейнсіанською теорією споживчих витрат:4 якщо доход кінцевого використання зростає, то гранична схильність до споживання знижується.9. Згідно з кейнсіанською теорією рівень виробництвавизначається величиною сукупного попиту. Це означає, що: 3. обсяг продукції, який підприємці вирішать виробляти, буде визначатися попитом на неї;10 Згідно з кейнсіанською моделлю рівноваги економіка знаходиться у стані рівноваги, якщо: 4. сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту.11. У простій моделі Дж. Кейнса, якщо сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту, то: 3 обсяг запасів та рівень виробництва не зміняться;12. Якщо в економіці збалансовані вироблений та реалізований ЧНП, то: 4сукупний доход дорівнює сукупній пропозиції.13. Збільшення сукупного попиту приведе до зростання рівноважного реального ЧНП і рівня цін, якщо зрушення сукупного попиту відбуваються на: ^2) проміжному відрізку кривої АЗ;14. У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання сукупного попиту приведе: Зу до зростання реального обсягу виробництва на класичному відрізку кривої АЗ; 415. Зростання сукупних витрат у кейнсіанській моделі приведе до зрушення кривої сукупного попиту: Сій вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на значення мультиплікатора;16. В неокласичній моделі загальної економічної рівноваги величина реального НД зміниться, якщо: 2. зросте пропозиція праці;17. В кейнсіанській моделі загальної економічної рівноваги:3 ,у стані загальної рівноваги сума інвестицій, державних витрат та експорту повинна дорівнювати сумі заощаджень, податків та імпорту;18. За узагальненою кейнсіанською моделлю подвоєння автономного попиту вплине на рівень цін таким чином:О? зростання цін не можна передбачити однозначно; 19. Основна різниця між неокласичною і кейнсіанською моделями загальної рівноваги полягає у розходженнях їх прихильників у питанні про: (2) сутність та роль грошей;^ 20- За моделлю /5-І.М ставка процента визначається в результаті взаємодії:3 ринку товарів та послуг і фінансового ринку;Тема 41. Сума граничних схильностей до споживання (с) тазаощадження (з) дорівнює 1: 1. якщо графік функції споживання проходить через початок координат;2. Уряд у поточному році збільшив витрати на освітунаселення за рахунок скорочення витрат на утримання державного апарату, внаслідок цього: 1. зріс перманентний доход країни;3. У моделі закритої економіки, в якій не враховуєтьсядіяльність держави, надлишок на ринку благ виникає, коли: 3. заощадження перевищують інвестиції;4. Лінія ІЗ не змінить свого початкового положення, якщо:4. при будь-якій ставці процента інвестиції скоротяться на величину додаткових державних витрат.5. За теорією мультиплікатора приріст НД більший за прир'цінвестицій тому, що: 4. зростання інвестицій збільшує інші складові частини попиту.6. Нахил лінії 1-М залежить від: 3. граничної схильності мати гроші як майно;7. Коли пропозиція грошей залежить від ставки процента,тоді при збільшенні реального доходу ставка процента порівняно зі своїм значенням в умовах фіксованої пропозиь грошей: 3. зростає на меншу величину;8. Рівновага на ринку грошей зберігається, якщо: розмір витрат на трансформацію цінних паперів у гроші та темп інфляції; темп інфляції.9. На фінансовому ринку відбувається: 2. трансформація заощаджень в інвестиції;10. На структуру портфеля цінних паперів безпосередньо впливає3: 11Різниця в обігу акцій та облігацій випливає з того, що: 2. акції' не мають ціни викупу;12На ринках товарів та послуг, грошей та цінних паперів не досягається рівновага, якщо: 3. значення НД та ставка процента не відповідають точці перетину ліній ІЗ та 1-М.13,З моделі /5-І.М випливає, що ставка процента визначається в результаті взаємодії: \|і. ринку товарів та послуг з фінансовим ринком;14Кейнсіанська модель макрорівноваги має за основу таке припущення: V 1. рівень цін не змінюється за умов неповної зайнятості;15.В умовах ліквідної пастки:мінімальною заробітною платою; номінальною заробітною платою; рівнем цін. Тема З Сукупний попит та пропозиція1. Які /з запропонованих заходів Ви вважаєте найбільшприйнятними для стимулювання заощаджень? 2. збільшення процентної ставки;2. Які із запропонованих варіантів, на Вашу думку, найбільшповно розкривають суть поняття «гранична схильність до споживання»? 3. відношення приросту споживчих витрат на одиницю приросту доходу кінцевого використання;3. Використовуючи наведені варіанти відповідей, покажітьзв'язок між граничною схильністю до споживання та граничною схильністю до заощадження. 3. сума даних показників дорівнює 1;4. Яка Із наведених відповідей найбільш точно розкриває суть процесу, що характеризує не тільки неповне використання доходу на споживання, а й заощадження певної його частини? 2. юридичні та фізичні особи заощаджують, але не інвестують;.5. Використовуючи наведені приклади, дайте визначенняіндивідуальних заощаджень. 3. доход, отриманий за певний період і не використаний повністю на споживання;6. Яка із наведених відповідей розкриває особливості точки«порогового рівня» індивідуального споживання? 2. доход дорівнює споживанню;7. За теорією Дж. Кейнса обсяг споживчих витрат у країнізалежить, перш за все, від: 3. рівня доходу кінцевого використання;8. Яке із перерахованих відношень, на Вашу думку,характеризує пряму залежність? Доведіть правильність Вашого вибору. 4. відношення між заощадженнями та рівнем процентної ставки.9. Чи є правильним твердження, що при зменшенні доходукінцевого використання: 3. скорочуються як споживчі витрати, так і заощадження;10. Виходячи із теоретичних розробок кейнсіанської теорії, дайте відповідь на запитання: що відбувається в економіці, коли обсяг доходу кінцевого використання збільшується? 4. середня схильність до споживання знизиться, а до заощадження зросте.11. Дефляційний розрив знаходить своє відображення у: 3. недостатньому попиті;12. Виходячи із теорії Дж. Кейнса довести, що заощадження можуть перевищувати інвестиції за умови, коли: 2. протягом тривалого часу в економіці існує перевиробництво;13. Кейнсіанська теорія споживчих витрат стверджує: 3. якщо доход кінцевого використання зростає, то його частка, спрямована на споживання, знижується;14Згідно з кейнсіанською теорією, рівень виробництва визначається: 4. масштабами сукупного попиту.15. У моделі «сукупний попит - сукупна пропозиція» зростання рівня цін: 2. обумовлює зниження впливу мультиплікатора на доход;16. Розширення виробництва можливе, коли: 3. фактичні (заплановані) заощадження перевищують фактичні чи планові інвестиції.17. Що з перерахованого входить до поняття «ін'єкції»? 1. Інвестиції;18. Якщо реальний ЧНП зменшиться на 50 (у.а.о.), то витрати: 3. знизяться менше, ніж на 50 (у.г.о.);19. Виходячи із суті «парадокса ощадливості» довести, що бажання зберігати при кожному рівні доходу викличе: 2. переміщення кривої заощаджень вгору;20. Якщо припустити, що гранична схильність до споживання становить 0,5, то якого значення, на Вашу думку, досягне мультиплікатор? 1. 2'21. Чим вища гранична схильність до споживання, тим: 4. більший мультиплікатор.22. Якщо споживачі стають менш бережливими, то при інших рівних умовах: 4. крива заощаджень пересувається вліво.23. Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвестиційні витрати мають місце у випадку: 4. якщо ВНП чи споживання зростають.24. Яка із залежностей відповідає реальному процесу економічного життя?4. існує тісний прямий зв'язок між частиною ВНП, що спрямовується на інвестиції, та темпами зростання продуктивності праці.Тема 2 Макроекономічні показники та методи їх вимірювання7. Для розширення виробничого потенціалу країни необхідно, щоб: 3. НД перевищував обсяг споживчих витрат населення та держави;2. НД відрізняється від доходу кінцевого використаннядомашніх господарств на величину: 4. трансфертних виплат держави населенню.3. До чистих інвестицій відноситься: 4. будівництво складу готової продукції.4. Попередньо створена вартість не повинна враховуватисяпри визначенні сукупної виготовленої вартості у національній економіці, для того щоб: 3. уникнути подвійного рахунку.5. Сукупний обсяг товарів та послуг, виготовлених у країніпротягом року — це: 2. валовий внутрішній продукт;6. Як від'ємний чистий експорт (ИЕ) впливає на товарнеспоживання в межах країни? Споживання: 2. зменшується;7. Яке з наведених рівнянь характеризує формування доходу? 3. у=с+з;8. До трансфертних платежів належать: 4. субсидії.9. Чистий експорт є позитивним, коли: 1. експорт більший за імпорт;10. Підприємницькі заощадження - це: 2. частина прибутку, яка залишається на підприємстві;11. Прямий податок- це: 4. прибутковий податок.12. Доход від власності містить надходження від: 1. перерозподілу прибутку акціонерних компаній;13. Доход кінцевого використання - це валовий доход Індивідуальних домашніх господарств мінус: 3. прямі податки та внески робітників на соціальне страхування;14. Чисті інвестиції- це: 4. збільшення основних фондів.15. Номінальний ВНП визначається за цінами: 2. поточного року;16. У народному господарстві ВНП у ринкових цінах збільшився на 9% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 4%. Яким буде реальне зростання:4. 5%.17. Доход кінцевого використання - це: 2. особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі;18. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 7%, а чисельність населення на 5%, то: 1. реальний ВНП на душу населення зменшився;19. Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні: 4. ВНП методом потоку доходів.20. Які з перерахованих агрегованих величин не використовуються при визначенні національного доходу? 4. державні трансфертні платежі.21. Особистий доход - це: 3. доход, отриманий домашніми господарствами протягом даного року;22. Якщо з національного доходу відрахувати податки на прибуток корпорацій, нерозподілені прибутки та внески на соціальне страхування, а потім добавити чисті трансфертні платежі, то отримана сума - це: 2. особистий доход;23. Трансфертні платежі - це: 1. виплати домашнім господарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;Тема 1 макроекономікиє Тфсігш1. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні: 4. національної економіки.2. Об'єктом макроекономічного аналізу виступає: 3. економічна система;3. Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують: 1. агреговані величини;4. Який сектор не відноситься до макроекономічних суб'єктів? 4. сільськогосподарський сектор.5. Основним методом макроекономічних досліджень є: 4. моделювання.6. Макромоделі показують: 2. взаємозв'язок між макропоказниками;7. Яка з наведених відповідей відображає поведінковіфункціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: 1. С = С(У);8. Яка з наведених відповідей відображає технічніфункціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі: 2. а = Г(хі,х2, ...,Хп);9. Яка з наведених відповідей відображає інституціональнізв'язки ендогенних параметрів макромоделі: 3. Т = Ї(Т(У),У);10. Яка з наведених відповідей відображає дефініційні функціональні зв'язки ендогенних параметрів макромоделі:4. У = С + І + С + МЕ.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Food Stamp Letter To Department Of Social
Реферат Десять интересных фактов из истории Киево-Печерской Лавры
Реферат Das Gymnasium №209
Реферат Понятие мировой политики и международных отношений
Реферат Capitol Punishment Essay Research Paper Capital Punishment
Реферат "Mother Russia": гендерный аспект образа России в западной историософии
Реферат Freedom Of Choice Essay Research Paper Since
Реферат Языковые характеристики функциональных стилей (на материале немецкого и английского языков)
Реферат Понятия и виды хозяйственного учета
Реферат Исследование явления дисперсии электромагнитных волн в диэлектриках
Реферат Понятие права природопользования и его виды
Реферат Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой
Реферат Полководческое искусство Святослава и военная деятельность Владимира Мономаха
Реферат Турбидиметрический и нефелометрический методы анализа объектов окружающей среды
Реферат Акционерное Общество "Томскроспечать"