Реферат по предмету "Астрономия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Зубна дуга верхньої щелепи

Номер

зуба

Вид анестезії при

видаленні зуба

Іннервація зуба

Положення

хворого

Положення

лікаря

Положення

рук лікаря

Методика видалення зуба

Інструментарій

для видалення

Анатомічна

будова зуба

11,21

Різцева+інфільтраційна з вестибуля

рної сторони

rr.alveolaris sup.ant

rr.alveolaris sup.med

11-голова дещовправо

21-голова дещо вліво

Спава і до переду

від хворого

2-й палець лівої руки відсуває губу.1-й – охоплює альвеолу з піднебінної сторони

Розрив кругов.

зв’язки,ротація,

(люксація),тракція

Прямі щипці зширокими щічками

Один корінь та

один канал

12,22

Різцева+інфільтраційна з вестибуля

рної сторони

rr.alveolaris sup.ant

rr.alveolaris sup. med

12-голова дещовправо

22-голова дещо вліво

Спава і до переду

від хворого


----| |----


----| |----

Прямі щипці зширокими щічками

Один корінь та

один канал

13,23 Інфраорбітальна+ інфільтраційна з оральної сторони rr.alveolaris sup.ant.rr.alveolaris sup.med n.palatini ant.

13-голова вправо

23-голова дещо вліво

Спава і до переду

від хворого


----| |----

вивихують(в губну-в орал.)

ротація,тракція

Прямі щипці з більш широки

ми щічками

Один масивний корінь та

один канал

14,24 Інфраорбітальна+ інфільтраційна з оральної сторони

rr.alveolaris sup. Med, n.palatini ant.

n.palatini med.

14-голова вправо

24- голова вліво

Справа і дещо до заду від хворого

1і2 пальцем лівої руки охоплюють альвеол.

відросток з обох боків

Люксація щічна

-піднебінна,

тракція


S-подібні щипці

Два корені та

Два канали

15,25 ----| |---- rr.alveolaris sup. med n.palatinimed.

15-голова вправо

25- голова вліво

Справа і дещо до заду від хворого ----| |---- ----| |---- S-подібні щипці Один корінь, один канал
16,26

Палатинальна+ тубаральна(+плексуальна в перехід

ну згортку)

n.palatini med.

n.palatini post.

rr.alveolaris sup. post.

16-голова вправо

26 -голова вліво

Справа і дещо до заду від хворого

1і2 пальцем лівої руки охоплюють альвеол.

відросток з обох боків

довкола зуба

Люксація в під

небінну-щічну сторони,тракція

S-подібні щипці

із шипом з щічної сторони

3 кореня: масивний піднебінний та два щічні
17,27 Палатинальна+ тубаральна

n.palatini post.

rr.alveolaris sup.post

17-голова вправо

27 -голова вліво

Справа і дещо до заду від хворого

1і2 пальцем лівої руки охоплюють альвеол.

відросток з обох боків

Люксація щічна

піднебінна

сторони,тракція

S-подібні щипці

із шипом з щічної сторони

3 кореня: піднебі

нний та два

щічні

18,28 ----| |----

n.palatini post.

rr.alveolaris sup.post


----| |----

Справого боку

від хворого


----| |----

Люксація щічна

піднебінна

сторони,тракція

Щипці штиковидної форми 3 корені злиті між собою


Номер

зуба

Вид анестезії при

видаленні зуба

Іннервація зуба

Положення

хворого

Положення

лікаря

Положення

рук лікаря

Методика видалення зуба

Інструментарій

для видалення

Анатомічна

будова зуба

31 41

Мандибулярна+мен

тальна

n.alveolaris inf. n.mentalis голова трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря. Лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Лікар І пальцем лівої руки відтя

гує нижню губу хворого і впирає

ться ним з зовні

шньої сторони альвеоли зуба, що видаляється, ІІ пальцем прити

скає альвеолу з внутрішньої сторони, ІІІ палець кладе на підборіддя і притримує ним нижню щелепу

люксація, перший рух в губну сторону,

ротація,тракція

Щипці зігнуті по ребру, з вузьки

ми щічками, коронкові

Один прямий, тонкий і значно здавлений з боків корінь
32 42

Мандибулярна+мен

тальна

n.alveolaris inf. n.mentalis

-------//-------

Лікар знаходи

ться дещо спере

ду і справа від хворого

Люксація,рота

ція,тракція

Щипці зігнуті по ребру, з вузькими щічками, коронкові -------//-------
33 43

Мандибулярна+мен

тальна

n.alveolaris inf. n.mentalis

При видалені ліво

го ікла хворий повертає голову дещо вправо, а правого вліво

Лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого

люксації, перший рух в губну сторону,

ротація,тракція

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками, коронкові Корінь цього зуба ширший і довший ніж у різців
34 44

Мандибулярна+мен

тальна

n.mentalis

rr.dentalis, gingivalis

Крісло опускають, а його спинку та підголовник переміщують так, щоб тулуб і голова хворого знаходилась у вертикальному положені або голова була трохи нахилена вперед, нижня щелепа має розміщуватись ліктьового суглоба опущеної руки лікаря.

Лівий премоляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий премоляр - лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого

Правий зуб- лікар обхопивши лівою рукою голову пацієнта, вводить в порожнину рота І і ІІ пальці охоплює ними з двох сторін альвеолярний відросток. Одночасно ІІ пальцем відтягує кут рота і віддаляє щоку, а І пальцем язик. Іншими пальцями лівої руки підтримує нижню щелепу за підборіддя.Лівий зуб - ІІ пальцем лівої руки лікар відтягує щоку, ІІІ пальцем - язик, І пальцем підтримує підборіддя

люксація, пер

ший рух в щічну сторо

ну,тракція

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками, коронкові

Зуб має один заокруглений, дещо здавле

ний з сторін корінь

35 45

Мандибулярна+мен

тальна

n.mentalis rr.dentalis, gingivalis

-------//-------

Люксація(перш

ий рух в щічну сторону,тракція

Щипці зігнуті по ребру, з широкими щічками, коронкові

Цей зуб має один заокруг

лений, дещо здавлений з сторін корінь

36 46

Мандибулярна+щіч

на або торусальна

n.alveolaris inf.

n.buccalis

Лівий моляр лікар знаходиться дещо спереду і справа від хворого.

Правий моляр - лікар стоїть справа і дещо ззаду від хворого.


Люксація(перш

ий рух в щічну сторону,тракція

Щипці зігнуті по ребру, з широки

ми щічками які мають на кінцях шипи


Зуб має два корені: передній та задній
37 47

Мандибулярна+щіч

на або торусальна

n.alveolaris inf.

n.buccalis


-------//-------

Люксація(перш

ий рух в щічну сторону,тракція


Зуб має два корені: передній та задній. Корені зтиснуті в передньозадньому напрямку, плоскі.
38 48 Мандибулярна або торусальна n.alveolaris inf.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.