Реферат по предмету "Педагогика"

Узнать цену реферата по вашей теме


Організація та методика проведення уроку з теми Робота з дисками та каталогами в Norton Commander 2

--PAGE_BREAK--Далі розглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця 1.3).
Таблиця 1.3 – Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
Дисципліна
Питання
1. Програмне забезпечення інтелектуальних систем
1. Програмне забезпечення інформаційних систем і його основні характеристики.
2. Прикладні програми
1. Робота з файлами та папками.
Створення, копіювання, перенесення, видалення файлів і ярликів. Відновлення видалених файлів. Пошук файлів і папок.
3. Основи інформаційних технологій.
1. Знакомство с DOS и оболочками NORTON COMMANDER и WINDOWS.
1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичного плану
Основним плануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичнийплан. Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. В поурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номери уроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їх зміст, мета уроку.
Тема уроку – це його головна думка; зміст – основні питання, що виражають єство учбового матеріалу.
Метауроків при підготовці до теми намічається орієнтовно.
В поурочно-тематичному плані фіксуються основні об'єкти матеріально-технічного оснащення по кожному уроку. Він є, як правило, довготривалим документом, розрахованим на 4–5 років.
Іноді в поурочно-тематичному плані фіксуються і інші підготовчі елементи організації:
·                   позакласні заходи;
·                   види кружків роботи по предмету;
·                   завдання що вчаться по виготовленню учбово-наочних посібників.
Досвід показує, що застосування поурочно-тематичного планування забезпечує більш високу якість учбово-виховного процесу.
Тема: «Програма-оболонка Norton Commander».
Кількість годин на дисципліну: 1072 години.
Підтема теоретичного навчання: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».
Таблиця 1.5 – Поурочно-тематичний план вивчення дисципліни: «Операційні системи»
№ уроку
Тема і короткий зміст матеріалу
Мета уроку
Методична характеристика і особливості проведення уроку
Види контролю
Учбово-матеріальне оснащення
Урок №1
                1. Загальні відомості а можливості NC.
2. Вміст панелі NC. Керування панелями, переміщення по дереву каталогів.
Познайомити з призначенням і структурою NC.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв.)
2. Мотивація (5 хв.)
3. Актуалізація (10 хв.)
4. Повід.лекційного матеріалу (20 хв.)
5. Видача д/з. (5 хв.)
Вхідний контроль
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок №2
1. Робота з файлами. Перегляд файлів. Редагування, копіювання, перейменування, пошук, створення файлів.
2. Робота з каталогами.
Формування навиків роботи з файлами а каталогами у NC.
Комбінований урок
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація знань (7 хв).
4. Повідомлення нових знань (40 хв.).
5. Закріплення матеріалу (25–30 хв.)
6. Видача д\з (5 хв.)
Вхідний контроль, фронтальне опитування, індивідуальне опитування
Дошка, індивідуальні завдання.
Урок №3
1. Обслуговування дисків засобами DOS: перевірка, форматування, дефрагментація.
Познайомити з можливостями роботи з DOS.
Урок повідомлення нових знань:
1. Організаційний момент (5 хв)
2. Мотивація (5 хв)
3. Актуалізація (10 хв)
3. Повід. лекційного матеріалу (20 хв.).
4. Видача д/|з (5 хв.)
Вхідний контроль.
Стенди, плакати, дошка, активний роздавальний матеріал.
Урок №4
Контрольне заняття
Перевірити знання в учнів по минулій темі. Виховати уважність, сумлінність, відповідальність.
Розвинути професійні і пізнавальні інтереси, пам'ять, послідовне та логічне мислення.
Урок контролю знань:
1. Організаційний момент (3 хв.)
2. Вхідний інструктаж (10 хв.)
3. Контрольна робота (45 хв.)
4. Завершальний інструктаж (10 хв.).
Програмований контроль
Картки по варіантах
1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпечення для вибраної теми
Перелік комплексно-методичного забезпечення для вивчення теми «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
1. Підручники:
а) Власов К., Вадим К. Total Commander: эффективная работа с файлами и архівами. – СПб.: Питер, 2009. – 752 с.
Докладно, з численними прикладами, описані всі можливості програми Norton Commander – як базові, так і розширені. Виклад побудований так, що спочатку даються самі елементарні знання, вводяться основні терміни, потім розповідається про більш складні функції. Розглядаються також маловідомі сторони практичного виконання програми, у тому числі різні секрети і спеціальні прийоми.
Тема розглянута у главі 2 «Файловая система: термины и понятия» підглаві «Каталоги и файловая структура».
б) Козловський Е. Norton Commander 4.0. – СПб.: ABF, 2002. – 144 с.: ил.
Підручник вчить працювати з найбільш поширеною, четвертою версією програми. Книга забезпечена більш ніж сімдесятьма ілюстраціями. Після прочитання підручник може служити довідником по Norton Commander, так як забезпечен докладним змістом і алфавітним індексом.
Тема розглянута у главі 4 «Работа с каталогами».
2. Навчальний посібник:
Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя – М.: Инфра-М; издание 7-е, 1998. – 476 с.: ил.
Посібник містить докладний і доступний для початківців опис можливостей комп’ютерів, їх пристроїв, програм, локальних і глобальних мереж, методика правильної роботи в середовищі DOS і Windows, способів використання найбільш популярних і корисних програм: Norton Commander, Norton Utilities, Dr. Web, Norton Backup, Norton AntiVirus і т.д. Для досвідчених користувачів призначені глави про конфігурацію DOS і Windows, захист від комп'ютерних вірусів, забезпечення зберігання даних тощо. Посібник буде корисний для початківців і для досвідчених користувачів IBM PC-сумісних комп'ютерів.
В даному посібнику тема розглянута у частині 4 «Norton Commander».
3. Методичні рекомендації до виконання лабораторних (практичних) робіт.
4. План-конспект уроку.
5. Поурочно-тематичний план.
1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повинна бути привернута для вивчення вибраної теми
Учбово-виробничі бази є головними і першочерговими дидактичними складовими професійно-практичного навчання.
Як учбово-виробничі бази можуть виступати:
·                   учбово-виробничі майстерні;
·                   учбові ділянки і окремі учбові цехи безпосередньо на виробництві;
·                   учбові полігони;
·                   учбові господарства і ін.
Найпоширенішими є учбово-виробничі майстерні.
В таблиці 1.6 представлений перелік необхідних майстерних, кабінетів і лабораторій, які необхідні для вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
Таблиця 1.6 – Перелік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій по предметах професійно-технічного циклу.
Кабінети
Лабораторії
1. Інформатики.
2. Інженерної графіки.
3. Теоретичної механіки.
4. Охорони праці та безпеки життєдіяльності.
5. Курсового та дипломного проектування.
6. Стандарт. та метрології.
1. Інформаційних та комп’ютерних технологій.
2. Програмного забезпечення та комп’ютерної графіки.
3. Теоретичних основ електротехніки.
4. Електроніки і мікропроцесорів.
5. Автоматизації ПК та АСУ.
6. Електричних вимірів.
7. Технічних засобів ІС.
1.8 Висновок
В першому розділі курсової роботи був виконаний аналіз початкових умов:
·                   аналіз учбового плану;
·                   аналіз учбової дисципліни і її ролі в підготовки молодшого фахівця;
·                   розробка фрагмента поурочно-тематичного плану.
На основі аналізу перспективно-тематичного плану, для подальшої розробки вибираємо тему уроку: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».

2.Організація і методика уроку обраної теми
Тема: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander»
Ціль: познайомити учнів з навичками роботи у програмі-оболонці Norton Commander.
Задачі:
1) Освітні:
• практичне застосування вивченого матеріалу;
• закріплення знання загальних принципів роботи з файлами у Norton Commander;
• формування вмінь та навичок роботи с дисками та каталогами у програмі Norton Commander;
• формування уявлення про навігацію у середовищі Norton Commander.
2) Розвиваючі:
• розвиток здатності логічно міркувати, робити евристичні висновки;
• розвинути вміння застосовувати отримані знання для створення власної структури файлів.
3) Виховні:
• виховання інформаційної культури;
• виховання творчого підходу до роботи, бажання експериментувати;
• професійна орієнтація і підготовка до подальшого самонавчання майбутньої трудової діяльності.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи навчання: словесний, наочний, практичний.
• наочні: інструкційна програма;
• словесні: розповідь, бесіда;
• фронтальне опитування;
• методи контролю.
Дидактична забезпечення:
• персональний комп’ютер;
• програма-інструкція;
• Norton Commander;
План уроку:
I. Організаційний момент (2–3 хв.):
• привітання;
• перевірка присутніх;
• перевірка готовності до заняття.
II. Актуалізація знань (5–7 хв.):
• перевірка пройденого матеріалу;
• підсумки актуалізації (оцінки, які отримали з тестування);
• мотивація навчальної діяльності.
III. Вивчення нового матеріалу (25–30 хв.):
• оголошення теми і цілей заняття тема сьогоднішнього уроку;
• пояснення нового матеріалу;
• робота студентів із програмою-інструкцією разом з викладачем.
IV. Самостійна робота студентів (15–20 хв.):
IV. Закріплення матеріалу (10–15 хв.):
Питання для самоконтролю:
• Що таке каталог?
• Як виконати створення нового каталогу?
• Як перейменувати або перемістити каталог?
• Як виконати його видалення?
V. Підсумки уроку (5–7 хв.):
• підбиття підсумків
• виставлення оцінок
VI. Видача домашнього завдання (2–3 хв.)
Література:
1)                Власов К., Вадим К. Total Commander: эффективная работа с файлами и архівами. – СПб.: Питер, 2009. – 752 с.
2)                Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя – М.: Инфра-М; издание 7-е, 1998. – 476 с.: ил.
Хід уроку:
I. Організаційний момент
• привітання;
• перевірка присутніх;
• перевірка готовності до заняття.
II. Актуалізація знань
На попередніх заняттях ми розглянули роботу з файлами у середовищі Norton Commander. Перевіримо ваші знання і домашню роботу, пройшовши тестування (Додаток 1).
На столі у кожного з вас є листок із тестовими питаннями. Дістаньте аркуші, запишіть на них своє прізвище і пройдіть тест.
Оголошення оцінок з тестування.
Запишіть, будь ласка, в зошитах число та тему сьогоднішнього заняття: «Робота з дисками та каталогами в Norton Commander».
Найперша задача будь-якого файл-менеджера – робота з об’єктами файлової системи. А це не тільки файли і каталоги, але й фізичні носії інформації (жорсткі диски, дисководи), а також логічні диски на постійних і змінних носіях.
Вміння працювати з дисками та каталогами – одна з основ роботи з Norton Commander, так як на дисках зберігається необхідна інформація, а каталоги здатні наочно відобразити їх вміст.
III. Вивчення нового матеріалу
На робочому столі вашого комп’ютера знаходиться виконуючий файл «Робота з дисками та каталогами». Відкрийте його.
Каталог – це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів і відомості про них. Файл знаходиться в каталозі, якщо в ньому зберігається його ім'я. У каталозі може зберігатися ім’я іншого каталогу, що називається підкаталогом.
Каталог, з яким в даний момент працює користувач, називається поточним. Зараз поточний каталог – кореневий.
Створити новий підкаталог можна за допомогою клавіші F7 або команди Make directory меню. Слідуючи інструкціям симулятора, виконайте створення нового каталогу.
В результаті був створений новий каталог.
Для більш повного і легкого подання вмісту поточного диска можна вивести дерево його каталогу в одній з панелей.
Для цього використовується режим Tree меню Left або Right. Зараз поточний диск D – команда Tree дозволить отримати дерево каталогів цього диску.
Для швидкого переходу в інший каталог використовується команда NCD меню Commands. Передбачена можливість швидкого переходу в інший каталог, для чого потрібно ввести його ім’я. Слідуйте інструкціям симулятора.
Для перейменування каталогу використовується команда Rename or move меню Files або функціональна клавіша F6. Слідуючи інструкціям симулятора, виконайте перейменування каталогу.
Для видалення каталогу з диска використовується команда меню Delete меню Files або функціональна клавіша F8. Слідуючи інструкціям симулятора, виконайте видалення каталогу.
IV. Самостійна робота студентів.
Тепер самостійно, без допомоги симулятора виконайте роботу по створенню, перейменуванню та видаленню декілька каталогів. Структуру а ієрархію розробити самостійно.
IV. Закріплення.
Питання для самоконтролю:
• Що таке каталог?
• Як виконати створення нового каталогу?
• Як перейменувати або перемістити каталог?
• Як виконати його видалення?
V. Підсумки уроку.
• підведення підсумків;
• виставлення оцінок.
Дякую за урок.
VI. Домашнє завдання
• Повторити матеріал сьогоднішнього завдання.
• Козловський Е. Norton Commander 4.0. – глава 4.

3. Індивідуальне завдання з поглибленим вивченням одного з аспектів професійного навчання.Роль майстра виробничого навчання
у формуванні учнівського колективу
3.1 Введення
Провідна роль у вдосконаленні системи профтехосвіти та прискоренні навчально-виховного процесу належить майстрам виробничого навчання (ВН), головним постачальникам робочої зміни. Характерні риси більшості з них – компетентність і високий професіоналізм, відповідальність за доручену справу, здатність навчати і виховувати учнів, вести за собою учнівський колектив. Вони покликані передати юнакам та дівчатам свої знання та досвід, виховати активну життєву позицію, сформувати особистість, прищепити високі морально-етичні якості.
Майстер багато в чому вирішує питання створення працездатного і згуртованого учнівського колективу, що характеризується здоровим психологічним кліматом, високим моральним рівнем колективістичних громадських відносин.
3.2 Поняття колективу
Колектив – це група людей, яких об’єднують спільні цілі, що мають цілий сенс, і спільна діяльність, в процесі якої її учасники вступають у визначенні відносин, що характеризуються правильним розподілом між ними функцій відповідальності і залежності, при постійній взаємній підтримці та товариської взаємодопомоги. Саме поняття «колектив учнів» є певною мірою умовним, тому що в діяльності будь-якого учнівського колективу завжди приймають участь дорослі. Без цілеспрямованого керівництва з боку дорослих учнівський колектив функціонувати не може.
    продолжение
--PAGE_BREAK--


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат 1 Организация контроля расчетов с персоналом по оплате труда 14 глава 2
Реферат Лекция П. Бурдье о социальном пространстве и символической власти
Реферат Основные направления, выдвинутые в процессе проведения административной реформы и оптимизация механизма управления
Реферат Взаємозв`язок елементів управління підприємством
Реферат Оптическая спектроскопия кристаллов галита с природной синей окраской
Реферат Susan Faludi Essay Research Paper Susan Faludi
Реферат Анализ произведений М. Зощенко
Реферат Структура рынка Чехии, география экспорта и импорта
Реферат А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада Кришна. Верховная Личность Бога (Источник вечного наслаждения название в первых русских изданиях)
Реферат Требования к проверке аудитором надежности СВК в условиях КОД
Реферат 29 января в Чувашии состоялось официальное открытие Года учителя. На открытии Года учителя выступил президент Чувашской Республики Н. В. Федоров
Реферат Маркетинг рабочего места администратора ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк
Реферат Особливість ринку факторів виробництва 2
Реферат 25 декабря, 12. 00
Реферат Шпаргалка по Культурология