Реферат по предмету "Педагогика"

Узнать цену реферата по вашей теме


Використання комп'ютера на уроках математики

Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Особливості вивченняматематики у початковій школі
1.1 Завдання курсу математики впочатковій школі
1.2Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ для створення дидактичнихзасобів на уроках математики у початковій школі
1.3. Опис ППЗ для розробкидидактичних засобів
Розділ 2. Конспекти уроків з математики ізвикористанням дидактичних посібників, зроблені за допомогою комп'ютера
Урок 1. Доповнення до 10.Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10 (1 клас)
Урок 2. Вправи на засвоєння таблиціділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). Знаходженнядовжини ламаної (3 клас)
Висновки
Список використаноїлітератури

Вступ
 
ВикористанняППЗ на уроках математики здатне в повній мірі виконати основні завданнянавчання математики в початковій школі, забезпечити належний розвиток учнів угалузі інформатизації та покращити процес навчання в школі взагалі.
Томуобрана нами тема, на нашу думку, є актуальною в даний час, коли школа лишеробить перші спроби переходу на комп'ютерне навчання.
Об'єктом курсової роботи є зміст уроків математики в початковій школі.
Предмет дослідження – розробка дидактичних засобів для уроків математики в 1-4класах.
Мета даної роботи – запропонувати шляхи використання ППЗ для створеннядидактичних засобів.

Розділ І. Особливості вивчення математики в початковій школі
 
1.1 Завдання курсу математики в початковій школі
 
Більшістьпитань математичної освіти повинні бути засвоєні в початкових класах на такомурівні, щоб стати надбанням учнів на все життя. Решта питань програми зматематики для початкових класів опрацьовується з метою підготовки до ґрунтовноговивчення відповідного матеріалу в наступних класах.
Математикав початкових класах має як практичне, так і духовне значення. Насамперед, курсматематики початкових класів забезпечує подальше вивчення математики в середніхкласах. Математичні знання, набуті в початкових класах, потрібні кповсякденному житті, під час вивчення інших дисциплін, для розумінняповідомлень засобів масової інформації. Молодші школярі отримують початковіуявлення про принципи і закони, що лежать в основі математичних чинників, щовивчаються. Це, насамперед, стосується десяткової системи числення тавластивостей арифметичних дій. Істотним на початковому етапі є оволодінняобчислювальними вміннями і навичками.
Духовнепризначення вивчення математики проявляється у внеску в розумовий розвиток, установлення і розвиток моральних рис, в естетичне виховання людини. Розглядматематичних понять, розв'язування задач включає в процес пізнання різніприйоми і методи людського мислення.
Важливимзавданням математики в початкових класах є розвиток пізнавальних здібностей удітей. Необхідно розвинути у них вміння спостерігати й порівнювати, виділятириси схожості та відмінності у порівнювальних об'єктах, виконувати такімислительні операції, як аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, конкретизація.
 

Завдання курсу математики:
Теоретичні відомості:
✔      математичніпоняття, операції, способи дій.
Досвід способів дій:
✔      формуванняумінь і навичок.
Досвід пошукової діяльності:
✔      розвитокпізнавальної самостійності.
Виховання:
✔      світоглядніі моральні уявлення; характер, почуття.
Вони,безперечно, розвивають мислительні операції, підготовляють до 5-12 класів,виховують працьовитість, пробуджують інтерес до вивчення математики, становлятьсамі по собі зв'язок з життям.
Ведучароль математики – у розвитку логічного мислення, формуванні алгоритмічногомислення, вихованні навичок розумової праці (планування, пошук раціональнихшляхів, критичність). Формування у дітей уміння логічно мислити нерозривне зрозвитком у них правильної, точної, лаконічної математичної мови. Заняттяматематикою мають бути школою виховання характеру і почуттів. Навчанняматематики має формувати такі риси особистості, як працьовитість, акуратність;сприяти розвитку волі, уваги, уяви учнів; стимулювати розвиток інтересу доматематики; виробляти вміння вчитися і навички самостійної роботи. Вивченняматематики має сприяти реалізації завдань виховання патріотизму, гуманності,чесності. Характерною рисою вихованості має стати готовність школяра долатитруднощі, боротися зі злом.
Практичнаі духовна значущість математики в навчанні, розвитку та вихованні молодшихшколярів визначає такі основні компоненти початкової математичної освіти:
➢      знанняпро натуральні числа і дії над ними, вміння використовувати ці знання вповсякденному житті;
➢      початковіалгебраїчні й геометричні уявлення;
➢      математичнийрозвиток, що включає здібності до узагальнень, здогадку, вміння помітитиспільне в різному, відрізняти головне від другорядного, спостерігати,порівнювати, аналізувати, робити висновки та перевіряти їх.
Фундаментомкурсу математики початкових класів є вивчення чисел. У зміст цього курсувходять:
✔      лічба,нумерація і чотири арифметичні дії над цілими невід'ємними числами;
✔      початковізнання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій;
✔      початковізнання властивостей натурального ряду чисел і арифметичних дій;
✔      початковізнання про дроби.
Вивченнячисел супроводжується постійним використанням різноманітних задач, у ходірозв'язування яких учні зустрічаються з деякими видами практичної діяльності,так або інакше пов'язаної з підрахунками і вимірюваннями. Учні ознайомлюються зосновними одиницями величин, вчаться переходити від одних до інших.
Ознайомленняз нулем та дробовими числами готує учнів до сприймання ідеї розширення поняттячисла.
Вивченнячисел – перший крок в ознайомленні з ідеєю математичної абстракції. Наступнимкроком стає перехід від числа до буквеного числення. У початкових класах учніознайомлюються з виразом, що містить буквений компонент, вчаться знаходитичислові значення таких виразів, застосовують буквені вирази для записувластивостей арифметичних дій. Алгебраїчна пропедевтика включає такожознайомлення з поняттям рівняння та нерівності. Учні розглядають рівняння наодну операцію і розв'язують їх на основі правил знаходження невідомогокомпонента. В завданнях з логічним навантаженням розглядають дещо ускладненірівняння. Поняття буквеного виразу і рівняння застосовуються під часрозв'язування задач.
Розв'язуючизадачі, пов'язані з прямо і обернено пропорційними залежностями, молодшішколярі ознайомлюються з одним з видів функціональної залежності.
Угеометричній пропедевтиці головними об'єктами на площині є точка, пряма,відрізок, многокутник (трикутник, чотирикутник, прямокутник і квадрат), коло ікруг; у просторі (в порядку ознайомлення) – призма, піраміда, циліндр, конус,куля.
Азагалом, курс математики у початкових класах по нумерації та арифметичних діяхрозглядається за такими основними етапами, розділами:
·          підготовчий(дочисловий) період;
·          вивченнячисел першого десятка;
·          вивченнячисел другого десятка;
·          вивченнячисел першої сотні;
·          вивченнячисел першої тисячі;
·          вивченнябагатоцифрових чисел.
Слідзазначити, що вивчення математики в V – VІ класах базується на тій математичнійпідготовці, яку учні дістали в початковій школі. Тому важливо забезпечитиналежний рівень викладання, щоб ця підготовка справді прийшла на допомогуучням.
 
1.2 Психолого-педагогічний аспект використання ППЗ длястворення дидактичних засобів у початковій школі
Найважливішеу роботі класовода на уроках математики — активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього в ньогочимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Алеспинимося на наочних посібниках, (які, на наш погляд, варто застосовувати нарізних етапах навчання і з різною метою (для перевірки вивченого, закріплення,повторення, вдосконалення знань). Посібники дають змогу урізноманітнитинавчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, ефективноорганізувати як колективну, так і індивідуальну роботу.
Длястворення наочних посібників вчитель може з успіхом використовуватирізноманітні комп'ютерні засоби, або вишукувати їх з допомогою новітніхінформаційних технологій, наприклад, підключати до своєї роботи Всесвітнюглобальну мережу Інтернет.
Розглянемодеякі прийоми використання комп'ютерного прикладного програмного забезпеченнядля створення засобів навчання для уроків математики в початковій школі (покласах).
1-2класи.
Так,під час вивчення нумерації в межах першого десятка можна застосувати картки зчислами, що мають вигляд роздаткового матеріалу.
Окрімкарток з цифрами (числами першого десятка) вчитель може створити певні таблицінатурального ряду чисел.
Наприклад:1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
Доцієї таблиці можна застосувати різноманітні види завдань.
✔      Назвітьчисла, які йдуть за п'ятіркою (зміщені праворуч від 5).
✔      Назвітьчисла, менші від 8 (розміщені ліворуч від цієї цифри).
✔      Між якимичислами стоїть З?
Вправиз лічби змінюються геометричними.
Туттеж застосовуються саморобні посібники. Вони мають вигляд поділеного на 4частини круга з геометричними фігурами.
Дітямпропонується для огляду протягом 2—3 с одна з чотирьох сукупностей геометричних фігур. Потім ця сукупність перекривається, аучні по пам'яті називають, скільки всьогофігур вони бачили, яких саме, якого кольору, коментують положення кожної(угорі, внизу, посередині, ліворуч чи праворуч).
Такийнаочний посібник такого виду дуже корисний для розвитку уваги: показуючи однуза одною різні чверті круга, класовод пропонує їх порівнювати і відповідати назапитання: «Що змінилося?».
Маєзацікавити дітей гра «Живі числа»
Учительпоказує картку, на якій зображено знаки >,
Вучнів у цей час на руках картки з числами від 1 до 10— по одній укожного. У відповідь на запитання: «Які числа мають стати ліворуч і праворучвід мене?» — вибігають тільки ті, хто має картку з потрібним числом, стаютьпоруч з класоводом й ілюструють приклади, скажімо, 5>4, 6>5 (або 3
Рештадітей перевіряє правильність «запису» цих прикладів, хором читає їх.
Доситьефективною може стати робота за індивідуальними набірними полотнами. Вона даєможливість диференційованого підходу до учнів залежно від пізнавальних можливостей кожного.Наприклад, пропонуються приклади з пропущеними знаками: для сильніших — між числами, для слабших — між предметними малюнками.
Додошки запрошуються по З учні. Решта в цей час працює з «годинником».Створюється він аналогічно до посібника з геометричними фігурами. Тількискладається не з 1, а 3 пар кругів: на крайніх записано числа від 1 до 12, насередньому — усі математичні знаки (+, —,•, :, >
Требалише прагнути дидактично повністю «вичерпати» кожну таку вправу, Наприклад,після розв'язування прикладу 5
Деякііз заздалегідь підготовлених засобів унаочнення можна використовувати накількох уроках і не один рік. Ось лише один приклад. У багатьох школах поширенісаморобні художньо оформлені таблиці чисел (прикладів) із зображеннями віночка(їжачка тощо).
Науроці з математики такий посібник зручно використати для лічби («Допоможітьзробити віночок»).
Розглянутіпосібники здебільшого використовуються в 1-2 класах. А в наступних доцільні більш схематичні засоби.
Прикладомтаких, що створені за допомогою ППЗ можуть стати таблиці додавання (віднімання)чисел.+ –
1+5=6
6-1=5
2+5=7
6-2=4
3+5=8
6-3=3
4+5=9
6-4=2
Такітаблиці можна використовувати учням як для закріплення, так і для ознайомленняз матеріалом.
 
Якбачимо, засоби та завдання можуть бути найрізноманітнішими. Так, запитуючидітей, якими діями розв'язується задача (або який знак треба поставити замістьзірочки в деформованому прикладі, щоб запис був правильний), проти фігур смужкиможна записати 4 знаки арифметичних дій, а під час підрахунку геометричнихфігур у складному рисунку розмістити 4—5 чисел-відповідей, що позначаютькількість знайдених учнями фігур.
Робота на уроціматематики з наочними посібниками, виконаними на комп'ютері, викликає значнезацікавлення в учнів під час відтворення знань, активізує пізнавальнудіяльність, сприяє повноцінному формуванню передбачених програмою умінь.Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й різноманітними засобами,учитель підтримуватиме інтерес до навчання протягом усього уроку, запобігатимеперевтомі дітей і водночас розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція,кмітливість, увага.
1.3Опис ППЗ для створення дидактичних засобів, що використовуються на рокахматематики у початковій школі
У цьому пункті ми спробувалирозробити певні методичні рекомендації щодо використання ППЗ на урокахматематики відповідно тематичного змісту програми для 1-4 класів. Результатиоформлені у вигляді таблиці.
Зміст навчального матеріалу (за чинною програмою)
Опис педагогічного програмного засобу (виклад змісту, призначення) Натуральні числа і дії над ними
Натуральні числа.
Запис натуральних чисел.
Розряди і класи натуральних чисел.
Порівняння і округлення натуральних чисел.
Знаки «».
Додавання і віднімання натуральних чисел.
Переставна і сполучна властивості додавання.
Розв’язування текстових задач.
Числові вирази.
Буквені вирази та їх значення.
Рівняння.
Розв’язування рівнянь.
Приклади розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь.
Діяльнісне середовище для закріплення знань про позиційний спосіб запису чисел.
Діяльніше середовище для ілюстрації дій над багаторозрядними цілими числами.
Ілюстративні матеріали для пояснення переставних та сполучних властивостей додавання.
Генератор навчальних задач (числових значень змінних для текстових задач і умов прикладів).
Діяльнісне середовище для ілюстрування створення математичної моделі та покрокового розв’язування задачі.
Генератор навчальних задач (генерування значень змінних до текстових задач)
Множення і ділення натуральних чисел.
Переставна, сполучна і розподільна властивості множення.
Приклади на всі дії з натуральними числами.
Розв’язування текстових задач.
Ділення з остачею.
Ілюстративні матеріали для пояснення переставної, сполучної і розподільної властивості множення.
Педагогічний програмний засіб для діагностування рівня навчальних досягнень (з відповідним предметним наповненням)
Геометричні фігури і величини
Основні геометричні фігури: точка, пряма, відрізок.
Вимірювання довжини відрізка.
Побудова відрізка даної довжини. Ламана, довжина ламаної.
Кут. Рівність кутів
Діяльнісне середовище для виконання навчальних задач на вивчення та засвоєння основних прийомів роботи із шкальними засобами вимірювань.
Інтерактивне середовище з елементами штучного інтелекту для формування здатності розпізнавати геометричні фігури та тіла
Основними програмами, щовикористовуються у початковій школі вчителями мають стати Word, Powerpoint,Paint, різноманітні музичні редактори та програми.
Word – програма длястворення, редагування, друкування текстових файлів (документів). Але окрімзвичайної роботи над текстом ця програма може вставляти у текст графічнізображення (малюнки), звукові файли, відеозаписи, таблиці, діаграми тощо.
Powerpoint – програма длястворення презентацій. Вона може бути використана для створення та переглядуслайдів. У презентацію можна вставляти аудіо-, відеофайли, графіку та ін.
ВикористовуватиPowerpoint можнадля створення наочних посібників, електронних підручників тощо.
Ще однією програмою, щопрацює з графікою та є легкою у користуванні є Paint. Він служить для створення зображень, малюнків,розфарбовування їх у різні кольори. Також однією з його функцій є обробкаграфіки.
Використовувати Paint можна для створення наочнихпосібників.
Ще одним елементом урокуматематики можуть стати звукові пояснення задач чи прийомів розвязанняприкладів. В цьому випадку на допомогу вчителю можуть прийти програми, щопрацюють зі звуком. Наприклад, Media Player.
Ця програма допоможезаписати голос вчителя чи прослухати (переглянути) вже наявні файли (на дискучи на комп'ютері).

Розділ 2.Конспекти уроків з математики із використанням дидактичних посібників,зроблених за допомогою комп'ютера
 
Урок1. Доповненнядо 10. Узагальнена таблиця додаванняі віднімання в межах 10 (1 клас)
Мета.Учити користуватись узагальненою таблицею додавання і віднімання. Повторитисклад числа 10.
І.Вивчення нового матеріалу.
Пояснення нового матеріалу
—      Діти,пригадайте, які таблиці на додавання й віднімання чисел ми з вами вивчили.(Таблиці на додавання й віднімання 1, 2, 3… 9.) Якби ми зараз захотіли розкласти всі ці таблиці на парту, тоне вистачило б місця. І тому мудрий давньогрецький математик Піфагор звів усіці таблиці в одну, яка називається «Зведеною таблицею додавання й віднімання».Ця таблиця зображена на ваших компютерах. Подивіться на неї. Які числа зображені у верхньому  рядку? (1,2, 3… 9.) Подивіться, як користуватись цієютаблицею.
—      
/>
Нехайнам треба обчислити приклад 3 + 5. Знайдемочисло 3 у стовпці, а число 5 у рядку. Яке число ви бачите наперетині рядка і стовпця з цими числами? (Учні вказівним пальцем правої рукиведуть вниз від числа 5,а вказівнимпальцем лівої руки — вправо від числа 3. Пальці «зустрілись» у клітинці зчислом 8.) То який приклад ми обчислили?(З + 5 = 8.) Отже, числа  стовпцяозначають перший доданок, а числа рядка — другий доданок. Цей приклад можна обчислити й по-іншому: число З взяти у рядку, а число 5 — у  стовпці. Учніпереконуються, що знову одержується число 8. Що тепер означає рядок? (Перший доданок.) Чому так вийшло? (Бо відперестановки доданків сума не змінюється.)
Учительзаписує на дошці приклад 9- 4 і пояснює, якзнайти відповідь за таблицею:
— З усіх цифр 9 треба вибрати ту, що стоїть навпротицифри 4, яка розміщена ліворуч. Тодівгорі над числом 9 читаємо результат прикладу: 5. Учні виконують за таблицею кількаприкладів на віднімання.
 
Фізкультхвилинка
II. Розвиток математичних знань
1.        Вправа1. Учитель пояснює, що за малюнкомквіток потрібно скласти приклади за зразком. Невідомий доданок будемо позначатипорожньою клітинкою. Учні виходять до комп'ютера, записують приклади з«віконцями», а тоді шукають невідомий доданок:
/>
Учительз'ясовує з учнями, що невідомий доданок можна знайти двома способами:
1) пригадавши відповіднийвипадок складу числа 10(10 — це 6 і 4, отже, невідомий доданок 4);
2) пригадавши, що невідомийдоданок можна знайти, якщо від суми відняти відомий доданок (від суми 10 відняти перший доданок 5, — одержимо другий доданок 4.)
Аналогічноможна запропонувати зробити приклади на віднімання:
/>
Учительговорить, щоневідомий від'ємник можна знайти на основі складу числа: 10 — це 4 і...;8 — це 4 і...; і т. д. Потрібні числа діти вписують у «віконця».
2. Фронтальна робота надзадачами.
• У десятилітрове відро налили 7 л води. Скількилітрів води треба долити до повного відра?
• У літрову банку налили 2 склянки соку. Скільки ще склянок сокупоміститься в цій банці?
• У які дві каструлі можнаперелити молоко з бідона?
Використовуємонаведені нижче малюнки.
/>
III. Підсумок уроку
Гра«Допоможи гномику заповнити таблицю Піфагора».
Учніпо черзі виходять до компютера і, з допомогою вчителя, заповнюють порожніклітинки таблиці, накресленої раніше. При цьому вони показують, як склаливідповідні приклади.
Урок2. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення доодиниці (перший вид). Знаходження довжини ламаної (3 клас)
Мета:формувати навички швидких обчислень у межах вивченого матеріалу; ознайомитиучнів із задачами на знаходження четвертого пропорційного способом зведення доодиниці.
І.Контроль, корекція та закріплення знань.
Перевіркадомашнього завдання.
Карткидля опитування
№ 1.
20: 5 –1
20: (5– 1)
98 – 45: 5
Усносклади задачу і запиши її розв'язок.
І – 35 кг
/>ІІ – у 5 разів менше 
                                           ?
/>ІІІ – 15 кг                      
№ 2.
2 м 4 дм: 6 + 3 м
(1 м 3 дм + 7 дм): 5

Усніобчислення
/>
 

Математичніланцюжки
/>

ІІ.Вивчення нового матеріалу.
Підготовча робота
Работа з таблицеюціна кількість вартість
5 гривень
4
? (20 гривень)
4 гривні
?
24 гривні
?
3
21 гривня
ІІІ. Розвиток математичних знань.
ІV. Підсумок уроку.
Висновки
 
Проголошення незалежностінашої держави відкрило ширші горизонти для творчої праці вчителів, методистів,науковців. До нових соціально-економічних цілей, життєвих реалей, до потребнаціанального характеру освіти були використані різноманітні засобинавчально-виховного процесу.
Характеристику змістунавчання з математики в початкових класах можна подати шляхом опису вимог дознань і умінь учнів. Відповідно до програм, на кінець навчального року учніповинні:
·          знати напам'ятьтаблиці арифметичних дій;
·          знати назви іпозначення одиниць величин;
·          вміти читати,записувати і порівнювати числа в межах мільйона;
·          вміти виконуватипозатабличні дії з числами;
·          вміти знаходитизначення числових виразів;
·          вмітирозв'язувати прості та складені задачі тощо.
Вищенаведені знання тавміння, на нашу думку, можна краще забезпечити, викооористовуючи дидактичнізасоби, зроблені за допомогою комп'ютера.
Використання такихзасобів забезпечить належний розвиток учнів та полегшить працю вчителя.

Списоквикористаної літуратури
 
1.        Король Я.А.Математична скарбничка: Навчальний посібник для дітей 6-7 -річного віку у двохчастинах. — Тернопіль: Мандрівець, 1997.
2.        Ожогін В.Я.Технічні засоби в навчальному процесі. Інформаційні властивості і ергономічніособливості застосування. — К.: Вища школа, 1984. — 194 с.
3.        Програмисередньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класи. — К.: Освіта, 1994. — 254 с.
4.        БогдановичМ.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початковихкласах: Навч.посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Навчальна книга– Богдан, 2001. — 368 с.
5.        Драч П.М.Заняття з математики з використанням комп'ютерної техніки // БВПШ. — 2003. — №11. — С. 6-9.
6.        Дятлова С.І.Наочні засоби на уроках математики // Поч. школа. — 1990. № 5. — С. 45-47.
7.        Бібік Г.В.Досвід інтеграції уроків математики й інформатики // Комп’ютер в школі тасім'ї. — 2004. — № 5. — С. 29-32.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Writings Of Thomas Hobbes And J.J.C. Smart
Реферат I. общая часть (бактериология, микология, вирусология, микробная экология, санитарная микробиология)
Реферат I. Организационные и культурно-массовые мероприятия
Реферат Women Who Murder Essay Research Paper Women
Реферат Women And Aids Essay Research Paper Understanding
Реферат I. Русь, Россия Перед глазами мысленно встают бескрайние просторы полей, светлые березовые рощи, голубые ленты рек, церкви, стоящие по их берегам и
Реферат Women In Ancient Societies Essay Research Paper
Реферат Понятие здоровья, его содержание и критерии. Функциональные возможности проявления здорового человека в различных сферах жизнедеятельности. Влияние условий окружающей среды на здоровье
Реферат Understanding The Predictions Of Nostradamus As Pertaining
Реферат I. Требования к выдаче Свидетельства о допуске к пусконаладочным работам общекотельных систем и инженерных коммуникаций
Реферат Analysis Of El Silencio De Las Sirenas
Реферат William Taft Essay Research Paper William H
Реферат I. Постановка задачи
Реферат King Arthur And Beowulf Essay Research Paper
Реферат I. Необходимость развития атомной энергетики в Беларуси