Реферат по предмету "Астрономия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Уміння керувати персоналом

Державна податкова адміністрація України.

Академія державної податкової служби України


Реферат

З предмету: «Менеджмент»

на тему:


Уміння керувати персоналом


Виконала:

Студентка групи ФБ-313

Мельникова А.Г.


Перевірила:

Новицька О.В.


м.Ірпінь 2000

Керувати персоналом — насамперед означає приймати роботу, виконану іншими, і впливати на перебіг її виконання. Працівникові, який тради­ційно виконував певну роботу в організації, дуже важко пристосуватися до ролі керівника. Крім того, витрачаючи багато часу на виконання іншої роботи, менеджер може завдати значної шкоди своїй організації.

Функції менеджера

Менеджери виконують п'ять основних функцій.

Планування — прийняття рішень щодо філо­софії, цілей та стратегії бізнесу, тобто визначення того, до чого треба прагнути, чому.

Організація — робота, спрямована на досяг­нення цілей; вона передбачає поділ праці за струк­турними підрозділами (бригадами, ланками тощо) та налагодження координації між ними.

Кадрове забезпечення — наймання на роботу, навчання, утримання людей, які здатні та прагнуть виконувати роботу як одна організована команда.

Лідерство — вплив на поведінку підлеглих, як правило, через міжособистісне спілкування (ко­мунікації).

Контроль — оцінка фактичних результатів з огляду на поставлені цілі, тобто порівняння того, що зроблено, з тим, що було заплановано, і вжиття відповідних заходів у разі потреби.

Ось як жартома можна описати ці функції ме­неджера.

Як відомо, майже кожен менеджер практично не повинен нічого робити, окрім того, як: вирішувати, що має бути зроблено; наказувати, кому це зробити; вислуховувати, з якої причини це не треба робити, чому це має зробити хтось інший або чому це має бути зроблено іншим способом; стежити за тим, щоб робота була виконана; виявляти, що ро­бота не зроблена, і визначати, чому; вислуховува­ти пояснення того, хто мав її зробити; знову сте­жити за тим, щоб ця робота все-таки була викона­на, і виявляти, що вона зроблена не так, як нале­жить; показати, як вона має бути зроблена; дійти висновку, що, як тільки робота буде зроблена, все має залишатися таким, яким було до того; поду­мати про те, чи не час позбутися працівника, який не може виконати завдання; урахувати, що він (чи вона), напевне, має сім'ю, а будь-який інший працівник може бути таким же поганим, як і по­передній, якщо не гіршим за нього; припуститися думки, що набагато простіше і краще було б само­му зробити цю роботу з самого початку; з сумом зрозуміти, що цю роботу можна було б зробити якісно за 20 хвилин, тоді як хтось інший викону­вав її протягом тижня і не так, як слід.

Хоча на перший погляд здається, що виходом з описаної вище ситуації може бути виконання роботи самим менеджером, насправді це не так. Розв'язання цієї проблеми полягає в тому, щоб ефективний керівник домігся такого виконання роботи, якого він хотів.

Навички керівника. Що означає добре керува­ти персоналом? Це означає, що гарний керівник:

може вести за собою інших — пристосовувати­ся до прийняття роботи, виконаної іншими;

може організувати — дотримуватися розпоряд­ку дня;

може стимулювати — є «тренером» позитив­ного типу;

ініціативний — сам приймає рішення;

наполегливий — домагається результатів.

Чим більше ствердних відповідей Ви зможете відверто дати на ці запитання, тим краще ви ви­конуєте свої обов'язки керівника.

Ваша оцінка себе як керівника персоналу

Так Ні
Чи досягли Ви вершин у своїй роботі? Чи користуєтеся повагою підлеглих зав­дяки своєму досвіду?

Чи здатні Ви зрозуміти своїх співробіт­ників під час обговорення проблем, що виникають?

Ви чесні? Чи уникаєте Ви оточення себе «улюбленцями»? Чи рівно «тримаєте кермо»?

Чи щирий Ваш інтерес до тих, кого Ви навчаєте?

Чи є Ви твердим, але підтримуючим?

Чи уважні Ви до інших, особливо до ро­боти своїх працівників?


Ключові функції керівника

Функція 1: Визначати завдання, тобто «дава­ти» працівникові роботу.

Функція 2: Нагляд — домагатися від праців­ника виконання роботи.

Функція 3: Забезпечення — створення умов, за яких працівник прагнутиме виконати роботу вчас­но і добре.

Функція 4: Консультування, коригування дій, звільнення.

Використання цієї моделі повинно стимулюва­ти позитивні почуття підлеглих, які працюють на Вас. Якщо люди не відчувають задоволення від своєї роботи, вони не можуть працювати ефектив­но.

Основа для хороших стосунків

Інформуйте працівників, як вони виконують ро­боту:

- дайте зрозуміти працівникові, чого Ви чекаєте від нього;

- вкажіть способи поліпшення роботи.

Заохочуйте працівників, коли це потрібно:

- звертайте увагу на високі або незвичайні ре­зультати;

- заохочуйте у слушний момент.

Заздалегідь розповідайте працівникам про зміни, які стосуватимуться їх:

- якщо можливо, поясніть, чому ці зміни можуть статися;

- доведіть їм, що ці зміни необхідно прийняти.

Використовуйте найкращі здібності кожної осо­би:

- виявляйте у неї здібності, які поки що не використовуються ;

- ніколи не створюйте перепон на шляху праців­ника;

- добре керівництво персоналом полягає в тому, що воно забезпечує виконання роботи у визначені терміни і з належною якістю. Причому самі пра­цівники цього прагнуть.

Створення команди працівників і керівниц­тво нею. Загальновідомо, що часто команда (гру­па) людей, які працюють спільно, може зробити набагато більше, ніж ті самі люди, працюючи окре­мо. Одне ціле є більшою величиною, аніж сума його частин — це максима, якою повинні керуватися менеджери.

Завдання керівника — створити таку коман­ду, яка працювала б стабільно та ефективно. На­самперед керівник мусить знати характеристики добре діючої команди.

Характеристики добре діючої команди.

• кожна особа має бути впевнена у тому, що вона здатна зробити роботу, доручену їй;

• кожна особа мусить відчувати відповідальність перед усією командою в досягненні загальних цілей і звертатися за допомогою в разі потреби;

• кожна особа повинна пристосовуватися до інших членів команди, щоб знати, коли необхідна її допомога комусь іншому, але при цьому уника­ти "рятування" або "захисту" інших від виконан­ня ними особистих обов'язків.

Завдання лідера команди — розвивати у членів команди навички та здатність працювати само­стійно, водночас співпрацюючи з іншими.

Поради щодо створення команди

Заохочуйте всіх членів команди діяти у співпраці з іншими, з тим щоб вони:

• могли побачити, коли і хто потребує допомоги, та в разі потреби запропонували її;

• відповідали за те, наскільки їхня робота «пра­цює» на загальні цілі;

• чітко дотримувалися визначених термінів та графіків, якщо від цього залежить робота інших.

Як лідер команди, Ви допоможете їй у роботі, якщо:

• будете впевнені, що винагороджуються не тільки індивідуальні, а й групові зусилля;

• визначатимете працівників, які могли б бути «зірками», однак в інтересах команди стримува­тимете їхні прагнення «сяяти»;

• повідомите групі Ваше прагнення розрахову­вати на всіх, так само як і вони можуть розрахову­вати на Вас.

Підтримуйте відкриті стосунки всередині ко­манди.

Як лідер групи Ви повинні володіти двома вмін­нями спілкуватися з підлеглими:

А. Вміти ставити запитання. Намагайтеся ставити «відкриті запитання», тобто такі, на які неможливо відповісти просто «так» або «ні». При­кладами таких запитань є: «що ми повинні роби­ти?», «що є зараз Вашим основним завданням?». Відкриті запитання заохочують членів команди думати і ніби «втягують» їх у розмову.

Б. Бути хорошим слухачем. Слухайте співроз­мовника, не перебиваючи його; зосередьтесь і робіть нотатки; «прислухайтеся» до ідей, а не до слів. Щоб перевірити, чи правильно Ви зрозуміли, перефра­зуйте те, що Вам сказали.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме:

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Why Tim O
Реферат Гельб, Игнас
Реферат Ассортимент и потребительские свойства икры лососевых рыб
Реферат Moldova Распределение предприятий розничной торговли по формам собственности
Реферат Симплексный метод решения задач линейного программирования
Реферат Plato Justice Or Injustice Essay Research Paper
Реферат Кипренский Орест Адамович
Реферат Self Life Essay Research Paper Welcome to
Реферат Оплата труда гражданских служащих Государственная гражданская служба как публично-правовой институт
Реферат Напрями вдосконалення системи управління якістю продукції і організації технічного контролю. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва
Реферат Азаренкова Галина Михайлівна удк 336: 65. 012. 32 фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління Спеціальність 08. 00. 08 Гроші, фінанси І кредит автореферат
Реферат Хеккерт, Фриц
Реферат Marijuana Essay Research Paper MarijuanaBetter Kept IllegalMarijuanaColliers
Реферат Александр Ключарев. Дикий юг, или хождение Северян в земли Крымские
Реферат Социализация детей-сирот в условиях детского дома