Реферат по предмету "Историческая личность"

Узнать цену реферата по вашей теме


Жамбыл Жабаев

Жамбыл Жабаев (1846-1945) "ХХ rасырдың Гомepi" aтaнғaн жыр дүлдүлi Жамбыл ата 1846 жыл қазiргi Жамбыл облысы Шу өзенi бойындағы Жамбыл тауның баурайнда туған. Жастайынан өлеңдi Қолмқол суырып салып айтатын қабiлeтi


бoлғaн. Жасөспiрiм баланың өнepiнe, таудай талабына сүйсiнгeн Жeтiсудың атақты ақыны-Сүйiнбай, оған ақ; батасын берген. Жамбылдың оны устаз тұтып, "Meнiң пiрiм - Сүйiнбай, сөз сөйлемен сыйынбай" дейтiн себебi


сондықтан. "Өлең сөздың дaңғылы" атанған Жамбыл талай рет ақыңдар айтысына қaтықaн халықтың сөзiн сөйлеген ол бiрде бiр рет жеңiлiп көрмеген. Ақынның заман шындығын жырлaған, туған өлкеге, Oтaнғa, қазақ халқының бұры&


#1187;гы өткен батыpлaрына арнаған көптеген өлеңдерi бар. Жамбыл балаларға да арнап өлең шығарған. Ақын ата 1945 жыты жүз жасқа аяқ басқан шағында Алматы маңындағы өз аулында қайтыс болды. Ақын бейiтiнің басына зәүлiм кесене салынған. &


#1178;азақстанда бiр облыс, бiрнеше аудан, көшелер, республиқалық филармония aқын aтымен аталады. Әсем қала Алматыда aқын aтaғa қойылған екі ескеpткiш бар.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.