Реферат по предмету "История"

Узнать цену реферата по вашей теме


Зросійщення України

РЕФЕРАТ з укра нсько мови з теми Як в дбувалося зрос йщення Укра ни учениц 11-А класу багатопроф льного л цею 62 I Вступ II Основна частина 1 Нац ональна пол тика рос йського царизму щодо Укра ни 2 Укра нська культура друго половини XIX стол ття 3 Укра нська культура початку XX стол ття 4 Стан культури

Укра ни в 30-т роки XX стол ття 5 Укра на п д час II св тово в йни 1939-6 Культурне життя Укра ни II половини 40-х початок 50-х рок в III I Вступ Нац я це народ, така сучасна форма сп льност людей, що об днан диною мовою, територ ю, глибокими внутр шн ми економ чними зв язками, певними рисами культури характеру. Отже, мова одна з найхарактерн ших ознак нац . Нац ональною мовою укра нського народу укра нська мова

його велике духовне надбання. Однак вона пересл дувалась, зневажалась у царськ й Рос за час в радянсько влади. все ж нав ть у найнесприятлив ш пер оди стор укра нська мова розвивалась, унормовувалась, удосконалювалась як зас б усно та писемно комун кац . Сво х прихильник в, оборонц в наша мова мала й ма серед видатних прогресивних д яч в науки, осв ти, мистецтва, у тому числ й заруб жних. Зокрема, проти утиск в заборони укра нсько мови в царськ й

Рос виступали видатн вчен -слав сти, письменники. Зворушливо сприймаються слова Льва Толстого Щодо мене, то я дуже люблю вашу народну укра нську мову, гучну, цв тисту, таку м яку. У ваш й мов ст льки н жних сердечних, поетичних сл в ясочко, з ронько, кв тонько, серденько . 6, c II Основна частина 1 Нац ональна пол тика рос йського царизму щодо Укра ни Незважаючи на пересл дування й утиски з боку царського уряду, укра нський нац ональний рух наприк

нц 60-х рок в XIX стол ття продовжував розвиватися. 5, c 145 Оф ц йна влада робила все для того, щоб придушити будь-як прояви укра нського нац онального духу. У 1863 роц м н стр внутр шн х справ П.Валу в видав та мний циркуляр про заборону укра нських наукових, рел г йних особливо педагог чних публ кац й. Малорос йською гов ркою дозволялося друкувати лише художн твори. Громади були розпущенн . Припинив сво снування часопис

Основа . Олександр II за висновками спец ально ком с заборонив публ кац ю укра нських книжок, використання укра нсько мови, викладання у початков й школ , заборонив д яльн сть громад. Ус ц пол цейськ заходи були зведен у спец альному указ , який цар п дписав у травн 1876 роц в м. Емс Н меччина .таким чином, нац ональна пол тика царського уряду в друг й половин XIX стол ття продовжувала в ц лому залишатися реакц йною, зокрема антиукра нською за сво ю спрямован

стю. Однак вона була неспроможна знищити в укра нському народ прагнення до самовираження, до в льного соц ального та нац онального розвитку. Попри пол тичну реакц ю, пересл дування, заборони й заслання в укра нському сусп льств визр вали нов де , насамперед у середовищ передово нтел генц , яка мр яла про визволення укра нсько нац . 1, c 2 Укра нська культура друго половини XIX стол ття Укра нська культура в цей пер од, як житт д яльн сть тогочасного сусп льства загалом, мала

складний, суперечливий характер. Царський уряд ус ляко перешкоджав розвитков укра нсько культури, зокрема не допускаючи у навчальн заклади, театри, державн установи. Школа в Наддн прянськ й Укра н в д початково до вищо слугувала знаряддям русиф кац . Цьому сприяла загальна в йськова повинн сть, введена з 1872 року, бо укра нц в засилали на службу переважно за межами Укра ни. Але незважаючи на спротив влади, в укра нському народ визр вали д яли патр отично

налаштован сили, в ус х сферах сусп льства поступово, але невпинно розвивався процес нац онального самоствердження. 2, c 3 Укра нська культура початку XX стол ття Розвиток укра нсько культури був нев д мною складовою тих загальних процес в, як проходили в кра н . Ц процеси мали складний, неоднозначний характер досягнення супроводжувалися значними труднощами й перепонами, сфера культури, природно, не була винятком. З одного боку, на не впливало п днесення нац онально-визвольного,

революц йного руху, особливо в пер од 1905-1907 рок в, з ншого шов н стична пол тика царсько влади, продовження русиф кац та репрес й. Найб льших масштаб в цей курс набув п сля придушення революц , в пер од реакц . Сл д також зазначити, що на початку XX стол ття розрив у розвитку культури в Укра н поглибився. Особливо шкоди русиф кац йна пол тика завдала осв т .

П сля поразки революц в ун верситетах було заборонено викладати укра нською мовою. Влада не дозволяла брати на викладацьку роботу педагог в, як п дозрювалися у мазепинств , укра нському сепаратизм . Переважна б льш сть Просв т була закрита. У пер од п сляреволюц йно реакц укра нська культура не т льки вижила, а й примножувала сво досягнення, сприяючи зм цненню нац онально св домост народу. 4, c 93 4

Стан культури Укра ни в 30-т роки XX стол ття 30-т роки це пер од, коли давно вже була придушена НЕП, коли припинилася укра н зац я, пер од, коли почався наступ соц ал зму по всьому фронту , коли масов репрес стали нев д мною складовою радянсько-б льшовицько пол тики. Це був пер од утвердження стал нського тотал тарного режиму. Наступ соц ал зму по всьому фронту не обминув укра нську культуру.

Наступ на укра нську культуру особливо посилився з приходом у 1832 роц на посаду секретаря ЦК укра нсько компарт П.Постишева. Саме тод була остаточно припинена укра н зац я. Розпочалася неприхована русиф кац я вс х сфер життя. У ц лому за ц роки Укра на втратила близько 500 талановитих письменник в. Таким чином, стан укра нсько культури в 30-т роки повн стю в ддзеркалював загальнопол тичну ситуац

ю в кра н . Досягши значних усп х в у 20-х роках, укра нська культура потрапила п д жорсткий деолог чний прес режиму, який дедал б льше виявляв себе як тотал тарний, антинародний. Розстр ляне в дродження це найб льш точна характер стану укра нсько культури того часу. 3, c 5 Укра на п д час II св тово в йни 1939-1945 В к нц червня 1940 року СРСР, скориставшись невтручанням

Н меччини та тиском на румунський уряд, зайняв Бессараб ю, заселен укра нськ територ Буковини та румунський округ Герца. Отож в дтод майже вс укра нськ земл , котр перед тим були у склад нших держав, були з бран докупи у межах СРСР. На нових територ альних надбаннях СРСР йшов жорстокий процес насильницько радян зац . Були заборонен вс укра нськ парт , культурно-осв тн орган зац , союзи, гуртки, греко-католицька церква,

заклади Просв т , понад 80 р зноман тних видань. Репрес пороти населення ставали дедал б льш жорстокими та масовими. З осен 1939 року за пол тичними мотивами, як правило, без суду сл дства було репресовано 10 населення Зах дно Укра ни. Довгождане возз днання укра нських земель виявилося кривавим. 7, c 2 6 Культурне життя Укра ни II половини 40-х початок 50-х рок в Культурне життя УРСР у це й пер од загалом було складним суперечливим, оск льки в ддзеркалювало те,

що в дбувалося в тогочасному сусп льств . З грудня 1949 року М.Хрущова на посад першого секретаря ЦК Компарт Укра ни зм нив Л.Мельников. в н ще б льше посилив боротьбу з укра нством, гноруючи нац ональн традиц укра нського народу, його стор ю та культуру. Одна деолог чна кампан я антиукра нсько спрямованост зм ню ншу. Пересл дуються в дом д яч укра нсько культури, осв ти, науки.

Отож одн ю з найхарактерн ших рис того пер оду став русиф каторський наступ на укра нську культуру. деолог чна пол тична практика стал н зму набирала в дкрито великоруських шов н стичних рис. Це завдавало значно шкоди укра нському сусп льству, розвитку його нац онально культури. 1, c 165 III Висновок Радянське кер вництво повинне було знайти спос б сформували в дчуття сп льно тотожност . Для цього радянськ деологи пост стал нсько доби висунули ряд понять, що ставили за мету

перем стити наголос з нац ональних особливостей народ в на хн сп льн радянськ риси. Серед них найважлив шими були 4 поняття розкв т твердження, що за радянсько влади вс народи СРСР переживають небувалий прогрес зближення, що в дбува ться м ж народами внасл док створення в СРСР сп льних пол тичних, економ чних культурних установ злиття радянських народ в в один поява нового типу сторично сп льност радянського народу. За ц ю деолог чною ново мовою ховався вже давно в домий

порядок денний русиф кац я. Радянське кер вництво вважало, що чим б льше нш народи СРСР упод бнюватимуться до рос ян, тим сильн шим ставатиме почуття вза мно сол дарност . У сво й прац нтернац онал зм чи русиф кац я? ван Дзюба доводив, що за русиф кац ю сто ть давн й шов н зм колон ал зм в обгортц псевдомарксистсько терм нолог . Колон ал зм писав в н може виступати не лише у форм в дкрито дискрим нац , але й також у форм братства

. Що дуже характерно для рос йського колон ал зму . Широко цитуючи Лен на, в н намагався показати, що в марксистсько-лен нськ й деолог нема положень, що виправдовували б ту перевагу, яку Кремль в дда рос йськ й мов . В останн десятил ття асим ляторськ заходи проводилися на Укра н особливо нтенсивно, частково через мовну й культурну близьк сть до рос ян, що значно прискорювало

процес хньо русиф кац . 8, c 178 Л тература 1 Гайдуков Л.Ф Кружинський В.Ю. стор я Укра ни Пос бник для старшокласник в та аб тур нт в Ки в Либ дь 1999 2 Д. .Дорошенко Нарис стор Укра ни Льв в Св т 1991 3 .Тиктор, .Крипякевич Велика стор я Укра ни в д прадавн х час в Ки в Глобус 1993 4 Н.Полянська-

Василенко стор я Укра ни Ки в Либ дь 1995 5 С.В.Кульчицький Стор нки стор Укра ни XX стол ття Ки в Осв та 1992 6 П.С.Дудик Укра нська мова Ки в Вища школа 1993 7 Газета Укра нська мова та л тература Число 17 129 , Травень 1999 8 Орестр Субтельний Укра на стор я Ки в Либ дь 1999Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.

Сейчас смотрят :

Реферат Роль Бразилии в мировой экономике
Реферат Формирование патриотизма у младших школьников средсвами краеведчиской работы
Реферат Рекреационные ресурсы республики Алтай и Алтайского края
Реферат Homeless Or Worthless Essay Research Paper Homeless
Реферат Формирование интереса к обучению у младших школьников 2
Реферат Саудовская Аравия (Доклад)
Реферат Homeless Essay Research Paper The Homeless What
Реферат Homosexuality Laws Essay Research Paper Clause and
Реферат Data Mining
Реферат Эстетическое воспитание школьников на уроках искусства
Реферат Основы конструирования: Проектирование привода общего назначения содержащего цепную передачу
Реферат Сущность человеческого бытия
Реферат К вопросу о необходимости компетентного обучения иностранному языку в подготовке туристских кадров в ВУЗах
Реферат Субъекты Арбитражного права
Реферат Усилитель многоканальной системы передачи