Реферат по предмету "Музыка"

Узнать цену реферата по вашей теме


Акорди (укр.)

3. Акорди Акорд Це співзвуччя з 3-х або більше звуків, розта¬шо¬ва¬них по терціях; або співзвуччя, утворені з нього. Тризвук (основний акорд) Акорд, який складається з 3-х звуків, розташованих по терціях, а між крайніми звуками – квінта. Це основний акорд. Мажорний тризвук Тризвук, який складається з: В3 + М3 = Ч5 між крайніми звуками. Мажорний тризвук

є тонічним у мажорній гамі. Коли мажорний тризвук будується від звуку, він позначається як «великий»: В53.¬ Мінорний тризвук Тризвук, який складається з: М3 + В3 = Ч5 між крайніми звуками. Мінорний тризвук є тонічним у мінорній гамі. Коли мінорний тризвук будується від звуку, він позначається як «малий»: М53. Назва звуків тризвуку Нижній звук тризвуку називається основним тоном або примою; середній звук

– терцовим тоном; верхній звук квінтовим тоном. Обернення тризвуку Оберненням тризвуку називається перенесення нижного звука на октаву угору (можно верхнього на октаву униз) Два інші звука залишаються на місці. Кожен тризвук має два обернення: 1) Секстакорд; 2) Квартсекстакорд. Основний тон акорду завжди знаходиться на вер¬хів¬ці кварти. Секстакорд (І обернення тризвуку) Щоб утворити секстакорд, треба нижний звук три¬звуку перенести на

октаву угору, а інші два залиши¬ти на місці. Секстакорд завжди будується від терцового тона тризвуку (ІІІ ступеня); складається 3 + 4 = 6 між край¬німи звуками; коли будується в тональності, то позначається Т6, S6, Д6, ІІ6, ІІІ6, VІ6, VІІ6. Основний тон знаходиться угорі акорду, на верхівці кварти. Мажорний секстакорд (І обернення В53) Складається з М3 + Ч4 = М6 між крайніми звуками. Якщо секстакорд будується від звуку, то він позначається як «великий»:

В6. Мінорний секстакорд (І обернення М53) Складається з В3 + Ч4 = В6 між крайніми звуками. Якщо секстакорд будується від звуку, то він позначається як «малий»: М6. Квартсекстакорд (ІІ обернення тризвуку) Щоб утворити квартсекстакорд, треба нижній звук секстакорду перенести на октаву угору, а інші два звуки залишити на місці. Квартсексакорд завжди будується від квінтового тону тризвуку (V ступеня) складається з 3 + 4 = 6 між

крайніми звуками, коли будується в тональності то позначається Т64, S64, Д64, ІІ64, ІІІ64, VІ64, VІІ64. Основний тон знаходиться у середині акорду, на верхівці кварти. Мажорний квартсекстакорд (ІІ обернення тризвуку В53) Складається з Ч4 +В3 = В6 між крайніми звуками. Якщо будується від звуку, то позначається як «великий»: В64. Мінорний квартсекстакорд (ІІ обернення М53 )

Складається з Ч4 + М3 = М6 між крайніми звуками. Якщо будується від звуку, то він позначається як «малий»: М64. Разгорнутий тризвук Тризвук з подвоєним у октаву основним тоном. Схеми будови три¬звуку та його обернень (за інтер¬валь¬ним складом) Тризвук 53 3 + 3 = 5. Секстакорд 6 3 + 4 = 6. Квартсекстакорд 64 4 + 3 = 6. Види тризвуків Вид тризвуку залежить від його будови.

Існує чотири види тризвуку: мажорний, мінорний, зменьшений, збільшений Зменьшений тризвук наVІІ ст (у ма¬жорі та гармо¬ніч¬ному мінорі) Зменьшеним називається тризвук, який складається з 2х малих терций (м3), а між крайніми звуками зменьшена квінта (м3 + м3 = зм5) Він будується на VІІ ступені мажору і гармонічного мі¬нору, розв`язується у неповний тонічний три¬звук (відсутній квінтовий тон) з подвоєним

основ¬ним тоном. Позначається по виду зм53, якщо в тональности – VІІ53. Септакорд (основний акорд) Акорд, який складається з 4х звуків, розташованих по терціях, а між крайніми звуками септіма. Це основний 4х – звучний акорд. Види сепакордів Вид септакорду залежить: 1) від розміру септіми між крайнніми звуками; 2) від виду тризвука у основі (унизу) септакорду.

Наприклад: «великий мажорний» сепакорд означає, що в цьому септакорді В7 між крайніми звуками, та мажорний тризвук унизу. Найбільш вживані септакорди: великий мажорний, малий мінорний, малий мажорний (Д7), малий зменьшений (м VІІ7)та інші. Домінантовий септакорд (Д7) Домінантовим називається септакорд, який бу¬дує¬ться на V ступені мажору та гар¬мо¬ніч¬но¬го мі¬нору; складається з

В3 + М3 + М3 = =М7 між край¬ні¬ми звуками. По виду - це ма¬лий мажорний септ¬акорд (М7 між край¬німи зву¬ками, та В53 у основі), роз¬в`я¬зується у не¬пов¬ний тонічний тризвук (від¬сут¬ній квін¬то¬вий тон) з потроєним основним то¬ном. Позна¬чається Д7. Д7 – основний 4х звучний акорд Головні тризвуки, їх обернення та розв`язання V – T64 T53 III – T6 I – T53 I – S64 T53 (I) S53 VI – S6 T64 (V)

IV – S53 T6 (III) II – Д64 Т6 (ІІІ) Д53 VII – Д6 Т53 (І) V – Д53 Т64 (V) І класичний (кадансовий) зворот 1. Т53 S64 Д6 Т53 І І VІІ І [Т53 S64 Д6 VІІ53 Т] І І VІІ VІІ І 2. Т53 S64 Д65 Т53 (з подв.1) І І VІІ І 3. Т53 S64 VІІ7 Т53 (з подв. 3) І І VІІ І 4. Т53 S64 VІІ7

Д65 Т53 (з подв. 1) ІІ класичний (кадансовий) зворот 1. Т6 S53 Д64 Т6 ІІІ ІV ІІ ІІІ 2. Т6 S53 Д43 Т53 (розгорн) ІІІ ІV ІІ І 3. Т6 S53 Д2 Т6 (з подв. 1) ІІІ ІV IV IIІ 4. Т6 II7 Д43 Т53 (розгорн.) ІІІ ІІ ІІ І 5. Т53 ІІІ53 Т6 один з варіантів ІІ кл. звор ІІІ класичний (кадансовий) зворот 1.

Т64 S6 Д53 Т64. V VІ V V 2. Т64 S6 Д7 Т. V VI V І 3. Т53 VI53 T64 (S6) Д7 Т. І І VІІ І 4. Т64 S6 Д7 VI53 [Т64 Д7 T]. Гармонія В музиці – наука про акорди та їх поєднання. Визначення виразності («сучасна гармонія»). Обернення сентакорду Кожен септакорд має три обернення. І – починається від терцового тона сентакорда.

Назва – квінтсентакорд. Секунда – угорі акорду. ІІ – почінається від квінтового тона септакорда. Назва – терцквартакорд. Секунда знаходиться у середині акорду. ІІІ - почінається від септімового тона сентакорда. Назва – секундакорд. Секунда знаходиться унизу акорду. Основний тон у оберненнях завжди знаходиться на верхівці секунди.

Домінантовий квінтсекстакорд Д65 (І обернення Д7) Будується на VІІ ступені мажору та гармонічного мінору, складається з м3 + м3 + в2, розв`язується у тонічний тризвук з подвоєним основним тоном; позначається Д65. Домінантовий терцквартакорд Д65 (ІІ обернення Д7) Будується на ІІ ступені мажору та гармонічного мінору, складається з м3 + в2 + в3, розв`язується

у розгорнутий тонічний тризвук; позначається Д43. Домінантовий секундакорд Д2 (ІІІ обернення Д7) Будується на ІV ступені мажору та гармонічного мі¬¬нору, складається з в2+в3+м3, розв`язується у т¬нічний секстакорд (на ІІІ ступені); позначається Д2. Схема септакорду та його обернень Д7 (V) = 3 + 3 + 3 T (I) з подв. 1 Д65 (VІІ) = 3 + 3 + 2 T53(I) з подв.

1 Д43 (ІІ) = 3 + 2 + 3 T53(I) розгорн Д2 (ІV) = 2 + 3 + 3 T6(ІІI) з подв. 1 Таблиця розв`язання тризвуків у ладі Т53 (І53) на І ст. ІІ53 Т (неповн) ІІІ ст. ІІІ53 Т6 ІІІ ст. S53 (ІV53) T6 IIІ ст. Д53 (V53) T64 V ст. VI53 T64 V ст. VІІ53 Т (неповн) І ст. Альтеровані тризвуки у гармонічному мажорі

Т53 В гармонічному мажорі альтеруються усі тризвуки, до яких входить VІ понижений ступінь. Це тризвуки ІІ, ІV та VІ ступенів. Все вони відносяться до функції S. Тризвуки Вид у dur нат Вид у dur VIb Пряме розв`яз. Непряме розв`язув. VІ53 М53 Зб53 Т64 (V) Д7 – Т ІV53 (S53) В53 М53 Т6 (ІІІ)

Д2 – Т6 ІІ53 М53 Зм53 Т(ІІІ)неповн Д43 – Т53 Як будувати послідовності акордів 1) Виписуємо позначення акордів. 2) Під кожним позначенням підписуєм сту¬пі¬нь, на якому будується позначений акорд. 3) На нотному стані виписуєм нижній звук (бас) кожного з акордів. 4) До басу дописуєм всі інші звуки в кожному акорді. Увідні септакорди Увідним називається септакорд, побудований на

VII ступені ладу. В залежності від ладу існують 2 види увідних септакордів: малий та зменьшений. Увідні септакорди відносятся до функції домінанти. Малий увідний септ¬акорд Будується на VІІ ступені тільки натурального ма¬жо¬ру. Складається з м3+м3+в3=м7 між край¬ні¬ми зву¬¬ками, тобто за видом–це малий змень¬ше¬ний септ¬¬акорд (м7 та зм53) Розв`язується у Т53 (то¬ніч¬ний тризвук) з подвоєним терцовим тоном (для униꬬнення паралельних

квінт при розв`язанні). Поз¬начається МVІІ7. Може переходити у Д65 (не¬пря¬¬ме розвя`зання) з подальшим його розв`язан¬ням. МVІІ7 відноситься до функції домінанти. Пряме розв`язання Розвя`зання акорду у тонику. Непряме розв`язання Перехід акорду у найближчий акорд домі¬нан¬ти з подальшим його розвя`занням у тоніку. Зменьшений тризвук (на

ІІ ст) у міно¬рі та гармонічному мажорі Зменьшений тризвук будується не тільки на VІІ сту¬пені мажору та гармонічного мінору, а й на ІІ сту¬пені мінору та гармонічного ма¬жо¬ру. Він роз¬в`язується у неповний тонічний три¬звук (відсутній ос¬новний тон) з подвоєним тер¬цовим тоном. Поз¬на¬чається зм53 (а в то¬нальності може позначатися відповідно ІІ53). Основні акорди Основними називаються акорди, в яких звуки розташовані по терціях: тризвуки, сепакорди

та інші. Трьохзвучні акорди Тризвук (основний акорд) та його обернення: секстакорд та квартасекстакорд. Чотирьохзвучні акорди Септакорд та його обернення: квінтсекстакорд, терцквартакорд, секундакорд. Зменьшений увідний септакорд Будується на VІІ ступені гармонічних мажору та мі¬¬нору. Складається з трьох малих терції м3¬+м3¬+ +м3¬=зм7 між крайніми звуками, тобто за видом-це дві¬чі зменьшений септакорд (зм7 та зм53). Розв`я¬зує¬ться у тонічний тризвук з под¬воє¬ним терцовим то¬ном (для униꬬнення

паралельних квінт при роз¬в`язанні) Поз¬начається змVІІ7. Може пе¬ре¬ходити у Д65 з подальшим його розв`зван¬ням. Відноситься до функції домінанти



Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.