Реферат по предмету "Геология и геодезия"

Узнать цену реферата по вашей теме


Загальні вимоги до організації та безпечного ведення польових робіт

Реферат на тему: «Загальні вимоги до організації та безпечного ведення польових робіт» Зміст 1. Охорона праці…2. Державна політика в галузі охорони праці… 3. Організація безпечних умов праці….4 4. Індивідуальні засоби захисту… 7 5. Підготовчі роботи перед виїздом в поле….6. Протипожежна профілактика… 1. Охорона праці Поняття "охорона праці" визначено статтею 1

Закону України "Про охорону праці". Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих

і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань. У законі "Про охорону праці" вперше в історії України економічні заходи управління охороною праці зведені до рангу державної політики. Цим Законом у суспільстві стверджуються принципово нові взаємовідносини, що базуються на економічному

механізмі управління умовами праці - формуванні у власника (роботодавця) економічної зацікавленості в проведенні заходів щодо поліпшення умов праці. Законодавство про охорону праці ґрунтується на положеннях, які відповідають Конституції України. Статті 43,45,46,49,50,53,56 і 64 Конституції України гарантують право громадян України на працю, відпочинок, охорону здоров'я, медичну допомогу та

страхування, а також у випадку повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, у старості та в інших випадках. Законодавчі документи та положення з охорони праці затверджені і видані в різний час Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці. Законодавство про охорону праці складається із Закону

України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю та інших нормативних актів, а також є “Правила по техніці безпеки на польових топографо-геодезичних роботах”. Закон України "Про охорону праці" визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя та здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи

і організації або уповноваженим органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. 2. Державна політика в галузі охорони праці Державна політика в галузі охорони праці закріплена Законом (стаття 4) і базується на принципах: • пріоритету життя

і здоров'я працівників відповідно до результатів виробничої діяльності підприємства, повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці; • комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань та з урахуванням інших напрямків економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища; • соціального захисту працівників, повного відшкодування

збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; • встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності та видів їх діяльності; • використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних та нешкідливих умов праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці; • здійснення навчання населення, професійної підготовки

і підвищення кваліфікації працівників з охорони праці; • забезпечення координаційної діяльності державних органів, установ, організацій та громадських об'єднань, що вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій між власниками та працівниками, між усіма соціальними групами при прийнятті рішень з охорони праці на місцевому та державному рівнях; • міжнародного співробітництва в галузі охорони

праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов праці та її безпеки. 3. Організація безпечних умов праці Раціональний режим праці та відпочинку - фізіологічне обґрунтоване чергування часу роботи та відпочинку впродовж зміни, тижня, місяця, року, яке забезпечує високу і стійку працездатність людини. Робочий час - установлений законом (або на його основі) час, упродовж якого трудівник відповідно до внутрішнього трудового розпорядку (розкладу, графіка або особистої

вказівки адміністрації) повинен виконувати свої трудові обов'язки. Польові топографо-геодезичні роботи виконуються в різноманітних природних умовах і тому вимагають постійної уваги і передбачливості дії оточуючого середовища на працюючих, щоб відвернути небезпечні наслідки. До початку польових робіт на підприємствах, в експедиціях і польових партіях повинні бути проведені організаційно-технічні міроприємства, які направлені на створення

безпечних і здорових умов праці при використанні польових робіт. Спочатку безпечна техніка і технологія передбачається у технічних проектах, які уточнюються при обговоренні і захисті. Пізніше на основі технічних проектів складаються робочі проекти безпечної організації польових робіт, в конкретних умовах місцевості, з урахуванням фізико-географічних і економічних особливостей району робіт. В період складання проектів повинні враховуватись наступні

організаційні питання з охорони праці: • вид транспорту і порядок руху на дільниці робіт; • водні переправи і переходи через складні гірські перевали і важкодоступні дільниці; • строки проведення робіт на дільниці; • розміщення баз партій, підбаз і лабазів; • організація радіозв’язку і порядок забезпечення бригад продуктами; • необхідність

і порядок організації переводу транспорту і доставка людей до місця роботи; • найбільш прийнятні технологічні схеми робіт; • начальники партій при участі бригадирів складають проект геологічних ходів і загальну схему маршрутів руху бригад. Особи, робота яких пов'язана з пішими переходами, підлягають медичному огляду не менше одного разу на рік. У відповідності з п.1.3.7. ПТБ-88 проектом передбачається допуск до виробництва тих осіб, які мають спеціальну технічну підготовку,

що пройшли навчання безпечним методам роботи, які здали успішно іспит і отримали спеціальний дозвіл на право виконання цих робіт. До керівництва цими роботами на посаді керівника бригади, допускаються особи, які успішно захистили робочий проект організації безпечного ведення робіт на своїх об'єктах. Згідно п.1.1. стор.238 ПТБ-88 людині, яка отримала травму або захворіла на виробництві, повинна бути

надана перша медична допомога на місці до прибуття лікаря, або організована відправка до лікарні чи найближчого медичного закладу. Всі робітники повинні мати навички і знання прийомів надання першої медичної допомоги. Набір медикаментів для експедиційних умов повинен зберігатися в аптечках і видаватися в бригади із списком медикаментів та інструкцією щодо

їх використання. Для індивідуального користування медикаментами робітникам польових підрозділів повинні видаватися спеціально укомплектовані пакети або сумки першої допомоги, що можуть бути застосовані за умови першої необхідності. При прийомі на роботу особи мають пройти ввідний інструктаж з охорони праці. Результати інструктажу вносяться в спеціальний журнал. Згідно з п.п.1.3.12 1.3.14. і 1.3.15. ПТБ-88 робітники та

інженерно-технічні працівники, які входять в склад комплексних бригад, навчаються і здають іспити з техніки безпеки в повному об’ємі по їхніх головних і другорядних спеціальностях. Інженерно-технічні робітники у випадку переведення у райони з іншими фізико-географічними умовами або якщо їх переводять на нову посаду повинні здати іспити з правил безпеки. З робітниками, що зачислені в польові підрозділи проводиться професійно-технічне

навчання за програмою, що розроблена підприємством з послідуючою перевіркою цих знань в об’ємі вимог тарифно-кваліфікаційного довідника. Навчання і інструктаж, паралельно з практичною демонстрацією безпечних методів роботи, повинні проводитись не менше двох днів для бригади, що виконує топографо-геодезичні роботи в необжитих районах. Керівник бригади повинен проводити повторні навчання робітників правилам безпеки у випадках: - отримання в процесі виробництва нової техніки та впровадження нової технології

робіт; - виявлення грубих порушень техніки безпеки. 4. Індивідуальні засоби захисту Головні убори, взуття і одяг повинні захищати робітника від сильної дії температури, дощу і вітру. Вимоги особистої гігієни: підтримування в чистоті тіло, голову, лице, руки, ноги, порожнину рота, зуби; систематична і регулярна зміни білизни – повинні бути законом наметового життя.

Вибір місця табору, очистка і окопування площадки для вогню, очистка від кущів і інших переносників інфекції: в горах – на пологих схилах, в сухих місцях. Не можна розбивати табір в зонах лавин, обвалів каменепадів, соляних припливів і відливів морської води. При вітрах задню стінку намету повертають до вітру, а в спекотну погоду до сонця, а у лісах для захисту –дверима до вітру. Необхідно мати в наметах пожежобезпечне обладнання для

приготування, зігрівання людей у холодну погоду. Для захисту від променів сонця, від зливи, граду і снігопаду над наметом слід натягувати міцний брезентовий тент, надійно закріплений на 20см вище намету. В таблиці 1 наведено перелік необхідного спорядження, спецодягу, медикаментів. Таблиця 1 Перелік необхідного табірного спорядження, спецодягу і медикаментів № п/п Назва предметів 1 Аптечка універсальна, медична 1.1

Настій йоду 5% 1.2 Спирт нашатирний 10% 1.3 Перекис водню 3% 1.4 Таблетки анальгіну з пірамідоном по 0,025 г. 1.5 Таблетки ацетилсаліцилової кислоти 1,0 г. 1.6 Таблетки валідолу 1.7 Бинт стерильний 1.8 Но-шпа, таблетки 1.9 Фуропласт 1.10 Вата хірургічна стерильна 250 г. 1.11 Лейкопластир 1.12 Пакет перев’язочний першої допомоги 1.13

Бинт еластичний 1.14 Таблетки бікарбоната натрію 2 Аптечка медична індивідуальна 2.1 Настій йоду 2.2 Таблетки анальгіну 2.3 Таблетки сульфадимезину 2.4 Калій марганцевокислий 2.5 Індивідуальний перев’язочний пакет 3 Карти району робіт 4 Компас 5 Сонцезахисні окуляри 6 Термоси: 1 літровий,

5 літровий 7 Продуктові суміші 8 Сокира 9 Лопата залізна штикова 10 Радіоприймач 11 Сумка польова 12 Радіопереговорні пристрої Всі працівники і інженерно-технічні робітники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту. Спецодяг і інше спорядження є власністю експедиції і після завершення всіх робіт повертаються працівниками.

5. Підготовчі роботи перед виїздом в поле Висока продуктивність праці топографічно-геодезичних робіт повинна бути забезпечена комплексною безпечною діяльністю наявністю механічної праці, безперебійним постачанням матеріалами, спецодягом, харчуванням. На початку безпечна техніка і технологія передбачаються у технічних проектах, які уточнюються при обговоренні і захисті. Пізніше на основі технічних проектів перед початком польових робіт складаються робочі проекти

безпечної організації польових робіт в конкретних умовах місцевості з урахуванням фізико-географічних і економічних особливостей району робіт. Враховуючи дані повідомлення, головні інженери проектів при участі бригадирів складають робочий проект екологічних заходів і загальну схему маршрутів руху бригад. При проектуванні безпечних маршрутів в першу чергу забезпечують можливість якісного використання геодезичних вимірювальних робіт, намагаються зменшити протяжність ходу

і замінити небезпечні ділянки шляху більш безпечними. З цією метою межі ділянок окремих бригад намічають по берегах рік, а не по рамках трапецій. В місцях підходу до бази розміщених на одну сторону ріки, для частих переходів на другу сторону, проектують будівництво мостів або обладнання постійних човникових переправ. Групові схеми безпечних маршрутів руху бригад складають на район дії трьох або чотирьох бригад.

Після цього, об’єднують ці схеми укладають карти маршрутів та зону дії всієї експедиції. Така карта використовується керівництвом експедиції для служб безпеки і організації робіт бригад. Вона уточнюється і змінюється в залежності від зміни видів робіт, засобів транспорту і інше. На схемах маршрутів, крім мінімальної географічної основи, більше наочно наносять: шляхи руху бригад, місця і дати стоянок бригад, місце радіозв’язку

і місце зустрічі бригад з начальником бригади розміщенням продовольчих точок, без штабу експедиції. Робочі проекти організації робіт і схеми руху бригад затверджується начальником або головним інженером експедиції, і після цього вони стають засобом оперативного планування і управління експедиції. Трудове законодавство зобов’язує підприємства забезпечувати безпечні умови праці всім працівникам, тому в період підготовки до польових робіт керівництво експедиції проводить

заходи, що забезпечують профілактику захворювання і травматизму. Перш за все виникає проблема підбору кадрів, яким не протипоказано виконання робіт, передбачених планом у даних географічних умовах. З цією метою проводяться обов’язкові медичні обстеження усіх працюючих. При цьому в направлені на медогляд указується про можливості даного працівника в експедиційних умовах з пішими переходами, з нічлігом у палатках, в певних географічних умовах на роботі зв’язаній з підніманням

на високі споруди, дерева і інше. Для деяких робіт проводиться обстеження зору (на стерео приладах, альпіністські випробування для роботи в горах). В підготовчий період встановлюється наявність в районі робіт ділянок місцевих інфекційних захворювань. У випадку виконання робіт в районах, ендемічних до тієї чи іншої інфекційної хвороби, керівництво експедиції своєчасно організовує щеплення, які будуть працювати в даних умовах. Спецодяг і спецвзуття повинні відповідати місцевим умовам

і витримувати установлені терміни. Поряд із спецодягом відповідним працівникам видаються захисні пристрої рятувальні і інші засоби техніки безпеки, передбачені типовими табельними положеннями. До їх числа належить видача бригадирам бойової зброї з відповідним запасом набоїв, якщо в даному районі можливий напад диких звірів. Персонально закріплена зброя реєструється в місцевому відділенні міліції. Передача місцевої зброї іншим особам і їх використання для полювання забороняється.

Індивідуальний недоторканий запас продуктів видається бригадирам при віддаленні пішими переходами бригад в малообжиті райони. В кінці підготовчих робіт перевіряють стан готовності кожної бригади до безпечного виконання доручених їм робіт, що зумовлює оформлення спеціального акту, що підтверджує відповідне спорядження бригади. Велику допомогу в роботі експедиції і при нещасних випадках надають місцеві мешканці і місцеві органи влади. Тому керівники експедиції при першому знайомстві з районом робіт повинні ознайомити

про роботу районну адміністрацію, міліцію, господарства на території яких будуть проводитись топографо-геодезичні роботи. Для виїзду в польові умови керівник бригади повинен провести інструктаж працівників своєї бригади і студентів навчальних закладів, що проходять практику в бригаді, з правил та умов безпечного проведення робіт, а потім безпосередньо на робочих місцях навчити практичних прийомів безпечного проведення усіх видів робіт, які

їм будуть доручатись в процесі виробництва. Крім того, усі обов'язково повинні бути навчені безпечному пересуванню на ділянках робіт, використанню транспортних засобів, орієнтуванню на місцевості, наданню першої медичної допомоги потерпілому. Навчання і інструктаж з правил безпечної роботи проводиться повторно кожні шість місяців. Результати первинного інструктажу фіксуються в книзі, а повторного - в журналі. Результати навчання на робочому місці практичних прийомів роботи фіксуються в спеціальному протоколі.

Для успішного виконання виробничого завдання із збереженням всіх правил охорони праці і техніки безпеки складають маршрути руху бригад. Схему маршрутів пересування і детальні робочі проекти кожної бригади складають керівники бригад під керівництвом начальника партії. До початку виконання польових топографо-геодезичних робіт в містах, населених пунктах, на території промислових об’єктів необхідно через місцеві органи комунального господарства

і відповідні установи промислових об'єктів та ділянок спеціального призначення встановити схеми розміщення і глибину залягання мереж інженерних комунікацій (кабелів електромережі, телефонів, трубопроводів газу, каналізації, води та ін.). Це необхідно для безпечного закладання в грунт центрів геодезичних знаків, реперів. Також необхідно з’ясувати схему високовольтних ліній електропередачі і межі та розміри смуги безпеки. Маючи ці дані, необхідно скласти робочий проект, в якому подається

організаційно-технічне розпорядження виконавцю з конкретними вказівками щодо дотримання правил безпечного ведення робіт на певному об'єкті. Робочий проект на виконання робіт в населених пунктах захищається в установленому порядку і затверджується. Працюючи в населених пунктах, необхідно дотримуватись правил вуличного руху. Під час роботи з обладнанням та приладами на проїзній частині дороги повинні бути виставлені відгороджувальні знаки. Працівники, прийняті на роботу на механізмах, або на роботи підвищеної безпеки,

яка вимагає технічної підготовки спочатку проходять спеціальне навчання, потім практична робота на місцевості в полі, морі і в горах. Після перевірених випробувань вони одержують посвідчення на право виконання робіт. Для навчання і інструктажу на базі повинен бути кабінет по техніці безпеки, забезпечений літературою, плакатами, наочними посібниками і засобами техніки безпеки. При проведенні робіт в районах, що мають вогнища інфекційних захворювань, проводиться

інструктаж по мірах захисту від цих захворювань, вивченням норм і форми застосування репелентів. У всіх експедиціях до початку робіт необхідно повторити вивчення засобів і методів надання першої долікарської медичної допомоги потерпілим. Значення транспорту на всіх видах геодезичних робіт важко переоцінити. Виконання всіх польових робіт по тріангуляції, полігонометрії, нівелюванню

і зйомках пов’язані з постійними переїздами з пункту в пункт. Більш того транспортні засоби: автомобілі, літаки, пароплави – приймають участь в процесі геодезичних робіт, як знаряддя праці. Переїзди і переходи при геодезичних роботах складають особливу категорію норм часу і в різних видах робіт, в різних географічних умовах вони складають від 30 до 40% норми часу. Тому видно і травматизм при переїздах та топографо-геодезичних роботах складає від 20 до 30% від усіх

нещасних випадків. Ця обставина заставляє звернути увагу на організацію і упорядкування переїздів, дисципліну і режим переїздів, на надійну механізацію засобів пересування, підвищення відповідальності і якості транспортних робіт, скорочення водних переправ і виховання дисципліни у водіїв. Вимоги безпеки: 1. Відповідність належних транспортних засобів процесу робіт, якості доріг, мостів, умовам перехідності.

2. Відповідність погодних умов для польоту, плавання, переходу, переправи. 3. Технічна справність і придатність транспортних засобів. 4. Кваліфікованих і дисциплінованих водіїв і контроль за станом їх здоров’я. 5. Наявність комплекту слюсарних інструментів, запасних частин і матеріалів для дорожнього руху. 6. Забезпечення продуктами харчування, пальними

і змащувальними матеріалами. 7. Наявність проти аварійних і рятувальних засобів. 8. Наявність засобів зв’язку з базою експедиції в будь-якій точці пункту. 9. Правильна укладка і розміщення вантажу, без перевищення маси і габаритів. 10. Зручне рівномірне розміщення сидячих місць для пасажирів. 11. Дотримання правил руху, плавання, польотів. 12.

Наявність точних повідомлень про шляхи переміщення і уміння орієнтуватись на шляху руху. Крім загальних правил безпеки потрібно знати безпечні умови, що відносяться тільки до автомобільного транспорту. Кожна автомашина має пройти технічний огляд на основі якого видається довідка про технічну справність машини. 6. Протипожежна профілактика До початку польового сезону керівництво експедиції повинне зареєструватись

в лісових господарствах, на територіях яких будуть виконуватись роботи. Основними причинами пожеж в експедиціях є: - використання відкритого вогню; - неакуратне використання легкозаймистих матеріалів; - розведення вогнищ та багать в недозволених місцях. Неможна розпалювати багаття поблизу будівель, складів експедиції, місць зберігання пального або лісоматеріалів, поблизу селищ з дерев’яною забудовою, та в лісі. При виконанні польових робіт необхідно, щоб члени

бригади не застосовували сірників, свічок, смолоскипів. З метою запобігання пожеж в експедиції потрібно застосовувати батарейне освітлення і електричні кишенькові ліхтарі. Коли виникла пожежа, необхідно сповістити всіх працівників і прийняти необхідні заходи. В кожній експедиції повинні бути людина, яка відповідає за пожежну безпеку, в обов'язки якої входить нагляд за виконанням правил протипожежної безпеки.

При виконанні камеральних робіт також необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки. Приміщення повинні забезпечуватись в достатній кількості засобами пожежогасіня та пожежної сигналізації згідно вимогам ГУГКіК. До виконання камеральних робіт допускаються особи, які мають спеціальну технічну підготовку та пройшли інструктаж та перевірку знань правил безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки. Поліпшення умов праці є одним з основних ресурсів росту

її продуктивності та економічної ефективності виробництва, а також розвитку самої людини. За науковим визначенням охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних та лікувально профілактичних засобів і закладів спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Однією з умов росту продуктивності праці та економічної ефективності виробництва

є покращення умов праці. Ця проблема безпосередньо пов’язана з санітарно побутовим та медичним обслуговуванням працівників, організацією відпочинку, харчуванням та іншими. На сучасному стані розвитку України, як суверенної держави, виробничий травматизм та захворюваність завдають великих збитків виробництву. Умовою запобігання виробничого травматизму та аварій є розробка на виробництві соціальних заходів. Ці заходи базуються на аналізі стану охорони праці, що

характеризується наявністю робочих факторів, умов праці, при яких вони діють на людей, а також можливими небезпечними діями самих працівників у конкретних умовах виробництва. Детальна розробка таких заходів дозволить об’єктивно оцінити можливі негативні наслідки і вжити невідкладних заходів щодо їх запобігання. Висока продуктивність праці топографічно-геодезичних робіт повинна бути забезпечена комплексною безпечною діяльністю наявністю механічної праці, безперебійним

постачанням матеріалами, спецодягом, харчуванням. На початку безпечна техніка і технологія передбачаються у технічних проектах, які уточнюються при обговоренні і захисті. Пізніше на основі технічних проектів перед початком польових робіт складаються робочі проекти безпечної організації польових робіт в конкретних умовах місцевості з урахуванням фізико-географічних і економічних особливостей району робіт. Враховуючи дані повідомлення, головні

інженери проектів при участі бригадирів складають робочий проект екологічних заходів і загальну схему маршрутів руху бригад. При проектуванні безпечних маршрутів в першу чергу забезпечують можливість якісного використання геодезичних вимірювальних робіт, намагаються зменшити протяжність ходу і замінити небезпечні ділянки шляху більш безпечними. З цією метою межі ділянок окремих бригад намічають по берегах рік, а не по рамках трапецій.

В місцях підходу до бази розміщених на одну сторону ріки, для частих переходів на другу сторону, проектують будівництво мостів або обладнання постійних човникових переправ. Групові схеми безпечних маршрутів руху бригад складають на район дії трьох або чотирьох бригад. Після цього, об’єднують ці схеми укладають карти маршрутів та зону дії всієї експедиції. Така карта використовується керівництвом експедиції для служб безпеки

і організації робіт бригад. Вона уточнюється і змінюється в залежності від зміни видів робіт, засобів транспорту і інше. На схемах маршрутів, крім мінімальної географічної основи, більше наочно наносять: шляхи руху бригад, місця і дати стоянок бригад, місце радіозв’язку і місце зустрічі бригад з начальником бригади розміщенням продовольчих точок, без штабу експедиції. Робочі проекти організації робіт і схеми руху бригад затверджується начальником або головним

інженером експедиції, і після цього вони стають засобом оперативного планування і управління експедиції. Трудове законодавство зобов’язує підприємства забезпечувати безпечні умови праці всім працівникам, тому в період підготовки до польових робіт керівництво експедиції проводить заходи, що забезпечують профілактику захворювання і травматизму. Перш за все виникає проблема підбору кадрів, яким не протипоказано виконання робіт, передбачених планом

у даних географічних умовах. З цією метою проводяться обов’язкові медичні обстеження усіх працюючих. При цьому в направлені на медогляд указується про можливості даного працівника в експедиційних умовах з пішими переходами, з нічлігом у палатках, в певних географічних умовах на роботі зв’язаній з підніманням на високі споруди, дерева і інше. Для деяких робіт проводиться обстеження зору (на стерео приладах, альпіністські випробування для роботи в горах). В підготовчий період встановлюється наявність в районі

робіт ділянок місцевих інфекційних захворювань. У випадку виконання робіт в районах, ендемічних до тієї чи іншої інфекційної хвороби, керівництво експедиції своєчасно організовує щеплення, які будуть працювати в даних умовах. Спецодяг і спецвзуття повинні відповідати місцевим умовам і витримувати установлені терміни. Поряд із спецодягом відповідним працівникам видаються захисні пристрої рятувальні і інші засоби техніки безпеки, передбачені типовими табельними положеннями.

До їх числа належить видача бригадирам бойової зброї з відповідним запасом набоїв, якщо в даному районі можливий напад диких звірів. Персонально закріплена зброя реєструється в місцевому відділенні міліції. Передача місцевої зброї іншим особам і їх використання для полювання забороняється. Індивідуальний недоторканий запас продуктів видається бригадирам при віддаленні пішими переходами бригад в малообжиті райони. В кінці підготовчих робіт перевіряють стан готовності кожної бригади до безпечного

виконання доручених їм робіт, що зумовлює оформлення спеціального акту, що підтверджує відповідне спорядження бригади. Велику допомогу в роботі експедиції і при нещасних випадках надають місцеві мешканці і місцеві органи влади. Тому керівники експедиції при першому знайомстві з районом робіт повинні ознайомити про роботу районну адміністрацію, міліцію, господарства на території яких будуть проводитись топографо-геодезичні роботи. Перед виїздом на роботу проводиться обов’язкове навчання

і інструктаж польових робітників. Вступний інструктаж обов’язків для нових робітників і студентів-практикантів. Після призначення їх на конкретну роботу здійснюється інструктаж на робочому місці, з практичним навчанням безпечних умов і методів праці. Крім роботи, кожний навчається організації безпечних переходів, переїздів, переправ, орієнтації на місцевості, наданню першої долікарської допомоги потерпілим.

Працівники, прийняті на роботу на механізмах, або на роботи підвищеної безпеки, яка вимагає технічної підготовки спочатку проходять спеціальне навчання, потім практична робота на місцевості в полі, морі і в горах. Після перевірених випробувань вони одержують посвідчення на право виконання робіт. Для навчання і інструктажу на базі повинен бути кабінет по техніці безпеки, забезпечений літературою, плакатами, наочними посібниками і засобами техніки безпеки.

При проведенні робіт в районах, що мають вогнища інфекційних захворювань, проводиться інструктаж по мірах захисту від цих захворювань, вивченням норм і форми застосування репелентів. У всіх експедиціях до початку робіт необхідно повторити вивчення засобів і методів надання першої долікарської медичної допомоги потерпілим. Значення транспорту на всіх видах геодезичних робіт важко переоцінити.

Виконання всіх польових робіт по тріангуляції, полігонометрії, нівелюванню і зйомках пов’язані з постійними переїздами з пункту в пункт. Більш того транспортні засоби: автомобілі, літаки, пароплави – приймають участь в процесі геодезичних робіт, як знаряддя праці. Переїзди і переходи при геодезичних роботах складають особливу категорію норм часу і в різних видах робіт, в різних географічних умовах вони складають від 30 до 40% норми часу.

Тому видно і травматизм при переїздах та топографо-геодезичних роботах складає від 20 до 30% від усіх нещасних випадків. Ця обставина заставляє звернути увагу на організацію і упорядкування переїздів, дисципліну і режим переїздів, на надійну механізацію засобів пересування, підвищення відповідальності і якості транспортних робіт, скорочення водних переправ і виховання дисципліни у водіїв. Вимоги безпеки: 13.

Відповідність належних транспортних засобів процесу робіт, якості доріг, мостів, умовам перехідності. 14. Відповідність погодних умов для польоту, плавання, переходу, переправи. 15. Технічна справність і придатність транспортних засобів. 16. Кваліфікованих і дисциплінованих водіїв і контроль за станом їх здоров’я. 17. Наявність комплекту слюсарних інструментів, запасних частин

і матеріалів для дорожнього руху. 18. Забезпечення продуктами харчування, пальними і змащувальними матеріалами. 19. Наявність проти аварійних і рятувальних засобів. 20. Наявність засобів зв’язку з базою експедиції в будь-якій точці пункту. 21. Правильна укладка і розміщення вантажу, без перевищення маси і габаритів. 22. Зручне рівномірне розміщення сидячих місць для пасажирів.

23. Дотримання правил руху, плавання, польотів. 24. Наявність точних повідомлень про шляхи переміщення і уміння орієнтуватись на шляху руху. Крім загальних правил безпеки потрібно знати безпечні умови, що відносяться тільки до автомобільного транспорту. Кожна автомашина має пройти технічний огляд на основі якого видається довідка про технічну справність машини.

Правові відносини щодо охорони праці регулює Закот України «Про охорону праці», який прийнято Верховною Радою України 14 жовтня 1992 року. Він визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян та охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи

і організації або уповноваженим органам і працівникам з питань безпеки, гігієни праці, та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Доработать Узнать цену написания по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.