Отчет по практике

Узнать цену отчета по вашей теме


Організація економічної служби на підприємстві ПОСП "Рояківка"

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені Петра Василенка

ННІ БМ

Кафедра економіки та маркетингу

ЗВІТ

про проходження навчальної практики

з організації економічної служби на підприємстві


Виконала: студентка 31 МН гр.

Керівник навчальної практики від ВНЗ:

Керівник навчальної практики від підприємства:


Харків 2013

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСП «РОЯКІВКА» КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

.1 ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

.2 СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ТРУДОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПОСП «РОЯКІВКА»

.3 СТАН ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД УСІХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОСП «РОЯКІВКА» ЗА 2010-2012 РОКИ

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОСП «РОЯКІВКА»

РОЗДІЛ ІІІ. НЕДОЛІКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОСП «РОЯКІВКА»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють АПК, що єдиною цілісною виробничо-економічною системою, яка охопила цілий ряд галузей народного господарства спеціалізованих на виробництві продовольства.

Головне завдання, що стоїть перед галузями АПК - це зростання сільськогосподарського виробництва, надійне забезпечення країни продуктами харчування та сільськогосподарською сировиною, обєднання зусиль усіх галузей комплексу для одержання високих кінцевих результатів. Надавати можливості виходу продукції АПК України на світовий ринок.


Сучасний АПК є важливим сектором економіки України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів. Працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарств, виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту.

Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки економіста-менеджера за спеціальністю. Практика дозволяє студентам побачити роботу підприємства, познайомитися з різними сферами його діяльності, пізнати їх зміст.

Метою навчальної практики - закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності, ознайомлення з методами роботи менеджера в управлінських структурах, організація вирішення задач при різних практичних ситуаціях.

Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві «Рояківка».

Актуальність проведених досліджень в діяльності ПОСП «Рояківка» визначена тим, що в сучасних економічних умовах наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною для його нормального функціонування. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації.

Головними завданнями практики є:

·закріплення знань, які студенти отримали в процесі навчання;


·знайомство з підприємством - місцем практичної підготовки;


·знайомство з умовами праці спеціаліста;


·адаптація до умов роботи в підприємстві;


·знайомство з організацією праці та управління;


·збирання фактичного матеріалу, економічна діагностики обєкта дослідження, аналіз та оцінювання показників, що характеризують предмет дослідження;


·обґрунтування напрямків та заходів вирішення проблеми, економічне обґрунтування їх доцільність впровадження на підприємстві;


·викладення результатів дослідження в текстовій формі.


Обєктом проходження навчальної практики є приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Рояківка», що є юридичною особою, має печатку та штамп зі своїм найменуванням, і має самостійну звітність.


Предметом навчальної практики є сукупність теоретичних, методичних і практичних основ організації економічної служби на підприємстві.

Джерелами інформації при написанні звіту є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, а саме:

Øнормативно-законодавчі акти;


Øстатті в наукових періодичних виданнях;


Øбаланс (форма №1);


Øзвіт про фінансові результати (форма №2);


Øзвіт про власний капітал (форма №3);


Øзвіт про рух грошових коштів (форма №4);


Øпримітки до річної фінансової звітності (форма №5);


Øосновні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг);


Øспеціалізована наукова література.РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСП «РОЯКІВКА» КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


.1 ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Повне найменування підприємства: приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Рояківка». Його місце знаходження: с. Рояківка Кегичівського району Харківської області. Засноване 11 лютого 2002р. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур та тваринництво. Пріоритети в галузі рослинництва є вирощування зернових та технічних культур, гороху, соняшнику, кукурудзи, кормового та цукрового буряків, а у тваринництві - виробництво молока, мяса, вирощування великої рогатої худоби та свиней.


У володінні ПОСП «Рояківка» - 1437 гектар сільськогосподарських угідь, з них загальна площа орної землі становить 1348 га, пасовищ - 88,3 гектар.

Значне місце в господарстві займає тваринництво, діють молочнотоварна та свинотоварна ферми. Молодняк ВРХ налічує 206 голів, основне молочне стадо - 102 голів. Виробництво молока в середньому становить 2800 тонн, при середньому надої на корову 2339 кг.

Відстань від господарства до районного центра смт. Кегичівка-2км, до обласного центру м. Харків-112км, до найближчої залізничної станції смт. Кегичівка-2км. Господарство має вигідне розташування і хороші шляхи звязку. Дороги мають тверде покриття і знаходяться у хорошому стані.


Головною метою діяльності підприємства є: отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності [1].

Предметом діяльності підприємства є:

-сільськогосподарське виробництво та реалізація продукції тваринництва, рослинництва та сировини: оренда землі, купівля-продаж, міна, застава земельних ділянок;


-переробка сільськогосподарської продукції як власного виробництва, так придбаної;


виготовлення будівельних матеріалів, виробів з дерева та виконання будівельних і ремонтно-будівельних робіт;

надання автотранспортних, ветеринарних, зоотехнічних, агротехнічних та інших послуг громадянам, підприємствам, організаціям та установам;

організація виставок, ярмарок товарів і послуг;

здійснення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності;

надання послуг в сфері громадського харчування;

оптова і роздрібна торгівля товарами власного виробництва, комісійна торгівля(в тому числі і експортно-імпортні операції);

виготовлення та реалізація сільськогосподарської техніки, інструментів дрібного інвентарю, предметів побуту тощо;

брокерська діяльність на товарно-сировинних, фондових та інших біржах;

діяльність з цінними паперами та страхова діяльність;

забезпечення підприємства агропромислового комплексу, а також населення паливно-мастильними матеріалами, сільськогосподарською технікою та запчастинами;

створення та експлуатація магазинів, барів, кафе, ресторанів, готельних комплексів, автостоянок, автозаправочних станцій, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, сільськогосподарської техніки;

створення будинків відпочинку, санаторіїв.

Для того, щоб охарактеризувати розмір підприємства нам необхідно проаналізувати основні показники - обсяг виробництва (реалізація) продукції, допоміжні - площа земельних угідь, кількість працівників, вартість основних виробничих фондів та ін.


Таблиця 1.1 Показники розміру підприємства ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

ПоказникРоки20112рік у% до :2010р.2011р.20112р.2010р.2011 р.1234561. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.72071000310916151,5109,12. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн610484619250151,5109,33. Площа сільськогосподарських угідь, га13911384135397,397,84. в тому числі рілля, га13911384135397,397,85. Середньооблікова чисельність працівників, осіб817985104,9107,66. Середньорічна вартість необоротних активів, тис. грн.2303,52959,53215139,6108,67. Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.34503621,54371126,7120,78. Вартість активів на кінець року, тис. грн.606670968076133,1113,89. Чистий прибуток (збиток), тис. грн.332571335100,958,7

Висновки: виходячи з динаміки основних показників розміру ПОСП «Рояківка» за останні 3 роки (2010-12рр.) зясувалося, що площа сільськогосподарських угідь у 2012 році зменшилась у порівнянні з 2010 р. на 37 га. Спостерігається збільшення чисельності працюючих на 4% до 85 осіб за рахунок збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції.


Одним із основних показників розміру с/г підприємства та його виробничих підрозділів є земельна площа. Від неї залежить просторова протяжність сільськогосподарського підприємства, а це значною мірою позначається на його керованості. Оскільки цей показник зменшився, то це є негативною тенденцією розвитку підприємства.

На розміри с-г підприємства та його виробничих підрозділів впливає багато факторів:

-природні умови (рельєф території, конфігурація земельних ділянок, водозабезпеченість та інше);


-спеціалізація с-г підприємства;


-підвищення рівня механізації виробництва, а саме: придбання нової техніки вітчизняного і закордонного виробництва (комбайни, трактори), причіпної техніки (дискова борона, глибокорозпушувач);


-транспортні витрати;


-витрати на амортизацію;


-розміри населених пунктів, відстані між ними;


-управління підприємством.


Тип відтворення на підприємстві визначають за допомогою наступних показників: загальна земельна площа, площа с-г угідь, площа ріллі, середньорічна чисельність робітників, середньорічна вартість основних виробничих фондів та оборотних засобів, чисельність умовного поголівя тварин. Якщо ці показники за останній рік збільшились - це розширений тип відтворення, якщо зменшились - звужений, а якщо ж залишились незмінними - простий.


У річних звітах майже всі показники розміру підприємства збільшилися крім площі с-г угідь. Так як площа зменшилася лише на 3%, то для даного підприємства характерний розширений тип відтворення.


.2 СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ТРУДОВИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПОСП «РОЯКІВКА»


Головний засіб виробництва в сільському господарстві - земля. Її основна властивість утворювати споживчу вартість. Її функціонування, як засобу і предмету праці - родючість [2].

Економічна оцінка використання землі враховує не тільки природні властивості, а також враховують рівень інтенсивності господарювання[3].


Таблиця 1.2 Склад і структура земельного фонду підприємства

ПоказникПлоща, гаСтруктура,%Відхилення 2012 року від (+,-), га2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.1234567891.Загальна земельна площа1391138413531001001002.Сільськогосподарські угіддя139113841353100100100-38-313.в тому числі: а)рілля139113841353100100100-38-31б)сіножаті--------

Висновки: розглядаючи склад і структуру земельного фонду ПОСП «Рояківка» за період, що аналізується загальна земельна площа зменшилася лише на 38 га, сільськогосподарські угіддя також зменшилися на 38 га, що повязано із зменшенням площі ріллі.


Трудовий потенціал підприємства відіграє провідну роль у розвязанні науково-технічних, організаційних і економічних завдань господарювання. Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та раціональне її використання значною мірою визначають організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки та технології, предметів праці, створюють умови високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності.


Основними показниками використання трудових ресурсів є дані про чисельність персоналу різних категорій і професій, його кваліфікацію та освітній рівень, про витрати робочого часу в людино-днях, людино-годинах, кількість виконаних робіт, а також відомості про рух особового складу підприємства[4].

Таблиця 1.3 Показники кількісної і структурної характеристики трудових ресурсів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

Категорія робітниківСередньорічна чисельність робітників, осібСтруктура,%2012 рік у% до:2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.1234567891. Робітники, які зайняті у с/г - всього817985100100100104,9107,62. у тому числі: а) в рослинництві43414753,151,955,3109,3114,6б) в тваринництві38383846,948,144,71001003.Всього робітників817985100100100104,9107,6

Висновки: розрахувавши показники кількісної і структурної характеристики трудових ресурсів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки можна зробити висновок, що за даний період кількість робітників збільшилася на 4 чоловік, в порівнянні з 2010 роком. Більша частина робітників зайняті в рослинництві. Це свідчить про розширення підприємства, збільшення поголівя ВРХ, придбання основних фондів, тощо - тракторів, комбайнів, причіпної техніки.


Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва підприємства являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті, та більш повне їх використання. Основні засоби являють собою сукупність засобів праці, які функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді на протязі довгого періоду, на протязі якого їх вартість по частинам передається на випущену продукцію.


Таблиця 1.4 Розмір та структура основних засобів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

ПоказникВартість на кінець року, тис.грнСтруктура,%2012 рік у% до:2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.123456789Будинки, споруди та передавальні пристрої2702702707,25,64,8100100Машини та обладнання25242983320866,862,357,3127,1107,5Транспортні засоби8581387178722,72932208,3128,8Інструменти, прилади, інвентар(меблі)881101122,32,32,0127,3101,8Інші основні засоби36362201,00,83,9611,1611,1Разом377647865597100100100148,2116,9

Висновки: аналіз розрахунків наведених в таблиці показує, що загальний обсяг основних засобів на ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки зріс на 1821 тис. грн. (5597-3776), що відбулося переважно за рахунок збільшення таких складових, як: машини та обладнання на 684 тис.грн. (3208-2524), транспортні засоби на 929 тис.грн. (1787-858), інструменти, прилади, інвентар (меблі) на 24 тис.грн (112-88). Проте, поряд із збільшенням цих складових обсяг будинків, споруд та передавальних пристроїв залишився незмінним і становить 270 тис. грн.

Оборотні активи (П(С)БО 1) - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Значну частку оборотних активів на підприємствах складають запаси. [6]

Формування оптимального обсягу та структури оборотних активів підприємств є одним із основних елементів комерційної діяльності підприємства. Заниження величини оборотних активів спричиняє нестійкий фінансовий стан підприємства, зниження обсягу виробництва і прибутку. У свою чергу, завищення розміру оборотних активів знижує можливості підприємства здійснювати капітальні вкладення для розширення виробництва. [7]


Таблиця 1.5 Розмір і структура оборотних активів ПОСП «Рояківка» за 2010-2012 роки

ПоказникВартість на кінець року, тис.грнСтруктура,%2012 рік у% до:2010р.2011р2012р2010р2011р2012р2010р2011р1234567891. Оборотні виробничі засоби, всього25933381347778485,972,334,1102,8у тому числі: § виробничі запаси12782133188538,654,239,2147,588,4з них: сировина і матеріали 2141531916,53,93,989,3124,8Паливо2172790,61,81,6376,2109,7будівельні матеріали8541272,61,00,631,865,9запасні частини1225336,40,60,7275132матеріали сільськогосподарського призначення927182515332846,431,9165,484малоцінні та швидкозношувальні предмети 1917220,60,40,5115,8129,4§ поточні біологічні активи37061055511,215,511,515090,9§ незавершене виробництво945638103628,616,221,6109,6162,42. Фонди обігу, всього715554133021,614,127,7186240,1в тому числі: § готова продукція1371035414,12,611,3394,9525§ товари22--0,7----§ дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги55043963416,617,223,2115,3144,4§ інша поточна дебіторська заборгованість2--0,1----§ грошові кошти та їх еквіваленти4121550,10,33,238751291,73. Разом оборотних активів330839354807100100100145,3122,2Висновки: розрахувавши розмір та структуру ПОСП «Рояківка» можна зробити висновок, що вартість оборотних активів за 2010-2012 роки збільшилася на 45,3%. При цьому вартість оборотних виробничих засобів також збільшилася на 34,1%, фонди обігу на 86%. Збільшення оборотних активів свідчить про те, що оборотних коштів достатньо для забезпечення безперебійності процесів кругообігу грошових, матеріальних коштів і всієї діяльності підприємства.1.3 СТАН ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД УСІХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПОСП «РОЯКІВКА» ЗА 2010-2012 РОКИ


Функціонування підприємства, незалежно від його виду діяльності й форм власності, в умовах ринку визначається його здатністю приносити достатній обсяг прибутку. Стимулювання розвитку підприємства - основне завдання прибутку в економіці з ринковими відносинами. Тільки завдяки одержанню прибутку розвиватиметься підприємство. У сукупності це свідчить про те, що відбувається економічне зростання і в державі. [8]


Таблиця 1.6 Фінансові результати від усіх видів діяльності, тис.грн

СтаттяКод рядкаРоки2012р. у% до:2010р.2011р.2012р.2010р.2011р.Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)01072071000310916151,5109,1Податок на додану вартість015110315421666151108Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів)035610484619250151,5109,3Собівартість реалізованої продукції040446263316979156,4110,2Валовий прибуток050164221302271138,3106,6Інші операційні доходи06071346149669,6107,6Адміністративні витрати0706488741003154,8114,8Інші операційні витрати09069872067495,693,8Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток10010099971090108109,3Фінансові витрати140208296379182,2160,6Інші витрати16019613016885,7129,2Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток17060557154389,895,1Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток19060557154389,895,2Надзвичайні Доходи200-----Витрати205273-20876,2-Чистий прибуток220332571335100,958,72. Елементи операційних витратМатеріальні затрати230296637615654190,6150,3Витрати на оплату праці24094210281243130,9120Відрахування на соціальні заходи250343644458133,571,1Амортизація260441592697158117,7Інші операційні витрати27037615131031274,268,1РАЗОМ280506875389074178120,4

Висновки: горизонтальний аналіз абсолютних показників, наведених у таблиці, свідчить, що підприємство у звітному році досягло високих фінансових результатів у господарській діяльності порівняно з даними минулого року. Наприклад чистий доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг, товарів) у 2012 році збільшився на 51,5% і становить 9250 тис.грн, валовий прибуток зріс на 38,3%, фінансові результати від операційної діяльності зросли на 8% та чистий прибуток збільшився майже на 1% і становить 335 тис.грн.


РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОСП «РОЯКІВКА»


Обовязковою складовою сучасного підприємства є економічна служба. Вона оцінює фінансові можливості підприємства, прогнозує їх, розділяє кошти за напрямами діяльності на процес виробництва й матеріальне стимулювання працівників і пошук додаткових надходжень. [9]


Підприємство очолює директор. Він здійснює керівництво підприємства у цілому, тобто репрезентує підприємство в будь-яких організаціях, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо.

Економічну службу на підприємстві очолює головний економіст (заступник директора з питань економіки). Він є керівником і організатором роботи планово-економічної служби агроформування. Здійснює організацію і удосконалення економічної діяльності сільськогосподарського агроформування, спрямованої на підвищення продуктивності праці, ефективності і рентабельності виробництва, якості сільськогосподарської продукції, зниження собівартості, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Підпорядковані йому відділи здійснюють контроль за виконанням планових завдань. У його компетенції є також питання фінансів, організації праці та заробітної плати. [10]

Головна бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства та підпорядковується безпосередньо керівнику агроформування. Головну бухгалтерію очолює головний бухгалтер. Головне завдання - це забезпечення організації бухгалтерського обліку в агроформуванні і контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності на майно та інші ресурси, як агроформування так і орендованого. Головний бухгалтер має одного та більше заступника(ів). Головному бухгалтеру забороняється отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами кошти і товарно-матеріальні цінності агроформування.

Бухгалтер виконує роботу по конкретних ділянках бухгалтерського обліку (нарахування заробітної плати, забезпечення розрахунків з бюджетом, ведення обліку товарно-матеріальних цінностей, готувати необхідні матеріали до нарад, засідань, зборів, складати і здавати в зазначені терміни звітність).

Економіст по нормуванню, організації і оплати праці є організатором роботи по вдосконаленню і впровадженню у виробництво прогресивних форм організації, нормування і оплаті праці. У роботі підпорядковується головному економісту агроформування. Головне завдання економіста по нормуванню, організації і оплаті праці є розробка і впровадження у виробництво заходів щодо поліпшення використання трудових ресурсів, підвищення продуктивності праці для забезпечення виконання виробничих завдань агроформування.

Бухгалтер-касир перебуває в безпосередньому підпорядкуванні головного бухгалтера. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі і збереженню коштів і цінних паперів з обовязковим дотриманням правил, що забезпечують їхнє збереження. Одержує кошти і цінні папери в установах банку для виплати робітникам та службовцям заробітної плати, премій, оплати виплат на відрядження та інших виплат. Веде касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум із книжковим залишком, складає касову звітність і своєчасно звітує по всіх проведених бухгалтерських операціях.


В свою чергу, начальник відділу економічного аналізу та розвитку аграрного ринку управління соціально-економічного розвитку Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації здійснює керівництво Відділу і персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань. Він розробляє обов?язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, підпорядковується директору Департаменту і заступнику директора Департаменту з економічних питань управління соціально-економічного розвитку.


Головний спеціаліст Відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу, звільняється з посади наказом директора Департаменту. Він організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з питань планово-економічної роботи та організації оплати праці, веде встановлену звітно-облікову документацію, проводить щотижневий аналіз стану розрахунків за оренду землі в сільськогосподарських підприємствах області, проводить експертизу документів, щодо цінового моніторингу на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки.

Відмінністю посадових інструкцій являється те що, головний спеціаліст відділу підпорядковується начальнику, а економіст - керівнику агроформування. Дещо різні кваліфікаційні вимоги. Наприклад, обовязково для економістів є вища освіта та стаж роботи при цьому головний спеціаліст повинен мати післядипломну освіту у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.


Структура посадових інструкції майже однакова. Посадова інструкція головного економіста складається з 6 розділів:

·Загальні положення;


·Посадові обовязки;


·Права;


·Відповідальність;


·Повинен знати;


·Кваліфікаційні вимоги.


Посадова інструкція головного спеціаліста відділу складається з 5 розділів:

·Загальні положення;


·Завдання, обовязки та повноваження;


·Права;


·Відповідальність;


·Взаємовідносини (звязки) за посадою.


Незважаючи на деякі відмінності завдання головного спеціалісті відділу і економіста підприємства є важливими та потребують уважного, та відповідального їх виконання.


РОЗДІЛ ІІІ. НЕДОЛІКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПОСП «РОЯКІВКА»

трудовий фінансовий економічний служба

Підвищення економічної ефективності сільського господарства в цілому передбачає збільшення виробництва і підвищення якості сільськогосподарської продукції при одночасному зменшенні затрат праці і матеріальних засобів на одиницю продукції.

Економічна служба на підприємстві являється одним із центральних підрозділів, який відповідає за підготовку та обґрунтування основних стратегічних рішень та відслідковує загальну картину діяльності підприємства.

Проходячи навчальну практику на ПОСП «Рояківка», слід відмітити, що економічна служба знаходиться на достатньому рівні, але потребує вдосконалення для того, щоб покращити ефективність роботи підприємства.

Однією з позитивних рис є достатня кількість працівників економічної служби, яка повністю відповідає розміру підприємства; наявність основних економічних посад: головний економіст, економіст, головний бухгалтер, бухгалтер, касир.

Незважаючи на достатню кількість працівників існує ряд недоліків. Перш за все це часткова забезпеченість компютерною технікою, використання застарілого обладнання. Для подолання недоліків необхідно:


·придбати декілька обчислювальних машин та розташувати їх на робочих місцях тих працівників, у яких не вистачає обладнання для роботи. Зручність користування особистим компютером дозволить працівникам швидше працювати;


·стару техніку замінити новою для того, щоб збільшити та покращити ефективність роботи економістів та бухгалтерів;


·підвищити кваліфікацію працівників або взяття на роботу молодих висококваліфікованих спеціалістів економічної служби, які будуть краще ознайомлені з новою компютерною технікою та матимуть ширшу інформаційну обізнаність.


Поки, що як аналітичний, так й інформаційний ресурс слабо використовується підприємцем. Це пояснюється недостатнім розвитком інформаційних технологій, нерозумінням їх важливості, а також відсутністю необхідних знань і навичок.

На даному підприємстві не вистачає маркетингу. Тобто діяльності, яка була б спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Наявність маркетингу дозволило підприємству одержати довгостроковий прибуток.

Використовуючи вище зазначені пропозиції, підприємство зможе підвищити ефективність економічної служби, що в свою чергу покращить роботу працівників.


ВИСНОВКИ


Метою навчальної практики - закріплення, розширення та поглиблення теоретичних знань, практичних вмінь та навичок з дисциплін, що вивчаються, формування зацікавленості до майбутньої професіональної діяльності. Для досягнення поставленої мети мною була пройдена навчальна практика на ПОСП «Рояківка». На основі проведених досліджень та розрахувань можна зробити такі висновки:

1.Проходження навчальної практики з організації економічної служби на підприємстві дозволяє отримати уявлення про сучасне підприємство та про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством, про вимоги держави до рівня професійної підготовки економіста-менеджера за спеціальністю. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами.


2.Одним із основних показників розміру с/г підприємства та його виробничих підрозділів є земельна площа. Від неї залежить просторова протяжність сільськогосподарського підприємства. Площа сільськогосподарських угідь у 2012 році зменшилась у порівнянні з 2010 р. на 37 га. і становить 1353 га.


.Характеризуючи склад і структуру земельного фонду ПОСП «Рояківка» за період, що аналізується загальна земельна площа зменшилася лише на 38 га, сільськогосподарські угіддя також зменшилися на 38 га, загальний обсяг основних засобів зріс на 1821 тис. грн., вартість оборотних активів збільшилася на 45,3%, при цьому вартість оборотних виробничих засобів також збільшилася на 34,1%, фонди обігу на 86%. Збільшення оборотних активів свідчить про те, що оборотних коштів достатньо для забезпечення безперебійності процесів кругообігу грошових, матеріальних коштів і всієї діяльності підприємства. У річних звітах майже всі показники розміру підприємства збільшилися крім площі с-г угідь. Так як площа зменшилася лише на 3%, то для даного підприємства характерний розширений тип відтворення.


.Економічна служба на підприємстві являється одним із центральних підрозділів. Позитивною рисою на ПОСП «Рояківка» є достатня кількість працівників економічної служби, яка повністю відповідає розміру підприємства; наявність основних економічних посад: головний економіст, економіст, головний бухгалтер, бухгалтер, касир.


.Основними недоліками економічної служби є часткова забезпеченість компютерною технікою, використання застарілого обладнання, відсутність маркетингу. Для підвищення ефективність роботи економічної служби на підприємстві необхідно: стару техніку замінити новою, підвищити кваліфікацію працівників, застосовувати маркетинг на підприємстві.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.Статут ПОСП «Рояківка» (нова редакція) / від 06.02.2002р.- С.2.


2.Українські підручники он-лайн - «Економіка підприємств» Ф.В. Горбонос. Режим доступу до інформації: 3.Звіти підприємства ПОСП «Рояківка» 2010-2012 роки.


4.В.Я. Брич, О.П. Дяків. Економіка праці та соціально-трудові відносини / 2009. - С.58.


.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.-К. «А.С.К.», 1998, 780 с.


.Законодавство України / Режим доступу до інформації: .Варенчук Н.С. Оптимізація структури оборотних активів підприємства. Режим доступу до інформації: .Турило А.М. Методологічні підходи до оцінки фінансової діяльності підприємства // Фінанси України. - 2007.- №3. - С.31-40.


.Українські підручники он-лайн - «Економіка підприємств». Режим доступу до інформації: www.slv.com.ua/bookz/1/3.html


.Посадова інструкція роботи працівників економічної служби ПОСП «Рояківка».


.Коренюк П.І. Підвищення ефективності використання землі за рахунок добрив // Економіка АПК. - 1997. - 9. - с.60 - 63.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии с примером, но с данными своего предприятия, Вы легко сможете написать отчет по своей теме.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Другие материалы:
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем отчёт по практике самостоятельно:
! Отчет по ознакомительной практике В чем заключается данный вид прохождения практики.
! Отчет по производственной практики Специфика и особенности прохождения практики на производстве.
! Отчет по преддипломной практике Во время прохождения практики студент собирает данные для своей дипломной работы.
! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с ежедневным отчетом.
! Характеристика с места практики Иногда преподаватели требуеют от подопечных принести лист со словесной характеристикой работы студента, написанный ответственным лицом.

Особенности отчётов по практике:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике и психологии Для студентов педагогических и связанных с психологией специальностей.
по строительству Для студентов специальностей связанных со строительством.
технических отчетов Для студентов технических специальностей.
по информационным технологиям Для студентов ИТ специальностей.
по медицине Для студентов медицинских специальностей.