Отчет по практике

Узнать цену отчета по вашей теме


Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Рожищенський сирзавод"

Міністерство освіти і науки України

Приватний вищий навчальний заклад

Луцький гуманітарний університет

Кафедра економіки та менеджменту

Звіт

про проходження виробничої практики
Виконала? ст. гр. МЗЕД- 41

Матвіюк К. О.

Перевірив: Ожема С. В.Луцьк 2011

ЗМІСТ


.Показники оцінки майнового стану підприємства

2.Показники оцінки прибутковості та рентабельності підприємства

3.Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

4.Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства

.Показники оцінки ділової активності руху грошових коштів підприємства

.Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод"

прибутковість рентабельність ліквідність платоспроможність

1. Показники оцінки майнового стану підприємства


Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об'єктивно здійснити не через один показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства. До показників оцінки майнового стану підприємства належать ( табл..1.1):

. Коефіцієнт зносу основних засобів - рівень фізичного і морального зношення основних засобів. Розраховується як відношення суми зношення основних засобів до первісної вартості основних засобів. Розраховується як відношення суми зношення основних засобів до первісної вартості основних засобів.

2007 рік

2009 рік2. Коефіцієнт придатності основних засобів - рівень придатності основних засобів до використання. Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів.

рік2008 рік2009 рік3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства - сума реальної вартості основних засобів на 1 грн. вартості активів підприємства. Розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до вартості активів підприємства.

рікТаблиця 1.1 Показники оцінки майнового стану підприємства

Показник 2007 (тис. грн.)2008 (тис.грн..)2009 (тис. грн.)Абсолютне відхиленняВідносне відхилення, %на початок рокуна кінець рокуна початок рокуна кінець рокуна початок року на кінець року200720082009200720082009Коефіцієнт зношення основних засобів0,450,360,360,370,370,45-0,090,010,08202021Коефіцієнт придатності основних засобів0,540,640,640,620,620,550,1-0.02-0,07133012Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у вартості майна підприємства0,300,430,430,430,430,400,130-0,03300-6,9

Отже, можна сказати, що коефіцієнт зносу основних засобів з 2007 року мав спадаючий характер, але на кінець 2009 року збільшився на 0,08 тис. грн., що може призвести до негативних наслідків. Рівень придатності основних засобів до використання у 2009 р. має негативний напрямок порівняно з кінцем 2007 і 2008 рр. Сума реальної вартості основних засобів на 1 грн. вартості активів підприємства збільшилась, що позитивно впливає на діяльність підприємства.


. Показники оцінки прибутковості та рентабельності підприємства


Рентабельність - один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Коефіцієнти рентабельності - система показників, які характеризують здатність підприємства створювати необхідний прибуток в процесі своєї господарської діяльності. Коефіцієнти (показники) рентабельності визначають загальну ефективність використовуваних активів і вкладеного капіталу. До показників оцінки прибутковості та рентабельності підприємства належать (табл.. 1.2):

1. Рентабельність продажу - частка прибутку від реалізації продукції на одиницю доходу підприємства. Розраховується у відсотках як відношення прибутку від реалізації продукції до доходу від реалізації продукції.
2. Рентабельність продукції - частка прибутку від реалізації продукції на одиницю вироблених витрат продукції підприємства. Розраховується у відсотках як відношення прибутку від реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції.

3. Рентабельність операційної діяльності - частка прибутку від операційної діяльності на одиницю витрат підприємства. Розраховується у відсотках як прибуток від операційної діяльності поділений на суму собівартості реалізованої продукції і операційних витрат.

. Рентабельність всього капіталу підприємства - частка прибутку від звичайної діяльності на одиницю капіталу підприємства. Розраховується як відношення прибутку від звичайної діяльності до середньої величини капіталу підприємства.
5. Основний показник прибутковості - це сума прибутку від звичайної діяльності на одиницю поточних активів підприємства. Розраховується як прибуток від звичайної діяльності до оподаткування поділений на різницю всіх активів і нематеріальних активів помножено на 100%.

Таблиця 1.2 Показники оцінки прибутковості та рентабельності

Показник 2007, 2008, 2009, Абсолютне відхВідносне відх, %Рентабельність продажу9,26,99,42,536Рентабельність продукції12,79,613,74,144Рентабельність операційної діяльності7,34,35,41,142Рентабельність всього капіталу підпр3,81,30,9-0,430Основний показник прибутковості2,024,12,5-1,639

Отже, дивлячись на розрахунки, частка прибутку від реалізації продукції на одиницю доходу підприємства у 2009 р. складає 2,5%. Частка прибутку від реалізації продукції на одиницю вироблених витрат продукції підприємства у 2009 складає 28,6%. Частка прибутку від операційної діяльності на одиницю витрат підприємства має спадаючий характер порівняно з 2007-2008 рр. Частка прибутку від звичайної діяльності на одиницю капіталу підприємства є відємною, що негативно впливає на діяльність підприємства. Сума прибутку від звичайної діяльності на одиницю поточних активів підприємства зростає з кожним роком.. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства


Ліквідність підприємства - це його здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. До показників оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства відносяться (табл. 1.3):

1.Величина власних оборотних коштів. Характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Сума власних обігових коштів - загальна величина власного функціонуючого капіталу підприємства. Розраховується як різниця поточних активів і поточних зобовязань.


рік
Cвок.кін. =17450,1+0-14376,1-0=3074


2. Маневреність власних обігових коштів - частка грошових коштів і їх еквівалентів у власних обігових коштах підприємства. Маневреність власних оборотних коштів. Зростання цього показника в динаміці - позитивна тенденція. Обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів до суми власних обігових коштів підприємства.

рік3. Коефіцієнт покриття загальний - характеризує співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань. Для нормального функціонування підприємства цей показник має бути більшим за одиницю. Зростання його - позитивна тенденція. Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Розраховується як відношення поточних активів до поточних зобовязань.2007 рік2008 рік2009 рік4. Коефіцієнт швидкої ліквідності - це величина вхідних активів на одиницю короткострокової заборгованості. Він аналогічний коефіцієнту покриття, але обчислюється за вужчим колом поточних активів. Обчислюється як відношення суми грошових коштів та поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості до поточних зобовязань.


рік


2008 рік5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) - є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових зобов'язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього показника - 0,2. Розраховується як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних зобовязань.


рік2008 рік2009 рік


6. Частка обігових коштів у активах підприємства - частка ліквідних активів у загальній вартості активів підприємства. Розраховується як відношення поточних активів до балансової вартості активів підприємства .

рік2008 рік2009 рік7. Коефіцієнт загальної ліквідності - частка абсолютно ліквідних активів у загальному обсязі оборотних активів підприємства. Обчислюється як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до поточних активів помножено на 100%.

рік2008 рік2009 рік
Таблиця 1.3 Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

Показник 200720082009Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %на початок рокуна кінець рокуна початок рокуна кінець рокуна початок року на кінець року200720082009200720082009Сума власних обігових коштів528,730741856-3131-3131-5742545,5-4987-30754,81-1,6-5,3Маневреність власних обігових коштів0,130,020,03-0,003-0,003,-0,25-0,11-0,033-0,253-5,5-1,1-84Коефіцієнт покриття загальний1,041,211,120,90,90,980,17-0,220,080,14-0,1980Коефіцієнт швидкої ліквідності0,50,50,50,50,50,7000,20041Коефіцієнт абс ліквідності0,50,40,30,30,30,6-0,100,3-0,20100Частка обігових коштів у активах підпр0,540,540,540,550,550,5900,010,0400,017,2Коефіцієнт загальної ліквідності0,50,30,30,30,30,6-0,200,3-0,40100


Отже, загальна величина власного функціонуючого капіталу підприємства з кожним роком зменшується. Достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року складає 60%. Величина вхідних активів на одиницю короткострокової заборгованості в середньому складає 0,2 тис. грн. Коефіцієнт абсолютної платоспроможності перевищує мінімальну позначку 0,2%. Частка ліквідних активів у загальній вартості активів підприємства становить 0,4 тис. грн. Частка абсолютно ліквідних активів у загальному обсязі оборотних активів підприємства мала тенденцію до спадання, але у 2009 році зросла на 0,3 з кожним роком зменшується.. Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства


Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів. До показників оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства відносяться (табл.. 1.4):

. Коефіцієнт автономії - це показник, який характеризує частку власних активів у загальній сумі всіх активів підприємства, використаних ним для здійснення статутної діяльності. Коефіцієнт автономії розраховується діленням суми власного капіталу на вартість майна підприємства характеризує незалежність підприємства від позикових коштів. Розраховується як діленням власного капіталу до суми власного і залученого капіталу підприємства.

рікрікрік2. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу - величина залученого капіталу на одиницю власного капіталу. Розраховується як відношення залученого капіталу до власного капіталу.рік

. Коефіцієнт фінансової залежності - величина залученого капіталу на одиницю загального капіталу підприємства. Розраховується як відношення залученого капіталу до вартості майно підприємства.

рікрікрік


4. Коефіцієнт фінансової стабільності - характеризує співвідношення між власними та залученими коштами. Визначається як відношення власного капіталу до залученого.

рікрікрік. Маневреність власних коштів - частка капіталу підприємства, що перебуває в обороті, тобто дає змогу підприємству маневрувати його власним та довгостроковим залученим капіталом. Розраховується як відношення власних обігових коштів до суми власного капіталу і довгострокових зобовязань.


рік. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами - це абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти характеризує рівень фінансування оборотних активів за рахунок власних коштів підприємства. Розраховується як відношення власних обігових коштів до оборотних активів.

рікрік


2009 рікТаблиця 1.4 Показники оцінки фінансової стійкості та стабільності підприємства

Показник 2007 20082009Абсолютне відхиленняВідносне відхилення, %на початок рокуна кінець рокуна початок рокуна кінець рокуна початок року на кінець року200720082009200720082009Коефіцієнт автономії0,330,40,40,360,360,660,07-0,040,317,5-1090Коефіцієнт спввідношення залученого і власного капіталів2,021,451,71,81,81,6-0,570,1-0,2-285,8-11Коефіцієнт фінансової залежності0,70,60,60,60,60,6-0,100-14,300Коефіцієнт фінансової стабільності0,50,70,60,550,550,60,2-0,050,0540-8,336Маневреність власних коштів0,040,170,11-0,22-0,22-0,30,13-0,33-0,08325-300-30Коефіцієнт забезпечення оборотніх активів власними коштами0,040,170,17-0,14-0,14-0,250,13-0,31-0,39325-182-53

Отже, дивлячись на таблицю, можна сказати, що коефіцієнт автономії складає 0,66 грн., що характеризує невелику незалежність підприємства від позикових коштів. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу у 2009 р. становить 1,6 тис. грн. Величина залученого капіталу на одиницю загального капіталу підприємства складає 0,6 грн., що свідчить про фінансову залежність підприємства. Коефіцієнт фінансової стабільності тримається на рівні 0,6. Маневреність власних коштів є відємною, що негативно впливає на діяльність підприємства. Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами найбільшим був у 2007 р.. Показники оцінки ділової активності і руху грошових коштів на підприємстві


Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності до відносять (табл. 1.5):

. Коефіцієнт оборотності всього капіталу підприємства - кількість оборотів всього капіталу підприємства. Розраховується як відношення доходу від реалізації продукції та інших доходів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності до середнього значення суми власного і залученого капіталу.

2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів - показує, скільки разів за період обертається капітал, вкладений в активи підприємства. Ріст даного показника говорить про підвищення ефективності їхнього використання. Розраховується як відношення доходу від реалізації продукції до середніх залишків оборотних активів.

3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товари та послуги розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству.

4. Фондовіддача основних засобів та інших не оборотних активів - сума доходу від реалізації продукції на одиницю вартості основних засобів та інших необоротних активів підприємства. Розраховується як відношення доходу від реалізації продукції до середньої вартості основних засобів та інших не оборотних активів.
Таблиця 1.5 Показники оцінки ділової активності і руху грошових коштів на підприємстві

Показник 200720082009Абсолютне відхиленняВідносне відхилення, %Коефіцієнт оборотності всього капіталу підприємства2,052,11,5-0,6-28Коефіцієнт оборотності оборотних активів3,63,72,1-1,6-43Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товари та послуги4,68,16-2,1-25Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів2,12,31,7-0,6-26

Отже, коефіцієнт оборотності всього капіталу підприємства складає 0,2 тис. грн. Коефіцієнт оборотності оборотних активів у 2009 р. був найнижчим порівняно з іншими роками. Кількість оборотів кредиторської заборгованості за товари роботи та послуги у 2009 р. становить 6. Сума доходу від реалізації продукції на одиницю вартості основних засобів та інших необоротних активів підприємства у 2009 році становить 1,7 тис. грн., що є найменшим показником. В загальному усі показники мають тенденцію до спадання, що негативно відбивається на діяльності підприємства.


6. Характеристика персоналу ВАТ "Рожищенський сирзавод"


Персонал підприємства - це сукупність працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності.

Персонал - це основний штатний склад працівників підприємства (організації), що володіють необхідною кваліфікацією і виконують різноманітні виробничо-господарські функції. Він характеризується як кількісними, так і якісними показниками, що розглядаються і в статиці, і в динаміці. Чисельність персоналу визначається характером, масштабами, складністю, трудомісткістю виробничих процесів, ступенем їх механізації, автоматизації, комп'ютеризації, рівнем організації праці тощо. Ці фактори обумовлюють нормативну або планову чисельність персоналу. Чисельність співробітників, що працюють на підприємстві на даний момент часу, називається обліковою, або фактичною.

Облікова чисельність працівників, що працюють на ВАТ "Рожищенський сирзавод" станом на 31 грудня 2010 року становить 628 чоловік. З них 390 осіб працює в максимальну зміну?


?84 інженерно-технічні працівники, що безпосередньо повязані з виробництвом продукції;


?56 досвідчених спеціалістів з вищою освітою;


?4 спеціалістів навчається з відривом від виробництва;


?5 спеціалістів навчається без відриву від виробництва;


?11 чоловік працює в лабораторії;


?32 особи працюють сироробному цеху;


?в цеху плавлених сирів - 15 чоловік;


?цех виробництва масла - 11 чоловік.


Працівники заводу володіють такими рисами характеру як ініціативність, комунікабельність, зібраність, відповідальність, цілеспрямованість, що позитивно відображається на їх роботі.

ВАТ "Рожищенський сирзавод" проводить перепідготовку та сприяє підвищенню кваліфікації персоналу працівників, направляючи їх на різноманітні курси, де вони набирають нових для себе навик, знань.

На ВАТ "Рожищенський сирзавод" є інженер з охорони праці та техніки безпеки, який виконує такі основні функції?


?опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє її удосконаленню;


?проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці;


?складає разом з структурними підрозділами підприємства заходи щодо досягнення нормативів безпеки;


?проводить для працівників ввідний інструктаж з питань охорони праці.


Отже, на ВАТ "Рожищенський сирзавод" працюють досвідчені спеціалісти з багаторічним стажем роботи.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии с примером, но с данными своего предприятия, Вы легко сможете написать отчет по своей теме.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Другие материалы:
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем отчёт по практике самостоятельно:
! Отчет по ознакомительной практике В чем заключается данный вид прохождения практики.
! Отчет по производственной практики Специфика и особенности прохождения практики на производстве.
! Отчет по преддипломной практике Во время прохождения практики студент собирает данные для своей дипломной работы.
! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с ежедневным отчетом.
! Характеристика с места практики Иногда преподаватели требуеют от подопечных принести лист со словесной характеристикой работы студента, написанный ответственным лицом.

Особенности отчётов по практике:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике и психологии Для студентов педагогических и связанных с психологией специальностей.
по строительству Для студентов специальностей связанных со строительством.
технических отчетов Для студентов технических специальностей.
по информационным технологиям Для студентов ИТ специальностей.
по медицине Для студентов медицинских специальностей.