Отчет по практике

Узнать цену отчета по вашей теме


Методи маркетингової роботи у комерційному банку ПАТ "Кредобанк"

Зміст


Вступ

. Загальна характеристика ПАТ «КРЕДОБАНК»

2. Організація маркетингової діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК»

.Аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності ПАТ"КРЕДОБАНК"

. Дослідження макро- і мікросередовища ПАТ"КРЕДОБАНК"

5. Аналіз маркетингової товарної політики ПАТ"КРЕДОБАНК"

. Аналіз політики ціноутворення ПАТ"КРЕДОБАНК"

7. Аналіз організації збуту продукції ПАТ"КРЕДОБАНК"

8. Аналіз системи просування продукції ПАТ"КРЕДОБАНК"

9. Охорона праці та техніка безпеки на ПАТ"КРЕДОБАНК"

10. Індивідуальне завдання аналіз АВС

Список використаних джерел


Вступ


Найважливішим елементом маркетингу є банківський продукт, оскільки всі відносини між банком і клієнтами виникають з приводу пропонованих банком продуктів. Особливості маркетингу в банку обумовлені специфікою банківської продукції. В американській економічній літературі прийнято говорити саме про продукцію банку, під якою розуміється будь-яка послуга або операція довершена банком.

За сучасних умов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом маркетингу є банківський маркетинг, який має на меті вирішення наступних завдань :

-встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;


-вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника;


-встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих цілей;


-нових видів послуг;


-запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за реалізацією програми впровадження.


Банківський маркетинг необхідний кожному банку для розширення операцій, просування на ринку та отримання прибутку. Тому важливою стороною діяльності будь-якого комерційного банку є банківський маркетинг, який розробляється, як правило, усіма ланками управління банком - від високої до низької.

Метою практики є формування в умовах економічної діяльності професійних здібностей на основі використання теоретичних знань у різних ситуаціях, які властиві майбутній професії . Завданнями практики є:

-закріплення теоретичних знань на місці практики;


-практичне освоєння методів маркетингової роботи у комерційному банку;


-збирання, систематизація необхідних матеріалів для звіту та магістерської роботи.


Обєктом дослідження даної роботи є маркетингова діяльність субєкта господарювання. Предметом дослідження є дослідження маркетингової діяльності ПАТ «КРЕДОБАНКУ».


Під час проходження практики надається можливість закріпити теоретичні знання на місці практики, освоїти методи маркетингової роботи на підприємстві, зібрати та систематизувати необхідні матеріали для оформлення звіту та написання магістерської роботи, аналізувати маркетингову інформацію для потреб управління банком, набути практичних навичок у вирішенні маркетингових задач, досліджувати маркетингові взаємовідносини з іншими господарюючими субєктами, які виникають у процесі діяльності банку, а також набути навики на посаді майбутнього маркетолога.1. Загальна характеристика ПАТ «КРЕДОБАНК»


ПАТ "КРЕДОБАНК" - це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України, а його статутний фонд складає 1 919 мільйонів гривень. На сьогодні у структурі акціонерного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» інвестиції стратегічного акціонера складають 99.6%:

-PKO Bank Polskі SA (Варшава) 99.6%;


-інші акціонери (близько 80 українських та іноземних юридичних осіб і понад 6000 фізичних осіб) 0.4%.


ПАТ "КРЕДОБАНК" створено у Львові та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Західноукраїнський Комерційний Банк" та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Сьогодні ПАТ "КРЕДОБАНК" входить до 2-ї групи Великі банки за класифікацією Національного банку України, регіональна мережа Банку ПАТ "КРЕДОБАНК" нараховує понад 150 установ та охоплює майже всі області України і Автономну Республіку Крим, має понад 370 власних банкоматів. Клієнтами банку є понад 32 тисячі юридичних осіб і підприємців, а також 330 тисяч фізичних осіб.


ПАТ "КРЕДОБАНК" - член Асоціації українських банків, Першої Фондової Торговельної Системи, Київської міжбанківської валютної біржі та міжнародних платіжних систем Europay Іnternatіonal і Vіsa Іnternatіonal, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.


Метою діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» є отримання прибутку від банківської діяльності та проведення інших операцій, здійснення яких не заборонено законодавством України.

Вiдповiдно до Статуту ПАТ "КРЕДОБАНК" створений для надання клiєнтам повного спектру банківських послуг з метою одержання прибутку, збереження коштiв клiєнтiв. Предметом дiяльностi банку є здiйснення на договірних умовах банківського та іншого обслуговування фiзичних та юридичних осiб, яке не заборонено законодавством України. Роздрiбний бiзнес банку є головним акумулятором фiнансових ресурсiв для активних операцiй в корпоративному сегментi. В корпоративному бiзнесi банк робить наголос на обслуговування малих та середнiх пiдприємств

ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснює свою діяльність як універсальний комерційний банк відповідно до ліцензії Національного Банку України № 43 від 25.01.2010 р. та письмового Дозволу Національного банку України № 43-4 від 25.01.2010 року із додатком до нього.

ПАТ «КРЕДОБАНК» при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України: «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», «Про цінні папери і фондову біржу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також нормативно-правовими актами України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

ПАТ «КРЕДОБАНК» при здійсненні функцій керується також внутрішніми нормативними актами: Статутом, Положенням про діяльність Спостережної Ради Банку, Положенням про діяльність Ревізійної комісії Банку, Регламентом роботи Правління Банку, Положенням про розподіл повноважень та нагляду Голови Правління, Членів Правління ПАТ «КРЕДОБАНК», іншими внутрішніми документами, що регламентують здійснення банківських операцій: Положеннями, Правилами, Інструкціями, Порядками, технологічними картами тощо.

В основу облiкової полiтики Банку покладенi вимоги чинного законодавства України, нормативно-правових актiв, що регламентують бухгалтерський облiк в Українi, нормативних документiв Нацiонального банку України, основних принципiв мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. ПАТ «КРЕДОБАНК» не складає консолідованої фінансової звітності, оскільки до його складу не входять асоційовані або дочірні компанії.

Фiнансування дiяльностi Банку здiйснюється за рахунок залучення коштiв вiд клiєнтiв (юридичних та фiзичних осiб) та банкiв та надання стратегiчним iнвестором - PKO BP S.A. (Польща) короткострокових та довгострокових цiльових кредитних лiнiй, субординованих позик.

Органами управління Банку є: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада Банку, Правління Банку. Органами контролю Банку є: Ревізійна комісія та Підрозділ внутрішнього аудиту.

Ревізійна комісія Банку підзвітна Загальним зборам акціонерів і здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

Підрозділ внутрішнього аудиту функціонально підпорядковується Спостережній Раді Банку, а з питань оперативного управління - Голові Правління Банку.

Організаційна структура Банку включає наступні структурні підрозділи Банку: Головний Банк та Філії.

Філії комерційних банків відкриваються за згодою територіального управління Національного банку України за місце знаходженням головного банку, на підставах, які вказані у положенні Національного банку України «Про порядок створення і реєстрації комерційних банків».

Організаційну структуру Головного банку ПАТ «КРЕДОБАНК» описує Положення про організацію Головного банку ПАТ «КРЕДОБАНК», що визначає завдання його структурних підрозділів, взаємовідносини між ними та керівництво структурними підрозділами.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» в структурі ПАТ КРЕДОБАНК діють 2 комітети: Кредитний комітет та Комітет управління активами, пасивами і тарифів.


Статут ПАТ «КРЕДОБАНК» визначає повноваження органів управління Банку, якими є Загальні Збори акціонерів, Спостережна Рада, Правління Банку, а також Ревізійної Комісії Банку. Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів.

Станом на 1 січня 2011 року організаційну структуру ПАТ "Кредобанк" формують Головний Банк, 1 філія і 137 відділень

Організаційну структуру ПАТ «КРЕДОБАНК» визначає схема, наведена на рис. 1.1.
Рис.1.1.Схема організаційної структури ПАТ "КРЕДОБАНК"


Для реєстрації комерційного банку в двотижневий строк після аудиторської перевірки фінансового стану його засновників до регіонального управління НБУ за місцем створення банку подаються такі документи:

заява про реєстрацію банку, статут банку;

установчий договір, підписаний засновниками банку;

протокол установчих зборів;

економічне обґрунтування і мета створення банку;

аудиторський висновок про фінансовий стан та платоспроможність засновників;

бухгалтерська і фінансова звітність учасників (засновників) банку;

наявність керуючих осіб банку (голови правління та головного бухгалтера);

копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку;

копія звіту про проведення відкритої підписки на акції;

угода про надання приміщення для розміщення банку;

установчі документи акціонерів.

Регіональне управління НБУ за місцезнаходженням комерційного банку в двотижневий строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про: фінансовий стан, платоспроможність і репутацію акціонерів (учасників) банку, наявність вільних власних коштів для внеску до статутного фонду банку і підтвердження про внесок на тимчасовий рахунок банку коштів до статутного фонду кожним акціонером (учасником) у передбачених законом розмірах; наявність приміщення, придатного для розміщення банку; професійну придатність і репутацію голови виконавчого органу (правління) банку і головного бухгалтера банку.

Національний банк України визначає порядок надання ліцензії банкам відповідно до статті 17 Закону України "Про банки і банківську діяльність", "Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій", затвердженого постановою Правління НБУ від 6 травня 1998 р. НБУ надає банкам ліцензію на здійснення низки операцій з готівкою, розрахункових, активних, пасивних, операцій з валютними цінностями та інших. Для отримання ліцензії новоствореними банками подаються такі документи до НБУ: клопотання банку про надання ліцензії на здійснення банківських операцій; бізнес-план банку на перші три роки його діяльності; професійна придатність керівників відповідних підрозділів; висновок регіонального управління НБУ щодо технічної готовності та забезпеченості кваліфікованими кадрами. Рішення про надання ліцензії ухвалює Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків.

2. Організація маркетингової діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК»


Відповідно до програми переддіпломної практики здійснено проходження практики у відділі маркетингу ВАТ "Кредобанк". Завдання відділу маркетингу визначені у Положенні про організацію Головного Банку ВАТ "Кредобанк".

Департамент Маркетингу є структурним підрозділом Головного Банку ВАТ "Кредобанк". Організаційне положення Департаменту відзначає організаційну структуру Департаменту, завдання його внутрішніх структурних підрозділів, функціональні посадові обов'язки, організацію системи внутрішнього контролю, межі компетенції у прийнятті рішень, принципи підпису документів та обігу кореспонденції, компетенції в межах нагляду за внутрішніми структурними Одиниця Департаменту. Організаційна структура Департаменту має такий вигляд (рис. 2.1):
Рис. 2.1. Схема організаційної структури Департаменту маркетингу


До завдань Департаменту маркетингу належать:

. Координація і забезпечення розробки маркетингової політики Банку, яка включає клієнтську, продуктову та цінову політику, а також політику продажу банківських продуктів.

. Створення та управління системою маркетингової інформації.

. Розробка системних рішень в частині сегментації клієнтів роздрібного ринку та забезпечення їх впровадження і функціонування (спільно з Департаментом корпоративного бізнесу, Департаментом роздрібного бізнесу та Департаментом карткового бізнесу).

. Дослідження потреб окремих сегментів клієнтів в банківських продуктах і послугах.

. Здійснення досліджень ринку і конкуренції та циклу життя продуктів, пропонованих клієнтам Банку, а також аналіз результатів таких досліджень.

. Дослідження рівня задоволення клієнтів продуктами і послугами Банку, формування пропозицій з метою покращення якості обслуговування клієнтів.

. Розробка системи управління відносинами з корпоративними та роздрібними клієнтами, її впровадження та управління її функціонуванням.

. Участь у розробці і впровадженні загальних стандартів якості обслуговування клієнтів (спільно з Департаментом роздрібного бізнесу, Департаментом корпоративного бізнесу та Департаментом карткового бізнесу).

. Участь у розробці квартальних та річних Фінансових планів Банку.

. Планування маркетингових та рекламних заходів у системі Банку, розробка річних та квартальних бюджетів на маркетингову діяльність та заходи рекламного забезпечення продажу банківських продуктів (на підставі пропозицій структурних підрозділів, відповідальних за продаж).

. Адміністрування бюджетом, призначеним на маркетингову діяльність (крім витрат на іміджеву підтримку, зв'язки з громадськістю, представницьких витрат, спонсорства і благодійності).

. Розподіл та контроль використання бюджету на маркетинг та рекламу між Головним Банком та філіями за погодженням з підрозділами Банку, відповідальними за продаж (крім витрат, віднесених до компетенції Управління PR та іміджевої підтримки).

. Нагляд та контроль за витратами у межах виділених у річному фінансовому плані бюджетних статей в частині:

витрат на маркетинг, рекламу банківських продуктів і послуг, маркетингові дослідження;

витрат на ремонт і технічне обслуговування рекламного обладнання, пов'язаного із рекламою банківських продуктів і послуг;

витрат на оренду рекламних щитів, що вміщують рекламу банківських продуктів і послуг.

. Аналіз ефективності рекламних кампаній, що проводяться в системі Банку.

. Моніторинг реалізації планів продажу банківських продуктів і послуг корпоративним і роздрібним клієнтам та підготовка пропозицій щодо активізації продажу на окремих напрямках і ринках.

. Визначення ефективності функціонування філійної мережі та інших каналів продажу (спільно з Департаментом планування і контролінгу).

. Здійснення аналізу в частині конкурентоспроможності продуктової пропозиції Банку для клієнтів.

. Ініціювання змін в процентних ставках та тарифах Банку на підставі результатів аналізу конкурентного оточення та очікувань клієнтів.

. Підтримка філій в частині реалізації ними маркетингових завдань, в тому числі проведення навчань та інструктажів з цих питань.

. Розробка практичних методик в частині здійснення досліджень і маркетингового аналізу місцевих та регіональних ринків.

. Розробка пропозицій для Департаменту методології і якості щодо норм навантаження для працівників філій і відділень Банку на підставі аналізу підходів основних конкурентів.

. Розробка принципів і процедур розгляду скарг і пропозицій клієнтів Банку.

. Ведення реєстру скарг і пропозицій, що надходять до Банку та здійснення їх розгляду і аналізу.

. Здійснення маркетингових акцій за рекомендаціями структурних підрозділів Головного Банку, що реалізують завдання в частині роздрібного та корпоративного бізнесу.

. Забезпечення виготовлення і координації розповсюдження засобів реклами (буклетів, рекламних листівок та рекламно-сувенірної продукції та ін.), що мають на меті стимулювання продажу, на підставі затвердженого плану і пропозицій підрозділів, що відповідають за продаж банківських продуктів.

. Участь у визначенні стандартів візуального стилю реклами в пресі, рекламних листівках і буклетах для всіх банківських продуктів і послуг, а також річного звіту Банку (спільно з Управлінням PR та іміджевої підтримки).

. Організація тендерів по відбору сторонніх організацій для розробки, виготовлення та розміщення реклами банківських продуктів і послуг, корди-нація співпраці Банку з ними.

. Подання пропозицій щодо актуалізації змісту веб-сторінки, поновлення даних, розміщених в системі голосової інформаційної лінії Банку, а також інших інформаційно-довідкових сервісах (як зовнішніх, так і внутрішніх).

До завдань сектору реклами роздрібних продуктів (СРРП) належать:

. Розробка системи управління відносинами з роздрібними клієнтами, її впровадження та управління її функціонуванням.

. Участь у розробці і впровадженні загальних стандартів якості обслуговування роздрібних клієнтів (спільно з Департаментом роздрібного бізнесу, Департаментом карткового бізнесу, Управлінням PR та іміджевої підтримки, Департаменту методології і якості).

. Планування маркетингових та рекламних заходів у системі Банку, розробка річних та квартальних бюджетів на маркетингову діяльність та заходи рекламного забезпечена продажу банківських продуктів для роздрібних клієнтів (на підставі пропозицій Департаменту роздрібного бізнесу, Департаменту карткового бізнесу, Управління іпотеки і фінансування нерухомості - підрозділів).

. Адміністрування бюджетом, призначеним на маркетингову діяльність в частині рекламного забезпечення продажу банківських продуктів для фізичних осіб.

. Розподіл та контроль використання бюджету на маркетинг та рекламу продуктів для фізичних осіб між Головним Банком та філіями за погодженням з підрозділами Банку, відповідальними за продаж продуктів для роздрібних клієнтів.

. Нагляд та контроль за витратами у межах виділених у річному фінансовому плані бюджетних статей в частині:

витрат на маркетинг, рекламу банківських продуктів і послуг для фізичних осіб;

витрат на придбання, ремонт та технічне обслуговування рекламного обладнання, пов'язаного із рекламою банківських продуктів і послуг для фізичних осіб.

. Розробка планів та бюджетів рекламної підтримки продажу банківських продуктів для фізичних осіб, організація виготовлення рекламної продукції, та подальший аналіз ефективності рекламних кампаній , що проводяться в системі Банку.

. Моніторинг реалізації планів продажу банківських продуктів і послуг роздрібним клієнтам та підготовка пропозицій щодо активізації продажу на окремих напрямках і ринках.

. Підтримка філій в частині реалізації ними маркетингових завдань, в тому числі проведення навчань та інструктажів з цих питань.

. Здійснення маркетингових акцій за рекомендаціями структурних підрозділів Головного Банку, що реалізують завдання в частині роздрібного бізнесу.

. Забезпечення виготовлення і координації розповсюдження засобів реклами в місцях продажі, що мають на меті стимулювання продажу продуктів для фізичних осіб, на підставі затвердженого плану і пропозицій підрозділів, що відповідають за продаж банківських продуктів для роздрібних клієнтів.

. Участь спільно з Управлінням PR та іміджевої підтримки у визначенні стандартів візуального стилю реклами в пресі, рекламних листівках і буклетах для всіх банківських продуктів і послуг для роздрібних клієнтів.

. Організація тендерів по відбору сторонніх організацій для розробки, виготовлення та розміщення реклами банківських продуктів і послуг для роздрібних клієнтів, координація співпраці Банку з ними.

. Подання пропозицій щодо актуалізації змісту web-сторінки, поновлення даних про продукти для роздрібних клієнтів, розміщених в системі голосової інформаційної лінії Банку, а також інших інформаційно-довідкових сервісах (як зовнішніх, так і внутрішніх).

Надання пропозиції в частині реалізації co-brand - проектів та аналіз їх ефективності.

До завдань сектору реклами корпоративних продуктів (СРКП) належать:

. Моніторинг функціонування систем управління відносинами з корпоративними клієнтами.

. Розробка пропозицій з питань електронних продаж корпоративних продуктів та послуг до Плану маркетингу на плановий рік, підготовка, пов'язаних з цим змін та доповнень до Плану.

. Розробка пропозицій до оперативних планів рекламних заходів з підтримки продаж продуктів та послуг для корпоративних клієнтів і підприємців, що реалізуються Головним банком в межах річних та квартальних бюджетів на цілі.

. Контроль відповідності змісту та суми витрат на реалізацію маркетингового плану Головного банку в частині електронних продаж корпоративних продуктів та послуг, реалізації co-brand проектів.

. Аналіз ефективності електронних продаж та co-brand проектів на підставі інформації про продаж та доходи від таких банківських продуктів та послуг, наданої Департаментом корпоративного бізнесу, Департаментом цінних паперів, Управлінням документарних операцій, іншими підрозділами Банку, відповідальними за продаж продуктів та послуг для корпоративних клієнтів.

. Надання роз'яснень філіям Банку в частині реалізації ними co-brand проектів.

. Забезпечення виготовлення і розповсюдження засобів реклами (інтернет банерів, банерів-заставок на екрани банкоматів, електронних листів та повідомлень, тощо), що мають на меті стимулювання продаж, на підставі затвердженого маркетингового плану.

. Здійснення заходів з підготовки тендерів по відбору сторонніх організацій для розробки, виготовлення та розміщення реклами банківських продуктів і послуг.

. Актуалізація змісту веб-сторінки, системи голосової інформаційної лінії Банку, а також інших інформаційно-довідкових сервісах в частині корпоративних продуктів на підставі подань підрозділів Банку, відповідальних за організацію продаж таких продуктів.

. Виконання інших доручень і завдань начальника сектору.

Особлива увага буде приділена створенню пропозицій комплексного пакету банківських продуктів, запровадження принципів відповідності життєвих циклів продуктів та методик їх продажу. Маркетингові комунікації здійснюються виходячи з наступних принципів: конкурентна перевага продукту, цільові групи споживачів, якісні зміни, яких повинен набути продукт.

У серпні 2005 року Правління та Спостережна рада Банку затвердили нову Стратегію динамічного розвитку ВАТ "КРЕДОБАНК" на 2005-2008 роки, яка передбачає активну політику з нарощення клієнтської бази, обсягів операцій, збільшення ринкової частки із забезпеченням належного рівня безпеки для клієнтів, що спирається на всебічну підтримку стратегічного інвестора PKO BP SA. Суть Стратегії полягає у динамічному зростанні Банку на фоні динамічного розвитку банківського ринку та української економіки.

Місія Банку-реалізація сподівань клієнтів, акціонерів та персоналу Банку шляхом етичного ведення бізнесу, забезпечення високої якості послуг зі збільшенням ринкової частки і зростанням ринкової вартості Банку.

Основні стратегічні цілі:

збільшення ринкової частки Банку на українському ринку послуг з 1% до 2% за обсягом чистих активів, що дозволить увійти до десятки найбільших банків України;

зростання ефективності діяльності Банку.

При реалізації Стратегії динамічного розвитку стратегічними бізнес-пріоритетами Банку є такі сегменти фінансового ринку:

роздрібний сегмент, у тому числі:

обслуговування "масового клієнта";

іпотека і фінансування нерухомості;

індивідуальне (privat-banking) обслуговування через спеціалізовані канали продажу;

· корпоративний сегмент, насамперед:

малі та середні підприємства;

підприємства, що здійснюють експортно-імпортну діяльність;

спільні україно-польські підприємства.


3. Аналіз техніко-економічних та фінансових показників діяльності ПАТ"КРЕДОБАНК"


З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності, НБУ встановлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та такі економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками.

. Нормативи капіталу:

мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) має становити не менше 120 млн.грн.

Загальна сума регуляторного капіталу визначається за формулою:

де: ОК - основний капітал, ДК - додатковий капітал, В - відвернення.

Н1 (2009) = 422084+11819-0 = 540903 (тис.грн.);

Н1 (2011) = 377028+308486-0 = 685513 (тис.грн.).

- адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) має становити не менше 10%;

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3) має становити не менше 9%;

Н3 (2009) = ( 540903/4597213) *100% = 11,77%;

Н3 (2011) = (685513/5475154) *100% = 12,52%.

. Нормативи ліквідності:

миттєва ліквідність (Н4) має становити не менше як 20%. Розраховується як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та в касі банку до поточних зобов'язань.
Н4(2009) =((396964+130817)/(659496+3142022))*100% = 13,88% ;

Н4(2010) = ((535627+158996)/(1773339+3514400))*100% = 13,14%;

Н4(2011) = ((1063133+21329)/(920884+3605849))*100% = 23,96%.

загальна ліквідність (Н5) розраховується як співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань банку має становити не менше як 100%;

Н5 (2009)= (4597213/4165442) *100% = 110,37 %;

Н5 (2010)= (5961018/5866408) *100% = 101,61%;

Н5 (2011)= (5475154/4883946) *100% = 112,11%.


Основні економічні нормативи в узагальненому вигляді подані в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1. Економічні нормативи ПАТ "КРЕДОБАНК" за 2007-2009 роки

НормативФормули для розрахункуРокиНормативне значення200920102011Н1 (тис.грн)540 90312,46порушене14,86не менше 10%Н3 (%)11,77порушене12,52не менше 9 %Н4 (%)13,8813,1423,96не менше 20 %Н5 (%)110,37101,61112,11не менше 100 %


Як бачимо , з таблиці банк намагається дотримуватися нормативів капіталу відповідно до вимог НБУ, однак за станом на 31.12.2010 р. вони не виконувалися. Це пояснюється формування банком резервів за активними операціями, що призвело до утворення балансового збитку за підсумком 2010 року та зниження значення ряду нормативів економічної діяльності понад нормативний рівень.

Формування резервів під кредитні операції мало на меті забезпечитися від негативних явищ , що розгорнулися на грошово-кредитному ринку наприкінці 2010 року і підготуватися до можливого погіршення ситуації у 2011 році, що могло спричинити кризу неплатоспроможності банку, тому резерви формувались з огляду на найбільш песимістичний сценарій. Саме тому збитки, які виникли внаслідок формування резервів. були частково компенсовані вливанням наприкінці 2010 року додаткового статутного капіталу у сумі 130 820 тис.грн.

У 2011 році бачимо стабілізацію усіх економічних нормативів, зокрема найкраще покращились показники ліквідності , тобто банк покращив свою платоспроможність.


Таблиця 3.2 Основні фінансові показники діяльності ПАТ КРЕДОБАНК на 2009-2011рр.


ПоказникиЗначення, тис. грн.2009 рік2010 рік2011 рікВаловий дохід-12429-70953-189733Чистий прибуток1773-622313528049Чистий дохід177706260936345113Витрати1856318891-11837

Наведемо основні показники , які характеризують дохідність діяльності ПАТ "КРЕДОБАНК" за 2009-2011 роки:

. Рентабельність активів:
Ра (2009) = (1773/4597213) *100% = 0,038%;

Ра (2010) = (-622313/5961018) *100% = -10,4%;

Ра (2011) = (528049/5475154) *100% = -9,64%;

. Чистий спред:

;

;

.

. Чиста % маржа:

ЧМ (2007) =((469434 - 291728)/4597213)*100% = 3,87%;

ЧМ (2008) =((678011- 417075)/5961018)*100% = 4,38%;

ЧМ (2009) =((827171 - 482058)/5475154)*100% = 6,3%.

. Інший операційний дохід на загальні активи:

ІОД / ЗА (2009) = (7013/4597213) *100% = 0,15%;

ІОД / ЗА (2010) = (7853/5961018) *100% =0,13 %;

ІОД / ЗА (2011) = (5108/5475154) *100% =0,09 %;

. Чистий операційний дохід на загальні активи:

;

;

.

Проаналізувавши показники , які характеризують дохідність діяльності бачимо, що рентабельність активів у 2010 та 2011 роках відємна, це є наслідком того, що банк в ці роки не мав чистого прибутку, спостерігаються лише збитки. Хоча в 2009 р. чистий прибуток наявний, рентабельність активів нижча нормативного значення.


Таблиця 3.3 Основні показники діяльності ПАТ "КРЕДОБАНК" за 2009-2011 роки

ПоказникиФормули для розрахункуРокиНормативні значення200920102011Рентабельність активів (%)0,038-10,4-9,64Мін.знач.- 0,75%;Чистий спред (%)4,713,549,45Мін. значення -0; оптимальне - не менше 1,25%Чиста % маржа (%)3,874,386,3Оптимальне знач. - 4,5%Інший операційний дохід на загальні активи (%)0,150,130,09-Чистий операційний дохід на загальні активи (%)4,024,516,4-


Чистий спред зменшився у 2010 в порівнянні з 2009 роком до 3,54%, проте в 2011 р. його значення зросло. По всіх роках значення цього показника вище оптимального, також не спостерігаються різкі коливання в цих значеннях.

Чиста % маржа зростає впродовж аналізованого періоду. Проте в 2009 р. і 2010 р. значення цього показника нижче від оптимального, проте наближається, і в 2011 році - вже вище оптимального.

Відношення іншого операційного доходу до загальних активів має тенденцію до зменшення. Причиною є різке збільшення в 2010 році активів та зменшення у 2011 році іншого операційного доходу.

Відношення чистого операційного доходу до загальних активів мало найнижче значення в 2009 році (4,02%). В 2011 році в результаті стрімкого зростання чистого відсоткового доходу показник різко зріс.

Розраховані показники діяльності банку за 2009-2011 роки свідчать, що світова економічна криза не обминула і ВАТ "Кредобанк". Проте вже в останнє півріччя 2011 року спостерігається поступова стабілізація діяльності.

На основі даних фінансової звітності проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз балансу ПАТ "КРЕДОБАНК" за 2009-2011 роки. Результати обчислень представлені в Додатках А, Б та В.

У 2009 році в активі найбільша питома вага кредитів та заборгованості клієнтів (74,97%). В зобовязаннях найбільшу питому вагу мають кошти клієнтів - 70,69%. Чистий прибуток в аналізованому році становить 1773 тис. грн.


У 2010 році питома вага кредитів та заборгованості клієнтів - 75,1%, найменша вага дебіторської заборгованості (0,11%). В пасиві найбільша частка коштів клієнтів, а найменша резервів за зобовязаннями (0,08%). В цьому ж році відсутній чистий прибуток, в звіті відображений збиток з розмірі 622313 тис. грн..


У 2011 році кредити ти заборгованість клієнтів мають найбільшу питому вагу, дебіторська заборгованість - найменшу, аналогічно до попередніх двох років. Також в цьому році банк поніс збитки в розмірі 528049 тис.грн.


4. Дослідження макро- і мікросередовища ПАТ"КРЕДОБАНК"

маркетинговий банк ціноутворення просування

В сучасних умовах виробництва ефективність використання виробничих фондів, сировини, покращення якості продукції залежать як від кількості працюючих, так і від рівня їх кваліфікації. Неврівноважений склад персоналу досить часто спричиняє негативний вплив на якість та динаміку обсягу продукції. Даючи оцінку ПАТ «Кредобанк» на 98% забезпечена трудовими ресурсами. Кожен працівник має вищу економічну освіту, добре володіє персональним компютером на рівні, необхідному для якісного виконання поставлених завдань та роботи. Говорячи про плинність кадрів, то вона майже відсутня. Усі працівники ПАТ «Кредобанк» працюють вже по декілька років.


ПАТ "Кредобанк " - це банк з найбільшою польською інвестицією у банківську установу України. ПАТ "Кредобанк " активно впроваджує європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, нові банківські технології, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру, розширює спектр фінансових послуг, налагоджує довгострокові, взаємовигідні ділові відносини. Банк утвердив себе як стабільна і прозора структура в очах західноєвропейських фінансових кіл.

Власний капітал Банку 2011 року склав 591 208 тис. грн., або 10,80% від сумарної валюти балансу Банку (нетто). За звітний рік він зріс на 496 598 тис. грн. або на 524,89%. Кредитний портфель Банку (брутто та без нарахованих доходів) за 2009 рік зменшився на 586 254 тис. грн. або 11,39% і склав 4 561 915 тис. грн. При цьому кредитний портфель юридичних осіб за 2009 рік зменшився на 304 671 тис. грн. або 8,73% - до суми 3 183 837 тис. грн., кредитний портфель фізичних осіб за 2011 рік зменшився на 281 583 тис. грн. або 16,97% - до суми 1 378 078 тис. грн.

Позитивною тенденцією є те, що доходи збільшувалися, оскільки це збільшує можливість зменшення зобовязань по отриманим кредитам, а також можливість взагалі їх не залучати. Зменшення витрат також є позитивним, оскільки це свідчить про зменшення зобовязань банку перед іншими юридичними та фізичними особами.


ПАТ «КРЕДОБАНК» надає широкий асортимент банківських послуг на високому рівні якості і які відповідають встановленим правилам і вимогам. Усі банківські продукти прорекламовані на необхідному рівні. Кредобанк має свою кольорову гаму у рекламі і дотримується не відхиляючись ні на трошки, що є величезною перевагою, оскільки так клієнту легше зорієнтуватись.

На жаль ПАТ «КРЕДОБАНК» не використовує максимальні потужності і не залучає максимально можливу кількість клієнтів. Відповідно підприємство не отримує максимально можливий прибуток.

Також підприємництво не має ніяких патентів та науково-дослідницьких розробок. Вагомим є те, що ПАТ створює власне програмне забезпечення, що значно спрощує систему обліку контрагентів, а також сприяє швидшому досягненню цілей організації.

Отож, перевагами внутрішнього середовища є: закордонні інвестиції, велика кількість активів, рентабельність підприємства, співпраця з страховими агенствами, різноманітність банківських продуктів, високий рівень кваліфікації працівників.

Недоліками внутрішнього середовища є: відсутність патентів, науково-дослідницьких розробок, невикористання максимальних потужностей, втрата клієнтів.Рис. 2.1.Технологічний процес виготовлення банківського продукту / надання послуги


Середовище, в якому працює організація (макросередовище), має відповідні складові, які поділяються на фактори прямої дії (безпосереднє оточення) та фактори непрямої дії.

Безпосереднє оточення організації охоплює ті його елементи, з якими організація перебуває у прямому контакті. Аналіз положення організації слід починати з дослідження структури галузі, в якій вона працює.

При виконанні аналізу пріоритетними факторами необхідно вважати споживачів, конкурентів та постачальників.

Банківська конкуренція - це суперництво між учасниками ринку банківських послуг. Ринок банківських послуг характеризується високим рівнем конкуренції, яка виникла разом з банківською справою. Сферою прояву банківської конкуренції є ринок банківських послуг, що являє собою досить складне утворення та певною мірою стосується практично всіх елементів ринкової системи, а саме ринків:

засобів виробництва;

предметів споживання;

праці;

інформаційних продуктів;

нерухомості;

фінансового та ін.

Виділяють три рівні банківської конкуренції у залежності від складу субєктів, що конкурують між собою:


. Конкуренція між комерційними банками. Її рівень і гострота визначаються насамперед співвідношенням між універсальними і спеціалізованими банками. Функціонує обернена залежність: чим вищий рівень спеціалізації в банківській сфері, тим нижчий рівень конкуренції. Оскільки визначальною тенденцією в банківській сфері є ріст універсалізації банків, то цілком логічним буде висновок про загострення конкуренції на цьому рівні.

. Конкуренція комерційних банків з небанківськими кредитно-фінансовими установами, до яких належать: ломбарди, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, установи кредитної кооперації тощо.

. Конкуренція комерційних банків з не фінансовими організаціями (з відділеннями звязку у сфері грошових переказів, з торговими підприємствами, що реалізують товари в кредит, з структурами, що емітують і обслуговують платіжні картки тощо).


Основними конкурентами «Кредобанку» є: ВАТ КБ «ПриватБанк», ВАТ «Укрексімбанк», ВАТ "УкрСиббанк", ПАТ «Idea Bank».

Висновок про ступінь мінливості потреб, вимог, смаків покупців стосовно тих товарів, що входять до номенклатури Кредобанку, про прихильність покупців до товарів підприємства та про торгову силу покупців наведений у таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 Оцінка характеристик профілю покупців

№ з/пПараметри профілю покупцівІндикаториОцінка в балах1231.Прихильність покупців до товарів підприємстваЧастота придбання товарів підприємства2- нерегулярно2.Торгова сила покупцівРівень інформованості покупців про товар, ціну, режим роботи підприємства3 - широке оповіщенняЧутливість споживачів до зміни рівня цін на товари підприємства1 - дуже чутливіФінансовий стан покупця3-вище середнього

Споживачами «КРЕДОБАНКУ» є як фізичні особи так і юридичні. На обсяг попиту впливають ставки на кредити, на депозити, вартість комісій, перелік необхідних документів, заробітна плата.

Поточні умови реалізації банківських продуктів є тяжкими, перемінними і нестабільними. Внаслідок цього також змінюється попит на продукцію.

Діяльність постачальників та їх конкурентної сили оцінимо за допомогою методу експертних оцінок з використанням запропонованої оцінювальної шкали (таблиця 4.2).


Таблиця 4.2 Оцінювальна шкала постачальників

№ з/пПоказникБали1231.Репутація та імідж3-дуже добра репутація та імідж2.Рівень каналу розподілу2-дворівневий3.Доступність (територіальна, комунікативна)3-розміщено недалеко і добрий комунікативний звязок4.Сконцентрованість постачальника на роботі з клієнтами2-підприємства постачальники зацікавлені в довгостроковій роботі з певною кількістю5.Надання гарантій якості товару підприємством-постачальником2-надає гарантії якості товару, що поставляє6.Умови поставки та форма розрахунків3-транспортування, страхування і комерційний ризик бере на себе постачальник; ціна в договорі не є фіксованою, не вимагає 100% передоплати


Постачальники «КРЕДОБАНКУ» є конкурентоспроможними підприємствами. Договірна основа постачання дає змогу банку бути впевненим, у своїх постачальниках, а також у тому, що усі необхідні матеріали (канцтовари, офісна техніка) будуть доставлені у визначений час.

Нестабільні економічні умови в країні, негативно впливають на діяльність і стабільність банківської системи. Вони постійно несуть з собою загрозу і ризик для банків зокрема і для «КРЕДОБАНКУ» не вижити в умовах постійного напруження.


Таблиця 4.3 Сильні та слабкі сторони ПАТ «КРЕДОБАНКУ»

№ з/пПеревагиНедоліки1.Широкий асортимент продукціїВелика кількість документів, що вимагаються від клієнтів2.Висококваліфікований персоналВідсутність патентів3.Позитивна рентабельністьВідсутність науково-дослідних розробок4.Майже відсутня плинність кадрівНевикористання максимальних потужностей5.Висока забезпеченість трудовими ресурсамиВтрата клієнтів6.Визначена кольорова гама рекламиВідсутність адаптації до можливостей клієнтів7.Закордоні інвестиціїРозміщення філії на малопрохідній вулиці8.Розробка власного програмного забезпеченняПорівняно мала кількість відділень9.Співпраця зі страховими агентствамиПорівняно мала кількість банкоматів10.Договірна основа з постачальникамиВелика кількість конкурентів

Отож, ПАТ «Кредобанк» здійснює свою діяльність в складних економічних умовах, в період змін. Проте не зважаючи на дані перешкоди, можна зробити висновок, що банк справляється з цим. Він успішно веде свою діяльність, отримуючи при цьому прибуток, має висококваліфікованих працівників, які ведуть організацію до досягнення цілей. Залучення підприємств-постачальників на договірній основі, дозволяє бути впевненим у власних силах, а також зекономити.- аналіз: оцінка сильних та слабких сторін, можливостей та загроз ПАТ "КРЕДОБАНК"Таблиця 4.4 SWOT - аналіз ПАТ "КРЕДОБАНК"

Внутрішні сильні сторониОцінка в балахВажливістьСумарний показникВнутрішні слабкі сторониОцінка в балахВажливістьСумарний показникСильна торгова марка5315Відсутність чітко сформульованого напрямку стратегічного розвитку133Більш висока якість товару у порівнянні з конкурентами428Нестійке фінансове становище236Досвід удосконалення виробничих процесів428Брак коштів для реалізації інноваційних ідей428Стабільність виробництва5210Недостатня можливість збуту закордоном515Вигідне географічне розташування224Неефективна комунікаційна політика133Ширина асортименту428Кваліфікований і відданий ідеям керівний персонал339Умови оплати4312Зовнішні можливостіОцінка в балахВажливістьСумарний показникЗовнішні загрозиОцінка в балахВажливістьСума-ний показникНові можливості завоювання частки ринку конкурентів326Жорсткість конкуренції між діючими фірмами, що веде до зниження прибутку339Можливість поширення торгової марки компанії на нові географічні ринки, зміцнення репутації компанії5210Ріст продажів товарів - замінників4312Використання власних технологій для виробництва нових видів продукції чи нового бізнесу224Уповільнення росту ринку224Зниження торгових барєрів на нових закордонних ринках236Загроза виходу на ринок нових конкурентів326Можливість швидкого росту через різкий ріст попиту в одному чи декількох сегментах ринку5315Введення нових регулятивних вимог, які підвищують витрати компанії224Продовження таблиці 1.1.Обєднання з конкуруючими компаніями, або такими, що володіють прогресивними технологіями5315Технологічні зміни чи інновації, що можуть призвести зниження попиту на дані товари428


Інтегрована матриця SWOT - аналізу ПАТ "КРЕДОБАНК" наведена в табл. 4.5.


Таблиця 4.5 Інтегрована матриця SWOT - аналізу ПАТ "КРЕДОБАНК"

Сильні сторониСлабкі сторониСильна торгова маркаНаявність новітніх технологійВласні свердловиниНевисока прибутковістьБрак коштів для реалізації інноваційних ідейНевисока оплата праціМожливостіМожливість поширення торгової марки компанії на нові географічні ринки, зміцнення репутації компанії1--4-6Можливість швидкого росту через різкий ріст попиту в одному чи декількох сегментах ринку-22---Обєднання з конкуруючими компаніями, або такими, що володіють прогресивними технологіями3---5-ЗагрозиЖорсткість конкуренції між діючими фірмами, що веде до зниження прибутку777---Ріст продажів товарів - замінників888---Технологічні зміни чи інновації, що можуть призвести зниження попиту на дані товари-9----Висновки:

.Підприємство володіє сильною торговою маркою, це дає можливість виходу на нові ринки.

.Наявність новітніх технологій.,що дає можливість активніше працювати на ринку.

.Обєднання з конкурентними компаніями дає можливість знизити конкурентний тиск в даній галузі.


.Вихід на нові ринки забезпечить ріст продажу даної продукції, а отже збільшення прибутку.

.Інформація, отримана внаслідок обєднання з конкурентами, дає можливість збільшити кількість коштів на інноваційні ідеї.


.Ріст прибутків, у звязку виходу компанії на нові ринки, дасть можливість збільшити заробітну плату працівникам.


.Підприємство володіє новітніми технологіями, що дає можливість послабити негативний вплив технологічних змін, що можуть призвести зниження попиту на дані товари.


5. Аналіз маркетингової товарної політики ПАТ"КРЕДОБАНК"


Маркетингова товарна політика - це комплекс заходів зі створення товарів (послуг) і управління ними для задоволення потреб споживачів і отримання підприємством прибутку.

Зобразимо на рис.5.1. асортимент банку.
Рис. 5.1. Асортимент продукції ПАТ «КРЕДОБАНК»


ПАТ "КРЕДОБАНК" продовжує реалiзацiю ряду технологiчних проектiв, що покликанi пiдвищити якiсть обслуговування клiєнтiв та забезпечити впровадження в Банку найкращих технологiчних рiшень. У сiчнi 2011 року "КРЕДОБАНК" розпочав спiвпрацю з компанiєю MoneyGram, одним iз свiтових лiдерiв в галузi грошових переказiв, що має тисячi пунктiв обслуговування у свiтi, в т.ч. i у країнах СНД. Продовжується спiвпраця Банку з компанiєю "IНКОМ" - впроваджено програмно-апаратний комплекс для консолiдованої обробки i зберiгання даних автоматизованої банкiвської системи "Б2" (АБС). Комплекс реалiзовано iз застосуванням таких технологiй, як Oracle Data Guard, Power VM, управлiння базами даних АБС - Oracle Grid Control. Суму витрат на дослідження та розробки визначає кошторис Банку. ПАТ "КРЕДОБАНК" пропонує своїм Клієнтам відкриття та обслуговування рахунків в національній та іноземній валютах. Рахунки може відкрити як резидент України, так і нерезидент. Рахунок можна використати для:

?безпечного зберігання коштів;


?можливості скористатися цими коштами в будь-який момент;


?зарахування зарплати та пенсії, страхових відшкодувань і т.п.;


?зарахування коштів та відсотків з власних вкладних рахунків;


?зарахування готівкових коштів, що прийняті через касу банку;


?зарахування коштів з рахунків в інших банків;


?видачі готівкових коштів через касу банку;


?оплати товарів та послуг;


?перерахування коштів на власні вкладні рахунки;


?здійснення переказів на користь фізичних осіб.


За бажанням Клієнта до відкритого рахунку ПАТ "КРЕДОБАНК" видає платіжну картку

?у гривнях, доларах США або ЄВРО;


?на строк від 1 дня до 20 років.


На вкладах з особливими умовами зберігання коштів: з можливістю поповнення, із збереженням процентів при достроковому знятті коштів, з вибором шляхів виплати процентів, з вільним режимом користування вкладними коштами тощо.

Інформацію про недійсні депозити можна дізнатися на колл-центрі або в найближчому відділенні банку.

ПАТ «КРЕДОБАНК» пропонує своїм Клієнтам підключитися до системи KredoDirect, яка призначена для управління власними рахунками через мережу Інтернет або через консультатнтів Call-Centre без безпосереднього відвідування структурного підрозділу Банку.

Система KredoDirect надає можливість цілодобово отримувати інформацію про:


?залишок коштів на рахунках;


?наявні депозити та кредити;


?рух коштів по рахунках;


?продукти та послуги Банку.


Система KredoDirect дозволяє:

?проводити операції зі своїми рахунками, які відкриті в різних структурних підрозділах Банку;


?здійснювати оплату комунальних платежів, товарів, послуг, погашення кредитів, поповнення депозитів та ін.;


?переказувати кошти в національній та іноземній валютах як на власні рахунки, так і на рахунки інших осіб;


?контролювати стан виконання Банком платіжних доручень;


?вести довідник отримувачів для зручного переказу коштів;


?друкувати документи та виписки по рахунках.


Система KredoDirect забезпечує:

?оперативність;


?мобільність;


?зручність;


?безпечність.


Система KredoDirect гарантує високий рівень безпеки доступу до системи та проведення операцій завдяки використанню сучасних засобів та технологій.

Доступ до системи KredoDirect можливий:

?за допомогою мережі Інтернет;


?через консультантів Call-Centre.


Для проведення переказів з рахунків фізичних осіб Клієнту видається TAN-карта з одноразовими кодами, які використовуються для «підтвердження» переказу.

ПАТ «КРЕДОБАНК» пропонує Клієнтам - фізичним особам надійно та швидко переказати кошти в національній та іноземній валютах по Україні та за її межі. Ви можете скористатися послугами як переказу коштів як за допомогою безпосередньо банківського переказу коштів, так і з використанням однієї з систем грошових переказів.

ПАТ «КРЕДОБАНК» надає повний комплекс депозитарних послуг, який передбачений чинним законодавством України, зокрема:


·відкриття рахунку у цінних паперах (фізичним та юридичним особам, резидентам та нерезидентам, інститутам спільного інвестування та недержавним пенсійним фондам);


·зберігання цінних паперів (у документарній та бездокументарній формі);


·обслуговування обігу цінних паперів (зарахування, списання, переказ, знерухомлення та матеріалізація цінних паперів);


·облік обтяження (блокування) цінних паперів;


·забезпечення гарантованих розрахунків за угодами щодо цінних паперів укладеними на організаторі торгівлі через розрахунково-кліринговий депозитарій;


·обслуговування операцій з державними цінними паперами через депозитарій Національного Банку України;


·обслуговування інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів;


·дематеріалізація випуску цінних паперів емітента (переведення випуску цінних паперів з документарної форми у бездокументарну);


·надання інформаційно-консультаційних послуг з питань депозитарної діяльності.


Співпраця із Зберігачем ПАТ «КРЕДОБАНК» - це:

·комплексне обслуговування операцій з цінними паперами;


·індивідуальний підхід до кожного клієнта;


·можливість перереєстрації права власності на цінні папери протягом 15 хв;


·доступність тарифів на послуги зберігача цінних паперів;


·повна конфіденційність.


В сегменті малого бізнесу на кінець 2011 року склав 64 млн. грн., що на 15,6 млн. грн. більше, аніж на початку року. Основну його частину складають кошти, залучені від юридичних осіб. Також значну роль у формуванні пасивів відіграють громадські та благодійні організації.

Протягом 2011 року Департамент малого бізнесу реалізовував 182 овердрафти на суму 17,6 млн. грн., 162 обігових кредити на суму 36,6 млн. грн., і 45 інвестиційних проектів загальною вартістю 14,2 млн. грн.


6. Аналіз політики ціноутворення ПАТ"КРЕДОБАНК"


Однієї з найважливіших сторін маркетингової діяльності банку є вибір його цінової політики. Насамперед, керівництво банку вибирає одну основну і (або) декілька альтернативних стратегій ціноутворення в залежності від рейтингу самого банку, розміру контрольованого їм ринку і конкретної ситуації, економіко-політичної кон'юнктури. При плануванні комплексу послуг, як нових, так і існуючих, банк визначає й аналізує структуру витрат і, отже, їх ціну. Ціноутворення є елементом комплексу маркетингу.

Цінова політика банку - це встановлення цін на різні банківські продукти та їх зміна відповідно до зміни ринкової кон'юнктури. Об'єктами цінової політики банку є процентні ставки, тарифи, комісійні, премії, знижки, мінімальний розмір внеску.

В маркетинговій діяльності банку ціна виконує важливу функцію - вона узгоджує інтереси банку і клієнтів. Процес розробки цінової стратегії банку складається з декількох етапів.

Розглядаючи цінову політику ПАТ "КРЕДОБАНК" слід детально ознайомитися з етапами встановлення ціни:

Етап 1. Визначення цілей ціноутворення. Отже, основними цілями ПАТ "КРЕДОБАНК" є:

-завоювання лідерства за часткою ринку (встановлення відповідної ціни для збільшення обсягів реалізації послуги);


-отримання достатньо високих прибутків.


Етап 2. Визначення витрат на виробництво та реалізацію послуги. Витрати на продукцію (послугу) визначають нижній рівень ціни на товар.

Етап 3. Аналіз цін на аналогічні товари конкурентів. При встановленні ціни на товар підприємство повинно також враховувати ціни на аналогічні товари конкурентів, вивчаючи для цього прайс-листи, прейскуранти, купуючи товари конкурентів та опитуючи покупців.

Етап 4. Ведення роздрібного бізнесу

Стратегічними продуктами для роздрібних клієнтів будуть готівкові, іпотечні кредити і кредитні картки, з огляду на їхню високу рентабельність.


7. Аналіз організації збуту продукції ПАТ"КРЕДОБАНК"


КРЕДОБАНК в системі збуту використовує прямі канали збуту. Прямі канали функціонують через системи доставки, що становлять собою діючу мережу через універсальні відділення, спеціалізовані (кредитування, вкладні операції, нерухомість), повністю автоматизовані відділення (операції по рахунках, довідки про стан рахунків, отримання готівки, інформаційні та консультативні послуги), малочисельні відділення (стаціонарні, пересувні), автоматичні касові машини, фінансові супермаркети, системи електронних платежів у пунктах продажу, системи, які базуються на картках, розумні термінали та банківські послуги на дому, телемаркетинг, Інтернет.


Продуктова інноваційна політика ПАТ «Кредобанк» є основою ефективної системи збуту його продуктів і послуг. Так, прямі персоналізовані продажі продуктів і послуг здійснюються в відділеннях банку його найкращими працівниками, для яких часто проводяться бізнес-тренінги з залученням міжнародних та українських тренерів. Значну допомогу у навчанні надає «PKO BP SA», у якому персонал проходить стажування і знайомиться з досвідом роботи на польському фінансовому ринку. Відділення банку знаходяться на території 22 областей України та м. Києва, причому ПАТ «Кредобанк» залишається регіональним лідером на території Львівської області та Західної України. В грудні 2010 р. банк закінчив проект централізації регіональної мережі продажу, впродовж якого було реорганізовано 25 філій у відділення та обєднано їх на балансі єдиної Центральної філії у м. Самбір, загальною площею понад 1300 кв. м. Практична реалізація проекту була забезпечена шляхом централізації облікової та ІТ-систем банку, що передбачала вивільнення регіональних установ від виконання більшості бек-офісних і сервісних функцій та зосередження їх зусиль виключно на процесах продажу банківських продуктів та обслуговування клієнтів .


Розподіл точок продажу в розрізі регіонів України станом на 01.01.2012 року.


Таблиця7.1. Розміщення відділень Кредобанку

РегіонКількість відділень%Схід86Південь1915Центр86Захід8062Київ та Київська обл.1512Разом:130100

Прикладом застосування продуктів Інтернет-банкінгу є «KredoDireсt» для фізичних та «iFOBS» для юридичних осіб. Розвиваючи сучасні технології дистанційного обслуговування, ПАТ «Кредобанк» з лютого 2011 р. надав своїм клієнтам нову послугу «МобіБанк», за допомогою якої можна здійснювати оплату рахунків комунальних підприємств, Інтернет-провайдерів, телефонних компаній, операторів кабельного телебачення тощо. Основою «МобіБанк» є технологія SMS-повідомлень, які забезпечують швидкий обмін даними клієнта із банком через оператора мобільного зв'язку завдяки спеціальному платіжному додатку, що записаний на SIM-карточці оператора мобільного звязку. SIM-картка у телефоні клієнта поряд з функцією ідентифікації абонента стільникового зв'язку виконує також функцію ідентифікації клієнта банку.8. Аналіз системи просування продукції ПАТ "КРЕДОБАНК"


У процесі маркетингової діяльності ПАТ «КРЕДОБАНК» застосовує різні інструменти маркетингових комунікацій: реклама; стимулювання збуту банківських продуктів; прямий маркетинг; PR; персональні продажі.

Реклама іміджу банку має дві основні цілі, тобто мету створення поінформованості про банк і відносин до нього.

Формуючи комплекс маркетингових комунікацій банк прагне підтримати сформований позитивний імідж за допомогою організації благодійної діяльності, витрати на яку складають 46,9% усіх комунікаційних витрат. Завдяки засобам поліграфічної реклами (22,3%) і реклами в ЗМІ (16,5%) періодично поширюється інформація різного характеру. Витрати на зовнішню і сувенірну рекламу невеликі, що складають 7,1% і 5,8% відповідно. Найменше коштів - 1,4% складають витрати по виготовленню засобів візуальної ідентичності. В основному - це виготовлення візитних карток для провідних співробітників банку.

Що стосується підвищення ефективності комунікаційної стратегії в управлінні банком, то банк успішно користується такими засобами інформаціями, як мережа Інтернет, журнали та газети, реклама.

У процесі комунікації можна виділити три рівні ефективності: сприйняття, відношення і поведінка, що кореспондуються з трьома рівнями реакції ринку - пізнавальною, емоційною і поведінковою.

Як мету пропагандистської компанії банк використовує наступне: переконує потенційних клієнтів, що КРЕДОБАНК - це надійність та прибуток і збільшити рівень поінформованості й впізнавання банку, а також збільшити частку банківського ринку.

Таким чином, для досягнення поставлених цілей один раз на місяць замовляють корпоративну рекламу тривалістю 5 хвилин на телевізійних каналах. Подібні іміджеві передачі мають велику ефективність. Оскільки потенційний споживач, при перегляді передачі не здогадується про те, що ця інформація замовляється самим банком і виконує рекламну функцію. Засоби друкованої реклами також варто використовувати для встановлення сприятливих звязків із громадськістю. Крім даного джерела, з метою охопити як можна більшу кількість споживачів, пропонується розмістити інформацію про банк в друкованих виданнях.


Приклади СМК ПАТ "КРЕДОБАНК"наведені в табл 8.1.


Таблиця 8.1 Приклади СМК, які використовує ПАТ "КРЕДОБАНК"

ЕлементиЗасобиПрикладОсновні елементи СМКРекламаТелебаченняРекламні ролики,що гарантують якість та надійність послугЗовнішняСіті-лайти, біл-борди, реклама в місцях продажу,транспортіПресаФінансові журналиЖурналиВипуск власних каталогівПрямий маркетингІнтернет-магазинСайт - 9. Охорона праці та техніка безпеки на ПАТ"КРЕДОБАНК"


При організації праці, пов'язаної з використанням ПК, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням І підтримки працездатності передбачаються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Внутрішньозмінні режими праці й відпочинку містять додаткові нетривалі перерви в періоди, що передують появі об'єктивних і суб'єктивних ознак стомлення й зниження працездатності.

Згідно Інструкція з охорони праці при роботі з персональним компютером до самостійної роботи на персональних комп'ютерах (прийом та введення інформації коректування, читання з екрану) допускаються особи віком старші 18 років, які пройшли навчання з безпечних методів виконання робіт та інструктаж на робочому місці.


Компютери повинні мати передбачений заводом - виготовлювачем захист від ураження електрострумом.


Інструкція також встановлює вимоги щодо розташування компютера:виключають можливість прямого засвічування екрану джерелом природного освітлення; поверхня екрану повинна знаходитись на відстані 400-700 мм від очей користувача; висота робочої поверхні столу повинна становити 680-800 мм, ширина-не менше 500 мм; стілець повинен мати висоту 280-320 мм, ширину-не менше як 380 мм; повинна бути стійка підставка для ніг шириною не менше 300 мм.


Особам, які працюють на комп'ютерах забороняється:

торкатися обірваних та оголених електричних проводів;

користуватися пошкодженими розетками та вилками;

працювати на комп'ютерах, монітори яких розташовані один проти другого в межах кімнати (приміщення).

При роботі з текстом, інформацією рекомендується працювати на світлому (білому) фоні з чорними знаками.

Особи, які працюють на компютері повинні дотримуватися наступного режиму праці:


при введенні даних, читанні інформації з екрану безперервна тривалість роботи не повинна перевищувати 4-х годин при 8-годинному робочому дні;

через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5-10 хвилин, а через 2 години -15 хвилин;

невиконання вимог діючої інструкції є порушенням трудової дисципліни, що може тягнути за собою відповідальність згідно діючих правил та положень.

Працівник перед початком роботи повинен перевірити:

розміщення складових частин компютера (монітор, принтер, та інших блоків);


-монітор слід розташовувати таким чином, щоб кут зору на екран монітора становив 10-15 градусів, а відстань до екрана 400-800 мм.


цілісність, з'єднувальних кабелів.

підключення складових частин компютера згідно схеми зєднань.


наявність передбачених захисних екранів.

наявність і стан захисних кожухів. Підготовку компютера до роботи провадити у відключеному стані.


забезпечити освітлення робочого місця таким чином, щоб не утворювались відблиски від клавіатури та екрану відеомонітора в напрямку очей працюючого;

при неможливості забезпечення - застосовувати спеціальні захисні сітки, фільтри.

Під час перерв у роботі працівник має виключити монітор компютера. Не можна залишати працюючий компютер без нагляду.


При виникненні ситуації (поява шумів,скрипів при роботі, запаху гару та диму), яка може привести до аварії, необхідно терміново відключити компютер від електромережі і повідомити про це особу, яка відповідає за технічний стан компютера. Самостійна ліквідація несправності забороняється. При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим.. Індивідуальне завдання аналіз АВС


Мета проведення АВС-класифікації полягає у виділенні із сукупності асортиментних груп головних складових та їх оптимізації, акцентуючи увагу на тих позиціях, що формують групу А.


Таблиця 10.1 АВС аналіз продукції за 2012 р.

Вартість продажу (тис.грн.)Частка в продажу (%)Акумульована частка (%)Клас (група)1Кредит готівкою14549,7712,19,01А2Кредити на транспортні засоби12986,5710,822,9А3Іпотечні кредити11663,869,732,6А4Кредити готівкою без забезпечення11423,379,542,1А5Рефінансування та консолідація іпотечних кредитів10701,898,951А6Вексельні операції10220,918,559,5А7Кредити на поточні потреби9499,437,967,4А8Фінансування інвестиційних проектів7695,746,473,8А9Кредити під заставу4930,094,177,9В10MasterCard3847,873,281,1В11Картка "Чемпіон"3487,132,984В12Вклад СТАНДАРТ2525,172,186,1В13Депозитний рахунок КИШЕНЯ1803,691,587,6В14Вклад ТИЖНЕВИЙ1442,951,288,8В15Брокерські операції1382,831,1589,95В16Оренда сейфів1262,581,0591В17Страхування подорожуючих за кордон1142,340,9591,95В18Страхування автомобілів1022,090,8592,8В19Зелена карта986,020,8293,62В20Страхування нерухомого майна961,970,894,42В21Грошові перекази745,530,6295,04C22Дорожні чеки589,210,4995,53C23Вклад ЗРОСТАННЯ541,110,4595,98С24Іменні чеки529,080,4496,42С25Пенсійна картка505,030,4296,84С26Вклад Подарунок на повноліття480,980,497,24С27KredoDirect468,960,3997,63С28Перекази "Гроші блискавкою"444,910,3798С29Грошові перекази WESTERN UNION420,860,3598,35С30Картка групи "Престиж"408,840,3498,69С31Валютно-обмінні операції396,810,3399,02С32Міжнародні операції312,640,2699,28С33Вклад "Ринковий"252,520,2199,49С34Благодійна платіжна картка228,470,1999,68С35грошові перекази CONTACT204,420,1799,85С36Картка групи "Еліт"180,370,15100С120246100

Як видно з табл. 10.1, до групи стратегічних видів продукції (групи А)

Потрапили кредити готівкою, кредити на транспортні засоби, іпотечні кредити, кредити вексельні операції, кредити на поточні потреби, фінансування інвестиційних проектів чистий дохід від продажу яких становить 73,8 % загального обсягу реалізації. До складу групи В потрапили наступні 12 продуктів, сума вартостей яких становить 20,62 %. Всі інші види кількістю 16 найменування потрапили до групи С. Але отримання високого рівня чистого доходу від реалізації ще не є показником ефективності, оскільки дохід має порівнюватись з витратами для визначення абсолютного показника ефективності реалізації - прибутку.

Графічно результат АВС - аналізу можна подати за допомогою концентраційної кривої.
Рис. 10.1. графічна інтерпретація АВС - аналізу


З метою формування графічної інтерпретації результатів АВС-аналізу проведені розрахунки доповнимо кількісними оцінками. Оскільки повний асортимент становить 36 позицій, то кількісна оцінка груп А, В, С становить:

?А = (8/36)*100 = 22,2 % ,


?В = (12/36)*100 = 33,3 %,


?С = (16/36)*100 = 44,4 % .


Для кожної групи оцінка важливості можу бути опосередковано визначена як відношення вартісних оцінок до кількісних, тобто:

-для групи А: kА = 73,8/22,2 = 3,32;


-для групи В: kВ = (94,42 - 73,8)/33,3 = 0,62;


-для групи С: kС = (100 - 94,42)/44,4 = 0,13.


Отримані відношення оцінок дозволяють стверджувати, що позиції асортиментної групи А впливають на обсяг збуту в 3,32 рази сильніше, від середнього впливу кожної позиції, позиції асортиментної групи С впливають на загальний обсяг збуту лише на рівні 13% від можливого (середнього впливу), позиції асортиментної групи В більше тяжіють до групи С ніж до групи А.

Для того, щоб товари з групи С перейшли в групу В, і товари з групи В перейшли в групу А, варто покращити політику просування, зробити ефективнішу рекламну кампанію.


Список використаних джерел


1.Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. - 2-ге видання, перероб. I доп. - К.: Знання-Пресс, 2004. - 645 с.


.Божук С. Г., Ковалик Л. Н. Маркетинговые исследования. - СПб: Питер Ком, 2003. - 304 с.


.Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - КНЕУ, 1998. - 268 с.


.Котлер Ф., Амстронг П., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - М., СПб.; К.: Издательський дом «Вильямс», 2000. - 944 с.


.Крикавський Є. В. та ін. Маркетингова політика розподілу: Навч. Посібник / Є. В. Крикавський, Н. С. Косар, А. Чубала. - Львів: Видавництво Національного університету « Львівська політехніка», 2009. - 232 с.


.Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. Промисловий маркетинг: Підручник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. - 336 с.


.Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний курс: навчальний посібник / Під загальною редакцією д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 976 с.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии с примером, но с данными своего предприятия, Вы легко сможете написать отчет по своей теме.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Другие материалы:
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем отчёт по практике самостоятельно:
! Отчет по ознакомительной практике В чем заключается данный вид прохождения практики.
! Отчет по производственной практики Специфика и особенности прохождения практики на производстве.
! Отчет по преддипломной практике Во время прохождения практики студент собирает данные для своей дипломной работы.
! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с ежедневным отчетом.
! Характеристика с места практики Иногда преподаватели требуеют от подопечных принести лист со словесной характеристикой работы студента, написанный ответственным лицом.

Особенности отчётов по практике:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике и психологии Для студентов педагогических и связанных с психологией специальностей.
по строительству Для студентов специальностей связанных со строительством.
технических отчетов Для студентов технических специальностей.
по информационным технологиям Для студентов ИТ специальностей.
по медицине Для студентов медицинских специальностей.