Отчет по практике

Узнать цену отчета по вашей теме


Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Київський ювелірний завод"


Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Кафедра менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності

Звіт про проходження переддипломної практики на ВАТ «Київський ювелірний завод»

студентки 6 курсу (заочної форми навчання), спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Керівник практики від університету

Київ - 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ВАТ «Київський ювелірний завод»

Розділ 2. Аналіз фінансово-економічного стану ВАТ «Київський ювелірний завод»

2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

Розділ 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Київський ювелірний завод»

Висновки

Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ВАТ «Київський ювелірний завод», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають.
Обєктом дослідження під час виробничої переддипломної практики є ВАТ «Київський ювелірний завод».
Предметом дослідження під час виробничої переддипломної практики є звичайна господарська діяльність підприємства.
Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління персоналом, стандартизації, метрології та сертифікації у харчовій промисловості, перелік яких наведено у кінці роботи.
Числові дані для всебічного аналізу діяльності ВАТ «Київський ювелірний завод» автор знайшов у таких документах:
1) Форма 1 “Баланс”
2) Форма 2 “Звіт про фінансові результати”
3) Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”
4) Форма 4 “Звіт про власний капітал”
5) Форма 5 “Примітки до річної фінансової звітності”
6) Форма 1-ПВ “Звіт з праці”
7) Форма 1-П “Звіт з продукції підприємства”
8) Форма 1-РС “Кількість працівників і оплачений робочий час, витрати на утримання робочої сили”
Під час аналізу автор використовував статистичні прийоми дослідження числових даних, а саме ряди динаміки та аналіз структури показників.

Розділ 1. Загальна характеристика ВАТ «Київський ювелірний завод»

Згiдно Наказу Фонду державного майна України № 80-Ат вiд 08 лютого 1994 року на базi орендного пiдприємства "Українськi ювелiри" створено Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Українськi ювелiри". Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 червня 2001 року ВАТ "Українськi ювелiри" змiнило назву на ВАТ "Київський ювелiрний завод". Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Московською райдержадмiнiстрацiєю м.Києва вiд 11 липня 2001 року №0/08006.

ВАТ "Київський ювелiрний завод" дочiрнiх пiдприємств та представництв не має. В органiзацiйнiй структурi Товариства змiн за звiтний перiод не вiдбувалось.

З боку третiх осiб будь-яких пропозицiй, щодо реорганiзацiї протягом звiтного року не надходило.

11.06.2008 року - подiя про про утворення, припинення фiлiй, представництв Товариства(Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №2 вiд 11.06.2008 року. Дата повiдомлення(розмiщення у стрiцчi новин): 12.06.2008 року.).

Загальними зборами акцiонерiв ВАТ" Київський ювелiрний завод" 11 червня 2008 року (протокол № 2) було прийняте рiшення про створення фiлiй з надання послуг населенню з виготовлення ювелiрних виробiв iз сировини замовника. Рiшення було прийняте з метою розширення товарообiгу. Планується створити фiлiї в наступних мiстах:

м. Київ, вул. М.Раскової (м.Лiвобережна);

м.Днiпродзержинськ, Днiпропетровська область;

м. Кiровоград;

м. Мелiтополь, Запорiзька область;

м. Кривий Рiг, Днiпропетровська область;

м. Єнакiєво, Донецька область;

м. Вiнниця;

м. Тернопiль;

м. Мукачево, Закарпатська область;

м. Лубни, Полтавська область;

м. Ялта, АР Крим

Лiквiдувати фiлiю з надання послуг населенню з сировини замовника ВАТ "Київський ювелiрний завод", яка знаходиться за адресою: м. Харкiв, проспект Московський,90-а. Причиною лiквiдацiї фiлiї є її нерентабельнiсть.31.07.2008 року - подiя про змiну складу посадових осiб емiтента(Дата повiдомлення(розмiщення у стрiцчi новин): 31.07.2008 року.).

31 липня 2008 року згiдно Наказу № 157-П вiд 24.07.2008р. за власним бажанням звiльнено заступника голови правлiння ВАТ "Київський ювелiрний завод" Копiйку Iвана Федоровича (паспорт: серiя ФН № 562052, виданий Мiнським РУГУ МВС в м. Києвi 01.08.1997р.). Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0,000214%. Особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Копiйка Iван Федорович перебував на посадi заступника голови правлiння ВАТ "Київський ювелiрний завод" 7 рокiв. На посаду заступника голови правлiння замiсть звiльненої особи тимчасово нiкого не призначено. Iнших дiй, протягом звiтного перiоду, що могли б вплинути на фiнансово-господарський стан, а також привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв у Товариства не вiдбувалося. Тому розкриття на фондовому ринку iнформацiї про iншi дiї, вiдповiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не було.

Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Київський ювелiрний завод" пiдготовлена згiдно методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з вимогами нацiйональнипх стандартiв бухгалтерського облiку (ПСБО). Облiкова полiтика на пiдприємствi не змiнилась. Обраний метод амортизацiї основних засобiв є прямолiнiйний. В необоротних активах видiлена група малоцiнних матерiальних активiв, до якої вiдносяться спецпристосування та спецiнвентар, термiн експлуатацiї яких бiльше одного року. Облiковою полiтикою прийнято нарахування амортизацiї МНМА в розмiрi 100 % їх вартостi на момент передачi їх в експлуатацiю. Оцiнка вибуття запасiв (реалiзацiя, списання на господарськi потреби та при нестачах) здiйснювалась iз застосуванням методу FIFO.

Інформація про основні види продукції або послуг

Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi ювелiрних виробiв iз дорогоцiних металiв, дорогоцiнного, напiвдорогоцiнного та штучного камiння з подальшою їх реалiвзацiєю в сферi роздрiбної та оптової торгiвлi, виготовлення ювелiрних виробiв за iндивiдуальними замовленнями населення з матерiалiв замовника або Товариства, обмiн ювелiрних виробiв власного виробництва на брухт дорогоцiнних металiв замовника.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність підприємства

Зниження життєвого рiвня населення, зменшення ринку збуту продукцiї, труднощi виникають iз забезпеченням виробництва сировиною, моральний та фiзичний знос обладнання.

За звiтнiй перiод було сплачено штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства на суму: 4 348, 93 грн.

Товариством використовуються власнi оборотнi активи.

На протязi звiтного перiоду було укладено договорiв (контрактiв) на внутрiшньому ринку на суму: 6 750 тис.грн. i експортних договорiв на суму: 13 900 тис.долларiв США.

Стратегія подальшої діяльності підприємства щонайменше на рік

Забезпечення росту обсягу реалiзацiї, пошуки нових торгiвельних звязкiв, модернiзацiя Товариства. На даний момент ведеться ремонт примiщень i замiна обладнання та устаткування, освоюються новi технологiї.

Опис політики підприємства щодо досліджень та розробок

В Товариствi iснує група художникiв, який розробляє ескiзи нових ювелiрних виробiв для подальшого запуску у виробництво через затвердження на художнiх зборах.

Судовi процеси, в яких виступає ВАТ "Київський ювелiрний завод" вiдсутнi.

Клеймiння виробiв iз дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння проводиться в лабораторiї Товариства. В основному вся продукцiя пiдприємства проходить лазерне клеймiння, механiчному клеймiнню пiдлягають тiльки вироби iз срiбла та деякi вироби iз золота.

Основні види діяльності підприємства:

· Виробництво ювелiрних виробів

· Ремонт ювелiрних виробів

· Оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 960

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): вiдсутня.

Фонд оплати працi: 62 118,7 тис.грн.

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi за 2008 рiк збiльшився на 32.4% або 15 378.5 тис.грн. у порiвняннi з 2007 роком.

Таблиця 1.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Краснова Вiкторiя Леонiдiвна

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

ВА 977886 12.09.1997 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

Рік народження

1970

Освіта

Вища,ДДУ,економiст

Стаж керівної роботи (років)

18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП УМТЗ ВАТ "Пiвдензахiдтрансбуд", головний бухгалтер

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Член спостережної ради

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Мажаровський Григорiй Iванович

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

МЕ 750063 11.04.2006 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1948

Освіта

Вища, КУН, економiст

Стаж керівної роботи (років)

32

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Київський ювелiрний завод", член ради

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Член спостережної ради

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Мiснiкова Свiтлана Вiкторiвна

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

КИ 035521 14.04.2003 УГП та iС ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1969

Освіта

Вища,ДКI,iнженер-технолог

Стаж керівної роботи (років)

4

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Українськi ювелiри",директор магазину.

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Голова спостережної ради

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Цюпко Сергiй Вiкторович

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

СН 648479 18.12.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1963

Освіта

Вища, к.е.н.

Стаж керівної роботи (років)

24

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Президент АЮУ, ОПЮП

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Яцишина Наталiя Леонiдiвна

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

СН 509741 26.06.1997 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1958

Освіта

Вища,НТУ,менеджер

Стаж керівної роботи (років)

13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Українськi ювелiри",заступник головного бухгалтера

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Член правлiння

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Сацков Вiталiй Олександрович

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

СН 666220 26.12.1997 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1953

Освіта

Вища

Стаж керівної роботи (років)

5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Київський ювелiрний завод", головний iнженер

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Заступник голови правлiння

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Мiснiков Сергiй Володимирович

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

КИ 038122 10.06.2003 УГ i РФО ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1964

Освіта

Вища,ПКI,економiст

Стаж керівної роботи (років)

19

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Росiя,приватний пiдприємець

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада

Голова правлiння

Прізвище, імя, по батькові або найменування юридичної особи

Воловик Валерiй Володимирович

Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий

СН 718825 12.03.1998 Мосоковським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

Рік народження

1953

Освіта

Вища,КДУ,iнженер-радiофiзик,дослiдник

Стаж керівної роботи (років)

25

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Українськi ювелiри",голова правлiння

Опис

До повноважень вiдносяться вирiшення питань, передбачених законом та статутом товариства. Iнформацiя, щодо розмiру винагороди - вiдсутня Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Як видно із наведеної вище таблиці вищі посадові особи підприємства мають дуже великий досвід роботи.

У наступному разділі звіту буде проаналізовано фінансово-економічний стан досліджуваного підприємства ВАТ "Київський ювелiрний завод".

Розділ 2. Аналіз фінансово - економічного стану ВАТ «Київський ювелірний завод»

2.1 Аналіз оборотних активів підприємства

У цьому пункті звіту про проходження переддипломної практики на ВАТ «Київський ювелірний завод» проаналізуємо використання оборотних активів підприємства.

Таблиця 2.1. Показники оборотності коштів та алгоритми їх розрахунку

Умовні позначення

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (номери рядків форми 1 "Баланс" та форми 2 "Звіт про фінансові результати")

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня величина оборотних активів ф 1 р. 260 (середнє значення)

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

360 : К о

К оз

Оборотність виробничих запасів, оборотів

Собівартість реалізованої продукції ф 2 р. 040 : Середні виробничі запаси ф 1 р. (100+110+120+130+140)

Д оз

Оборотність виробничих запасів, днів

360 : К оз

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні кошти у розрахунках (середня дебіторська заборгованість) (ф 1 р. 150+160+170+180+190+200+210)

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

360 : К ор

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня дебіторська заборгованість (ф 1 р. 160+170+180+190+200+210)

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

360 : К од

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середня кредиторська заборгованість (ф 1 р. 620)

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

360 : К кз

К оч

Коеф оборотності чистого робочого капіталу

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середній чистий робочий капітал (ф 1 р. 260+270-620)

Д оч

Тривалість одного обороту усіх робочих активів, днів

360 : К оч

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні фіксовані активи (ф 1 р. 080-010)

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

360 : К оф

К оа

Коеф оборотності усіх активів

Чистий дохід (ф 2 р. 035) / Середні активи (ф 1 р 280)

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

360 : К оа

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 380

К ок

Оборотність всього капіталу, оборотів

Чистий дохід ф 2 р. 035 / Середня сума власного капіталу ф 1 р. 280

У таблиці 2.1. вище наведено показники оборотності коштів та алгоритми їх розрахунку (ми бачимо, що необхідно мати дані форм 1 та 2, що розрахувати ці показники). Результати розрахунків наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Показники оборотності коштів ВАТ «Київський ювелірний завод» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Умовні позначення

Найменування показників

На 31.12.2007

На 31.12.2008

К о

Оборотність оборотних засобів, оборотів

1,39

1,16

Д о

Оборотність оборотних засобів, днів

259,55

309,99

К оз

Оборотність виробничих запасів, оборотів

1,15

0,92

Д оз

Оборотність виробничих запасів, днів

313,54

392,75

К ор

Оборотність коштів у розрахунках, оборотів

13,34

9,00

Д ор

Оборотність коштів у розрахунках, днів

26,98

40,01

К од

Коефіціент оборотності дебіторської заборгованості

13,34

9,00

Д од

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості

26,98

40,01

К кз

Коефіціент оборотності кредиторської заборгованості

1,32

1,35

Д кз

Тривалість одного обороту кредиторської заборгованості

271,93

266,02

К оч

Коеф оборотності чистого робочого капіталу

-29,40

8,12

Д оч

Тривалість одного обороту усіх робочих активів, днів

-12,25

44,35

К оф

Коеф оборотності фіксованих активів

2,88

1,47

Д оф

Тривалість одного обороту фіксованих активів

125,04

245,26

К оа

Коеф оборотності усіх активів

0,94

0,65

Д оа

Тривалість одного обороту усіх активів

384,74

555,64

К овк

Оборотність власного капіталу, оборотів

3,19

1,92

К ок

Оборотність всього капіталу, оборотів

0,94

0,65

Із таблиці вище робимо висновок, що на кінець 2007 року порівняно із кінцем 2008 року знизилися оборотність оборотних засобів, оборотність виробничих запасів, оборотність фіксованих активів, оборотність усіх активів, оборотність коштів у розрахунках, оборотність дебіторської заборгованості, це є негативними явищами для підприємства, але ж на кінець 2007 року порівняно із кінцем 2008 року підвищилися оборотність кредиторської заборгованості, оборотність чистого робочого капіталу, це є позитивними явищами для підприємства.

На кінець 2008 року порівняно із кінцем 2007 року знизилися оборотність майже усіх коштів підприємства, що свідчить про погіршення його фінансового становища.

2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану підприємства

У цьому пункті звіту про проходження переддипломної практики дамо аналіз фінансового стану ВАТ «Київський ювелірний завод».

Таблиця 2.3. Перелік показників структури активів і капіталу та алгоритми їх розрахунку

Умовні позначення

Найменування показників

Алгоритм розрахунку (номери рядків форми 1 "Баланс")

Ск

Структурний капітал

300 + 310 + 320 + 330

Статутний капітал + Пайовий капітал + Додактовий вкладений капітал + Інший додатковий капітал

Вк

Власний капітал

Ск + 340 + 350

Структурний капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Пк

Постійний капітал

Вк + 480

Власний капітал + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)

Рк

Робочий капітал

260 + 270 - 620

Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)

ОК в

Власні обігові кошти

260 - 620

Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)

А нл

Активи найбільш ліквідні

150 + 230 + 240

Векселі одержані + Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти у іноземній валюті

А шр

Активи, що швидко реалізуються

160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 250

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом + Інша поточна дебіторська заборгованість + Поточні фінансові інвестиції + Інші оборотні активи

А пр

Активи, що повільно реалізуються

040 + 045 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 - 270

Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств + Інші довгострокові фінансові інвестиції + Виробничі запаси + Тварини на вирощуванні та годівлі + Незавершене виробництво + Готова продукція + Товари - Витрати майбутніх періодів

А вр

Активи, що важко реалізуються

080 - (040 + 045)

Усього необоротних активів (Сума розділу 1 активу балансу) - (Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств + Інші довгострокові фінансові інвестиції)

П нт

Найбільш термінові зобовязання

520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600

П кт

Пасиви короткосрокові

500 + 510 + 610

Короткострокові кредити банків + Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями + Інші поточні зобовязання

П дт

Пасиви довгострокові

480

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)

П пп

Пасиви постійні

380

Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К фс

Коефіціент фінансової стабільності

380 : (430 + 480 + 620)

Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) : [(Забезпечення наступних виплат та платежів (Сума розділу 2 пасиву балансу)) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)]

К сф

Коефіціент фінансової стійкості

(380 + 480) : 280

(Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу)) : Баланс активів

К мк

Коефіціент мультиплікації капіталу

280 : 380

Баланс активів : Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К зв

Коефіціент забезпечення власними засобами

(380 - 080) : (260 + 270)

[Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) - Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)] : [(Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу)]

К пм

Коефіціент участі власних і довготермінових позикових коштів у матеріальних запасах

(380 + 480 + 500) : (100 + 110 + 120 + 130 + 140)

[Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Короткосрокові кредити банків] : [Виробничі запаси + Тварини на вирощуванні та годівлі + Незавершене виробництво + Готова продукція + Товари]

К ср

Коефіціент структури робочого капіталу

(260 + 270 - 620) : 280

[(Усього оборотних активів (сума розділу 2 активу балансу) + Витрати майбутніх періодів (сума розділу 3 активу балансу) - Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу)] : Баланс активів

К сз

Коефіціент структури залученого капіталу

480 : (480 + 620)

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : (Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) + Сума поточних зобовязань (сума розділу 4 пасиву балансу))

К сд

Коефіціент структури довготермінових вкладень

480 : 080

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)

К км

Коефіціент маневреності власного капіталу

(380 + 460 - 080) : 380

(Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Відстрочені податкові зобовязання - Усього необоротних активів (Сума рохділу 1 активу балансу)) : Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу)

К дп

Коефіціент довготривалості залучення позикових коштів

480 : (380 + 480)

Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу) : (Усього власного капіталу (сума розділу 1 пасиву балансу) + Сума довгострокових зобовязань (сума по розділу 3 пасиву балансу))

У таблиці вище показано алгоритм розрахунку показників фінансового стану.

Таблиця 2.4. Показники структури активів і капіталу ВАТ «Київський ювелірний завод» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Умовні позначення показника

Найменування показників

На 31.12.2007

На 31.12.2008

Ск

Структурний капітал

41289

41289

Вк

Власний капітал

116265

163743

Пк

Постійний капітал

116265

252461

Рк

Робочий капітал

-12620

38658

ОК в

Власні обігові кошти

-12758

38324

А нл

Активи найбільш ліквідні

34344

5324

А шр

Активи, що швидко реалізуються

28526

37699

А пр

Активи, що повільно реалізуються

266063

292138

А вр

Активи, що важко реалізуються

67300

148524

П нт

Найбільш термінові зобовязання

47027

38327

П кт

Пасиви короткосрокові

233217

193565

П дт

Пасиви довгострокові

0

88718

П пп

Пасиви постійні

116265

163743

К фс

Коефіціент фінансової стабільності

0,4149

0,5107

К сф

Коефіціент фінансової стійкості

0,2932

0,5212

К мк

Коефіціент мультиплікації капіталу

3,4104

2,9580

К зв

Коефіціент забезпечення власними засобами

-0,0472

-0,1850

К пм

Коефіціент участі власних і довготермінових позикових коштів у матеріальних запасах

0,5924

1,1112

К ср

Коефіціент структури робочого капіталу

-0,0318

0,0798

К сз

Коефіціент структури залученого капіталу

0,0000

0,2767

К сд

Коефіціент структури довготермінових вкладень

0,0000

0,4150

К км

Коефіціент маневреності власного капіталу

-0,1085

-0,3057

К дп

Коефіціент довготривалості залучення позикових коштів

0,0000

0,3514

К ск

Коефіціент співвідношення залученного і власного капіталу

2,4104

1,9580

У таблиці вище представлено показники структури активів і капіталу ВАТ «Київський ювелірний завод» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки.

Таблиця 2.5. Показники платоспроможності, ліквідності, ділової активності та рентабельності ВАТ «Київський ювелірний завод» на 31.12.2007 та 31.12.2008 роки

Показник

Алгоритм розрахунку

Норма-тив

На 31.12. 2007

На 31.12. 2008

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт готівкової ліквідності

ф1 (р.230 + р.240) / ф1 р. 620

> 0,2

0,123

0,023

Коефіцієнт поточної ліквідності

ф1 р.260 / ф1 р.620

> 1,0

0,954

1,165

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф1 (р.260 - р.100 - р.110 - р.120 - р.130 - р.140) / ф1 р. 620

> 0,7

0,224

0,186

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф1 (р.220 + р.230 + р.240) / ф1 р. 620

> 0,2

0,123

0,023

Чистий оборотний капітал

ф1 р.260 - ф1 р.620

maxi-mum

-12758,000

38324,000

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф1 р.380 / ф1 р.640

> 0,5

0,293

0,338

Коефіцієнт фінансової залежності

ф1 р.280 / ф1 р.380

< 0,5

3,410

2,958

Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии с примером, но с данными своего предприятия, Вы легко сможете написать отчет по своей теме.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Другие материалы:
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем отчёт по практике самостоятельно:
! Отчет по ознакомительной практике В чем заключается данный вид прохождения практики.
! Отчет по производственной практики Специфика и особенности прохождения практики на производстве.
! Отчет по преддипломной практике Во время прохождения практики студент собирает данные для своей дипломной работы.
! Дневник по практике Вместе с отчетам сдается также дневник прохождения практики с ежедневным отчетом.
! Характеристика с места практики Иногда преподаватели требуеют от подопечных принести лист со словесной характеристикой работы студента, написанный ответственным лицом.

Особенности отчётов по практике:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике и психологии Для студентов педагогических и связанных с психологией специальностей.
по строительству Для студентов специальностей связанных со строительством.
технических отчетов Для студентов технических специальностей.
по информационным технологиям Для студентов ИТ специальностей.
по медицине Для студентов медицинских специальностей.