Курсовая работа по предмету "Педагогика"

Узнать цену курсовой по вашей теме


Підготовка майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологійПідготовка майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій

Розвиток нових інформаційних технологій на початку століття і тисячоліття відкрив перед людством величезні перспективи в комунікації.

Нові інформаційні технології надають великі можливості вчителям у розвитку умінь, навичок та здібностей дітей, наприклад, із використанням навчальних, високопрофесійних, компютерних програм та ігор, застосуванням компютерних енциклопедій, через вихід в Інтернет тощо.

Вчителям-початківцям необхідно усвідомити, що навколишній світ став іншим і треба створити нову культуру життя з новими інформаційними технологіями. Треба навчитися користуватися цими технологіями і не загубити того найкращого, що дала історія людству, аби не втратити здатності реально мислити, спілкуватися, міркувати.

Мета статті - висвітлити зміст та спрямованість підготовки майбутнього вчителя до творчого застосування новітніх технологій.

Зауважимо, що нові інформаційні технології використовуються все більшим колом людей, а вік користувачів невпинно знижується - вже діти дошкільного віку застосовують компютерні ігри. Тому особливо актуальною стає культура використання цих технологій вчителями-початківцями у системі освіти.

Нові інформаційні технології, зокрема компютерні, сприяють як традиційним видам діяльності, так і нетрадиційним - розвиваються нові навчальні програми з різних предметів, дисциплін, нові форми мистецтва.

У сучасній педагогічній літературі наголошується на тому, що мета є основою будь-якої педагогічної системи. На думку Ю. Дорошенка та В. Лапінського, метою навчання інформаційно-комунікаційних технологій є «формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок використання компютерних засобів сучасних інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування основ інформаційної культури та інформаційно-комунікативної компетентності» [4, 55]. Ця мета повинна бути досягнута для кожного учня молодшої школи.

«Однією із найважливіших особливостей нашого часу, - як зазначив міністр освіти України Станіслав Ніколаєнко, є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, а тому питання інформатизації всіх сфер суспільного життя є одним із пріоритетних завдань держави. До найважливіших стратегій розвитку суспільства належить, зокрема, інформатизація освіти, підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві і створення умов до безперервної освіти.

Одне з головних завдань освіти в умовах інформаційного суспільства - навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології. Наскільки успішно буде вирішене це завдання, визначною мірою залежить розвиток країни і її місце у світовій спільноті» [3].

Концепція розвивального навчання «Педагогіка здорового глузду», розроблена академіком А. Леонтьєвим, що орієнтована на виховання функціонально-грамотної особистості (тобто людини, яка може вчитися все життя), реалізує ідеї розвивального, безперервного навчання і спрямована насамперед на розвиток та вдосконалення змісту освіти, на забезпечення його програмно-методичними і навчальними матеріалами [1, 82-83].

Компютерна грамотність стає обовязковою умовою професійної освіти сучасного фахівця. Шляхи її набуття розглядаються у працях Б. Наумова [2], Е. Машбіца [5] та ін. У цьому напрямі проводиться значна робота як науковців, так і практичних працівників освіти.

Мета статті. На сьогодні набула особливої актуальності проблема формування професійного саморозвитку майбутнього вчителя-початківця. Це повязано, з одного боку, із динамічним становленням, бурхливим розвитком компютерних технологій, програмного забезпечення, а у звязку з цим - з недостатньою розробленістю методики вивчення цього предмета. З іншого боку, зміна ролі вчителя початкових класів у процесі інформатизації освіти висуває нові вимоги до його особистісних якостей. У вчителя-початківця, який використовує компютерну техніку, повинні бути сформовані знання, уміння і навички до пошуку потрібної інформації, до дослідницької діяльності. Йому необхідні навички творчої діяльності, самоорганізації, самоосвіти, тому що специфіка професійної діяльності із застосуванням компютерних навчальних програм вимагає постійної підтримки свого рівня знань.

Здатність до творчості вчителя-початківця - це створення у процесі навчальної діяльності проблемних ситуацій у дітей молодшого шкільного віку. Для підвищення творчої активності учнів необхідно застосовувати розвивальні, інтелектуальні ігри для їхнього віку. При використанні компютерних навчальних програм на уроках потрібно враховувати специфіку молодшого шкільного віку. Щоб компютерні програми перетворилися у джерело саморозвитку, необхідно, щоб вони задовольняли вимоги, серед яких важливе значення має мета.

Кожна компютерна програма передбачає розподіл функцій дитини та їх оцінювання.

Таким чином, для підвищення творчої активності ми пропонуємо такі підходи до компютерних програм:

Створення або використання компютерних аналогів відомих творчих ігор.

Розроблення нових творчих ігор із використанням великих можливостей нових інформаційних технологій.

Систематизувати програми, які існують.

Подавати інструкцію роботи з навчальними програмами у вигляді казки, сюжету, мультфільму тощо.

З метою формування інформаційних умінь, що визначають теоретичну і практичну готовність майбутнього вчителя-початківця до застосування інноваційних методик та компютерних технологій у навчальному процесі необхідно впроваджувати спеціальні лабораторні практикуми, практичні заняття, факультативи безпосередньо у процесі підготовки творчого вчителя-початківця.

Проблема підготовки вчителя до застосування нових інформаційних технологій на різних уроках у початкових класах набула особливої актуальності. Тому ми поставили за мету вивчити наукову літературу та досвід роботи вчителів щодо застосування новітніх інформаційних технологій на уроках у початкових класах.

Анкетування вчителів, що різняться за стажем роботи і місцем проживання, та студентів випускних курсів допомогло зясувати рівень підготовки учителя до застосуванням новітніх технологій.

Респондентам було запропоновано такі питання:

Чи працюєте Ви з компютером?

– так

– ні

Чи вмієте Ви створювати компютерні програми?

– так

– ні

Які труднощі виникають при застосуванні компютерів у навчанні учнів з різних навчальних дисциплін:

– нестача техніки;

– низький рівень адаптованості компютерних методик, що існують;

– інші труднощі.

За стажем респондентів розподілено таким чином: до 5 років педагогічного стажу - 41% від всіх опитуваних, від 5 до 15 років - 25%, від 15 до 25 років - 34%. Отже, в анкетуванні більшість становили молоді вчителі.

За допомогою анкет вивчено думку вчителів та студентів щодо творчого впровадження у навчальний процес нових технологій. Було отримано такі результати:

Відповіді на перше питання систематизовано у табл. 1.

Таблиця 1. Використання компютера вчителями-початківцями

Стаж роботи

Чи працюєте Ви з компютером%

Так

Ні

1.

До 5 років

38

62

2.

Від 5 до 15 років

14

86

3.

Від 15 до 25 років

9

91

Таким чином, можна стверджувати, що вчителі початкових класів, які брали участь в експерименті, працюють з компютером недостатньо. Наприклад, 38% учителів зі стажем до 5 років використовують компютер, зі стажем від 5 до 15 років стажу лише - 14% опитуваних, і лише - 9% вчителів зі стажем роботи від 15 до 25 років користуються компютером. Ми вважаємо, що одна з причин такого стану - недостатньо знань, умінь вчителі-початківців.

Відповіді на друге запитання анкети представлено в табл. 2.

Таблиці 2. Створення компютерних програм

Стаж роботи

Чи створювали Ви компютерні програми %

Так

Ні

1.

До 5 років

11

89

2.

Від 5 до 15 років

4

96

3.

Від 15 до 25 років

0

100

Дані таблиці свідчать, що до створення компютерних навчальних програм залучалися 11% вчителів зі стажем роботи до 5 років; 4% вчителів від 5 до 15 років, а вчителі зі стажем від 15 до 25 років не створили навчальних компютерних програм зовсім. На нашу думку, у вчителів недостатньо потрібних знань щодо створення компютерних програм для учнів молодших класів.

Аналіз відповідей респондентів на третє питання допоміг встановити, які труднощі виникають у вчителів при застосуванні компютерів під час викладання тем з різних навчальних дисциплін. Одна з них - нестача самої техніки. Так вважають 64% респондентів. На думку 33% - це низький рівень адаптованості існуючих компютерних методик. 3% респондентів не змогли дати відповіді.

Висновки

Одержані дані під час експерименту підтвердили те, що не всі вчителі творчо підходять до вирішення проблеми впровадження компютеризації в початковій школі. На це впливає і вік учителів і недостатній педагогічний стаж роботи вчителів-початківців.

Використання компютера сприяє розвитку розумових здібностей у майбутніх вчителів, їхнього творчого мислення, підвищує інтерес до навчання в учнів, сприяє набуттю ними знань і вмінь.

Студенти педагогічних факультетів повинні оволодіти навичками роботи з персональним компютером, ознайомитися з його можливостями у навчальних закладах, щоб використовувати свої знання у майбутній професії.

Література

1. Горячєв А.В., Мірошниченко А.А. Про поняття «інформаційна грамотність» у початковій школі // Відкритий урок. - 2003. - №9-10. - С. 82-84

2. Информатика и компьютерная грамотность / Под. ред. Б.Н. Наумова. - М.: Наука, 1988. - 238 с.

3. Intel Навчання для майбутнього. - К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005.

4. Кретова М. Особливості навчання інформатики обдарованих учнів // Рідна школа. - 2005. - №5. - С. 55.

5. Основы компьютерной грамотности / Е.И. Машбиц и др. - К.: Вища школа, 1988. - 215 с.
Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную курсовую работу Вы можете использовать для написания своего курсового проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем курсовую работу самостоятельно:
! Как писать курсовую работу Практические советы по написанию семестровых и курсовых работ.
! Схема написания курсовой Из каких частей состоит курсовик. С чего начать и как правильно закончить работу.
! Формулировка проблемы Описываем цель курсовой, что анализируем, разрабатываем, какого результата хотим добиться.
! План курсовой работы Нумерованным списком описывается порядок и структура будующей работы.
! Введение курсовой работы Что пишется в введении, какой объем вводной части?
! Задачи курсовой работы Правильно начинать любую работу с постановки задач, описания того что необходимо сделать.
! Источники информации Какими источниками следует пользоваться. Почему не стоит доверять бесплатно скачанным работа.
! Заключение курсовой работы Подведение итогов проведенных мероприятий, достигнута ли цель, решена ли проблема.
! Оригинальность текстов Каким образом можно повысить оригинальность текстов чтобы пройти проверку антиплагиатом.
! Оформление курсовика Требования и методические рекомендации по оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Разновидности курсовых Какие курсовые бывают в чем их особенности и принципиальные отличия.
Отличие курсового проекта от работы Чем принципиально отличается по структуре и подходу разработка курсового проекта.
Типичные недостатки На что чаще всего обращают внимание преподаватели и какие ошибки допускают студенты.
Защита курсовой работы Как подготовиться к защите курсовой работы и как ее провести.
Доклад на защиту Как подготовить доклад чтобы он был не скучным, интересным и информативным для преподавателя.
Оценка курсовой работы Каким образом преподаватели оценивают качества подготовленного курсовика.

Сейчас смотрят :

Курсовая работа Аудит учета нематериальных активов
Курсовая работа Возмещение вреда, причинённого здоровью гражданина
Курсовая работа Управление персоналом предприятия
Курсовая работа Эффективность использования рабочего времени на предприятии рабочими. (На примере ОАО "БРТ")
Курсовая работа Туристский рынок Пермского края
Курсовая работа Факторы, формирующие качество сахарного печенья
Курсовая работа Экономический рост и его факторы
Курсовая работа Финансовая отчетность организации (предприятия)
Курсовая работа Налоговое планирование в коммерческих предприятиях (на примере Закрытого акционерного общества "Брянскнефтепродукт")
Курсовая работа Роль государственного сектора в экономике
Курсовая работа Оценка портфеля ценных бумаг
Курсовая работа Урок как основная форма организации обучения технологии
Курсовая работа Современное сварочное оборудование
Курсовая работа Устав муниципального образования
Курсовая работа Негосударственные пенсионные фонды в РФ. Современное состояние. Перспективы развития