Контрольная работа по предмету "Транспорт"

Узнать цену работы по вашей теме


Розрахунок основних параметрів підйомно-транспортних машин33

Міністерство Освіти і Науки України

Київський Національний Університет

Будівництва та Архітектури

Кафедра основ професійного навчання

Контрольна робота

З предмету: "Підйомно-транспортні машини"

Виконав: студент

Перевірив: викладач

Київ 2010

Зміст

 • Задача №1. Розрахунок основних параметрів стрічкового конвеєра загального призначення
  • Задача № 2. Розрахунок основних параметрів пластинчастого конвеєра
  • Задача № 3. Загальний розрахунок скребкового конвеєра
  • Задача № 4. Розрахунок гвинтового конвеєра
  • Задача № 5. Розрахунок ковшового елеватора
  • Задача № 6 (7). Загальний розрахунок вібраційного конвеєра
  • Список використаної літератури:

Задача №1. Розрахунок основних параметрів стрічкового конвеєра загального призначення

Вихідні дані:

Продуктивність конвеєра (П) 180 т/год

Швидкість транспортування (V) 1,3 м/с

Довжина конвеєра (L) 75 м

Кут нахилу (в) 20 градуси

Кут обхвату (б) 240 градуси

Поверхня барабану сталь

Транспортуємий матеріал щебінь

Щільність матеріалу (с) 1,8 т/м3

Максимальний розмір кусків (a) 0,3 м

Умови роботи важкі

Хід роботи:

Визначаємо необхідну ширину стрічки, м:

,

де П - продуктивність конвеєра, т/год; v - швидкість стрічки, м/с; - щільність транспортуємого матеріалу, т/м3; кп - коефіцієнт, що враховує площу перерізу вантажу на стрічці (таблицях 1.2, 1.3); кв - коефіцієнт, що враховує зменшення продуктивності від нахилу конвейєра (таблиці 1.4).

Згідно таблиць приймаємо Кп= 470, Кв=0,9.

м

2. Перевіряємо ширину стрічки по кускуватості, м:

Вк Х а + 0,2,

де Х - коефіцієнт крупності вантажу (приймають для сортованого вантажу Х = 3,5; для рядового - Х = 2,5); а - максимальний лінійний розмір кусків вантажу, м.

Х приймаємо рівним 2,5.

; Вк ?0,95

3. Більше із значень ширини стрічки (В чи Вк) округлюємо до найближчого із нормального ряду: 800, 1000, 1200, мм.

В приймаємо 1 м.

4. З таблиці 1.5 встановлюємо відстань між роликоопорами на верхній гілці Lв. г і визначаємо її на нижній Lн. г, м:

2,0... .2,5 Lв. г Lн. г 3,5.

Lвг приймаємо 1,2м; Визначаємо розрахунком Lнг:

2,0 * 1,2= 2,4; 2,5 * 1,2= 3; Lнг = 3

5. Визначення значення лінійних сил тяжіння (лінійні навантаження стрічки qст, а також роликоопор на верхній qв. г і нижній qн. г гілках конвейєра):

Згідно табл.1.6 методичних вказівок, для ширини стрічки 1,0м приймаємо:

Qсм= 140; qвг=222; qнг=85;

6. Розраховуємо лінійну силу тяжіння транспортуємого вантажу, Н/м:

,

де g - прискорення вільного падіння, 9,81 м/с2.

м/с2

7. Визначаємо загальний опір руху стрічки по узагальнюючій формулі, Н:

W= кд Lг [ (qв+qв. г+qст) в + (qст+qн. г) н] +qвН,

де Н - висота підйому вантажу конвейєром (вертикальна проекція), м:

Н= L * sinв = 75 * sin20? = 68,47м;

Lг - довжина горизонтальної проекції конвейєра, м:

Lг = L * cosв = 75 * cos20? = 30,6м;

кд - узагальнений коефіцієнт місцевих опорів на зворотніх барабанах, в місцях завантаження і т.п. (таблиця 1,7): Кд = 2,0;

в, н - відповідно, коефіцієнти опору руху на верхній і нижній гілках стрічки (таблиця 1.8): щв =0,045, щn =0,04;

W=2*30,6* [ (337,3+222+140) *0,045+ (140+85) * 0,04] + 337,3*68,47=25574,9762

W = 25,574 *103 H;

8. Визначаємо потужність двигуна приводу конвейєра, кВт:

,

де о - загальний ККД механізмів приводу

(о= 0,80,9): о= 0,85;

кзап - коефіцієнт запасу

(кзап= 1,231,25): кзап= 1,24;

;

9. Максимальний натяг стрічки, Н:

Smax = кз W ,

Де е - основа натурального логарифму;

- кут охоплення стрічкою приводного барабану, рад;

- коефіцієнт тертя між приводним барабаном і стрічкою (таблиця 1.9): =0,2;

е - тяговий фактор (таблиця 1.10): Т=2,36, Ж= 0,84;

кз - коефіцієнт запасу зчеплення стрічки з барабаном (кз = 1,11,2): Кз = 1,15;

Smax = = 82628,37619 = 8,26 * 105 Н;

10. Визначаємо коефіцієнт запасу міцності стрічки:

к = ,

де к0 - номінальний запас міцності (при розрахунках по навантаженню стаціонарного робочого органу к0 = 7);

кпр - коефіцієнт нерівномірності роботи прокладок (таблиця 1.11); Кпр =0,8;

кст - коефіцієнт міцності дотичного зєднання (для вулканізованого стику кст = 0,9...0,85; для стику, виконаного за допомогою скоб і шарнірів кст = 0,5; внапуск заклепками - кст = 0,3...0,4): Ксм=0,3;

кт - коефіцієнт конфігурації траси конвейєра (для горизонтального - кт = 1; для похилого - кт = 0,85): Кm =0,85

кр - коефіцієнт режиму роботи конвейєра (легкий - кр = 1,1; середній - кр = 1; важкий - кр = 0,95): Кр=0,95;

К= = 36,119

11. Обчислюєм кількість прокладок в стрічці:

і ,

де Sp - міцність тканини прокладки, що припадає на одиницю її ширини, Н/м (таблиця 1.12): Sp=200000 Н/м;

Кількість прокладок призначається з таблиці 1.11

і; і=14;

12. Знаходимо діаметри приводного (Dпр) і натяжного (Dн) барабанів, мм:

(Dпр; Dн) = ка кб і,

де ка - коефіцієнт, що залежить від типу прокладок, м/шт (табл.1.12): Ка= 171;

кб - коефіцієнт, який залежить від призначення барабану: для однобарабанного приводу кбн =0,8; кбв =1;

Отримані діаметри округлити до найближчого більшого чи меншого розміру з нормального ряду розмірів барабанів: 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1400; 1600; 2000; 2500 мм.

Дн = 171*0,8*14= 1094,4мм ?1м; Дпр=171*1*8= 1368мм ? 1,4м;

13. Визначаємо довжину барабанів, мм:

Lб = В + 100.

Lб = 1000 + 100= 1100мм = 1,1м.

14. Перевіряємо вибраний діаметр приводного барабану по діючому тиску стрічки на його поверхню:

pл = ,

де [pл] - допустимий тиск на поверхню барабану ([pл] = 0,2...0,3 МПа); - кут охоплення стрічкою барабану, град; е - тяговий фактор (таблиця 1.10).

pл = ;

15. Результати розрахунків звести у таблицю:

№ п/п

Параметри конвеєра

Одиниця виміру

Значення

1

2

3

4

5

6

Ширина стрічки розрахункова

Стандартна ширина стрічки

Кількість прокладок у стрічці

Потужність приводу конвеєра

Розміри приводного барабану:

довжина/діаметр

Діаметр натяжного барабану

м

м

шт

кВт

мм

мм

Задача № 2. Розрахунок основних параметрів пластинчастого конвеєра

Вихідні дані:

Довжина конвеєра L, м 75

Швидкість транспортування , м/с 0,15

Ширина настила Вб, мм 500

Висота бортів h, мм 315

Умови роботи конвеєра (середні - С; важкі - В) Важкі

Транспортуємий матеріал Цемент

Щільність матеріалу , т/м3 1,2

Хід роботи:

1. Визначаємо продуктивність конвейєра, т/год:

П = ,

де Вб - ширина настилу з бортами, м; - швидкість транспортування, м/с; - щільність матеріалу, т/м3; h - висота бортів, м; С2 - коефіцієнт, що враховує зменшення площі перерізу вантажу на похилому конвейєрі (С2 = 1 - при куті нахилу до 100); 1 = 0,4 - кут при основі перерізу вантажу ( - кут природнього укосу вантажу); - коефіцієнт наповнення настилу по висоті бортів: = 0,7.

П = ,

2. Розраховуємо лінійну силу тяжіння настилу з ланцюгами, Н/м:

qo 600 Bб + А,

де А - коефіцієнт, що приймається по таблиці 2.2

qo 600*0,5 +600=900 Нм

3. Обчислюєм лінійну силу тяжіння вантажу. Н/м:

qвн =

qвн =

4. Визначаємо загальний опір руху ходової частини, кН:

W = ]

W =

де Smin - мінімальний натяг ходової частини, як правило Smin = 2 кН; L - довжина конвейєра, м; 0 - коефіцієнт опору руху настилу на прямолінійних ділянках (таблиця 2.3): 0=0,045;

5. Визначаємо необхідну потужність електродвигуна приводу, кВт:

Nк ,

де 0 - загальний ККД механізмів приводу (0 = 0,75...0,8): 0 = 0,75;

Nк кВт,

6. Розраховуємо зусилля діюче на один ланцюг, кН:

Sл = W / Cн,

де Сн - коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між тяговими ланцюгами: при одному ланцюзі Сн = 1;

Sл = 11,03/1=11,03 Cн,

7. Обчислюємо необхідне розривне навантаження ланцюга, кН:

Sp Sл nз,

де nз - запас міцності ланцюга (nз = 6...7 - для горизонтальних конвеєрів; nз=8...10 - для конвеєрів, які мають похилі ділянки траси; nз = 10...13 - для ланцюгів, які працюють на підвісних конвеєрах): nз = 6;

Sp 11,03*6, Sp 66,18

8. По таблиці 2.4 методичних вказівок вибрати тягові ланцюги конвеєра і виписати їх характеристики (з конкретизацією кроку, типу і виконання):

Табл. 2.1 Характеристика вибраного тягового ланцюга

Номер

ланцюга

Розривне на-

вантаження,

кН

Крок

ланцюга,

мм

Діаметри

валика/втулки/

ролика/котка, мм

Маса 1 м ланцюга

типу ІІІ з кроком

200 мм

М 80

80

80-315

12/18/25/50

4,96

Примітка:

1. Нормальний ряд кроків ланцюга - 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм.2. Типи ланцюгів: І - втулочні; ІІ - роликові; ІІІ - коткові гладкі; ІV - коткові з ребордами

Задача № 3. Загальний розрахунок скребкового конвеєра

Вихідні дані:

Продуктивність конвеєра П, т/год 115

Довжина конвеєра L, м85

Кут нахилу , град9

Швидкість транспортування , м/с0,3

Транспортуємий матеріал цемент

Щільність матеріалу , т/м31,0

Максимальний розмір кусків а, мм0,05

Умови роботи конвеєра (середні - С; важкі - В) В

Хід роботи:

1. Визначаємо робочу висоту жолоба конвеєра (рисунок 3) (висота шару вантажу), м:

hж = ,

де П - продуктивність конвейєра, т/год; Кж - коефіцієнт співвідношення ширини (Вж) і висоти (hж) жолоба (кж = 2 4): Кж=3;

v - швидкість руху скребачки, м/с; - щільність матеріалу, т/м3;

- коефіцієнт заповнення жолоба (для легкосипучих вантажів = 0,5...0,6; для поганосипучих, кускових вантажів = 0,7...0,8): =0,6;

С3 - коефіцієнт, що залежить від кута нахилу конвейєра (табл. .3.2М. Вк): С3=0,85;

hж = м,

Конструктивну висоту скребачки (hc) приймаємо на 0,025 0,03 м більшою за висоту жолоба (hж) у відповідності з рекомендуємим рядом: 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400 мм: hс=0,3м;

Остаточно висоту жолоба (hж) встановлюємо по прийнятому з нормального ряду значенню hс, тобто:

hж = hс - (2530мм), hж = 0,3 - 0,025=0,275 м

2. Обчислюємо ширину жолоба, м:

Вж = кж *hж= 3*0,275= 0,825 м;

Конструктивну ширину скребачки (Вс) вибираємо по розрахунковій ширині жолоба (Вж) з врахуванням необхідного зазору (від 10 до 30 мм) між ними і уточнюємо з існуючим нормальним рядом: 200; 250; 320; 400; 500; 650; 800; 1000; 1200 мм. Вс =0,8м

Остаточно ширину жолоба (Вж) встановлюємо по прийнятому з нормального ряду значенню Вс, тобто:

Вж = Вс + (1030мм) = 0,8+0,03= 0,803м;

3. Отримані ширину жолоба (Вж) і крок розташування скребачок (ас) перевіряємо за гранулометричним складом вантажу, виходячи з найбільш типового розміру кускуватості:

Вж Хс а; ас 1,5 а,

де а - максимальний розмір кусків: а=0,05 мм;

Хс - коефіцієнт, що залежить від типу вантажу (для одноланцюгових конвейєрів відповідно при сортованому Хс = 57 і рядовому Хс = 33,5): Хс = 7;

Вж 7*0,05 0,8 > 0,35;

Крок скребачок рекомендується приймати у межах, м:

ас = (2 4) hc = 2*0,3= 0,6м; ас 0,1

4. Прийняті геометричні параметри жолоба і скребачки заносимо до табл.3.1:

Таблиця 3.1

Довжина

конвеєра, м

Кут

нахилу, град

Висота

жолоба, м

Ширина

жолоба, м

Висота

скребачки, м

Ширина

скребачки, м

85

9

0,275

0,803

0,3

0,8

5. Уточняємо продуктивність конвеєра (за даними з таблиці 3.1), т/год:

П = =121,63.

6. Обчислюємо необхідний попередній натяг тягового елемента, Н:

So ,

де qв - лінійна сила тяжіння вантажу, Н/м;

h - висота прикладення сили опору руху вантажу (h = 0,8* hc - для сипучих вантажів), м;

- кут відхилення ланки ланцюга ( 230): =2, Сtg е= - 0,45766;

t - крок ланки ланцюга (рекомендуємі кроки пластинчастих коткових ланцюгів, які являються тяговим елементом конвеєра: 160; 200; 250; 315; 400 мм), м;

в - коефіцієнт опору руху вантажу (таблиця 3.4 Методичних вказівок): в =0,6;

qв = =2,73* . =1106,83

So ,

7. Обчислюєм лінійну силу тяжіння ходової частини конвейєра (ланцюгів і скребків), Н/м:

q0 кс Вс= 1000*0,8 =800

де Кс - емпіричний коефіцієнт (для одноланцюгових конвеєрів кс = 9001200):

Кс =1000;

Вс - ширина скребачки, м.

8. Визначаєм загальний опір руху тягового елемента, Н;

W = ,

де 0 - коефіцієнт опору руху ходової частини (таблиця 2.3): 0 = 0,045;

Lx - горизонтальна проекція довжини конвейєра, м:

Lx =L*cos9?=75*0.987=74.07

Н - довжина вертикальної проекції конвейєра, м:

Н = L * sin9?=75*0.1564=11.73

W =

W = 77.978 * 103 H;

9. Визначаємо потрібну потужність електродвигуна привода, кВт:

N , N?= 29.24 кВт

де 0 - загальний ККД механізмів приводу (0 = 0,750,8): 0 =0,8;

10.6., Визначаємо розрахункове зусилля діюче на один ланцюг, кН:

Sл = W / Cн, Sл = 77,9/1 =77,9 кН;

де Сн - коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між тяговими ланцюгами (при одному ланцюзі Сн = 1; при двох - Сн = 1,6...1,8).

11. Обчислюєм необхідне розривне навантаження ланцюга кН:

Sp Sл nз, Sp 79,9*10= 799 кН;

де nз - запас міцності ланцюга (nз = 6...7 - для горизонтальних конвеєрів; nз=8...10 - для конвеєрів, які мають похилі ділянки траси; nз = 10...13 - для ланцюгів, які працюють на підвісних конвеєрах); nз = 10

12. По таблиці 2.4 методичних вказівок підбираємо тягові ланцюги конвеєра і виписуєм їх характеристики:

Таблиця 3.2 Основні параметри пластинчастого ланцюга:

Номер

ланцюга

Розривне на-

вантаження,

кН

Крок

ланцюга,

мм

Діаметри

валика/втулки/

ролика/котка, мм

Маса 1 м ланцюга

типу ІІІ з кроком

200 мм

М900

900

250…1000

44/60/85/170

----

Задача № 4. Розрахунок гвинтового конвеєра

Вихідні дані:

Продуктивність конвеєра П, т/год15

Довжина конвеєра L, м25

Кут нахилу , град20

Транспортуємий матеріал цемент

Щільність матеріалу , т/м31,2

Розмір кусків - а, мм0,05

аmax, мм---

Хід роботи:

1. Визначаємо необхідний діаметр гвинта (рисунок 4), м:

d = ,

де П - продуктивність конвеєра, 15 т/год.,

t = (0,81) * d - крок гвинта, м; t = 1, - коефіцієнт заповнення (таблиця 4.2 мет. вк), =0,125

с - коефіцієнт, що залежить від кута нахилу конвейєра (таблиця 4.3), С=0,6;

- щільність вантажу, т/м3, =1,2;

n - частота обертання гвинта, об/хв:

n ,

де А - координуючий коефіцієнт (таблиця 4.2), А=30;

d = ,

2. Розрахований діаметр гвинта повинен задовольняти умові:

d (1012) a d 10*0,05=0,5м;

де а - розмір кусків сортованого вантажу, м

Значення d, з врахуванням останньої умови, округлити до найближчого діаметру з ряду: 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8 м.

Необхідний діаметр гвинта d =0,5м;

3. Обчислюємо швидкість транспортування матеріалу, м/с:

м/с;

4. Визначаємо потужність на валу гвинта, кВт:

Nгв = ,

де Н - висота транспортування, м: Н= L * sin20?= 25*0.342= 8.55м

L - довжина конвеєра, м;

- загальний коефіцієнт опору переміщення вантажу (табл.4.2мет. вк): щ=4,0;

Nгв = ;

5. Встановлюємо потужність привода конвейєра, кВт:

Nк Nгв / о,

де 0 - ККД приводу, 0 = 0,8... .0,9: 0 = 0,8;

Nк 4,52 /0,8 = 5,6 кВт;

6. Визначаємо крутний момент на валу двигуна, кНм:

М = .

7. Розраховуємо найбільшу діючу на гвинт поздовжню силу, кН:

Р ==;

де r - радіус, на якому діє сила Р (приймають r = (0,70,8) d/2): r= 0.8*;

- кут нахилу гвинтової лінії на радіусі r (орієнтовно = аrctg t/ (2d)):

= аrctg t/ (2d) =

- кут тертя вантажу по поверхні гвинта (tg = в; в - коефіцієнт тертя вантажу по поверхні гвинта, див. таблицю 3.4мет. вк): tg =0,6., =30,9

Задача № 5. Розрахунок ковшового елеватора

Рисунок 5 - Схема для розрахунку ковшового елеватора:

а - схема елеватора; б - діаграма натягу стрічки

Вихідні дані:

Продуктивність елеватора П, т/год54

Висота підйому вантажа Не, м27

Поверхня приводного барабану (сталь - С; чавун - Ч; гума - Г) С

Транспортуємий матеріал крейда

Щільність матеріалу , т/м31,1

Хід роботи:

В залежності від властивостей транспортуємого вантажу вибрати з таблиці 5.2 методичних вказівок тип елеватора, тип ковшів, коефіцієнт їх заповнення, швидкість руху стрічки (рисунок 5).

Таблиця 5.1 Данні для розрахунків

Вантаж

Тип

елеватора

Тип

ковшів

Коефіцієнт напов-

нення ковшів

Швидкість

стрічки, м/с

Крейда

Швидкохідний

З відцентровим

розвантаженням

Г

0,6

1,0…2,0

х=1,5

2. Визначити лінійний обєм ковшів, л/м:

= л/м;

де U - геометрично корисний обєм ковша, л;

tk - крок ковшів, м;

П - продуктивність елеватора, т/год;

- щільність транспортуючого матеріалу, т/м3;

- середній коефіцієнт наповнення ковшів;

v - швидкість стрічки, м/с.

Вибрати тип ковша з таблиці 5.3 мет. вк., виписавши його основні параметри; встановити ширину стрічки.

Таблиця 5.2 Основні параметри ковша

Ширина

ковша

Ширина стрічки

В, мм

Крок

ковшів

М

Вк,

мм

І

ряд

ІІ

ряд

tk,

мм

U,

л

U/tk,

л/м

500

550

600

630

12,0

19,0

3. Уточнити коефіцієнт наповнення ковшів у при прийнятих параметрах ковшів (таблиця 5.2), швидкості стрічки (таблиця 5.1) і заданій продуктивності:

у = , у = ,

З метою додержання елеватором необхідної продуктивності уточнений коефіцієнт у повинен мати значення, яке б задовольняло умові у .

Умова виконується: 0,477 < 0,6;

4. Прийняти, на основі вибраної ширини стрічки (таблиця 5.2), з рекомендованого діапазону (таблиця 1.11мет. вк) більшу кількість прокладок і в тяговому елементі елеватора: і = 4;

5. Обчислити радіус приводного барабану, мм:

R = (6375) i, R = 70*4= 280мм;

Отриманий результат округляємо до найближчого розміру із ряду: 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500 мм. R =250 мм;

6. Знайти частоту обертання барабану (1/хв), при швидкості стрічки :

n = 30 v / R, n = 30*1,5/3,14*0,25 = 57,32484 об/хв.;

7. Визначити полюсну відстань, м:

l = , l =

де g - прискорення вільного падіння, м/с2.

8. Визначити лінійні навантаження, Н/м:

маси тягового елемента

qo = (mc + mk tk) g,

де mc - лінійна маса стрічки, кг/м; mk - маса ковша, кг; tk - крок ковшів, м.

При орієнтовних розрахунках:

mc = , mc =

mC-300 = 0,60,7 кг/м - лінійна маса умовної стрічки з 1-єю прокладкою шириною 0,3 м: mC-300= 0,6м; В - ширина стрічки, м; і - кількість прокладок;

mk = ,

mk =

U - обєм ковша, м3: U=12,0 м3;

Вk - ширина ковша, м: Вk =0,5м;

h - товщина стінок ковша (h =0,003... .0,006 м): h =0,004м;

Н - висота ковша (для глибоких та мілких ковшів Н = (2,5...3,0) - 1tk; для інших типів - Н tk): Н =0,3*0,63 = 0,189;

k - щільність матеріалу ковша, кг/м3 (для сталі - k = 7800 кг/м3);

qo = (4,8 +2364,71*0,63) *9,81= 14661,70521 = 14,6*103 Н/м

транспортуємого матеріалу

qв = , qв =

на завантаженій гілці

q = qo + qв, q = 14661,70521 + 98,1=14759,80521 =14,75 Н/м;

9. Визначити мінімальний натяг (точка І на рисунку 5, б) стрічки елеватора S0, H, враховуючи, що для забезпечення запасу по зчепленню приймають S0 ? 500 H:

S0 ,

де Не - висота підйому вантажу, м: Не=27;

Wоп - опір наповненню ковшів вантажем, Н;

е - тяговий фактор (таблиці 1.9, 1.10);

- узагальнений коефіцієнт опору на барабані (при куті обхвату 900 - = 1,021,03; при куті обхвату 1800 - = 1,031,07): = 1,05;

Wоп = кчер qв = 2,0 * 98,1 = 196,2

кчер - коефіцієнт черпання, Н (по рекомендації Ганфштенгеля кчер = 1,252,5 - для порошковидних і дрібнокускових вантажів; кчер = 24 - для середньокускових вантажів): кчер = 2,0;

S0 , - 626457,425 < 500 Н;

10. Обчислити натяг стрічки в набігаючій Sнб (точка 3 на рисунку 5, б) і збігаючій Sзб (точка 4) гілках, Н:

Sнб = So + Wоп +q He, Sзб = So + q He.

Sнб = 1,05*500 +196,2 +14,75*27=1119,45 Н.,

Sзб = 500 +14,75*27=898,25 Н;

11. Визначити міцність тканини прокладок Sр (Н/м ширини стрічки) і вибрати матеріал тягового каркасу стрічки (таблиця 1.12):

Sp , Sp

де k - коефіцієнт запасу міцності стрічки (для ковшових елеваторів k = 10); В - ширина стрічки, м; і - кількість прокладок.

12. Розрахувати колове зусилля на приводному барабані з врахуванням втрат на ньому, Н:

W = (Sнб - Sзб) = (1119,45-898,25) *1,05 = 232,26 Н;

13. Визначити необхідну потужність двигуна елеватора, кВт:

N = , N = ;

де kзап - коефіцієнт запасу (kзап = 1,231,25): kзап = 1,25;

- ККД приводного механізму ( = 0,850,88): = 0,85.

Задача № 6 (7). Загальний розрахунок вібраційного конвеєра

Вихідні дані:

Продуктивність конвеєра П, т/год36

Довжина конвеєра L, м25

Кут нахилу , град9

Транспортуємий матеріал азбест

Щільність матеріалу , т/м31,0

Хід роботи:

По необхідній продуктивності конвеєра (рисунок 7) П і характеру транспортуємого вантажу визначаємо тип вібраційного приводу і коефіцієнт режиму роботи Г (таблиця 7.2 мет. вк).

Таблиця 6.1 Рекомендовані значення коефіцієнта режиму роботи Г віброконвеєрів

Конструкція

конвеєрів

Тип

вібраційного

приводу

Коефіцієнт Г для транспортування пиловидних вантажів

Однотрубні (одножолобні) при

П 50 т/год

Відцентровий

Електромагнітний

3,0

По типу приводу підібрати значення амплітуди а і частоти коливань конвеєра (таблиця 7.3 мет. вк).

Таблиця 6.2 Рекомендовані значення а і вібраційних конвеєрів

Тип

приводу

,

1/хв

а (м) для вантажів

пиловидні,

порошкоподібні

Відцентровий

одинарний

2800 - 1500

2000

0,0012 - 0,003

0,002

3. Визначаємо кут направлення коливань , град:

= arcsin ,

де 0 - кутова швидкість збудника коливань, 1/с; - кут нахилу конвейєра; g - прискорення вільного падіння, м/с2

о = , о = ,

= arcsin ,

4. Обчислюємо швидкість транспортування матеріалу, м/с:

= ,

де к1, к2 - емпіричні коефіцієнти, що залежать від фізико-механічних властивостей транспортуємого вантажу (таблиця 7.4 мет. вк)

Таблиця 6.3 Середні узагальнюючі значення дослідних коефіцієнтів к1 і к2

Транспортуємий

матеріал

Розміри характерних частинок, мм

Вологість,

%

к1

к2

Пиловидний

менше 0,1

0,5 - 5

2,0

0,2 - 0,5

0,4

2,0 - 5,0

2,0

= ,

5. Визначаємо площу перерізу вантажонесучого елементу конвеєра, м2:

F = , F = =0,2431м2;

де - щільність матеріалу, т/м3;

- коефіцієнт наповнення (для відкритих жолобів - = 0,60,9; прямокутних труб - = 0,60,8; круглих труб - = 0,50,6): =0,6;

Відповідно до отриманого F обчислити геометричні параметри:

для вантажонесучого елемента у вигляді жолоба - ширину (В) і висоту (h = 0,5В), м;

для квадратних труб - довжину сторони квадрату (Вт), м;

для круглих труб - радіус (rт), м.

Ширина: В= n*аmax = 4*0,1= 0,4м;

Висота: h= 0.5*B=0.5*0.4 = 0.2 м;

6. Перевірити геометричні параметри різних вантажонесучих елементів по кускуватості вантажу:

В п аmax; Вт n amax; 2 rт n amax,

де п = 4 - для рядового і п = 3 - для сортованого матеріалів; аmax - максимальний розмір частинок вантажу, м.

7. Визначаємо потужність приводного електродвигуна, кВт:

для конвейєрів довжиною - Lг 10 м

N ,

де Св - коефіцієнт транспортабельності вантажу (для кускових - Св = 1; для пиловидних та порошкоподібних - Св = 1,52; для зернових - Св = 1); Св =2;

к3, к4 - коефіцієнти питомої витрати потужності (таблиця 7.5);

Lг - горизонтальна проекція довжини транспортування матеріалу, м;

Н - висота підйому вантажу, м;

- ККД механізмів приводу ( = 0,80,9): = 0,8;

H =L*sinб = 25*0.1564 =3.91 м; Lг = L*cosб =25*0.9876 = 24.69м;

Таблиця 6.3 Середні значення коефіцієнтів к3 і к4

Вібраційний

конвеєр

Продуктивність

конвеєра, т/год

К3

К4

Опорний з напрямними

похилими ресорами і відцентровим приводом

5 - 50

7 - 10

К3=8

5 - 6

К4=6

N ,

N 16,11кВт

Список використаної літератури

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

“Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка ” для студентів спеціальності 7.090214 "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання".
Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную контрольную работу Вы можете использовать для выполнения своих заданий.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :