Дипломная работа по предмету "Экономико-математическое моделирование"

Узнать цену дипломной по вашей теме


Дослідження попиту годинників з метою оптимізації номенклатури на прикладі фірми "Годинникар"


96

Вступ

Обєктивні процеси в економіці України предявляють все нові вимоги до діяльності підприємств. Незважаючи на труднощі становлення ринкової економіки, фактори нормального функціонування ринку в країні набирають все більшу вагу. Зростаюча конкуренція в деяких секторах економіки стають головними спонукальними причинами впровадження автоматизованих систем для підвищення ефективності керування підприємством. На підприємствах, основним видом діяльності яких є торгівля, головним обєктом керування з точки зору економіки виступає ланцюжок «гроші - постачальник - товар - покупець - гроші». Цей ланцюжок є замкненою структурою і містить практично всі обігові кошти підприємства. Звичайно керівництво підприємства або його засновники зацікавлені у найбільшому прибутку на одиницю грошових коштів, вкладених у товар. Чим більше часу товар знаходиться на складах, тим менше швидкість руху коштів, тим менше прибутку принесуть гроші інвесторам. Це як колесо, яке рухається по шляху прибутку - чим швидше крутиться, тим більшу відстань подолає за певний час.

Для ефективного використовування обігових коштів необхідно забезпечувати торгові точки такою номенклатурою товару, яка б дозволяла сягати головної мети діяльності торгівельних підприємств - отримання найбільшої вигоди. З іншої сторони залишки товару на момент наступної поставки повинні бути мінімальними, але одночасно необхідно підтримувати асортиментну повноту. Розуміючи це, керівництво підприємства приділяє цьому питанню багато уваги, тому призначає на виконання цієї роботи досвідченого, високооплачуваного, у масштабах підприємства, працівника. Виконання цієї роботи потребує багато часу. Вона є, по суті, ручною роботою із залученням тільки калькулятора. Працівник часто покладається на свій досвід та відчуття, що підвищує ризик прийняття помилкових рішень.

Автоматизація процесу керування обіговими коштами дозволить не тільки зекономити робочий час, - робочі ресурси підприємства, а і значно покращити показники обігу коштів. Це дозволить розширяти діяльність підприємства для збільшення прибутку. Для вирішення питання автоматизації на підприємстві є наявність обладнання а також джерело необхідної інформації о руху обігових коштів, товарних потоків та залишків. Характер питань, на які при цьому треба відповісти такий, що вирішення їх забезпечить використання можливостей інформаційної системи бухгалтерського обліку та надбудов табличного процесора Excel.

Одним заходів щодо поліпшення діяльності підприємства в дипломній роботі пропонується вдосконалювання планування торгівлі. Фірма розробляє місячні, квартальні й річні плани. При підготовці планів повинні бути відбиті способи найкращого використання наявних ресурсів: торговельних і складських приміщень, чисельності персоналу, торговельного устаткування й т.д. План повинен забезпечувати економічну ефективність функціонування підприємства та збалансований план розвитку на майбутнє.

Сутність та призначення підприємництва ставлять собі за мету отримання прибутку за рахунок діяльності, але на практиці фірми досить часто стикаються з недоотриманням прибутку через нераціональне використання своїх ресурсів.

1. Фінансовий аналіз підприємства та постановка задачі

1.1 Організаційна структура підприємства

ЗАТ «Годинникар» є юридичною особою і діє на підставі статуту і законодавства України.

Підприємство створено 12 червня 1996 року.

Засновником є громадянин України Котенко В.Н.

Місце розташування фірми «Годинникар» - Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Карла Маркса 57.

Управління фірмою здійснюється Президентом фірми, який призначається на посаду і звільняється від неї засновником фірми. Президент фірми і його заступник в межах своїх повноважень без довіреності діють від імені фірми, представляють інтереси фірми у відношенні з іншими юридичними лицями, укладають договори і інші угоди, відкривають в банках розрахункові і інші рахунки. Президент фірми несе повну матеріальну відповідальність за діяльність фірми, що знаходиться у розпорядженні підприємства майно, видає накази і розпорядження відповідно до трудового законодавства України, затверджує розміри оплати за договорами. Віце-президент фірми і головний бухгалтер призначаються на посаду наказом президента і підкоряються безпосередньо йому.

Основна ціль діяльності фірми - отримання прибутку, для чого обєднуються матеріальні, трудові, інтелектуальні і фінансові ресурси.

Так само цілями організації є:

пристосовування діяльності і системи управління фірмою до зовнішніх і внутрішніх економічних умов, що змінюються;

збереження колективу фахівців і керівних працівників, що є на фірмі і залучення кращих кадрів;

забезпечення стабільного положення фірми на ринку;

збереження і підтримка на необхідному рівні всіх видів фінансових ресурсів;

Фірма арендує: офісне приміщення площею 20,9 кв. м., приміщення під склад - 20 кв. м. Для зручності обслуговування оптових покупців офіс і склад готової продукції розташований в центрі міста.

Предметом діяльності підприємства згідно Статуту є:

- організація оптової та роздрібної торгівлі товарами (продуктові, не продуктові);

- організація і проведення будівельних робіт з матеріалів замовника;

- надання послуг населенню, підприємствам і організаціям по будівництву, ремонту;

- надання посередницьких послуг населенню, підприємствам і організаціям;

- торгово-закупівельна і торгово-посередницька діяльність;

- придбання і реалізація всіх видів паливних матеріалів за договірними цінами;

- организація оптової і роздрібної торгівлі товарами, у тому числі лікеро-горілчаними виробами;

- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до законодавчих актів України;

- рекламная діяльність.

Правоздатність підприємства у сфері ліцензійованої діяльності, виникає з моменту отримання такої ліцензії і припиняється у момент її вилучення, закінчення терміну дії або визнання недійсної у встановленому законом порядку.

Фірма «Годинникар» має державну ліцензію КСТ №000150 на будівельно-монтажні роботи.

Фірма «Годинникар» здійснює свою діяльність на основі Статуту, «Цивільного кодексу України» (загальна частина), змін і доповнень до нього. Воно має самостійний баланс, друк з своїм найменуванням, штампи, фірмовий бланк і інші реквізити.

Припинення діяльності підприємства може здійснюватися на умовах ліквідації і реорганізації.

У звязку з тим, що розглянута проблема буде вирішуватися в додатку до конкретного підприємства (рис. 1.1),

інформація керування;

вхідна інформація на основі первинної документації;

оброблена вхідна інформація;

Рис. 1.1 - Структура інформаційних потоків підприємства

то пропоновані проектні рішення в даній роботі продиктовані вимогами, які можна розділити на дві частини: вимоги, пропоновані до субєктів підприємницької діяльності в частині обліку матеріальних цінностей, обумовлених законодавством України.

Облік здійснюється реєстрацією в інформаційній системі операцій. Джерелом інформації для реєстрації операції є первинна документація. Форма, призначена для заповнення працівником, що здійснює операцію, установлена правилами. Всі вимоги законодавства, пропоновані до обліку матеріальних цінностей, реалізуються у формуванні первинної документації встановлених форм, а також надання необхідної інформації в бухгалтерію підприємства.

Цим функціональні можливості складського модуля обмежується. Таке обмеження дозволяє:

· зменшити ризик витоку конфіденційної інформації;

· знизити системні вимоги до устаткування;

· зменшити час і ресурси звязку при обміні інформацією між підрозділами, тому що склади перебувають на значному видаленні друг від друга;

· знизити вимоги до кваліфікації співробітників, що обслуговують введення інформації;

Основна інформаційна система містить у собі всі необхідні функції й можливості, необхідні для керування підприємством і прийняття рішень. Функції й можливості інформаційної системи містять у собі наступні позиції:

· вивід зведеної інформації про залишки й рух товару в розрізі складів, номенклатури товару, партій товару;

· аналіз швидкості просування товару з метою визначення залежаного й товару який слабо продається.

Вхідна інформація вноситься оператором на складі під час здійснення або відразу по завершенні господарської операції. Після внесення необхідних даних про господарську операцію, роздруковується відповідна форма документа, що підписується відповідальним виконавцем, що відпускає товар й особою, що приймає цей товар (рис. 1.2). Підпис особи, що видає товар скріплюється печаткою підприємства.

Рішення завдання припиняється автоматично якщо: відсутня необхідна інформація, виявлена недостовірна інформація, виявлені порушення структури бази даних, при виході з ладу устаткування.

Дії операторів визначені інструкцією й меню, що висвітлюється на екрані дисплея й підказує послідовність дій.

Посади осіб і назви підрозділів, які визначають умови й тимчасові характеристики рішення завдання (рис. 1.1).

Умови й тимчасові характеристики рішення завдання визначає керівник підприємства.

Рис. 1.2 - Структура інформаційних потоків

Для організації господарчої діяльності кожне підприємство повинно мати не тільки основні виробничі фонди, але також мати в наявності оборотні фонди. На відміну від основних виробничих фондів, оборотні фонди беруть участь тільки в одному циклі виробництва, втрачають натуральну форму і цілком переносять свою вартість на знову створений продукт.

Обігові кошти постійно беруть участь у забезпеченні процесу виробництва і реалізації продукції, одночасно знаходяться на всіх стадіях кругообігу коштів. Переходячи з грошової форми вартості в товарну, потім у виробничу, товарну і знову в грошову - обігові кошти забезпечують безперебійну роботу підприємства. Таким чином, сферу виробництва обслуговують оборотні виробничі фонди, а процес реалізації продукції - обігові фонди.

Системи управління обіговими коштами базується на системі обліку, яка є джерелом інформації. Стисла характеристика системи складається зі звітів про закупівлі товарів і послуг у розрізі номенклатури, постачальників, груп, партій, призначена для реєстрації господарських операцій, повязаних з обліком матеріальних цінностей з метою формування звітів про закупівлі товарів і послуг у розрізі номенклатури, постачальників, груп, партій. Отримані результати виводяться на екран користувача або роздруковуються.

Перерахування обєктів при керуванні якими вирішується питання управління та інформаційного забезпечення (рис. 1.3).

Вхідна інформація стосовно системи обліку вноситься оператором на складі під час здійснення або відразу по завершенні господарської операції. Після внесення необхідних даних про господарську операцію, роздруковується відповідна форма документа, що підписується відповідальним виконавцем, що відпускає товар й особою, що приймає цей товар. Підпис особи яка відпускає товар скріплюється печаткою підприємства. Особа, що приймає товар зобовязаний надати доручення на одержання даної партії товару. Дані про отримане доручення вносяться у відповідну графу, при уведенні інформації. Наприкінці робочого дня, або при необхідності раніше, роздруковується реєстр документів (вихідних форм, які роздруковуються в трьох екземплярах), до якого додаються по одному екземплярі форм і передаються в бухгалтерію підприємства. Другий екземпляр видається особі, що одержала товар. Третій екземпляр залишається на складі. До реєстру вихідні форми заносяться автоматично. Відповідальна особа даного складу відповідає за наявність документів внесених інформаційною системою до реєстру. Порція інформації, складова вихідну форму (документ) після занесення до реєстру коректуванню не доступне. Виправлення помилок здійснюється за допомогою введення коригувальної інформації. Всі дії авторизуються за допомогою сформованого для кожного працівника інтерфейсу. Вхід у систему під певним інтерфейсом обмежується паролем. При прибуткуванні товару від постачальника на складі вводиться інформація про номенклатуру із заданою глибиною деталізації й кількості по факті. Дані про сортність, ціну й постачальника вносяться оператором в основному модулі інформаційної системи. Загальні дані про рух товару складах можна одержати, використовуючи тільки основний інформаційний модуль.

Система обліку здійснюється: 1) на складі в режимі діалогу «ПЕОМ - оператор складської інформаційної системи»; 2) у головному офісі в режимі діалогу «ПЕОМ - оператор основної інформаційної системи».

Дії операторів визначені інструкцією й меню, що висвітлюються на екрані дисплея й підказує послідовність дій. Посади осіб і назви підрозділів, які визначають умови й тимчасові характеристики рішення завдання (рис. 1.3).

Рис. 1.3 - Розподіл функцій між персоналом і технічними засобами

Сформована в даний час система організації обігових коштів побудована на таких принципах:

- по-перше, надання підприємствам самостійності в розпорядженні, управлінні обіговими коштами. Це означає оперативну самостійність у використанні обігових коштів;

- по-друге, визначення планової потреби і розміщення обігових коштів по окремих елементах і підрозділах. Мається на увазі розрахунок оптимальної потреби обігових коштів, що забезпечила б безперервність процесу виробництва, виконання планових завдань при ритмічній роботі (розробка довгострокових діючих норм і щорічних нормативів);

- по-третє, коригування розрахованих і діючих нормативів з урахуванням вимог мінливих умов господарювання (зміна обсягу виробництва, ціни використаних сировини і матеріалів, паливних і енергетичних ресурсів, постачальників і споживачів, форм застосування розрахунків);

- по-четверте, наявність раціональної системи фінансування обігових коштів. Це означає формування обігових коштів за рахунок власних ресурсів і позикових коштів у розмірах, що забезпечують нормальний фінансовий стан підприємства;

- по-пяте, контроль за раціональним розміщенням і використанням обігових кошті. Мається на увазі проведення аналіз ефективності кругообігу використання коштів із метою прискорення їхньої оборотності.

1.2 Фінансовий стан підприємства за період, що досліджується

Положення підприємства багато в чому визначається його фінансовим станом, у звязку з чим аналізові фінансових результатів діяльності надається велике значення.

Варто розрізняти поняття «фінансовий аналіз» і «аналіз фінансового становища». Фінансовий аналіз - більш широке поняття, тому що він включає поряд з аналізом фінансового становища ще й аналіз формування і розподіли прибутку, собівартості продукції, реалізації й інші питання. Аналіз фінансового становища - це частина фінансового аналізу. Фінансове становище підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального виробничого, комерційного й іншого видів діяльності підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення і використання, фінансовими взаєминами з іншими субєктами господарювання.

Фінансове становище підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності.

Головна мета аналізу - вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. При цьому необхідно вирішувати наступні задачі.

На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозвязку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення фінансового стану підприємства.

Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявності власних і позикових ресурсів, розробка моделей фінансового стану при різноманітних варіантах використання ресурсів.

Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства. Джерелом даних для визначення фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс.

Бухгалтерський баланс - це основний звітний бухгалтерський документ, у якому економічно згруповані і відбиті в грошовій оцінці всі засоби, витрати і їхні джерела на визначену дату. Звичайно баланс складається на перше число кожного місяця, а в податкову інспекцію представляється після закінчення кожного кварталу. Баланс являє собою таблицю, що складається з двох частин:

Ліва - актив (таблиця 1.1); Права - пасив (таблиця 1.2).

В активі балансу відбивають засоби і витрати. Кожен рядок бухгалтерського балансу - це стаття балансу. В активі балансу відбивають активні статті. До них відносяться:

Нематеріальні активи

Матеріали;

Незавершене основне виробництво;

Готова продукція;

Каса;

Поточний рахунок.

У пасиві балансу відбивають джерела тих засобів і витрат, що записані в пасиві. Основними пасивними статтями балансу є:

Статутний капітал;

Прибуток;

Короткострокові позички банку;

Заборгованість по заробітній платі.

Таблиця 1.1 - Бухгалтерський баланс, актив Форма №1

Стаття балансу

од ряд

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.

2008

АКТИВ

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

110

31,0

0,0

3 984,0

6 983,0

Основні засоби

120

392 670,0

478 899,0

451 955,0

483 826,0

Незавершене будівництво

130

34 950,0

40 491,0

74 659,0

38 304,0

Довгострокові фінансові вкладення

140

2 054,0

2 091,0

1 467,0

61 165,0

Відкладені податкові активи

145

0,0

0,0

1 200,0

2 026,0

Разом по розділі I

190

429 705,0

521 481,0

533 265,0

592 304,0

II ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

516 080,0

340 695,0

356 307,0

368 319,0

матеріали

211

191 357,0

166 474,0

172 909,0

181 055,0

витрати в незавершеному виробництві

213

110 856,0

53 422,0

62 855,0

98 242,0

готова продукція і товари для перепродажу

214

212 794,0

115 930,0

61 587,0

80 813,0

товари відвантажені

215

0,0

1 088,0

51 533,0

880,0

витрати майбутніх періодів

216

1 073,0

3 781,0

7 423,0

7 329,0

Податок на додану вартість по придбаних цінностях

220

127 654,0

9 695,0

15 834,0

14 852,0

Дебіторська заборгованість

230

3 000,0

24 144,0

20 067,0

15 401,0

покупці і замовники

231

3 000,0

24 144,0

20 060,0

15 394,0

векселя до одержання

232

0,0

0,0

7,0

7,0

Дебіторська заборгованість (платежі по який очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

89 787,0

214 348,0

465 994,0

439 524,0

покупці і замовники

241

80 683,0

184 348,0

418 268,0

346 188,0

аванси видані

245

8 223,0

29 455,0

35 918,0

55 164,0

інші дебітори

246

881,0

545,0

11 808,0

38 172,0

Короткострокові фінансові вкладення

250

0,0

0,0

54 240,0

1 938,0

позики, надані на термін не менш 12 м.

251

0,0

0,0

190,0

1 500,0

інші короткострокові фінансові вкладення

253

0,0

0,0

54 050,0

438,0

Грошові кошти

260

2 664,0

14 238,0

6 335,0

37 869,0

каса

261

49,0

63,0

17,0

176,0

розрахункові рахунки

262

1 748,0

4 175,0

3 176,0

35 506,0

валютні рахунки

263

420,0

0,0

3 142,0

2 185,0

інші грошові кошти

264

447,0

10 000,0

0,0

2,0

Інші оборотні активи

270

0,0

0,0

90 723,0

65 610,0

Разом по розділі П

290

739 185,0

603 120,0

1 009 500,0

943 513,0

БАЛАНС (сума рядків 190+290)

300

1 168 890,0

1 124 601,0

1 542 765,0

1 535 817,0

Первісна вартість основних засобів

950537,0

944769,0

930110,0

975052,0

Первісна вартість НМА

-

-

4085,0

6740,0

Первісна вартість НМА й ОС

950537,0

944769,0

934195,0

981792,0

Таблиця 1.2 - Бухгалтерський баланс, пасив Форма №1

Стаття балансу

Код ряд

01.01.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2008

ПАСИВ

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

273,0

273,0

273,0

273,0

Додатковий капітал

420

404 766,0

400 734,0

394 755,0

398 639,0

Резервний капітал

430

41,0

41,0

14,0

14,0

резервні фонди

432

41,0

41,0

14,0

14,0

Цільове фінансування і надходження

450

1 418,0

4 632,0

0,0

0,0

Нерозподілений прибуток

460

479 458,0

322 010,0

322 933,0

327 733,0

Разом по розділі III

490

885 956,0

727 690,0

717 975,0

726 659,0

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

інші позики

512

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

Відкладені податкові зобовязання

515

0,0

0,0

16 818,0

25 407,0

Інші довгострокові пасиви

520

0,0

0,0

20 507,0

9 881,0

Разом по розділі IV

590

0,0

0,0

62 325,0

60 288,0

V КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

70 000,0

85 985,0

30 145,0

165 459,0

кредити банків

611

70 000,0

85 985,0

30 145,0

105 459,0

інші позики

612

0,0

0,0

0,0

60 000,0

Кредиторська заборгованість

620

187 669,0

310 914,0

726 476,0

583 374,0

постачальники і підрядчики

621

27 195,0

30 040,0

28 052,0

22 006,0

заборгованість перед персоналом

624

17 760,0

16 582,0

13 662,0

16 894,0

заборгованість перед державними позабюджетними фондами

625

26 722,0

42 923,0

12 167,0

12 255,0

заборгованість перед бюджетом

626

79 196,0

61 531,0

56 809,0

81 174,0

аванси отримані

627

22 094,0

151 017,0

545 521,0

395 441,0

інші кредитори

628

14 702,0

8 821,0

70 265,0

55 604,0

Заборгованість учасникам

630

16 955,0

12,0

5,0

1,0

Доходи майбутніх періодів

640

0,0

0,0

5 839,0

36,0

Інші короткострокові пасиви

660

8 310,0

0,0

0,0

0,0

Разом по розділі VII

690

282 934,0

396 911,0

762 465,0

748 870,0

БАЛАНС (сума рядків 490+590+690)

700

1 168 890,0

1 124 601,0

1 542 765,0

1 535 817,0

В активі і пасиві відбивають ті самі засоби (в активі засобу відбивають по складу і розміщенню, у пасиві - по джерелах утворення), тому підсумок пасиву завжди повинний бути дорівнює підсумкові активу. Якщо така рівність відсутнє, то це означає, що в процесі обліку або при складанні бухгалтерського балансу допущена помилка, яку необхідно виявити і виправити, домігшись рівності підсумків пасиву й активу. Підсумок пасиву й активу балансу зветься валюти балансу.

Відповідно до реформування системи бухгалтерського обліку і переходом підприємств на національні стандарти бухгалтерського обліку, починаючи з 2000 р. на підприємствах України баланс складається відповідно до міжнародного стандарту: баланс - нетто. Це значить, що в даний час у балансі відбиває фактична: залишкова вартість нематеріальних активів; залишкова вартість основних засобів.

Первісна вартість і знос нематеріальних активів і основних засобів у валюту балансу не включаються і відбивають для зведення, для довідки.

Звіт про фінансові результати є доповненням до основного звіту «Баланс форма №1» і розкриває суть рядка 350 форма №1 (таблиця 1.3).

Метою складання Звіту про фінансові результати форма №2 є надання користувачам (вищестоящої організації і податкової інспекції) повної, правдивої і неправдивої інформації про доходи, прибутки і збитки підприємства за звітний період.

Таблиця 1.3 - Звіт про фінансові результати

Найменування показника

Код ряд

2005

2006

2007

Виторг (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість)

10

514025

986990

1374790

у тому числі від продажу

11

0

0

1286294

12

0

0

88496

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг

20

505733

550770

775280

у тому числі проданих

21

0

0

690903

22

0

0

84377

Валовий прибуток

29

8292

436220

599510

Комерційні витрати

30

11754

60658

82753

Управлінські витрати

40

95914

245414

371903

Прибуток (збиток) від реалізації

50

-99376

130148

144854

II Операційні доходи і витрати Відсотки до одержання

60

199

260

189

Відсотки до сплати

70

21553

6928

17361

Доходи від участі в інших організаціях

80

165

2171

0

Інші операційні доходи

90

110834

628021

254856

Інші операційні витрати

100

113999

653957

290050

III Позареалізаційні доходи і витрати Інші позареалізаційні доходи

120

1927

7915

8911

Інші позареалізаційні витрати

130

30470

86511

65382

Прибуток (збиток) до оподатковування

140

-152273

21119

36017

Відкладені податкові активи

141

0

1200

825

Відкладені податкові зобовязання

142

0

16818

8588

Податок на прибуток

150

5405

4605

23274

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

160

-157678

896

4980

Чистий прибуток (збиток) звітного періоду)

190

-157678

896

4980

Головним або базовим масивом даних для визначення фінансового стану підприємства, є розраховані, згідно визначеної методології, показники фінансово господарчої діяльності підприємства. Розраховані показники для даного підприємства зведені у таблицю (табл. 1.4).

Таблиця 1.4 - Показники фінансово господарчої діяльності підприємства

Найменування показника

2005

2006

2007

Темп приросту, %

Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данную дипломную работу Вы можете использовать как базу для самостоятельного написания выпускного проекта.

Доработать Узнать цену работы по вашей теме
Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем дипломную работу самостоятельно:
! Как писать дипломную работу Инструкция и советы по написанию качественной дипломной работы.
! Структура дипломной работы Сколько глав должно быть в работе, что должен содержать каждый из разделов.
! Оформление дипломных работ Требования к оформлению дипломных работ по ГОСТ. Основные методические указания.
! Источники для написания Что можно использовать в качестве источника для дипломной работы, а от чего лучше отказаться.
! Скачивание бесплатных работ Подводные камни и проблемы возникающие при сдаче бесплатно скачанной и не переработанной работы.
! Особенности дипломных проектов Чем отличается дипломный проект от дипломной работы. Описание особенностей.

Особенности дипломных работ:
по экономике Для студентов экономических специальностей.
по праву Для студентов юридических специальностей.
по педагогике Для студентов педагогических специальностей.
по психологии Для студентов специальностей связанных с психологией.
технических дипломов Для студентов технических специальностей.

Виды дипломных работ:
выпускная работа бакалавра Требование к выпускной работе бакалавра. Как правило сдается на 4 курсе института.
магистерская диссертация Требования к магистерским диссертациям. Как правило сдается на 5,6 курсе обучения.

Сейчас смотрят :

Дипломная работа Учет затрат на производство и реализацию продукции
Дипломная работа Алименты. Алиментные обязательства
Дипломная работа Управление основными средствами на предприятии
Дипломная работа Криптографическая защита информации
Дипломная работа Эффективность использования основных фондов
Дипломная работа Эффективность логистических транспортных потоков
Дипломная работа Повышение конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства (на примере гостиницы ООО "Юность")
Дипломная работа Уголовное наказание в виде штрафа
Дипломная работа Сущность и роль финансового анализа в управлении предприятием
Дипломная работа Торгово-развлекательные центры
Дипломная работа Маркетинговые исследования
Дипломная работа Представительство в суде
Дипломная работа Эффективность применения криминалистической техники при производстве осмотра места происшествия
Дипломная работа Отсталые дети
Дипломная работа Разработка маркетинга строительного предприятия (на примере ООО "Рембытстрой")